Otvorene prijave za subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima - UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Slika /slike/Vijesti/2022/hamag plin1.png
Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh, od danas se mogu prijaviti za državnu potporu male vrijednosti kojom će ostvariti pravo na subvenciju cijene potrošenog plina od 0,15 lp/kWh. Ova se potpora dodjeljuje kao jedna od mjera Vladinog paketa za ublažavanje rasta cijena energenata i to kao mjera pomoći poduzetnicima koji su se zbog porasta cijena energenata našli u riziku od energetskog siromaštva.
 
Mjera obuhvaća nešto više od 22 tisuće poduzetnika s 33 tisuće obračunskih mjernih mjesta.
 
Javni poziv bit će otvoren trajno, a potpora će biti dostupna svim poduzetnicima koji zadovoljavaju uvjete pa stoga nije nužno žuriti s prijavom. Svi poduzetnici koji se prijave do kraja travnja potporu će početi koristiti već za plin potrošen u travnju.

Ministarstvo poziva poduzetnike da prouče poziv i upute za prijavitelje u kojima su detaljno opisana pravila prihvatljivosti prijavitelja, zahtjeva i troškova te postupak odobrenja zahtjeva i izdavanja i naplate vaučera. Nakon proučene dokumentacije, prijavitelji će prijavu za subvenciju podnijeti kroz aplikaciju kojoj se može pristupiti preko mrežnih stranica Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.
 
Postupak prijave za poduzetnike je jednostavan i brz te lišen papirne dokumentacije. Većina podataka je unaprijed unesena u aplikaciju, a poduzetnici trebaju utvrditi njihovu valjanost, unijeti iznos dosad iskorištene de minimis potpore, dati GDPR privolu te podnijeti zahtjev. Nakon unosa potrebnih podataka izračunat će se iznos ukupne potpore koji se određuje prema referentnoj potrošnji pojedinog korisnika. Odluku o dodjeli potpore dobiva poduzetnik, a opskrbljivaču plinom dostavlja se vaučer s kojega se u idućim mjesecima odbija subvencionirani iznos zaključno s plinom potrošenim u ožujku 2023. ili do iskorištenja potpore.
 
Uz ovu potporu, Ministarstvo dodjeljuje i potporu za kućanstva, i to bez potrebe za prijavom.

Česta pitanja vezana uz program i prijave i odgovore na njih možete pronaći na sljedećoj poveznici.

U nastavku izdvajamo upute za prijavitelje te postupak odobrenja zahtjeva, izdavanja i naplate vaučera.


UPUTE ZA PRIJAVITELJE 
 

Prihvatljivost pružatelja usluge

Prihvatljivi pružatelji usluge su opskrbljivači prirodnim plinom na teritoriju Republike Hrvatske koji imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, popis opskrbljivača je dostupan na poveznici https://www.hera.hr/hr/html/registar_dozvola_18.html.


Prihvatljivost prijavitelja

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik (sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014 i Uredbom 2017/1084) s ukupnom godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnom mjernom mjestu do 10 GWh.
 
Prijavitelj u trenutku prijave ne smije biti niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 2.3. Uputa.


Kriteriji za isključenje prijavitelja

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti:
 1. velikim poduzetnicima;
 2. prijaviteljima koji nemaju poslovni nastan u RH prilikom podnošenja zahtjeva za potporom;
 3. prijaviteljima koji ne mogu prikazati povijesne podatke o potrošnji za referentno razdoblje;
 4. za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
 5. prijavitelju koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture;
 6. udrugama i dobrotvornim organizacijama;
 7. prijavitelju koji je prešao pragove definirane de minimis Uredbom, odnosno s de minimis u poljoprivrednom sektoru Uredbom;
 8. u slučaju kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima;
 9. prijavitelju koji nije izvršio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske. U pogledu ove točke, smatra se prihvatljivim da prijavitelj/korisnik nije udovoljio spomenutim uvjetima, ako mu, sukladno posebnom propisu, plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja;
 10. ako je prijavitelj/osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje proglašen krivim zbog teškog profesionalnog propusta;
 11. ako je prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja (osobe koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države njihova sjedišta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja:
  • sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) iz Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12)
  • korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12)
  • prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12)
  • terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12)
  • pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)
  • dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12);


Prihvatljivost zahtjeva za potporu

Kako bi bio prihvatljiv, zahtjev za potporu mora udovoljavati utvrđenim kriterijima prihvatljivosti, kako slijede:
 • iznos tražene potpore odgovara navedenim ograničenjima povezanima s najvišim iznosom potpore;
 • iznos tražene potpore izračunat je na temelju povijesne potrošnje plina po obračunskom mjestu MSP-a sukladno navedenom u točki 1.4;
 • subvencija se utvrđuje u fiksnom iznosu od 0,15 HRK/kWh za plin potrošen u razdoblju od 01. travnja 2022. – 31. ožujka 2023. godine;
 • udovoljeno je svim zahtjevima povezanima s pravilima potpora male vrijednosti utvrđenima u Programu de minimis (točka 1.5. Uputa);
 • potpora ne predstavlja dvostruko financiranje.
 
Potpora se daje samo u svrhu sufinanciranja plina isporučenog od strane opskrbljivača plinom.


Prihvatljive kategorije troškova

Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se MSP-ovima za isporučeni plin, odnosno za povećane troškove cijene isporučenog plina za razdoblje od travnja 2022. do ožujka 2023. godine.
 
Sljedeći troškovi smatraju se prihvatljivima:
 • troškovi potrošnje plina iskazanih na računu za plin izdanom od strane prihvatljivog pružatelja usluga.
 
Troškovi mogu biti prihvatljivi samo ako je isporuka plina izvršena od strane prihvatljivog pružatelja usluga navedenog u Pozivu. Račun za plin mora glasiti na subjekt koji predaje zahtjev za potporu. Prihvatljivi su računi koji se odnosne na potrošnju plina subjekta u razdoblju od 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine.
 
Neprihvatljivi troškovi po predmetnom Pozivu su:
 • naknade prihvatljivim pružateljima usluga,
 • porez na dodanu vrijednost,
 • kamate iskazane na računima za plin izdanim od prihvatljivog pružatelja usluga,
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi


POSTUPAK ODOBRENJA ZAHTJEVA

Zahtjev za potporu se podnosi od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem web aplikaciju za podnošenje zahtjeva MSP-a za potporu koja se nalazi na sljedećoj mrežnoj stranici: https://plin.hamagbicro.hr.
 
Zahtjevi će se zaprimati od 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine. Prijavitelj po predmetnom Pozivu može imati samo jedan zahtjev za potporu.
 
Postupak dodjele potpore vrši se po uredno predanom zahtjevu kroz web aplikaciju, a koji udovoljava svim prethodno postavljenim kriterijima vezanim za prihvatljivost. Podnošenjem zahtjeva za potporu ovlaštena osoba prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da udovoljavaju svim zahtjevima prihvatljivosti definiranim u ovom Pozivu. Također, podnošenjem zahtjeva se ovlaštena osoba prijatelja obvezuju koristiti potporu na način i unutar ograničenja definiranih ovim Pozivom.
 
Prijavitelj će o statusu zahtjeva za potporu biti obaviješten putem web aplikacije.
 
Odluka o dodjeli potpore prijavitelju dostavlja se elektronički, putem sustava na adresu prijavitelja navedenu na zahtjevu.
Oblik odluke o dodjeli potpore je u prilogu 1. Poziva.
 
Odluka o dodjeli potpore predstavlja trenutak dodjele potpore i datum kada je korisnik ostvario zakonsko pravo na primanje potpore.
 
U slučaju da dođe do promjene elemenata u Odluci o dodjeli potpore u pogledu korisnika ili obračunskih mjesta, potrebno je dostaviti zahtjev za stavljanjem predmetne Odluke izvan snage. Po obradi predmetnog zahtjeva, moguće je podnijeti ponovno prijavu s uključenim izmijenjenim okolnostima.
Nadležno tijelo zadržava pravo jednostranog donošenja odluke o poništenju potpore ako tijekom vremena provedbe programa ili 5 godina nakon dana donošenja potpore utvrdi nepravilnost u prijavi i korištenju potpore. U tom slučaju MINGOR će pokrenuti postupak povrata sredstava dodijeljenih potporom
 

POSTUPAK IZDAVANJA I NAPLATE VAUČERA 

Na temelju izdane Odluke o dodjeli potpore, nadležno tijelo izdaje vaučer (Prilog 1. Obrazac vaučera)  prihvatljivim pružateljima usluga. Vaučer se izdaje u dva istovjetna primjerka, jedan za Izdavatelja vaučera, a jedan za Pružatelja usluge opskrbe plinom.
 
Vaučer sadrži informacije o obračunskom mjernom mjestu i korisniku istog po pojedinom pružatelju usluge. Vaučer pružatelja usluge ovlašćuje i obvezuje da, prema zahtjevu za potporom, u ime i za račun korisnika, na računu za plin koji se dostavlja korisniku iskaže, između ostalog:
 • Opskrbljivača plina
 • Korisnika potpore
 • Maksimalni iznos subvencije za obračunsko mjereno mjesto.
 
Zahtjev za naplatu vaučera pružatelj usluge (opskrbljivač plinom) može podnijeti nakon isporuke usluge. Pružatelji usluga na mjesečnoj razini dostavljaju nadležnom tijelu zahtjev za nadoknadom subvencioniranog dijela cijene plina za protekli mjesec, stanje Vaučera s kojeg se taj mjesečni iznos odbija te izvještaj s pripadajućom dokumentacijom za korisnika i obračunsko mjerno mjesto.    
 
Korisniku se s računa pružatelja usluge odbija razmjerni subvencionirani iznos sve dok ne iskoristi cijelu potporu definiranu Odlukom o dodjeli potpora odnosno Vaučerom.
 
Nadležno tijelo obavlja isplatu mjesečnog dijela Vaučera u ime i za račun korisnika primjenom metode isplate pružatelju usluge. Metoda isplate pružatelju usluge je metoda unovčenja Vaučera po kojoj pružatelj usluge, nakon što korisniku pruži uslugu, od nadležnog tijela u ime i za račun korisnika zahtjeva naknadu za pruženu odgovarajuću uslugu, u visini i pod uvjetima određenima u Pozivu odnosno Vaučeru.
 
Korisnik i pružatelj usluga su svjesni da konačni iznos isplate ovisi o stvarnoj potrošnji korisnika za obračunsko mjerno mjesto po pojedinom mjesecu za koje je tražena potpora, a imajući u obzir ograničenja vezana za maksimalni iznos potpore sukladno propisanom u predmetnom Pozivu. Korisnik ne može ostvariti veću potporu od one koja je navedena u Odluci o dodjeli potpora odnosno posljedično definirana Vaučerom.
 
Nadležno tijelo u roku od 30 radnih dana od dostave urednog Zahtjeva za naplatu Vaučera provjerava ispravnost Zahtjeva za naplatu Vaučera i obavlja plaćanje pružatelju usluge.
 

Stranica