Propisi i međunarodni ugovori iz zaštite okoliša

Propisi

 • Zakon o zaštiti okoliša
  Narodne novine 80/13, 153/1378/15, 12/18, 118/18
   
 • Naputak o obrascu, sadržaju i način uvođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima inspektora zaštite okoliša
  Narodne novine 79/95
   
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša
  Narodne novine 82/99, 86/99, 12/01
   
 • Nacionalni plan djelovanja na okoliš
  Narodne novine 46/02
   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 71/04, 115/15
   
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša od emi­sija hlapivih organskih spojeva koje nastaju skladi­štenjem i distribucijom benzina
  Narodne novine 135/06
   
 • Pravilnik o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 novih osobnih automobila
  Narodne novine 120/07
   
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša
  Narodne novine 64/08
   
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša
  Narodne novine 68/08
   
 • Pravilnik o Očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja 
  Narodne novine 113/08
   
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 113/08
   
 • Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima
  Narodne novine 145/08
   
 • Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša
  Narodne novine 154/08
   
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske
  Narodne novine 30/09
   
 • Popis osoba koje se mogu imenovati za članove i zamjenike povjerenstva u postupcima strateške procjene, procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša
  Narodne novine 126/09, 65/12
   
 • Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša
  Narodne novine 31/10
   
 • Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša
  Narodne novine 57/10
   
 • Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja
  Narodne novine 114/11
   
 • Uredba o okolišnoj dozvoli
  Narodne novine 8/14, 5/18
   
 • Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
  Narodne novine 44/14
   
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
  Narodne novine 61/14, 3/17
   
 • Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS)
  Narodne novine 77/14
   
 • Pravilnik o stručnom vijeću
  Narodne novine 121/14
   
 • Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća
  Narodne novine 139/14
   
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
  Narodne novine 140/14
   
 • Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
  Narodne novine 140/14
   
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku (znački) inspektora zaštite okoliša
  Narodne novine 156/14
   
 • Pravilnik o načinu pečaćenja radnih prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
  Narodne novine 156/14
   
 • Pravilnik o dostupnosti podataka potrošačima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 novih osobnih vozila
  Narodne novine 7/15
   
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša
  Narodne novine 87/15
   
 • Uredba o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama
  Narodne novine 44/16
   
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša 'Prijatelj okoliša'
  Narodne novine 91/16
   
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel
  Narodne novine 116/16
   
 • Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
  Narodne novine 3/17
   
 • Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
  Narodne novine 31/17

 

Popis međunarodnih ugovora

 • Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Espoo, 1991.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 6/96.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. rujna 1997.
   
 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/09.
  Protokol je stupio na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. srpnja 2010., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/10.
   
 • Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
  (Helsinki, 1992.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/99.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. travnja 2000., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 10/01.
   
 • Konvencija o europskim krajobrazima
  (Firenze, 2000.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 12/02.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  1. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 11/04.
   
 • Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 4/08.
  Protokol je stupio na snagu  u odnosu na Republiku Hrvatsku 8. listopada 2009., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 13/11.
   
 • Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (Stockholm, 2001.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 11/06.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007., a taj je datum objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 2/07.
   
 • Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/07.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. lipnja 2007., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/08.
   
 • Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini 
  (Rotterdam, 1998.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 4/07.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 14. veljače 2008., a taj datum je objavljen u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/08.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija 27. veljače 2001. i Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Cavtat, 2004.)
  Objavljen je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 7/08, a Ispravak zakona u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 1/09.