Projekti iz područja vodnoga gospodarstva

Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva, unutar ustrojstvene jedinice Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove organizira i koordinira obavljanje funkcija u ulozi Posredničkog tijela, razine 1 u okviru korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u području vodnoga gospodarstva kroz Operativni program „Zaštita okoliša“ – programsko razdoblje 2007.-2013., kao i u okviru korištenja europskih, strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ – programsko razdoblje 2014.-2020. i to za:
 
- Specifični cilj 5b1 – Jačanje sustava upravljanja katastrofama i 
- Specifični cilj 6ii1 – Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe pitkom vodom i
- Specifični cilj 6ii2 – Razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda
 
KARMEN CERAR, dipl. ing. građ.
Načelnica Sektora za projekte iz područja vodnoga gospodarstva 
 
Ulica grada Vukovara 220
Tel: 01/6307-300
Faks: 01/6151-821