Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove

Uprava za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove obavlja aktivnosti iz djelokruga upravljanja programima Europske unije.

Uprava obavlja poslove posredničkog tijela razine 1 iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020. za prioritete ulaganja koji se odnose na: jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija, poslovnu konkurentnost, promicanje energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, gospodarenje otpadom, klimatske promjene, onečišćenje zraka, zaštitu i obnovu bioraznolikosti, jačanja sustava upravljanja katastrofama, poboljšanja javnog vodoopskrbnog sustava, razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Također koordinira pripremu akata koji omogućuju provedbu programa za korištenje sredstava iz ESI fondova, utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa »Konkurentnost i kohezija« 2014. – 2020.

U Upravi se obavljaju stručni poslovi vezani uz instrumente Nove generacije (React – EU i Mehanizam za oporavak i otpornost) te „Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027. godine“ (VFO) u okviru ciljeva politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe i „Zelenija Europa“ s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja.

U djelokrugu rada je i ostvarivanje bilateralnih i multilateralnih odnosa s državama i organizacijama, sudjelovanje u pripremi izrade prijedloga međunarodnih sporazuma; koordiniranje aktivnosti izrade nacionalnih stajališta i mišljenja za stručne radne skupine u tijelima Europske unije.

Uprava obavlja poslove Nacionalne kontakt točke za program LIFE, poslove vezane uz koordinaciju i podršku IPA projektima namijenjenih jačanju institucionalnih sposobnosti, te druge poslove iz svoga djelokruga.


Dijana Džalto, stručna referentica
Tel: 01/6307-353
Faks: 01/3717-122
E-pošta: dijana.dzalto@mingor.hr

OSTALI KONTAKTI UPRAVE