Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš, stratešku procjenu utjecaja strategija, planova i programa na okoliš, utvrđivanje mjera zaštite okoliša za zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja zahvata na okoliš, odgovornost za štetu u okolišu, sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, izdavanje okolišnih dozvola i ostalih dozvola, suglasnosti te vođenje različitih očevidnika sukladno djelokrugu rada.

Uprava analizira stanje te predlaže poduzimanje mjera u svrhu sanacije oštećenih dijelova okoliša i poduzimanje mjera radi postizanja standarda kakvoće zaštite okoliša i unaprjeđenja stanja okoliša.

Također obavlja poslove u vezi s pripremom i izradom nacrta zakona i provedbenih propisa, programa, planova i izvješća i prati njihovu provedbu, obavlja poslove vezane uz izradu i provedbu strateških dokumenata vezanih za održivo gospodarenje otpadom, koordinira uspostavu i razvoj informacijskog sustava gospodarenja otpadom, prati implementaciju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, predlaže i razvija mjere za provedbu projekata obnovljivih izvora energije iz otpada; izdaje upravne i druge akte vezane uz obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom i prekograničnog prometa otpada.

U svom djelokrugu, među ostalim, provodi izobrazbu i izrađuje prijedloge programa izobrazbe u okviru održivog gospodarenja otpadom; izrađuje smjernice za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom te prati tokove posebnih kategorija otpada.

ANAMARIJA MATAK
ravnateljica Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom


Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135

E-pošta: puo.otpad@mingor.hr

 

Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.puo@mingor.hr  


Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Tel: 01/3717-125
Faks: 01/3717-135
E-pošta: okolis.otpad@mingor.hr  
 

OSTALI KONTAKTI UPRAVE