Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za 2023.

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka za 2023. pokazuje da je kvaliteta zraka na većini teritorija Republike Hrvatske I. kategorije (čist ili neznatno onečišćen zrak), dok je u pojedinim urbanim i industrijskim područjima u kontinentalnom dijelu u odnosu na pojedine onečišćujuće tvari zrak II. kategorije (onečišćen zrak).

U odnosu na prethodne godine u 2023. je ipak došlo poboljšanja kvalitete zraka što se prvenstveno odnosi na lebdeće čestice i smanjenje broja dana u kojima su prekoračene dnevne granične vrijednosti za lebdeće čestice PM10  iako je i dalje II. kategorija kvalitete zraka.

Mjerenja kvalitete zraka na postajama državne mreže u Republici Hrvatskoj provodi se na 27 mjernih postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka a provode ih nacionalni referentni laboratoriji za mjerenje kvalitete zraka, Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) i Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI).

Sukladno rezultatima mjerenja odnosno validiranim podacima o izmjerenim koncentracijama onečišćujućih tvari u zrak izrađuje se godišnje Izvješća o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže.

Izvješće se izrađuje u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu, odnosno kvaliteta zraka u određenoj zoni ili aglomeraciji utvrđuje se za svaku onečišćujuću tvar na godišnjoj razini, jednom godišnje za proteklu kalendarsku godinu te se na poveznici u nastavku nalaze sva do sada izrađena izvješća uključujući i  Izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže za 2023. https://iszz.azo.hr/iskzl/godizvrpt.htm?pid=0&t=1

Ocjena kvalitete zraka za 2023. za sljedeće onečišćujuće tvari:

Mjerenja koncentracija sumporovog dioksida (SO2) provedena su na četrnaest mjernih postaja državne mreže, te je zrak je bio prve kategorije na svim mjernim postajama.

Mjerenja koncentracija sumporovodika (H2S) provedena su na četiri mjerne postaje i na svim mjernim postajama zrak je bio prve kategorije.

Mjerenja koncentracija dušikovog dioksida (NO2) provedena su na dvadeset dvije mjerne postaje i zrak je bio prve kategorije na svim mjernim postajama.

Mjerenja koncentracija ugljikovog monoksida (CO) provedena su na šest mjernih postaja i zrak je na svim mjernim postajama bio prve kategorije.

Mjerenja koncentracija ozona (O3) provedena su na dvadeset četiri mjerne postaje i zrak je na tri mjerne postaje: Pula Fižela, Višnjan i Hum (otok Vis) bio druge kategorije.

Mjerenja koncentracija benzena (C6H6) provedena su na ukupno jedanaest mjernih postaja i zrak je bio prve kategorije na svim mjernim postajama.

Mjerenja koncentracija amonijaka (NH3) provedeno je na jednoj mjernoj postaji: Kutina-1. Zrak je na mjernoj postaji Kutina-1 bio prve kategorije.  

Mjerenja koncentracija plinovite žive (Hg) provedeno je na jednoj mjernoj postaji: Zagreb-4. Zbog nedostatnog obuhvata podataka nije bilo moguće provesti kategorizaciju zraka jer su mjerenja plinovite žive na Zagreb-4 započela u veljači 2023.

Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM10 provedena su na dvadeset pet mjernih postaja.  Granična vrijednost za godišnji prosjek (40 µg/m3 ) nije bila prekoračena niti na jednoj mjernoj postaji. Granična vrijednost za 24-satni prosjek (50 µg/m3 ne smije biti prekoračena više od 35 dana u godini) je bila prekoračena na mjernoj postaji Slavonski Brod-1 (ukupno 57 dana) i na mjernoj postaji Kutina-1 (ukupno 38 dana).

Mjerenja koncentracija lebdećih čestica PM2,5 provedena su na dvadeset četiri mjerne postaje i srednja godišnja vrijednost za PM2,5 bila je prekoračena na mjernoj postaji Slavonski Brod-1.

Mjerenja benzo(a)pirena (BaP) u PM10 provedena su na osam mjernih postaja i na mjernim postajama Zagreb-3 i Slavonski Brod-1 bila je prekoračena srednja godišnja koncentracija BaP u PM10.

Mjerenja se provode sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 12/23) a financiranje provedbe osigurava se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  i sredstvima državnog proračuna. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provodi stručni nadzor nad radom državne mreže.

Povećane koncentracije lebdećih čestica PM10 i PM2,5 kao i njihova povremena prekoračenja se pojavljuju tijekom zimskih mjeseci, odnosno pojavom meteoroloških uvjeta pogodnih za zadržavanje lebdećih čestica (posebno magla, bez vjetra ) te početkom sezone grijanja (kućna ložišta na kruta goriva).

Prekoračenja prizemnog ozona O3 su zabilježena na mjernim postajama u priobalju (Pula, Višnjan, Vis) s obzirom da stvaranje prizemnog ozona između ostalog ovisi o sunčevoj svjetlosti.

Urbana područja zapadne Europe imaju prekoračenja graničnih vrijednosti dušikovih oksida (NO2) čije emisije uglavnom potječu od prometa, dok je u Hrvatskoj uglavnom prisutno onečišćenje lebdećim česticama PM10 i PM2,5 i to isključivo u zimskim mjesecima.

Zakon o zaštiti zraka propisuje da ako u određenoj zoni ili aglomeraciji razine onečišćujućih tvari u zraku prekoračuju bilo koju graničnu vrijednost, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, donosi akcijski plan za poboljšanje kvalitete zraka kako bi se u što je moguće kraćem vremenu osiguralo postizanje graničnih vrijednosti. U Republici Hrvatskoj je u periodu od 2014. do 2022. godine izrađeno 9 akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka. Dodatno u 2022. doneseni su novi akcijski planovi za gradove Kutinu, Sisak i Slavonski  Brod dok su u 2023. usvojeni akcijski planovi za gradove Zagreb i Osijek. Svi akcijski planovi su javno dostupni na poveznici https://iszz.azo.hr/iskzl/godizvrpt.htm?pid=0&t=4

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je razvilo portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“, koji preko indeksa kvalitete zraka daje prikaz trenutnog stanja kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj s podacima u realnom vremenu. Više o indeksu kvalitete zraka može se naći na portalu „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ https://iszz.azo.hr/iskzl/help.htm.

Na portalu su javno dostupna sva izvješća o kvaliteti zraka (sa državnih i lokalnih mjernih postaja) kao i Godišnja izvješća o kvaliteti zraka u Republici Hrvatskoj i svi do sada usvojeni akcijski planovi za poboljšanje kvalitete zraka.

Stranica