EU ETS2

Novi sustav trgovanja emisijama iz sektora zgradarstva, cestovnog prometa i iz goriva u ostalim sektorima izvan EU ETS-a

Na razini EU  usvojen je Europski zeleni plan (European Green Deal), kojom se želi usmjeriti EU prema klimatski neutralnom, pravednom i prosperitetnom društvu s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom. Europsko vijeće svojim zaključcima je usvojilo cilj postizanja klimatske neutralnosti na razini EU do 2050. u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma.
 
EU je u lipnju 2021. usvojila Europski propis o klimi koji po prvi se puta ugrađuje u EU zakonodavstvo ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova te osigurava da sve politike EU-a i sektori gospodarstva doprinose postizanju tog cilja.
 
Paket Spremni za 55 je paket 12 zakonodavnih prijedloga kojim se izmjenjuje klimatsko i energetsko zakonodavstvo EU te pokreću nove inicijative kako bi se osiguralo da sve politike budu u skladu s novim klimatskim ciljem smanjenja emisija stakleničkih plinova od najmanje 55% do 2030. godine.
 
Revizija sustava EU za trgovanje emisijama (EU ETS) među najvažnijim je propisima iz paketa „Spremni za 55” kojim se propisuje:

 • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 62% u odnosu na razine emisija iz 2005.

 • uključenje pomorskog prometa u EU ETS sustav (brodova većih od 5000 bruto tona)

 • uključenje zgradarstva i cestovnog prometa u poseban EU ETS2

 • smanjenje ukupne količine emisijskih jedinica na tržištu
 
EU ETS2 - Uključenje emisija iz sektora zgradarstva, cestovnog prometa i iz goriva u ostalim sektorima izvan EU ETS-a u novi sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova
 
 • Regulirani subjekti: opskrbljivači gorivom stambenih i komercijalnih zgrada, cestovnog prometa i drugih sektora koji nisu dio EU ETS-a.

 • Dozvola za emisije: mora biti izdana do 1. siječnja 2025.

 • Trgovanje emisijskim jedinicama započinje od 1. siječnja 2027. 

 • Linearni faktor smanjenja emisija iznosi 5,10 % od 2024. i 5,38 % od 2028., što će utjecati na smanjenje broja dostupnih emisijskih jedinica za trgovanje.

 • Pojednostavljeno izvješćivanje o praćenju emisija stakleničkih plinova i zahtjeva za verifikaciju za male dobavljače goriva.

 • Mogućnost odgode početka dražbovanja - u slučaju da cijene energije budu iznimno visoke, početak EU ETS2 sustava bit će odgođen do 2028.

 • Regulacija cijene emisijske jedinice - Nakon početka razdoblja trgovanja emisijama stakleničkih plinova u EU ETS2 sustavu i u slučaju da cijena emisijske jedinice prijeđe 45 € u određenom vremenskom razdoblju, dodatne emisije će se osloboditi iz rezerve za stabilnost tržišta te će efektom povećanja ponude na tržištu utjecati na smanjenje cijene emisijske jedinice.
 
Što nova EU ETS Direktiva donosi za Republiku Hrvatsku?
 
Svi gospodarski subjekti postaju regulirani subjekti EU ETS2 sustava, ako imaju status ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta, obveznici su plaćanja trošarine, gorivo prolazi kroz trošarinsko skladište i ako isporučuju gorivo za potrošnju  (izgaranje) u sektore:
 
 1. zgradarstva (kombinirana proizvodnja topline i električne energije, te toplane koje proizvode/isporučuju toplinu za komercijalne/institucionalne zgrade i kućanstva direktno ili putem mreže daljinskog grijanja),

 2.  cestovnog prometa (osim korištenja poljoprivrednih strojeva na asfaltiranim cestama)

 3.  energetike (djelatnosti koje nisu u EU ETS sustavu, u skladu s Prilogom I. EU ETS Direktive),

 4.  prerađivačke industrije i graditeljstva (željezo i čelik, nemetali, kemikalije, celuloza, papir i tisak, prerada hrane, pića i duhana, nemetalni minerali, građenje, ne cestovna vozila i ostali strojevi).
 
U opseg EU ETS2 ne ulazi:

 1. opskrba gorivom za djelatnosti koje su već obuhvaćene postojećim EU ETS-om, osim za izgaranje goriva u aktivnostima transporta stakleničkih plinova za geološko skladištenje i ako se koristi za izgaranje u postrojenjima isključenima po Članku 27a Direktive;

 2. isporuka goriva za potrošnju (izgaranje) za koje je emisijski faktor 0;

 3. isporuka za potrošnju (izgaranje) opasnog  ili komunalnog otpada koji se koriste kao gorivo.
 

Obveze reguliranih subjekata EU ETS2 sustava:

 • Priprema plana praćenja za emisije - od travnja do kolovoza 2024.
 
 • Dostava zahtjeva za dozvolu za emisije stakleničkih plinova s uključenim planom praćenja emisija - 31. kolovoz 2024.
 
 • Dostava zahtjeva za otvaranje računa za trgovanje emisijama u Registru Unije - 20 dana od pravomoćnosti Dozvole
 
 • Predaja izvješća o povijesnim emisijama u 2024. (neverificiranog) - do 30. travnja 2025.
 
 • Predaja verificiranog izvješća o emisijama u 2025. - do 30. travnja 2026.
 
 • Početak trgovanja emisijama - od 1. siječnja 2027.
 
 • Predaja emisijskih jedinica koja odgovara verificiranim emisijama u 2027. godini - 30. svibnja 2028.
 


Obveze nadležnog tijela  - MINGOR:

 • Pregled i odobravanje plana praćenja - od rujna do prosinca 2024.

 • Izdavanje dozvole za emisije i odobrenje plana praćenja - do 31. prosinca 2024.
 

Dodatna pojašnjenja vezana za obaveze reguliranih subjekata EU ETS2 sustava:

 • Do 1. siječnja 2025. svi regulirani subjekti EU ETS2 sustava moraju ishoditi dozvolu za emisije stakleničkih plinova koji uključuje plan praćenja - bez iste ne mogu nastaviti obavljati djelatnosti koje su u opsegu EU ETS2 sustava;

 • Od 1. siječnja 2028. s rokom do 31. svibnja svake godine, imaju obvezu predaje ukupne količine jedinica koja je jednaka ukupnoj emisiji CO2 koja odgovara količini goriva koje je isporučeno za potrošnju sektorima zgradarstva, cestovnog prometa i ostalim sektorima (energetika, prerađivačka industrija i graditeljstvo), tijekom protekle kalendarske godine;

 • Nastanak obveze praćenja emisija CO2 za svaku kalendarsku godinu počevši od 2025., a u skladu s količinom goriva isporučenog za potrošnju obuhvaćenim sektorima i o kojima će izvještavati nadležno tijelo od 2026. nadalje svake godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 • Do 30. travnja 2025. regulirani subjekti u obvezi su izvijestiti o povijesnim emisijama iz 2024.

 • Od 1. siječnja 2028., svake godine do 2030., regulirani subjekti obvezni su izvještavati o prosječnom udjelu troškova za prethodnu godinu, koji se odnose na predaju emisijskih jedinica, a koji su prenijeli na potrošače.

Za više informacija slobodno nam se obratite putem elektroničke pošte na adresu: ets2@mzozt.hr