Znak zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

NOVOSTI: 
Zbog velikog interesa za znak EU Ecolabel za turistički sektor, Ministarstvo je prevelo Korisnički priručnik, Kontrolni popis i Obrazac za verifikaciju na hrvatski jezik, kojima je svrha pomoći u lakšoj provedbi Odluke Komisije (EU) o utvrđivanju mjerila za znak za okoliš EU Ecolabel za turistički smještaj.
 
EU Ecolabel za turistički sektor:
- Korisnički priručnik
- Kontrolni popis 
- Obrazac za verifikaciju 

Službena eko-oznaka Europske unije (EU) kojom se označavanju „zeleni“ proizvodi i usluge tj. oni koji imaju manje nepovoljan utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa u odnosu na istovrsne proizvode i usluge. Namijenjen je proizvodima koji se stavljaju na tržište EU. Znak EU Ecolabel je dokaz da proizvod ili usluga udovoljavaju visoko propisanim standardima zaštite okoliša.
LETAK pdf

EU Ecolabel spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema normi EN ISO 14024:2000 jer je transparentan, obuhvaća životni ciklus i ima neovisni sustav verifikacije.

Ovaj znak je dokaz izvrsnosti i kvalitete kojim proizvođači i pružatelji usluga pokazuju svoje društveno odgovorno poslovanje. S druge strane, europski ga potrošači prihvaćaju kroz zelenu javnu nabavu i kroz osobnu potrošnju kao dodatnu potvrdu kvalitete pod krilaticom:
 
DOBRO ZA OKOLIŠ, DOBRO ZA MENE !
 
Krajnji je cilj ove eko-oznake smanjiti negativan utjecaj potrošnje i proizvodnje na okoliš, zdravlje, klimu, na potrošnju resursa i energije te potaknuti odgovorno ponašanje prema okolišu.

Postupak dodjele EU Ecolabel je propisan Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-aPravilnikom o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj 116/2016) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (Narodne novine, br.28/2022).

U Hrvatskoj se Zahtjev i elaborat o usklađenosti proizvoda ili usluge s propisanim mjerilima podnosi prema Ministarstvu, koje u suradnji s nacionalnim Povjerenstvom odlučuje o dodjeli znaka EU Ecolabel.

Popis skupina proizvoda i mjerila za EU Ecolabel dostupna su na stranici Europske komisije:

EU katalog proizvoda i usluga koji nose EU Ecolabel:  
Popis proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo znak EU Ecolabel:  
Novosti pratite na društvenim mrežama: Facebook profil EU Ecolabel Hrvatska


POSTUPAK DODJELE ZNAKA EU ECOLABEL

Shema postupka dodjele EU Ecolabel u Hrvatskoj
  1. Izrada elaborata
  2. Podnošenje Zahtjeva
  3. Postupak po zahtjevu
  4. Potpis ugovora i dobivanje potvrde
  5. Naknada  

I. IZRADA ELABORATA

Proizvođač (operater) koji želi da njegov proizvod nosi znak EU Ecolabel prvo treba provjeriti u koju skupinu proizvoda spada njegov proizvod, odnosno postoje li mjerila za njegovu vrstu proizvoda.
Ako se uvidom u mjerila utvrdi da proizvod udovoljava svim propisanim mjerilima tada operater pokreće postupak izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u skladu s prilogom II. Pravilnika.
Operater sklapa ugovor s ovlaštenikom koji će mu izraditi elaborat o usklađenosti proizvoda s mjerilima. Operater sam bira ovlaštenika (pravne osobe koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša) koji ima rješenje o izradi podloga za ishođenje znaka zaštite okoliša. Treba odabrati s Popisa ovlaštenika one koji imaju ovlaštenje za izradu ove vrste elaborata:

II. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Nakon što se izradi elaborat, operater podnosi elaborat zajedno sa Zahtjevom Ministarstvu i traži dodjelu znaka EU Ecolabel putem obrasca koji je propisan u Pravilniku, prilog I. Materijal se dostavlja u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

III. POSTUPAK PO ZAHTJEVU

Po zaprimljenu zahtjeva Ministarstvo provodi postupak provjere elaborata u roku od 30 dana. Ukoliko se utvrdi da zahtjev ili elaborat nisu potpuni operateru se odredi rok u kojem treba izvršiti nadopunu traženog. Ako nedostaci ne budu otklonjeni u roku (za zahtjev max. 8 dana, a za elaborat max. 6 mjeseci), Ministarstvo će odbiti zahtjev. Kada je zahtjev prihvaćen proizvodu se dodjeljuje registracijski broj te se operateru određuje iznos jednokratne naknade prema prilogu III. u Pravilniku.

IV. POTPISIVANJE UGOVORA I POTVRDA

Kada operater dostavi Ministarstvu dokaz o uplati jednokratne naknade pokreće se postupak potpisivanja standardnog ugovora o uvjetima uporabe znaka EU Ecolabel između operatera i Ministarstva. Nakon potpisa ugovora operater dobiva odgovarajuću potvrdu i može koristiti logotip EU Ecolabel na svojim proizvodima.
Radi sinergije jednakovrijednih znakova zaštite okoliša, proizvodi koji udovoljavaju mjerilima za znak EU Ecolabel mogu dobiti i nacionalni znak zaštite okoliša Prijatelj okoliša bez provođenja postupka dodjele znaka Prijatelj okoliša (prema članku 5. relevantnog Pravilnika).

V. NAKNADA

Ugovor definira visinu naknade koja je propisana prilogom III. Pravilnika.

Kontakt: eko-oznake@mingor.hr