Najčešća pitanja i odgovori

Koristimo smjesu propan-butan za proizvodnju. Možemo li se prijaviti za ove potpore?
U skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, koja je donesena na 107. sjednici VRH 9. ožujka 2022. godine, troškovi potrošnje plina će biti subvencionirani krajnjim kupcima koji kupuju plin od jednog od opskrbljivača plinom iz Registra opskrbe plinom koji su priključeni na plinski sustav Republike Hrvatske i to za plin koji je potrošen od 1. travnja ove godine do 31. ožujka iduće godine. Zbog ovih uvjeta, to ne uključuje kupce UNP.
Mogu li se prijaviti poduzetnici koji koriste plin putem spremnika/cisterna za plin?
U skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, koja je donesena na 107. sjednici VRH 9. ožujka 2022. godine, troškovi potrošnje plina će biti subvencionirani krajnjim kupcima koji kupuju plin od jednog od opskrbljivača plinom iz Registra opskrbe plinom koji su priključeni na plinski sustav Republike Hrvatske i to za plin koji je potrošen od 1. travnja ove godine do 31. ožujka iduće godine. Zbog ovih uvjeta, to ne uključuje kupce koji nisu priključeni na plinski sustav.
Jesu li obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) prihvatljivi prijavitelji za predmetni program?
OPG-ovi jesu prihvatljivi korisnici u okviru svoje dozvoljene de minimis kvote, ako su kupci plina u kategoriji koja nije kućanstvo.
Mogu li se na poziv prijaviti OPG-ovi kojima se isporučuje industrijski plin za sušenje žitarica, bilja, duhana i dr. u periodu od 1. svibnja pa do kraja godine?
U skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, koja je donesena na 107. sjednici VRH 9. ožujka 2022. godine, troškovi potrošnje plina će biti subvencionirani krajnjim kupcima koji kupuju plin od jednog od opskrbljivača plinom iz Registra opskrbe plinom koji su priključeni na plinski sustav Republike Hrvatske i to za plin koji je potrošen od 1. travnja ove godine do 31. ožujka iduće godine. Zbog ovih uvjeta, to ne uključuje kupce koji nisu priključeni na plinski sustav.
Ukoliko sam poduzeće u najmu i koristim zajedničko mjerno mjesto s ostalim poduzećima, kako ispunjavam prijavu i jesam li prihvatljivi prijavitelj za vaučer?
Prema Odluci Vlade od 9. ožujka o.g., prijave na program potpora bit će moguće za mikro, male i srednje poduzetnike koji na pojedinom obračunskom mjernom mjestu imaju potrošnju plina manju od 10 GWh. Takvi se poduzetnici mogu prijaviti za potporu male vrijednosti nakon čega će u aplikaciji proći sustav kojim će se provjeriti njihova prihvatljivost. Načelno, prijava za potporu kroz aplikaciju će biti moguća za OIB mikro, malog ili srednjeg poduzetnika koji je povezan s obračunskim mjernim mjestom za plin.
Imam li pravo na potporu ako sam u najmu prostora?
U skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te mikro, male i srednje poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, koja je donesena na 107. sjednici VRH 9. ožujka 2022. godine, troškovi potrošnje plina bit će subvencionirani samo mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji su povezani s obračunskim mjernim mjestom za plin.
U skladu s gore navedenim, troškovi potrošnje plina bit će subvencionirani svim poduzetnicima koji imaju ugovor o opskrbi plinom. S obzirom na to, za potporu se u ovakvom slučaju može prijaviti najmodavac i potom regulirati cijenu plina za svog najmoprimca.
Ukoliko najmodavac plaća tarifu za kućanstvo koja će za plin potrošen između 1. travnja 2022. i 31. ožujka 2023. također biti subvencionirana s 0,10 kn/kWh i to bez potrebe za prijavom. Svakako treba napomenuti da, prema Zakonu o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), članak 3., stavak 16., kupac iz kategorije kućanstvo znači krajnji kupac koji kupuje plin za potrošnju u vlastitom kućanstvu, što ovdje nije slučaj.
Ukoliko najmodavac nije poduzetnik nego javno poduzeće ili poduzeće u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, onda nije prihvatljivi prijavitelj.
Prema kojem zakonu se vrši kategorizacija na mikro, male i srednje poduzetnike kako bismo se znali svrstati?
Definicija malih i srednjih poduzeća utvrđena je u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 651/2014 i Uredbom 2017/1084.
Koja poduzeća spadaju u kategoriju mikro, malih i srednjih poduzeća?
Kategorija mikro, malih i srednjih poduzeća („MSP”) sastoji se od poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet koji ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna EUR.
Do kojeg je datuma moguće prijaviti se za potporu?
Nije riječ o najbržem prstu. Ako se prijavite bilo koji dan tijekom travnja, potporu ćete početi koristiti za račune za travanj, i tako dalje.
Koliko godina unazad se de minimis potpore uzimaju u obzir u prijavi?
U de minimis kvotu ulaze sve vaše potpore male vrijednosti dobivene unazad dvije kalendarske godine i tijekom tekuće godine.
Ulaze li u de minimis potpore i potpore dane u svrhu podrške gospodarstvu u pandemiji COVID 19?
U de minimis kvotu ulaze sve vaše potpore male vrijednosti dobivene unazad dvije kalendarske godine i tijekom tekuće godine.
Jesu li neprofitne udruge prihvatljivi prijavitelji?
Radi se subvencijama koje se dodjeljuju temeljem državnih potpora male vrijednosti, te udruge nisu prihvatljivi korisnik.
Jesu li diplomatsko-konzularna predstavništva prihvatljivi prijavitelji?
U skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te mikro, male i srednje poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, koja je donesena na 107. sjednici VRH 9. ožujka 2022. godine, troškovi potrošnje plina bit će subvencionirani samo mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Jesu li javne ustanove/poduzeća prihvatljivi prijavitelji?
U skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te mikro, male i srednje poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh, koja je donesena na 107. sjednici VRH 9. ožujka 2022. godine, troškovi potrošnje plina bit će subvencionirani samo mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Tvrtka u javnom vlasništvu ne smatra se malim i srednjim poduzetnikom u skladu s regulativom koja definira pravila dodjele državnih potpora.
Koja je potrebna dokumentacija za predati ?
Dokumentacija nije potrebna, ali poduzetnik mora znati i unijeti u aplikaciju, koliko je državne potpore male vrijednosti primio u posljednje tri godine, ako jest.
Mogu li se tvrtke koje su u protekle 3 godine iskoristile 200.000 EUR de minimis potpore javiti na navedeni Program ili ne?
Radi se o de minimis potpori i uvjet maksimalnog iznosa od 200.00 EUR mora biti zadovoljen.  
Ako poduzeće ima poslovne prostore na više adresa i tako ima i više plinomjera, kako se sve to unosi u aplikaciju pošto na vašoj stranici piše da se unosi jedno obračunsko mjesto?
Za ulazak u aplikaciju bit će potrebno unijeti jedno od vaših mjernih mjesta, bilo koje. Razlog za to je jednostavan, moramo biti sigurni da u aplikaciju ulazi ovlaštena osoba koja raspolaže računima za plin. Nakon prijave, u aplikaciji ćete vidjeti sva svoja obračunska mjerna mjesta, postupak se provodi jednostavno i brzo.