Sloboda kretanja roba

Sloboda kretanja roba obuhvaća odsutnost unutarnjih granica i usklađena europska pravila kroz zajedničke zahtjeve za stavljanje određenih proizvoda odnosno roba na tržište. Kada zajednička pravila ne postoje, primjenjuje se načelo uzajamnog priznavanja za robu ili aspekte robe koji nisu obuhvaćeni usklađenim pravilima Unije.
 
Prema načelu uzajamnog priznavanja država članica ne smije na svom državnom području zabraniti prodaju one robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici čak i ako je roba proizvedena u skladu sa različitim tehničkim pravilima, osim ako ta odredišna država nije donijela obrazloženu odluku o odbijanju.
 
Informacijski sustav tehničkih propisa - TRIS
Putem informacijskog sustava tehničkih propisa Europske komisije - TRIS (Technical Regulation Information System) države članice obavješćuju Europsku Komisiju (postupak notifikacije) o svojim zakonodavnim inicijativama u sektoru proizvoda i usluga informacijskog društva. Postupak notifikacije omogućava Europskoj komisiji i državama članicama pregled tehničkih propisa koje države članice namjeravaju donijeti za proizvode (industrijske, poljoprivredne i ribarske) i usluge informacijskog društva, i to prije njihovog usvajanja. Cilj je osigurati sukladnost predmetnih zakonodavnih tekstova s pravom Europske unije i načelima unutarnjeg tržišta roba, kako bi se uklonila neopravdana ograničenja. U pojednostavljenom obliku TRIS se primjenjuje i na države članice Europskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) koje su potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru te na Švicarsku i Tursku. Pregled nacrta tehničkih propisa koje su notificirale države članice putem stranice Europske komisije dostupan je gospodarskim subjektima, poslovnim udruženjima i ostaloj zainteresiranoj javnosti. Na stranici se mogu pretraživati baze podataka o tehničkim propisima na temelju različitih kriterija (npr. broj notifikacije, država, datum, proizvod, ključne riječi itd.) i pretplatiti se na popis primatelja e-pošte te pratiti zakonodavne aktivnosti u pojedinim sektorima proizvoda i usluga informacijskog društva. Poslovna udruženja i gospodarski subjekti mogu, uz prethodno usuglašavanje sa nadležnim tijelom državne uprave, na pojedini nacrt tehničkog propisa države članice Europske unije u postupku notifikacije podnijeti svoje primjedbe (komentare i detaljna mišljenja). Doprinos na pojedini notificirani nacrt tehničkog propisa tvrtke odnosno poslovna udruženja mogu uputiti i izravno Europskoj komisiji putem web stranice Europske komisije - Sprječavanje tehničkih prepreka u trgovini. Više informacija o mogućnostima doprinosa dionika izravno Europskoj komisiji dostupno je putem poveznice „Neka se čuje Vaš glas“. Dodatne informacije o postupku notifikacije dostupne su putem nacionalne Kontaktne točke za TRIS tris@mingo.hr.
 
Popis planiranih notifikacija sadrži tabelarni pregled nacrta tehničkih propisa za proizvode i usluge informacijskog društva koje nadležna tijela tijekom jedne kalendarske godine planiraju uputiti u postupak notifikacije temeljem Zakona o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS), NN 21/2022.

Popis planiranih notifikacija (TRIS) za 2024. godinu
 
Kontaktna točka za proizvode (HR / EN)
Kako bi se olakšala sloboda kretanja roba na unutarnjem tržištu, Kontaktna točka za proizvode na zahtjev gospodarskog subjekta ili nadležnog tijela druge države članice Europskog gospodarskog prostora u roku od 15 radnih dana od primitka zahtjeva pruža informacije o nacionalnim tehničkim propisima za proizvode i primjeni načela uzajamnog priznavanja te kontaktne podatke za nadležna tijela.
 
SOLVIT
SOLVIT je neformalni mehanizam koji pomaže građanima i poduzetnicima u rješavanju problema s tijelima javne vlasti drugih država članica kada krše njihova prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala na unutarnjem tržištu. Putem elektroničke baze podataka hrvatski centar SOLVIT umrežen je s 30 centara Europskog gospodarskog prostora (države članice EU te Lihtenštajn, Island i Norveška). SOLVIT može pomoći u rješavanju prekograničnih problema koja nepravilnom primjenom propisa EU-a uzrokuju tijela javne vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u drugim državama. SOLVIT ne može pomoći kada su već pokrenuti sudski postupci, kod problema nastalih između poduzeća, kod problema nastalih između potrošača i poduzeća te kod problema nastalih između poslodavaca i posloprimaca. SOLVIT rješava najčešće probleme u sljedećim područjima:
 
Građani:
 
Tvrtke:
Pravo boravka Stavljanje proizvoda na tržište
Priznavanje stručnih kvalifikacija Pružanje usluga
Registracija vozila Samozapošljavanje
Pravo na zapošljavanje Slobodno kretanja kapitala
Socijalna sigurnost Javna nabava
Oporezivanje Povrat PDV-a
Granične kontrole  
Vozačke dozvole  
 
Pritužbe na rad javnih tijela u drugim EU/EGP državama - Slanje problema mreži SOLVIT).
 
Prijavljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti - NANDO
Putem NANDO Informacijskog sustava država članica Europske unije obavještava Europsku komisiju i ostale države članice da prijavljeno tijelo ispunjava zahtjeve za obavljanje postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Obavijest sadržava sve podatke o tijelu, njegovim aktivnostima ocjenjivanja sukladnosti, postupcima ili modulima ocjenjivanja sukladnosti te podatke o jednom ili više predmetnih proizvoda i relevantnu potvrdu o sposobnosti. Testirani proizvodi u Hrvatskoj ne moraju se ponovo testirati na unutarnjem tržištu Europske unije i Izjave o sukladnosti koje izdaje prijavljeno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti su priznate na čitavom teritoriju Europske unije.