Modernizacijski fond

Modernizacijski fond je financijski instrument uspostavljan Direktivom 2003/87/EZ o trgovanju emisijama stakleničkih plinova (EU ETS Direktiva) za razdoblje od 2021. do 2030. s ciljem postizanja klimatske neutralnosti u skladu s Pariškim sporazumom. Fond je namijenjen podršci 13 država članica Europske unije s nižim dohodcima u svrhu postizanja ciljeva europskog zelenog plana podupiranjem zelene i socijalno pravedne tranzicije.

Modernizacijski fond se financira prihodima od aukcije emisijskih jedinica u okviru EU sustava trgovanja emisijama:
 • Prihodi od prodaje 2 % od ukupne količine emisijskih jedinica EU ETS-a prodanih na dražbi između 2021. i 2030.
 • Prihodi od dražbe od 2,5 % ukupne količine EU ETS emisijskih jedinica prodanih na dražbi između 2024. i 2030.
 • Prihodi od dražbe emisijskih jedinica EU ETS-a koje su države članice odlučile prenijeti u Fond (raspodijeljene u svrhu solidarnosti, rasta i međusobnog povezivanja ili iz besplatnih emisijskih jedinica dodijeljenih proizvođačima električne energije)
 
Država Udio države članice (Prilog II.b dio A ETS Direktive) Broj emisijskih jedinica  (2021. - 2030.) Udio države članice (Prilog II.b revidirani dio B ETS Direktive) Broj novih emisijskih jedinica  (2024. - 2030.) Ukupne prenesene emisijske jedinice  Ukupan broj emisijskih jedinica za MF
Bugarska  5.84%  14.344.600  4.90%  9.427.107   23.771.707
Češka  15.59%  38.293.205  12.60%  24.241.131 129.279.193 191.813.529
Estonija  2.78%  6.828.423 2.10%  4.040.189   10.868.612
Grčka      10.10%  19.431.383   19.431.383
Hrvatska  3.14%  7.712.679 2.30%  4.424.968 5.146.608 17.284.255
Latvija  1.44%  3.537.025 1.00%  1.923.899   5.460.924
Litva  2.57%  6.312.607 1.90%  3.655.409 7.486.240 17.454.256
Mađarska  7.12%  17.488.622 5.80%  11.158.616 4.000.000 32.647.238
Poljska  43.41%  106.626.556 34.20%  65.797.356   172.423.912
Portugal      8.60%  16.545.534   16.545.534
Rumunjska  11.98%  29.426.080 9.70%  18.661.823 143.617.972 191.705.875
Slovačka  6.13%  15.056.917 4.80%  9.234.717 30.138.100 54.429.734
Slovenija     2%  3.847.799   3.847.799
Ukupno 100%  245.626.713 100%  192 389 931  319 668 114   
Tablica: Raspodjela ukupne količine emisijskih jedinica Modernizacisjkog fodna po državama članicama (izvor: Europska komisija)
 
Države korisnice imaju definiran udio u Modernizacijskom fondu, koji im je na raspolaganju za ulaganja, slijedom kojeg Republika Hrvatska ima 17,3 milijuna emisijskih jedinica za razdoblje 2021.-2030..
 
Prema trenutnoj vrijednosti emisijskih jedinica na tržištu (75 eura po emisijskoj jedinici - cijena emisijske jedinice na tržištu oscilira) procjenjuju se sredstva Modernizacijskog fonda za Republiku Hrvatsku na 1,3 milijarde eura za razdoblje do 2030., odnosno oko 130 milijuna eura godišnje.
 
Modernizacijski fond djeluje pod odgovornošću država članica koje su korisnice fonda u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB), Odborom za ulaganja i Europskom komisijom.

Sukladno članku 103. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja („Narodne novine“ broj 127/2019), provedba Modernizacijskog fonda u Republici Hrvatskoj u nadležnosti je Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetiku.

Proces odobrenja sredstava Modernizacijskog fonda za predložena ulaganja država korisnica

Države korisnice dostavljaju predložena ulaganja EIB-u, Odboru za ulaganja i Europskoj komisiji. Prijave se mogu podnijeti kontinuirano tijekom pojedine godine, ali Odbor za ulaganja sastajati će se dva puta godišnje, od 2021.godine.

U Republici Hrvatskoj, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja podnosi prijedloge ulaganja za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda prema EIB.

Prioritetna ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda su usmjerena na sljedeća područa:
 
 • proizvodnja i upotreba električne energije iz obnovljivih izvora, uključujući vodik iz obnovljivih izvora
 
 • grijanje i hlađenje iz obnovljivih izvora energije
 
 • smanjenje ukupne potrošnje energije zbog energetske učinkovitosti, među ostalim u području industrije, prometa, zgrada, poljoprivrede i otpada
 
 • skladištenje energije i modernizacija energetskih mreža, uključujući upravljanje potrošnjom, cjevovode za centralizirano grijanje, elektroenergetske prijenosne mreže, povećanje međusobne povezanosti država članica i infrastruktura za mobilnost s nultom stopom emisije
 
 • potpora kućanstvima s niskim dohotkom, uključujući ona u ruralnim i udaljenim područjima, radi rješavanja problema energetskog siromaštva i modernizacije njihovih sustavâ grijanja
 
 • pravednu tranziciju regija ovisnim o ugljiku 


Sredstva Modernizacijskog fonda moguća su i za neprioritetna ulaganja (maksimalno do 20 % sredstava), odnosno ulaganja koja ne potpadaju pod navedena prioritetna područja, ali koja doprinose postizanju ciljeva Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana i zadovoljavaju kriterije vezane za niskougljičnu tranziciju.

Predložena ulaganja država korisnica pregledava EIB, te potvrđuje je li predloženo ulaganje  prioritetno ulaganje kako je definirano ETS Direktivom. Za neprioritetna ulaganja EIB provodi tehničku i financijsku dubinsku analizu, a Odbor za ulaganja ocjenjuje prijedlog i daje preporuku o njegovu financiranju.

Komisija donosi odluku o isplati nakon Odbor za ulaganja, pri čemu se donosi dvije odluke o isplati godišnje, koje će pokrivati ulaganja u svim državama korisnicama, nakon čega EIB prenosi sredstva Modernizacijskog fonda državama korisnicama.

Provedba odobrenih ulaganja

U skladu sa Odlukama o isplatama sredstava Modernizacijskog fonda, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, provoditi će Pozive za dodjelu sredstava u sklopu odobrenih programa ulaganja te potpisivati Ugovore o dodjeli sredstava za odobrene projekte.

Republici Hrvatskoj su do sada odobrena sljedeća prioritetna ulaganja sredstava Modernizacijskog fonda:
 
 • Projekt „Ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora trgovačkog društva Dilj d.o.o“
 
 • "Program dodjele državnih potpora za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovitu kogeneraciju u sektoru proizvodnje"
 
 • „Program dodjele državnih potpora za ulaganja u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije“
 
 • Projekt „Pametno skladištenje energije na razini mreže trgovačkog društva IE-Energy d.o.o.“
 
 • Program ulaganja u fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
 • Program ulaganja u fotonaponske elektrane za proizvodnju i skladištenje električne energije za javne isporučitelje vodnih usluga
   

Očekivani učinci odobrenih programa u pojedinoj godini ulaganja uključuju uštede potrošnje energije u iznosu oko 540 tisuća MWh, smanjenje emisija stakleničkih plinova u iznosu oko 240 tisuća tCO2, dodatni instalirani kapaciteti obnovljive energije u iznosu oko 80 MWh i instalirani kapacitet skladištenja energije oko 20 MW.

Iz Modernizacijskog fonda do sada je ukupno Republici Hrvatskoj odobrena isplata u ukupnom iznosu od 210 milijuna eura, koja se isplaćuje na poseban račun Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Dodatne informacije

Za više informacija vezano za provedbu Modernizacijskog fonda možete se obratiti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na adresu elektroničke pošte modernizacijski-fond@mzozt.hr.

Pregled odobrenih ulaganja svih država korisnica Modernizacijskog fonda možete naći na stranicama Europske investicijske banke : https://modernisationfund.eu/investments/