Uzimanje (sakupljanje) iz prirode i održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta

Očuvanje zavičajnih divljih vrsta osigurava se uspostavom ili održavanjem njihovog povoljnog stanja u prirodi, stoga je zabranjeno istrijebiti zavičajnu divlju vrstu, smanjiti broj jedinki u pojedinoj populaciji zavičajne divlje vrste, smanjiti ili oštetiti njezino stanište ili pogoršati njezine životne uvjete do te mjere da se ugrozi čitava populacija.

Održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta regulirano je Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine", br. 80/13, 15/18 i 14/19) i Pravilnikom o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta ("Narodne novine", br. 144/17). Pravilnik donosi popis zavičajnih divljih vrsta za čije je komercijalno sakupljanje potrebno ishoditi dopuštenje, propisuje opće mjere upravljanja i zaštite vrsta i skupina vrsta, detaljnije definira sadržaj zahtjeva za ishođenje dopuštenja za komercijalno korištenje predmetnih zavičajnih divljih vrsta, kao i uvjete ishođenja dopuštenja.

Pored Pravilnika, održivo sakupljanje ovih vrsta propisuje i Stručna podloga koju je izradio Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ZZOP) Stručna podloga za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta. Ona propisuje posebne mjere sakupljanja, koje je potrebno češće mijenjati zbog stanja na terenu, klimatskih uvjeta, pritiska na vrstu i njeno stanište i sl.

Posebne mjere uključuju godišnje količine (kvote) ili vremensko razdoblje sakupljanja pojedine vrste.

Dakle, Ministarstvo izdaje dopuštenja za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta sukladno odredbama Zakona, Pravilnika i stručne podloge ZZOP-a.

Za korištenje (sakupljanje) zavičajnih divljih vrsta popisanih u Prilogu I predmetnog Pravilnika u svrhe prerade, trgovine i drugog prometa, fizička ili pravna osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije podnošenjem zahtjeva.

U zahtjevu je potrebno ispuniti podatke o: podnositelju zahtjeva i to:

a) za pravnu osobu i fizičku osobu obrtnika : naziv i sjedište tvrtke, obrta, OIB, ime i prezime odgovorne osobe, broj telefona i adresu el. pošte,
b) za fizičku osobu: ime i prezime, adresu i OIB, broj telefona i/ili adresu el. pošte, vrsti/ama koje se namjeravaju sakupljati (znanstveni i hrvatski naziv vrste), količini/ama koje se namjeravaju sakupiti, području/ima sakupljanja, razdoblju obavljanja aktivnost, namjeni sakupljanja i metodi/ama sakupljanja.
Fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja iz prirode zavičajne divlje vrste za nositelja dopuštenja, prilikom sakupljanja mora imati dokaz o ugovornom odnosu s nositeljem dopuštenja i presliku dopuštenja izdanu nositelju.

Nositelj dopuštenja dostavlja Ministarstvu izvješće o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta za prethodnu godinu/sezonu sakupljanja u roku propisanom u dopuštenju.

Ministarstvo ne izdaje dopuštenja za korištenje zavičajnih divljih vrsta za osobne potrebe.

Nije dopušteno komercijalno korištenje vrsta koje se nalaze u kategoriji stroge zaštite, temeljem odredbi Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama ("Narodne novine" br. 144/13 i 73/16).