Zrak

Zaštita zraka je u Republici Hrvatskoj uređena krovnim zakonima: Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 127/19 i 57/22) te nizom provedbenih propisa donesenih na temelju tih zakona.

Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o zaštiti zraka pravno uređuju glavna područja zaštite zraka: praćenje, procjenjivanje i izvješćivanje o kvaliteti zraka, sprječavanje i smanjivanje onečišćenosti zraka, granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora, praćenje emisija onečišćujućih tvari, zahtjeve na tehničke uređaje i gorivo, ukidanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, te ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama.

Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br.127/19 i 57/22) i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode inspektori zaštite okoliša Državnog inspektorata.
 
Prijave vezane uz  onečišćenja koja narušavaju kvalitetu zraka, podnose se na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb ili elektronički, putem obrasca https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83