Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Općenito o sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova

Europska unija je 2003. donijela Direktivu 2003/87/EZ kojom se uspostavlja sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Sustavom se omogućuje gospodarskim subjektima da provedbom troškovno učinkovitih mjera smanje emisije stakleničkih plinova. To se postiže izdavanjem dozvola za emisije stakleničkih plinova postrojenjima, te raspodjelom točno određene količine emisijskih jedinica sukladno zadanim kriterijima.

ETS je međunarodni sustav za trgovanje emisijama stakleničkih plinova u Europskoj Uniji. Uspostavom ETS-a (zasnovan na EU Direktivi 2003/87/EC) se želi omogućiti provedba mjera gospodarskih subjekata obuhvaćenih ETS-om na troškovno učinkovit način, a s ciljem izvršenja obveza preuzetih Kyotskim protokolom. Prvenstveno se želi da države članice ograniče ukupne emisije stakleničkih plinova iz postrojenja obuhvaćenih ETS Direktivom na vlastitom području, te s tom svrhom svakom operateru postrojenja izdati rješenje za emitiranje točno određene količine emisije u obliku dodijele besplatne emisijske kvote, odnosno određenog iznosa prava na emisiju, pri čemu jedno 'pravo na emisiju' predstavlja dozvolu za emisiju jedne tone CO2eq.

Uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova prethodila je izrada Plana raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u RH (Narodne novine 76/09) koji je donijela Vlada RH u lipnju 2009. godine. Planom su obuhvaćeni gospodarski subjekti koji su, sukladno Prilogu I Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama, obveznici ishođenja dozvole za emisije stakleničkih plinova, ukupno 81 postrojenje.

Od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2007. godine bilo je prvo razdoblje trgovanja – tzv. probno razdoblje (priprema za mehanizam međunarodnog trgovanja emisijama stakleničkih plinova u skladu s Kyotskim protokolom). U siječnju 2008. je započelo tzv. drugo razdoblje trgovanja koje traje 5 godina i poklapa se s prvim obvezujućim razdobljem Kyotskog protokola. U Republici Hrvatskoj zakonske osnove za implementaciju ETS Direktive postavljene su u Zakonu o zaštiti zraka (Narodne novine 178/04, 60/08). ETS Direktiva prenesena je u obliku Uredbe o emisijskim kvotama stakleničkih plinova i načinu trgovanja emisijskim jedinicama (Narodne novine 142/08).

U drugoj fazi operateri 73 postrojenja koja su obveznici sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova podnijeli su zahtjeve za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica postrojenjima sukladno Pravilniku o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (Narodne novine 43/12).

Za razdoblje 2013.-2020. na nivou EU određena je kvota za sva postrojenja uključena u sustav trgovanja koja je za 21% manja od količine verificiranih emisija koju su ta postrojenja imala 2005. godine. Pri tome jedna emisijska jedinica predstavlja pravo na emisiju jedne tone CO2 eq. Postrojenja koja provedbom nisko-troškovnih mjera ostvare smanjenje emisija ispod razine dodijeljenih emisijskih jedinica, mogu ostvareni višak emisijskih jedinica prodati postrojenjima čije emisije prekoračuju dozvoljene kvote, a trošak provedbe mjera viši je od troška kupovine emisijskih jedinica.

U ETS-u osim operatera postrojenja, sudjeluju i operatori zrakoplova. Obveze u sektoru zrakoplovstva odnose se na praćenje i izvješćivanje emisija CO2 i tonskih  kilometara iz zrakoplova.

Popis operatera postrojenja i operatora zrakoplova u RH koji su uključeni u sustav trgovanja stakleničkih plinova

U EU sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU Emissions Trading System, u daljnjem tekstu: EU ETS) u Republici Hrvatskoj uključeni su operateri postrojenja i operatori zrakoplova koji obavljaju djelatnost Priloga I. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova („Narodne novine“, br. 89/2020).

Podaci o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica te podaci o verificiranim emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja i operatora zrakoplova nalaze se na web stranicama Registra unije.

 

Razdoblje trgovanja od 2013. do 2020. godine

Razdoblje trgovanja od 2013. do 2020.

Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU ETS) započeo je 1. siječnja 2013. i trajat će do 31. prosinca 2020. godine. Republika Hrvatska postala je sastavni dio ovog sustava od 1. siječnja 2013. godine, pola godine prije pristupanja u Europsku Uniju.

U ovom razdoblju trgovanja primjenjuje se jedinstvena dodijeljena kvota na emisije stakleničkih plinova za cijelu EU umjesto prethodnih 27 nacionalnih kvota. Emisijske jedinice dodjeljuju se putem dražbe. Za postrojenja kojima se emisijske jedince dodjeljuju besplatno, usklađena su pravila raspodjele koja vrijede diljem EU, a temelje se na ambicioznim pravilima za praćenje emisija stakleničkih plinova. U trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova u EU ETS su uključeni sljedeći sektori:

 • Ugljikov dioksid (CO2) iz proizvodnje električne i toplinske energije, energetski-intenzivni industrijski sektori, uključujući rafinerije nafte, čeličane te proizvodnja željeza, aluminija, metala, cementa, vapna, stakla, keramike, celuloze, papira, kartona, kiselina i rasutih organskih kemikalija;
 • Ugljikov dioksid (CO2) iz civilnog zrakoplovstva;
 • Didušikov oksid (N2O) iz proizvodnje dušične kiseline, adipinske kiseline, kaprolaktama, glioksala i glioksilne kiseline;
 • Perfluorokarbonati (PFC) iz proizvodnje aluminija.

Popis operatera postrojenja i operatora zrakoplova koji su uključeni u sustav trgovanja stakleničkih plinova (pdf)

Obrazac za godišnji plan praćenja (xls)

Upute za popunjavanje obrasca za godišnji plan praćenja:

Sva navedena dokumentacija nalazi se i na internetskim stranicama Europske komisije te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova

Sukladno članku 108. Zakona o zaštiti zraka ('Narodne novine', br. 130/11, 47/14) operateri postrojenja obavezni su dostaviti Izvješće o emisijama i Izvješće o verifikaciji u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu do 01. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

Obrazac Izvješća o godišnjim emisijama iz postrojenja (xls)

Sva navedena dokumentacija nalazi se i na internetskim stranicama Europske komisije, te Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Verifikacija izvješća o emisijama stakleničkih plinova

Verifikacija izvješća o emisijama je standardizirani postupak kojim se osigurava pouzdanost, točnost i vjerodostojnost izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja te njegova usklađenost s propisanim uputama o praćenju i izvješćivanju.

Verifikator predstavlja kompetentno, neovisno, ovlašteno tijelo ili osobu koja ima odgovornost za rad na izvještajima u procesu verifikacije u skladu sa detaljnim zahtjevima koje su postavile države članice prema Prilogu V. Direktive 2003/87/EK. Verifikator mora biti neovisan od operatera; verifikator ne smije biti operator, vlasnik operatora ili u vlasništvu operatora, te mora biti u potpunosti neovisan od operatora.

Opći zahtjevi za verifikatore i faze verifikacije

Opći zahtjevi:

 • Cjelokupnost
 • Neovisnost
 • Nepristranost
 • Mogućnost izvedbe
 • Kontrola kvalitete
 • Specijalne kompetencije (tehničke i generičke kompetencije)

Verifikacija slijedi pristup temeljen na riziku s ciljem stvaranja verifikacijskog mišljenja s razumnim jamstvom, dok je verifikator odgovoran za očuvanje načela dobrog upravljanja te primjenjuje i sljedeća načela:

 • Emisije u izvještaju nisu pogrešno prikazane;
 • Izvještaj o emisijama ne sadrži propuste ili pogreške;
 • Emisije se prate u skladu s dozvolom za emisije stakleničkih plinova.


Faze verifikacije: 

 1. Predugovorni stadij
 2. Strateška analiza
 3. Analiza rizika
 4. Verifikacijski plan
 5. Analiza postupka (glavni dio verifikacije)
 6. Verifikacijsko izvješće
 7. Postupak preispitivanja
 8. Objava verifikacijskog izvješća
 9. Unos podatka o količini emisija u registar

Verifikator u verifikacijskom izvješću koje šalje operateru opisuje metodologiju, svoj nalaz i mišljenje, da bi operater verificirano izvješće s godišnjim emisijama dostavio Agenciji za zašttu okoliša. Godišnje izvješće o emisijama će se verificirati kao zadovoljavajuće, ako ukupne emisije nisu pogrešno navedene i ako po mišljenju verifikatora nema materijalne nesukladnosti. Godišnje izvješće o emisijama će se verificirati kao nezadovoljavajuće, ako verifikator nađe nesukladnosti ili značajne materijalne greške (s ili bez materijalnih nesukladnosti), kad je bilo ograničenja opsega (kada su okolnosti spriječile ili je izrečeno ograničenje koja sprečava verifikatora da pribavi dokaze potrebne kako bi se smanjio rizik provjere na razumnu razinu).

Dokumenti:

Uputa br. 1 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Objašnjenja (pdf)

Uputa - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Kratki vodič o ulozi verifikatora i nadležnog tijela
Uputa - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Kratki vodič o verifikaciji za operatere i operatore zrakoplova (pdf)


Uputa br. II.1 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Cilj i opseg verifikacije (pdf)

Uputa br. II.2 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Analiza rizika

Uputa br. II.3 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Analiza procesa

Uputa br. II.4 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Uzorkovanje

Uputa br. II.5 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji:Terenski obilasci postrojenja

Uputa br. II.6 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji:Verifikacijsko izvješće

Uputa br. II.7 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Kompetentnost verifikatora

Uputa br. II.8 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Odnos između UAV-a i norme EN ISO 14065

Uputa br. II.9 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: Odnos između UAV-a i norme EN ISO/IEC 17011

Uputa br. II.10 - Uredba o akreditaciji i verifikaciji – obrasci za razmjenu informacija  

Uputa br. II.11. - Uredba o akreditaciji i verifikaciji-certifikacija

Uputa br. II.12. - Uredba o akreditaciji i verifikaciji-upravljanje vremenom kod verifikacije

 • Uputa o upravljanju vremenom za akreditacijska tijela

 

Uputa br. 3. - Uredba o akreditaciji i verifikaciji: verifikacija za EU ETS zrakoplovstvo

 • Kratki vodič za verifikaciju malih emitera (EU-ETS zrakoplovstvo)

 

Primjena norme EN ISO 14065 (sustavi upravljanja)

Primjena norme EN ISO 14065 (nepristranost)

Primjer izračuna verifikacijskog rizika s neprovođenjem terenskog obilaska

Izvješća o korištenju financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska se nakon pristupanja Europskoj uniji priključila zajedničkoj dražbovnoj platformi radi prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova putem dražbi u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova EU.
 
Odredbama Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja ( NN127/99) propisano je da se financijska sredstva ostvarena prodajom emisijskih jedinica na dražbi koriste strogo namjenski u skladu s Planom korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi (u daljnjem tekstu: Plan) kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, nositelj je izrade Plana korištenja sredstava u suradnji s tijelima državne uprave nadležnim za područja: energetike, industrije, prometa, graditeljstva i prostornog uređenja, poljoprivrede, šumarstva, zaštite prirode, znanosti, turizma i zdravstva.
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je 26. studenoga 2014. godine Odluku o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine (Narodne novine, broj 140/14).

Vlada Republike Hrvatske donijela je 22. veljače 2018. godine Odluku o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine („Narodne novine“, broj 19/18).
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je 5.rujna 2019. godine Izmjene i dopune Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine („Narodne novine“, broj 84/19).
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je 18. lipnja 2021. godine Odluku o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine te je zadužila Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu Plana do 2025.
 
Izvješće o korištenju sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi, Ministarstvo podnosi Vladi Republike Hrvatske za razdoblje od dvije godine.
 
U nastavku su dani prihvaćeni izvještaji o korištenju sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica:

 
Isključivanje postrojenja iz trgovanja emisijskim jedinicama

Sukladno članku 112. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine", broj 130/11, 47/14), operater postrojenja koji je ishodio dozvolu za emisije stakleničkih je do 15. srpnja 2012. godine Ministarstvu moglo podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

 • je operater postrojenja imao emisije stakleničkih plinova manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 prethodne godine, sukladno verificiranom izvješću o emisijama, isključujći emisije iz biomase
 • za postrojenje za izgaranje, ima nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW,
 • operater postrojenja će provodit imjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija 

Ekvivalentna mjera provodi se plaćanjem posebne godišnje naknade na emisije stakleničkih plinova. Naknada se izračunava  kao razlika verificirane emisije iz postrojenja u prethodnoj godini i emisije koja odgovara količini emisijskih jedinca koje bi se operateru tog postrojenja dodijelile besplatno pomnožena s visinom jedinične naknade. Vlada Republike Hrvatske donosi odluku o visini jedinične naknade na prijedlog ministra nadležnog za poslove zaštite okoliša, za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine.

Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu objavljena 28. kolovoza 2014. u Narodnim novinama br. 105/14 i iznosi 32,78 kn/t CO2.

Isključenjem iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama operater postrojenja nije dužan predati emisijske jedinice i ne dodjeljuju mu se besplatne emisijske jedinice .

Operater postrojenja koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Agenciji do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.


 
Zrakoplovstvo

Sukladno pregovaračkim stajalištima Republika Hrvatska je preuzela administriranje nad operaterima zrakoplova za odlazne i dolazne letove iz EU od 1. siječnja 2014. godine. Uredbom Komisije (EU) 100/2014 ?d 5. veljače 2014., Republika Hrvatska je nadležna za administriranje operatora zrakoplova CROATIA AIRLINES d.d. 

Operateri zrakoplova sukladno Zakonu o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11, 47/14) dužni su pratiti i izvješćivati o emisijama stakleničkih plinova koje nastaju obavljanjem zrakoplovne djelatnosti te imaju obvezu predati količinu emisijskih jedinica koja odgovara njihovim emisijama najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Podaci iz izvješća se moraju prethodno verificirati. Agencija za zaštitu okoliša provjerava cjelovitost izvješća, a o tome obavještava Ministarstvo u roku od 15 dana od primitka tih izvješća.

Objava dodjele besplatnih emisijskih jedinica za operatore zrakoplova u razdoblju 2013.-2020. u Hrvatskoj

Refernetna vrijednost utvrđena je Odlukom Europske komisije broj 2011/638/EU od 26. rujna 2011. godine o dodjeli besplatnih emisijskih jedinica stakleničkih plinova operatoru zrakoplova sukladno članku 3e Direktive 2003/87/EU i iznosi 0,000679695907431681 jedinica po tonskom kilometru.

Referentna vrijednost osigurava da se održava ukupna količina dodijeljenih emisijskih jedinica i da svi zrakoplovni operatori dobivaju jednaku količinu emisijskih jedinica po tonskim kilometrima. U 2012., 85% zrakoplovnom sektoru je dodijeljeno besplatnih emisijskih jedinica. Između 2013 i 2020, to će biti samo 82% a za posebnu rezervu bit će izdvojeno 3%. Preostalih 15% emisijskih jedinica će se kupovati na dražbi.

Izmjena količine emisijskih jedinica koja se dodjeljuje operatoru zrakoplova besplatno za period od 2013. do 2016. godine

Uredba EU br. 421/2014 od 16. travnja 2014. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice s ciljem provedbe međunarodnog sporazuma o primjeni jedinstvene globalne tržišno utemeljene mjere na emisije iz međunarodnog zrakoplovstva do 2020. godine, rezultirala je izmijenjenom količinom dodjele besplatnih emisijskih jedinica svakom pojedinom operatoru zrakoplova, proporcionalno smanjenju područja praćenja i izvješćivanja emisija stakleničkih plinova iz zrakoplova. Naime navedenom Uredbom će se od 2013. do 2016. godine pratiti samo letovi između zračnih luka smještenih u državama Europskog gospodarskog prostora (EGP-a).

Procjena utjecaja Okvira za klimatsko-energetsku politiku u razdoblju 2021.-2030. godine u dijelu koji se odnosi na predložene mjere u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova na gospodarske subjekte obuhvaćene ETS-om u RH do 2030. godine

Svrha studije je procjena utjecaja EU Okvira za klimatsko energetsku politiku u razdoblju 2021.-2030. godine, u dijelu koji se odnosi na predložene mjere u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova, s naglaskom na Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ i opcija predloženih od država članica, na gospodarske subjekte – operatere obuhvaćene ETS-om u Republici Hrvatskoj do 2030. godine.

Studija daje procjenu utjecaja EU ETS-a na poslovanje i financijske obveze postrojenja u Republici Hrvatskoj, uzimajući u obzir stanje te planirani razvoj pojedinih grana industrije i energetskih postrojenja uključenih u EU ETS u razdoblju do 2020. te nakon toga u razdoblju do 2030. godine. Studija sagledava odnos između predviđanja kretanja budućih cijena emisijskih jedinica i njihovog utjecaja, kao dodatnog troška, na planirane investicije te opstanak i razvoj gospodarstva, uzimajući u obzir utjecaj i trošak ostalih okolišnih propisa na industriju (npr. Direktiva o industrijskim emisijama). Također, u studiji su dane moguće opcije, odnosno raspoložive mjere i procjena potrebnih financijskih ulaganja za pojedine grane industrije i energetska postrojenja uključena u EU ETS u Republici Hrvatskoj za dostizanje razine zadanih referentnih vrijednosti (benchmark) temeljem čega se dodjeljuju besplatne emisijske jedinice stakleničkih plinova. Studija daje i prijedloge mogućih izvora i načina financiranja potrebnih ulaganja za grane industrije posebno osjetljive na istjecanje ugljika u druge države.

 

Događanja

ODRŽAN GODIŠNJI SASTANAK ZA EU ETS
 Godišnji sastanak operatera postrojenja koji su obveznici EU sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS) održao se u utorak, 23. svibnja 2023. godine, a organizirali su ga Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatska gospodarska komora sa svrhom da se sudionici sastanka upoznaju s novostima nakon donošenja i objave izmjene EU ETS Direktive 2003/87/EZ. Sastanku su prisustvovali predstavnici hrvatskih postrojenja koji sudjeluju u EU ETS-u, predstavnici verifikacijskih tvrtki koje su akreditirane za obavljanje poslova verifikacije u EU ETS-u, predstavnici Hrvatske akreditacijske agencije, Hrvatske gospodarske komore (HGK) te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR).
 
Predstavnici MINGOR-a održali su niz prezentacija. Bilo je riječi o vrlo ambicioznim ciljevima u Europskoj uniji (EU) kako bi se ostvarila klimatsku neutralnost do 2050. godine temeljem čega se izmijenilo EU zakonodavstvo u području klimatskih politika. To će se omogućiti prijelazom na klimatski-neutralno gospodarstvo što donosi niz značajnih promjena i nove mogućnosti za brži razvoj inovacija, prijelaz na zelene, čiste i napredne tehnologije kao i stvaranje novih, zelenih radnih mjesta. Zakonodavnim klimatsko-energetskim paketom „Spremni za 55“ definirani su novi sektorski ciljevi do 2030. kojima će se ostvariti smanjenje emisija stakleničkih plinova od najmanje 55%, povećati energetska učinkovitosti i povećati udio obnovljivih izvora energije.
 
Navedeni prijelaz donosi i niz promjena za obveznike EU ETS-a, jer izmjene EU ETS Direktive imaju za cilj smanjenje emisija stakleničkih plinova iz cjelokupnog EU ETS, kojem pripadaju i postrojenja koja obavljaju neku od djelatnosti iz Priloga I. EU ETS Direktive pa su stoga ostale dale više informacija o tima obvezujućim promjenama u EU ETS-u koje nastupaju izmjenom EU ETS Direktive.

 

Učestala pitanja

 

1.    Koja postrojenja su uključena u sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova u RH?

To su postrojenja koja obavljaju djelatnost Priloga I Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (Narodne novine 69/12).

 

2.    Gdje se mogu dobiti informacije o sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova?

Informacije se mogu dobiti na e-mailu: ets-postrojenja@mzoe.hr  
ili na telefon 3717 136 ili 3717 134 svakog radnog dana od 10-14 sati.

 

3.    Koje su obveze postrojenja uključenih u sustav trgovanja emisijskih jedinica?

 • Operater postrojenja i operatori zrakoplova koji obavlja djelatnost kojom se ispuštaju staklenički plinovi dužni su ishoditi dozvolu za emisije stakleničkih plinova.
 • Operateri postrojenja i operatori zrakoplova su dužni pratiti emisije iz postrojenja i obavljanja zrakoplovne djelatnosti sukladno odobrenom planu praćenja i dostavljati verificirana izvješća Agenciji do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.
 • Operater postrojenja i operator zrakoplova dužan je otvoriti račun u Registru Unije u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu http://www.azo.hr/RegistarUnije
 • Operater postrojenja i operator zrakoplova dužan je najkasnije do 30. travnja tekuće godine predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz postrojenja u prethodnoj kalendarskoj godini, sukladno verificiranom izvješću.
 • Operater postrojenja je obvezan obavijestiti Ministarstvo o svim planiranim promjenama na postrojenju kao i prestanku rada.

 

4.    Što je potrebno za Dozvolu za emisije stakleničkih plinova i gdje se predaje zahtjev za izdavanje Dozvole?

Zahtjev za izdavanje dozvole za emisije stakleničkih plinova sadrži:
 • Obrazac zahtjeva (docx)
 • Opis postrojenja i djelatnosti, uključujući i tehnologiju,
 • Opis sirovina i pomoćnih materijala čije korištenje dovodi do emisija stakleničkih plinova
 • Izvore emisija stakleničkih plinova,
 • Sažeti netehnički opis postrojenja i djelatnosti
 • Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
 
Zahtjev se predaje ovom Ministarstvu na sljedeće načine:
 
 • Putem elektroničke pošte na e-mail adresu: ets-postrojenja@mingor.hr
 • Potrebno je zahtjev obrasca koji je potpisan skenirati
 • Potrebno je prvu stranu Plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja potpisati i skenirati
   
ILI
 
 • Putem pisarnice Ministarstva ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
 
 • Potrebno je zahtjev obrasca potpisati
 • Potrebno je prvu stranu Plana praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja potpisati
 • Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja s prilozima dostavlja se u pisanom obliku i na CD-u u Excell formatu         

Za daljnje upite slobodno kontaktirajte Službu za klimatske aktivnosti u Upravi za klimatske aktivnosti na e-mail adresu: ets-postrojenja@mingor.hr

 

5.    Tko vrši verifikaciju izvješća o emisijama stakleničkih plinova?

Verifikaciju izvješća obavljaju pravne osobe koje su akreditirane od strane Hrvatske akreditacijske agencije.
Više informacija: http://www.akreditacija.hr

 

6.    Je li moguće isključiti postrojenje iz sustava trgovanja emisijskih jedinica i u kojem slučaju?

Operater postrojenja koji ima dozvolu za emisije stakleničkih plinova može Ministarstvu podnijeti zahtjev za isključenje iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama ako:

 • ima emisije stakleničkih plinova manje od 25.000 tona ekvivalenta ugljikovog dioksida u svakoj od 3 prethodne godine, sukladno verificiranom izvješću o emisijama,
 • za postrojenje za izgaranje, ima nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW,
 • će provodit mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija

Isključenjem iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama operater postrojenja nije dužan predati emisijske jedinice u Registar Unije.

Za postrojenje koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama ne dodjeljuju se emisijske jedinice besplatno.

Operater postrojenja koje je isključeno iz trgovanja emisijskim jedinicama obvezan je pratiti emisije stakleničkih plinova i dostaviti verificirano izvješće Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu.

U slučaju da bilo koje postrojenje, u bilo kojoj kalendarskoj godini emitira 25.000 tona ili više ekvivalenta ugljikovog dioksida ili u slučaju da mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija koje se primjenjuju na postrojenje prestanu važiti, to postrojenje će ponovo biti uključeno u sustav trgovanja emisijama.

 

7.    Tko može i gdje se otvara račun u Registru Unije?

Svaka fizička i pravna osoba može raspolagati i slobodno trgovati emisijskim jedinicama ako ima otvoren račun u Registru Unije. Račun u Registru Unije se otvara u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu. Poslove vođenja računa otvorenih u Registru Unije obavlja Agencija kao nacionalni administrator.

Na web stranicama Agencije su navedeni potrebni dokumenti i postupci za otvaranje računa.
Više informacija: http://www.azo.hr/RegistarUnije

 

8.    Koja postrojenja ne dobivaju besplatne emisijske jedinice?

Postrojenja za proizvodnju električne energije na fosilna goriva dužna su od 1. siječnja 2013. godine kupiti sve emisijske jedinice (jedne emisijska jedinica predstavljaju dozvolu za emisiju jedne tone CO2eq) putem dražbe.

 

9.    Koja postrojenja dobivaju besplatne emisijske jedinice?

Industrijskim postrojenjima se emisijske jedinice dodjeljuju besplatno temeljem referentne vrijednosti u iznosu od 80% u 2013. godini, a smanjivat će se postupno tako da će u 2020. godini iznositi 30%. Postrojenja koja nisu u mogućnosti transferirati troškove kupovine jedinica u cijenu proizvoda će dobivati sve besplatne emisijske jedinice temeljem referentne vrijednosti. Referentne vrijednosti su određene za pojedine sektore i proizvode temeljem 10% najefikasnijih postrojenja iz tih sektora u EU, a usvojene su Odlukom 2011/278/EU o utvrđivanju prijelaznih pravila na razini Zajednice o usklađenoj besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica sukladno članku 10.a Direktive 2003/87/EZ.

 

10. Na temelju čega su se dobile besplatne emisijske jedinice?

Besplatne emisijske jedinice su se dodijelile sukladno Pravilniku o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (Narodne novine 43/12).

Referentna vrijednost x povijesna proizvodnja = dodjeljene besplatne emisijske jedinice

Operater postojećeg postrojenja koje je ispunjavao uvjete za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, uključujući operatera postrojenja za proizvodnju električne energije koje proizvodi toplinu i malog postrojenja koje može biti isključeno iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama, podnijeli su zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica Ministarstvu. Uz Zahtjev se prilaže Metodološko izvješće koje sadrži opis postrojenja, primijenjenu metodologiju sastavljanja, različite izvore podataka, korake računskog postupka te, prema potrebi, polazne pretpostavke i primijenjenu metodologiju za raspoređivanje emisija po podpostrojenjima.

Operater postojećeg postrojenja dostavio je podatke o djelatnostima za svako postojeće postrojenje koje ispunjava uvjete za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica, uključujući postrojenje koje radi samo povremeno, postrojenje koje se drži u pričuvi ili u pripravnosti te postrojenje koje radi prema sezonskom rasporedu, za svaku godinu referentnog razdoblja tijekom kojih je postrojenje radilo i to:

(a) za referentno razdoblje od 1. siječnja 2005. do 31. prosinca 2008. ili

(b) za referentno razdoblje od 1. siječnja 2009. do 31. prosinca 2010.

Konačna ukupna godišnja količina besplatnih emisijskih jedinica za svako postojeće postrojenje predstavlja umnožak preliminarne ukupne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica i međusektorskog faktora korekcije koji je odredila Europska komisija (Odluka Komisije 2013/448/EU ?d 5. rujna 2013. o nacionalnim provedbenim mjerama za prijelaznu besplatnu dodjelu emisijskih jedinica stakleničkih plinova u skladu s člankom 11. stavkom 3. Direktive 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća)

 

11. Dodjela besplatnih emisijskih jedinica novim postrojenjima

Ministarstvo izračunava, za novo postrojenje, osim novog postrojenja čiji kapacitet je značajno povećan nakon 30. lipnja 2011., a za koje je operater podnio Zahtjev, preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica od početka redovnog rada postrojenja za svako podpostrojenje zasebno, i to na sljedeći način:

(a) preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica za podpostrojenje s referentnom vrijednosti za proizvod za pojedinu godinu dobiva se množenjem referentne vrijednosti za proizvod, s razinom djelatnosti vezanom za proizvod;

(b) preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica za podpostrojenje s referentnom vrijednosti za toplinu za pojedinu godinu dobiva se množenjem referentne vrijednosti za toplinu za tu mjerljivu toplinu s razinom djelatnosti vezanom za toplinu;

(c) preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica za podpostrojenje s referentnom vrijednosti za gorivo za pojedinu godinu dobiva se množenjem referentne vrijednosti za gorivo s razinom djelatnosti vezanom za gorivo;

(d) preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica za podpostrojenje s procesnim emisijama za pojedinu godinu dobiva se množenjem razine djelatnosti vezane uz procese s 0,97.

Preliminarna ukupna godišnja količina besplatnih emisijskih jedinica za novo postrojenje predstavlja zbroj preliminarnih godišnjih besplatnih emisijskih jedinica za sva podpostrojenja tog postrojenja, koje se izračunavaju u skladu sa stavkom 1. ovoga članka i dodatnih emisijskih jedinica.

Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji obavijest o izračunu preliminarne ukupne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica za novo postrojenja.

Emisijske jedinice iz posebne rezerve za nova postrojenja dodjeljuju se prema redu podnošenja Zahtjeva.

Ako Europska komisija ne odbije preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za pojedino postrojenje, Ministarstvo određuje konačnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica.

 

12. Dodjela besplatnih emisijskih jedinica novim postrojenjima nakon značajnog povećanja kapaciteta

Operater novog postrojenja čiji kapacitet je značajno povećan nakon 30. lipnja 2011. može podnijeti Zahtjev s obzirom na to povećanje.

Uz zahtjev operater novog postrojenja dostavlja podatke o djelatnostima uključujući podatke o dodanom kapacitetu i instaliranom kapacitetu podpostrojenja nakon značajnog povećanja kapaciteta koje je verifikator ocijenio kao zadovoljavajuće, te dokaz o ispunjenju kriterija za značajno povećanje kapaciteta.

U slučaju procjene naknadne značajne promjene kapaciteta Ministarstvo uzima instalirani kapacitet podpostrojenja nakon značajnog povećanja kao početni instalirani kapacitet tog podpostrojenja.

Ministarstvo izračunava količinu emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno s obzirom na to povećanje, ne dovodeći u pitanje dodjelu tom postrojenju.

 

13. Koja je procedura dodjele besplatnih emisijskih jedinica u slučaju značajnog smanjenja kapaciteta?

Na temelju obavijesti operatera o planiranoj promjeni tehničko-tehnoloških karakteristika postrojenja, ili ako Ministarstvo na temelju verificiranih izvješća o emisijama, obavijesti inspekcije zaštite okoliša ili na drugi način utvrdi da je kapacitet postrojenja značajno smanjen nakon 30. lipnja 2011., Ministarstvo po službenoj dužnosti poziva operatera postrojenja da u određenom roku dostavi podatke o umanjenom kapacitetu i instaliranom kapacitetu podpostrojenja nakon značajnog smanjenja kapaciteta te izvješće o verifikaciji za te podatke.

Ministarstvo kod procjene naknadne značajne promjene kapaciteta uzima instalirani kapacitet podpostrojenja nakon značajnog smanjenja kao početni instalirani kapacitet postrojenja.

Ministarstvo umanjuje preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica za podpostrojenje za preliminarni godišnji broj besplatnih emisijskih jedinica za to podpostrojenje u odnosu na značajno smanjenje kapaciteta.

Ministarstvo određuje umanjenu preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje kao zbroj umanjenih preliminarnih godišnjih količina besplatnih emisijskih jedinica za sva podpostrojenju.

Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji obavijest o izračunu umanjene preliminarne ukupne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica za postrojenja.

Na temelju umanjene konačne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica Ministarstvo donosi rješenje kojim se određuje količina besplatnih emisijskih jedinica za operatera postrojenja s obzirom na značajno smanjenje kapaciteta za preostale godine razdoblja trgovanja nakon godine u kojoj je došlo do značajnog smanjenja kapaciteta ili za razdoblje od 2013. do 2020., ako je do značajnog smanjenja kapaciteta došlo prije 1. siječnja 2013. u razmjernom udjelu za svaku kalendarsku godinu u navedenom razdoblju.

 

14. Koja je procedura dodjele besplatnih emisijskih jedinica u slučaju djelomičnog prestanka rada postrojenja?

Smatra se da je postrojenje djelomično prestalo s radom ako:

 • podpostrojenje čiji udio u konačnoj godišnjoj količini besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje iznosi najmanje 30% ili
 • kojem je dodijeljeno više od 50 000 emisijskih jedinica smanji razinu djelatnosti u pojedinoj kalendarskoj godini za najmanje 50% u odnosu na razinu djelatnosti koja je korištena kod izračunavanja dodjele za to podpostrojenje

Ministarstvo utvrđuje da je postrojenje djelomično prestalo s radom na temelju obavijesti operatera postrojenja o planiranom smanjenju razine djelatnosti, na temelju izvješća o emisijama, obavijesti inspekcije ili ako na drugi način sazna da je postrojenje djelomično prestalo s radom.

Količina besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje koje je djelomično prestalo s radom prilagođava se od sljedeće godine nakon godine djelomičnog prestanka rada ili od 2013., ako je do djelomičnog prestanka došlo prije 1. siječnja 2013., na sljedeći način:

(a) ako se razina djelatnosti podpostrojenja smanji za 50% do 75% u odnosu na početnu razinu djelatnosti, podpostrojenje prima samo 50% prvobitno dodijeljenih besplatnih emisijskih jedinica;

(b) ako se razina djelatnosti podpostrojenja smanji za 75% do 90% u odnosu na početnu razinu djelatnosti, podpostrojenje prima samo 25% prvobitno dodijeljenih besplatnih emisijskih jedinica;

(c) ako se razina djelatnosti podpostrojenja smanji za 90% ili više u odnosu na početnu razinu djelatnosti, podpostrojenju se neće dodijeliti besplatne emisijske jedinice.

Ministarstvo određuje umanjenu preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje kao zbroj umanjenih preliminarnih godišnjih besplatnih emisijskih jedinica za sva podpostrojenja prilagođenih za međusektorski faktor korekcije, odnosno linearni faktor smanjenja.

Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji obavijest o izračunu umanjene preliminarne ukupne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica za postrojenja.

Na temelju umanjene konačne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica Ministarstvo po službenoj dužnosti donosi rješenje kojim se određuje količina besplatnih emisijskih jedinica za operatera postrojenja s obzirom na djelomični prestanak rada postrojenja za preostale godine razdoblja trgovanja nakon godine za koju je utvrđen djelomični prestanak rada postrojenja ili za razdoblje trgovanja od 2013. do 2020., ako je do djelomičnog prestanka rada došlo prije 1. siječnja 2013., u razmjernom udjelu za svaku kalendarsku godinu u navedenom razdoblju.

 

15. Koja je procedura dodjele besplatnih emisijskih jedinica u slučaju naknadnog povećanja razine djelatnosti postrojenja?

Operater postrojenja koje je djelomično prestalo s radom može Ministarstvu podnijeti zahtjev za ponovnu dodjelu emisijskih jedinica ako je razina djelatnosti podpostrojenja prešla najmanje 25% početne razine djelatnosti. Uz zahtjev prilaže dokaze o povećanju razine djelatnosti.

Količina besplatnih emisijskih jedinica za podpostrojenje koje je naknadno povećalo razinu djelatnosti prilagođava se od sljedeće godine nakon godine povećanja razine djelatnosti, na sljedeći način:

(a) ako je razina djelatnosti podpostrojenja prešla 25% početne razine djelatnosti dodjeljuje se 50% prvobitno dodijeljenih besplatnih emisijskih jedinica

(b) ako je razina djelatnosti podpostrojenja prešla 50% početne razine djelatnosti dodjeljuju se sve prvobitno dodijeljene besplatne emisijske jedinice.

Ministarstvo određuje povećanu preliminarnu ukupnu godišnju količinu besplatnih emisijskih jedinica za postrojenje kao zbroj povećanih preliminarnih godišnjih besplatnih emisijskih jedinica za sva podpostrojenja prilagođenih za međusektorski faktor korekcije, odnosno linearni faktor smanjenja.

Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji obavijest o izračunu povećane preliminarne ukupne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica za postrojenja.

Na temelju povećane konačne godišnje količine besplatnih emisijskih jedinica Ministarstvo donosi rješenje kojim se određuje količina besplatnih emisijskih jedinica za operatera postrojenja s obzirom na povećanje razine djelatnosti za preostale godine razdoblja trgovanja nakon godine za koju je utvrđeno povećanje razine djelatnosti postrojenja, u razmjernom udjelu za svaku kalendarsku godinu u navedenom razdoblju.

 

16. Koje su kazne i u kojem slučaju su predviđene?

Operater postrojenja i operator zrakoplova koji ne preda do 30. travnja tekuće godine predati količinu emisijskih jedinica u Registar Unije u iznosu koji odgovara verificiranoj ukupnoj emisiji stakleničkih plinova iz postrojenja u prethodnoj kalendarskoj godini, sukladno verificiranom izvješću je dužan platiti naknadu u iznosu od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke po toni ekvivalenta ugljikovog dioksida koju postrojenje ispusti, a za koju nije predalo emisijske jedinice.

Propisane su i kaznene odredbe iz članka 146. Zakona o zaštit zraka (Narodne novine 130/11, 47/14) koje se odnose na obveze koje su operateri dužni izvršiti (ishoditi dozvolu za emisije stakleničkih plinova, obavijesti Ministarstvo o planiranim promjenama postrojenja ili osobe operatera, o planiranom prestanku rada postrojenja, dostaviti verificirano izvješće Agenciji u propisanom roku, otvoriti račun u Registru Unije, provoditi praćenje emisija stakleničkih plinova), a za neizvršenje istih je propisana novčana kazna u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna za pravnu osobu, te odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna.

Imena operatera postrojenja koji su prekršili obvezu predaje emisijskih jedinica u Registru Unije objavljuju se na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Novosti i najave

Godišnji sastanak s EU ETS operaterima

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za klimatske aktivnosti u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom organizira godišnji sastanak s EU ETS operaterima.
 
Sastanak će se održati u utorak, 23. svibnja 2023. s početkom u 10 sati u prostorima Hrvatske gospodarske komore, na adresi Rooseveltov trg 2, Zagreb.
 
Na sastanku će biti predstavljeni novi ciljevi EU politika za smanjenje stakleničkih plinova, novosti vezani za izmjenu EU ETS direktive i provedba postojećih pravila u EU ETS-u.
 
Dnevni red sastanka možete preuzeti na poveznici.
 
Svoje sudjelovanje možete prijaviti putem web obrasca ili Digitalne komore.
Besplatna dodjela emisijskih jedinica za razdoblje trgovanja od 2021. - 2030.
Besplatna dodjela emisijskih jedinica za razdoblje trgovanja od 2013. - 2020.

Od 2013. godine postrojenja za proizvodnju električne energije dužna su kupiti sve emisijske jedinice. Industrijskim postrojenjima će se emisijske jedinice dodjeljivati besplatno temeljem referentne vrijednosti u iznosu od 80% u 2013. godini, a smanjivat će se postupno tako da će u 2020. godini iznositi 30%. Postrojenja koja nisu u mogućnosti transferirati troškove kupovine jedinica u cijenu proizvoda će dobivati sve besplatne emisijske jedinice temeljem referentne vrijednosti. Pravila o besplatnoj dodjeli emisijskih jedinica na nivou Europske umije su propisana Odlukom 2009/278, čije odredbe su u zakonodavstvo Republike Hrvatske prenesene Pravilnikom o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima ("Narodne novine", broj 43/12).
Operateri postrojenja podatke potrebne za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca dostvljaju na priloženom obrascu. Način popunjavanja je detaljno opisan u  uputama. 

Upute za popunjavanje obrasca za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca: 

Obrazac izvješća o metodologiji za prikupljanje podataka (doc)