Uputa za proizvođače i korisnike uporabnih i ukrasnih predmeta napravljenih od drveta vrsta iz roda Dalbergia

Slika /NASLOVNE FOTOGRAFIJE I KORIŠTENI LOGOTIPOVI/content/5899b3795f06d.jpg

Zbog podataka o značajnom obimu međunarodne trgovine vrstama iz roda Dalbergia te štetnog učinka nezakonite sječe na očuvanje tih vrsta drveta, države stranke CITES konvencije odlučile su da će se sve vrsta drveća iz navedenog roda staviti pod zaštitu CITES konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka.

Nakon što su sa 2. siječnjem 2017. izmjene CITES konvencije stupile na snagu, donesena je nova Uredba Komisije (EU) 2017/160 o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima, koja se od 4. veljače 2017. primjenjuje na cijelom području Europske unije.

S tim u vezi, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, kao tijelo nadležno za CITES u Republici Hrvatskoj, pripremilo je uputu svim proizvođačima, trgovcima i vlasnicima glazbenih instrumenata, kao i putujućim orkestrima i glazbenicima koji posjeduju ili imaju unajmljene/posuđene instrumente od drveta podrijetlom od vrsta iz roda Dalbergia spp., te uvoznicima, izvoznicima i trgovcima ukrasnim i uporabnim predmetima i namještajem napravljenim od ostalih vrsta drveta navedenih u Dodacima CITES konvencije.

Uputa za proizvođače i korisnike uporabnih i ukrasnih predmeta napravljenih od egzotičnih vrsta drveta (pdf)

 Stranica