Strojevi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o sigurnosti strojeva

(NN br. 28/2011)
 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 

(NN br. 126/2021EU Direktiva

Direktiva 2006/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o strojevima o izmjeni Direktive 95/16/EZ (preinaka) (Tekst značajan za EGP)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: mirta.pokrscanskilandeka@mingo.hr
Tel: 00385-1-610-9735
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

 

Područje primjene

Pravilnik primjenjuje na sljedeće proizvode:

(a) strojeve;

(b) izmjenjivu opremu;

(c) sigurnosne komponente;

(d) dodatne dijelove za dizanje;

(e) lance, užad i pleteno remenje (»gurte«);

(f) zamjenjive mehaničke prijenosne uređaje;

(g) djelomično dovršene strojeve.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Strojevi se mogu se stavljati na tržište i/ili u uporabu samo ako zadovoljavaju odredbe Pravilnika i ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi i, gdje je to primjereno, domaćih životinja i imovine i gdje je to primjenjivo okoliša, kada su ispravno ugrađeni, kad se ispravno održavaju i upotrebljavaju u skladu s njihovom namjenom ili pod uvjetima koji se mogu razumno predvidjeti.

Djelomično dovršeni strojevi mogu se stavljati na tržište samo ako ispunjavaju odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika.

Inspekcijski nadzor sukladnosti strojeva ili djelomično dovršenih strojeva provode:

(a) gospodarski inspektori - za strojeve na tržištu

(b) inspektori zaštite na radu - za strojeve u uporabi

(c) poljoprivredni inspektori - za strojeve u uporabi koji se koriste za primjenu pesticida


Nacionalna mjera
  • Kad se strojevi stavljaju na tržište i/ili u uporabu na području Republike Hrvatske sve pisane ili usmene informacije i upozorenja moraju biti na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu, a na zahtjev na bilo kojem drugom službenom jeziku ili jezicima Europske unije, koje razumije operater. Na području Republike Hrvatske upute moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
  • Izjava o sukladnosti mora između ostaloga sadržavati naziv i adresu osobe koja je ovlaštena za sastavljanje tehničke dokumentacije, osnovanog u Republici Hrvatskoj i/ili Europskoj uniji.


Popis usklađenih europskih norma

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa