Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora

Voda nije komercijalni proizvod nego je nasljeđe koje treba čuvati, štititi i mudro i racionalno koristiti. Vodama se upravlja prema načelu jedinstva vodnog sustava i načelu održivog razvitka kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnje generacije i ne ugrožavaju pravo i mogućnost budućih generacija. Vode su dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.

Jadransko more, otoci i priobalje područja su najvrjednijih, ali i najosjetljivijih prirodnih sustava Republike Hrvatske. U cilju njihova očuvanje potrebno je provoditi mjere zaštite morskog okoliša i obalnog područja, održivo upravljati resursima te sprječavati, smanjivati i uklanjati štetne antropogene utjecaje iz zraka, s kopna, s plovila, prekogranično onečišćenje i dr.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, drugih propisa i planskih dokumenata iz područja upravljanja vodama, morem i priobaljem te izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa.

U području vodnoga gospodarstva i zaštite voda, Uprava obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje, zaštite voda, korištenja voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, uključujući i proces restrukturiranja i okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora i provedbu ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture te posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama. Uprava provodi upravni nadzor nad Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti na temelju zakona i drugih propisa iz područja upravljanja vodama te provodi poslove kontrole naplate naknada i ulaganja u razvoj vodnih građevina iz nacionalnih sredstava.  

U području zaštite mora i priobalja, Uprava obavlja sručne poslove koji se odnose na očuvanje i omogućavanje oporavka morskih i obalnih ekosustava, praćenje i promatranje stanja Jadranskog mora na nacionalnoj razini, razini subregije (Jadransko more) i regije (Sredozemno more), provedbu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i provođenje nadzora nad Referentnim centrom za more.


ELIZABETA KOS, dipl.ing.
ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora 

Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01/6307-411
Faks: 01/6307-426

Lidija Budimir Marčec, administrativna tajnica
E-pošta: tajnica.uvg@mingor.hr

OSTALI KONTAKTI UPRAVE