Početak izrade Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske i doprinos tematskih inovacijskih vijeća

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, rokove donošenja i tijela za njihovu izradu (KLASA: 022-03/20-04/352, URBROJ: 50301-05/16-20-7). Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) zaduženi su za izradu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3). Pametna specijalizacija pristup je gospodarskom razvoju koji ima za cilj razvoj „transformacijskih aktivnosti“ u odabranim prioritetnim područjima. Države članice i regije EU usvojile su, na temelju identificiranih resursa i sposobnosti,strategije istraživanja i inovacija za pametnu specijalizaciju kako bi usmjerile ulaganja u područja koja najbolje odgovaraju njihovom potencijalu za inovacije. Jedna od ključnih značajki koncepta pametne specijalizacije je pristup odozdo prema gore („bottom-up“) u procesu poduzetničkog otkrivanja („entrepreneurial discovery process“– EDP). Prema ovom pristupu usporedne prednosti i inovacijski potencijali trebaju biti rezultat zajedničkog napora relevantnih dionika inovacijskog sustava, a osobito rezultat suradnje poslovnog sektora i akademske zajednice.

Odlukom Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske iz rujna 2018. (KLASA: 910-04/15-01/110, URBROJ: 526-03-04-02-02/1-18-108) i dopunom predmetne Odluke iz siječnja 2019. (KLASA: 910-04/15-01/110, URBROJ: 526-03-04-02-02/1-19-128) osnovano je pet tematskih inovacijskih vijeća (TIV) koja se odnose na područja Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Primarna uloga TIV-ova je osigurati smjernice i strateško upravljanje za tematska prioritetna područja S3 koja uključuju: zdravlje i kvalitetu života, energiju i održivi okoliš, promet i mobilnost, sigurnost te hranu i bioekonomiju, ali i horizontalne S3 teme: ključne napredne tehnologije (KET) i informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) koje su također pokrivene radom svakog pojedinog TIV-a. Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske donijelo je 11. lipnja 2021. odluke o imenovanju članova TIV-ova za novo razdoblje. Sjednice TIV-ova s novoimenovanim članovima održane su u srpnju 2021. godine na kojima su izabrani predsjednici i zamjenici predsjednika svih pet TIV-ova, čime su osigurani uvjeti za nastavak rada tematskih inovacijskih vijeća.

Novim članovima TIV-ova su na održanim sjednicama predstavljeni planovi relevantnih tijela državne uprave (MINGOR–a i MZO-a) te očekivanja od članova TIV-a vezano uz njihov doprinos kroz nastavak procesa poduzetničkog otkrivanja u izradi nove S3 koja će omogućiti korištenje fondova EU u razdoblju 2021. - 2027. Navedeni proces započet će provedbom upitnika kojim će se prikupljati informacije i podaci od šire zainteresirane zajednice te provedbom niza radionica koje su planirane u rujnu i listopadu 2021. Izrada upitnika i provođenje istraživanja u cilju unapređenja i strateškog usmjerenja postojećih prioritetnih područja u skladu s postojećim trendovima i potrebama poslovnog sektora i znanstveno-istraživačke zajednice predstavlja prvi korak u izradi S3 strategije.

Sastav članova TIV-ova obuhvaća predstavnike poslovnog sektora, akademske zajednice i tijela javne vlasti, a zainteresiranu javnost pozivamo da se aktivno uključi u izradu S3 strategije putem savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (aplikacija e-Savjetovanja), o čijem ćemo početku pravovremeno informirati na mrežnim stranicama.
 

Stranica