Hrvatska ispunjava sve kriterije i spremna je za uvođenje eura 1. siječnja 2023.

Europska komisija i Europska središnja banka objavile su u srijedu, 1. lipnja izvješće o konvergenciji u kojem se ocjenjuje napredak država članica u ispunjavanju kriterija koje moraju ispuniti kako bi uvele euro. Izvješće pokriva sedam zemalja - Bugarsku, Češku, Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku i Švedsku.
 
Europska središnja banka i Europska komisija svaka za sebe izrađuju, svake dvije godine, izvješća o konvergenciji koja su komplementarna. Ta izvješća su temelj za odluku Vijeća Europske unije o tome ispunjava li neka zemlja uvjete za pridruživanje eurozoni. Istodobno s objavljivanjem konvergencijskog izvješća, Europska komisija je objavila i prijedlog odluke Vijeća Europske unije i prijedlog uredbe o ulasku Hrvatske u europodručje.

Potvrđeno je da je Republika Hrvatska jedina od promatranih država članica koja ispunjava sve kriterije nominalne konvergencije, kao i da je hrvatsko zakonodavstvo u cijelosti usklađeno sa zahtjevima iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije te sa Statutom Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Slijedom toga, Europska komisija je zaključila da je Hrvatska spremna uvesti euro 1. siječnja 2023. te će tako postati dvadeseta država članica europodručja.
 
Vijeće Europske unije će konačne odluke o uvođenju eura u Hrvatskoj donijeti u prvoj polovici srpnja, nakon rasprave na sastancima Euroskupine, Vijeća ministara Europske unije za ekonomske i financijske poslove te Europskog vijeća, čemu će prethoditi mišljenja Europskog parlamenta i Europske središnje banke. Ovo izvješće označava ključni i povijesni korak na hrvatskom putu prema euru.
  
Hrvatska kuna je u srpnju 2020. uključena u Europski tečajni mehanizam (ERM II) po središnjem paritetu 1 euro = 7,53450 kuna. Očekuje se da će to biti i konačni tečaj konverzije.Stranica