Obrasci iz područja zaštite zraka

Prijava u Registar REGVOC, Godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva, prijava u Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina​

Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (Narodne novine, broj 42/21), u daljnjem tekstu: Uredba o GVE, propisuju se granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i dopušteno prekoračenje graničnih vrijednosti emisija za određeno razdoblje. Nepokretni izvori su: točkasti (kod kojih se onečišćujuće tvari ispuštaju u zrak kroz za to oblikovane ispuste: postrojenja, tehnološki procesi, industrijski pogoni, uređaji, građevine i slično) i difuzni (kod kojih se onečišćujuće tvari unose u zrak bez određena ispusta/dimnjaka: uređaji, određene aktivnosti, površine i druga mjesta).

Postrojenja u kojima se obavljaju aktivnosti iz članka 56. stavka 1. Uredbe o GVE operater je dužan prijaviti u Registar postrojenja u kojima se koriste organska otapala ili proizvodi koji sadrže hlapive organske spojeve, u daljnjem tekstu: Registar REGVOC.

Operateri postrojenja koji su u obvezi izraditi godišnje izvješće o emisijama hlapivih organskih spojeva iz Priloga 7. Uredbe o GVE isto dostavljaju Zavodu za zaštitu okoliša i prirode do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Za dostavu prijave Registar REGVOC kao i dostavu godišnjeg izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva Uredbe o GVE koristi se elektronička programska oprema (mrežna aplikacija) koja omogućava mrežni unos, obradu i prikaz podataka.

Korisničko ime i lozinka (korisnički račun) se kreira putem registracije u aplikaciji Hlapivi organski spojevi.

Operater malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina iz članka 75. Uredbe o GVE, dužan je iste prijaviti u Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina. Podaci za prijavu za upis u Registar dostavljaju se u tiskanom obliku na obrascu iz Priloga 9. Uredbe o GVE do uspostave elektroničke programske opreme iz članka 82. Uredbe o GVE.

Popunjen obrazac prijave u Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina dostavlja se Zavodu za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, 10 000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: zavod@mingor.hr.

Obavještavaju se obveznici i ovlaštene osobe (ispitni laboratoriji) da je informacijski sustav spreman za elektronički unos podataka o pojedinačnim (prvim i povremenim) mjerenjima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora te prijavu podataka u "Registar malih, srednjih i velikih uređaja za loženje i srednjih i velikih plinskih turbina" (tzv. Registar).
 
Za unos podataka potrebno je podnijeti Zahtjev za dodjelu korisničkog računa, unutar njega odabrati tip računa ovisno o podacima koji se prijavljuju.
 
Nakon odobrenja, korisnici će na prijavljenu adresu elektroničke pošte zaprimiti korisničko ime i inicijalno dodijeljenu lozinku koju se preporučuje promijeniti prilikom prve prijave u sustav.