Programi dodjela potpora

Programi i projekti EU

U cilju jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja identificiralo je osnovne mjere koje će potaknuti razvoj i povećati konkurentnost Republike Hrvatske, a to su: izrada strateškog i zakonodavnog okvira za jačanje konkurentnosti gospodarstva, sektorska specijalizacija RH, poboljšanje poslovne klime i razvoj poslovne infrastrukture, promidžba i brendiranje prioritetnih područja, promicanje Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije uz proaktivni pristup investicijama, podrška razvoju i primjeni novih financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu, jačanje izvrsnosti industrije i poticanje suradnje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora za razvoj i primjenu inovacija i novih tehnologija.

Strategija razvoja poduzetništva RH 2013-2020, Industrijska strategija RH 2014-2020, Strategija poticanja inovacija RH 2014-2020 te Strategija pametne specijalizacije RH 2016-2020, strateški su dokumenti proizašli iz djelokruga odgovornosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se komplementarno nadovezuju i streme jačanju sveukupnog gospodarstva RH kroz razne aktivnosti i područja ulaganja.

Cjelokupni okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2014. - 2020. godine reguliran je  Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske Komisije  za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU-a za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Sporazum opisuje način na koji će RH pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva strategije Europa 2020, kao i nacionalnih ciljeva, uz pomoć sredstava iz proračuna EU-a koja su joj dodijeljena kroz višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. - 2020. godine. Opći cilj Sporazuma jest pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja.

Korištenje sredstava europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020 (OPKK), sufinancirano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda, a njegova se strategija temelji na koncentraciji ulaganja u devet tematskih ciljeva zajedničkog Strateškog okvira i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima, s daljnjim fokusom na specifične ciljeve, koje je potrebno ostvariti. OPKK je usmjeren ka poboljšanju konkurentnosti u RH,  na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Investicije financirane sredstvima EFRR-a imaju za cilj ojačati gospodarsku i socijalnu koheziju u EU ispravljanjem neravnoteže između njezinih regija.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Posredničko je tijelo razine 1, nadležno za provedbu Prioritetne osi 1 Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija odnosno njezinog Investicijskog Prioriteta 1b te za provedbu Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, kako je detaljnije prikazano u tablici u nastavku.

Kao Posredničko tijelo razine 1, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga, definira kriterije za ocjenjivanje te provodi postupke dodjele bespovratnih sredstava, priprema i sklapa ugovore s korisnicima, provodi plaćanja, sudjeluje u procesu povrata sredstava te prati provedbu ugovorenih projekta. Uz navedeno, planira sredstva u državnom proračunu, prati i izvještava o provedbi OPKK u okviru svoje nadležnosti te provodi mjere informiranja i vidljivosti.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA OBJAVILO JE BROŠURU „150 USPJEŠNIH PODUZETNIČKIH PROJEKATA“.

 

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno je za dio Prioritetne osi 1 „Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija“ te za Prioritetnu os 3 „Poslovna konkurentnost“,  u okviru kojih je sveukupno dostupno više od 7,37 milijardi kuna bespovratnih sredstava.

Od 2015. godine do danas, Ministarstvo je u okviru OPKK objavilo ukupno 27 poziva na dostavu projektnih prijedloga u vrijednosti 5,4 milijardi kuna. Od toga je kroz 19 poziva 4,5 milijardi kuna direktno stavljeno na raspolaganje poduzetnicima, dok su ostali pozivi usmjereni unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture i indirektno su namijenjeni poduzetnicima putem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja. U okviru objavljenih poziva zaprimljeno je gotovo 5000 projektnih prijedloga, a  kroz financirane projekte potaknuto je ukupno 7 milijardi kuna ulaganja.

Brošura „150 uspješnih poduzetničkih projekata“ predstavlja priznanje dosadašnjim korisnicima i njihovim uspješnim EU projektima, ali i poticaj svim potencijalnim prijaviteljima da svoje priče pretvore u uspješne EU projekte. Projekti predstavljeni u ovoj brošuri su globalno inovativni ili su uz pomoć dodijeljenih bespovratnih sredstava otvorili brojna radna mjesta te doprinijeli razvoju hrvatskog gospodarstva i povećanju konkurentnosti zemlje.

Mala i srednja poduzeća iz brošure su primjer poduzetnika koji stvaraju proizvode visoke dodane vrijednosti prema zahtjevima svjetskih tržišta te koriste suvremene tehnologije s ciljem snažnijeg izvoza. Nadamo se kako će brošura potaknuti i inspirirati veliki broj novih poduzetnika da prijave svoje projektne ideje i na taj način doprinesu snažnijem rastu hrvatskog gospodarstva.

 

 

Programi potpora

Objavljeni programi potpora u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

 

OPKK 2014-2020

Javni pozivi objavljeni u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.:

 

OTVORENI POZIVI​

 • Znakovi kvalitete, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11. - srpnja 2018.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete: Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Tradicijski obrti, Umjetnički obrti. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna, a maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 7.500.000,00 kuna.   

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati isključivo putem elektroničke pošte na sljedeću adresu P16-zk@mingo.hr. Upiti zaprimljeni na druge adrese neće biti uzeti u obzir, niti će odgovori na tako postavljena pitanja biti objavljeni na način propisan pravilima Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.
 

VAŽNO! (25. lipnja 2020.)

Objavljena 3. izmjena Poziva „Znakovi kvalitete“

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo treću izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, referentna oznaka KK.03.2.1.11. Izmjene su unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute. Trećom izmjenom Poziva, razdoblje za podnošenje projektnih prijedloga traje do 31. prosinca 2020. godine u 11:00:00 sati, odnosno iskorištenja raspoloživih sredstava. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Znakovi kvalitete” objavljen je na internetskim stranicama:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=1e4bafa0-d138-40f5-82bb-b16d488cab63
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/znakovi-kvalitete/
 

 

 • Inovacijski vaučeri za MSP-ove, Referentna oznaka: KK. 03.2.2.03.

OBAVIJEST (18. prosinca 2020. godine)
 
Objava pete izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (18.12.2020.)
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je petu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03.
Izmjenom Poziva se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 30. lipnja 2021. godine u 11.00 sati ili do iskorištenja sredstava.
U okviru 5. izmjene Poziva, uz manje izmjene u natječajnoj dokumentaciji koje se odnose na ažuriranje zakonodavnog okvira izmijenjeni su dokumenti Upute za prijavitelje i Sažetak Poziva, sukladno produljenju roka zaprimanja projektnih prijedloga.
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Peta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

OBAVIJEST (01. lipnja 2020.)
 
Objava četvrte izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga  ‘’Inovacijski vaučeri za MSP-ove” (KK. 03.2.2.03)

Uvažavajući okolnosti nastale uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je četvrtu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacijski vaučeri za MSP-ove“, referentne oznake KK.03.2.2.03.

Izmjenom Poziva se, između ostalog, krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31. prosinca 2020. godine u 11 sati ili  do iskorištenja sredstava.

U okviru 4. Izmjene Poziva, izmijenjeni su dokumenti Upute za prijavitelje i Sažetak Poziva, sukladno produljenju roka zaprimanja projektnih prijedloga. Također, izmijenjen je Obrazac 2. Izjava prijavitelja temeljem pojašnjenja i prakse definirane kroz odgovore na pitanja potencijalnih prijavitelja u sklopu službene komunikacije Poziva (točka 3.4 Uputa za prijavitelje), te u skladu sa preostalom važećom dokumentacijom Poziva.
 
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Četvrta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora u obliku vaučera za pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) u vidu ugovornog pružanja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacijama u svrhu razvoja novih proizvoda, usluga ili procesa, s naglaskom na komercijalizaciju proizvoda i usluga.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. lipnja 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 50.000.000 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Informacije o dodijeljenim vaučerima možete pronaći ovdje.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacijski vaučeri za MSP-ove” objavljen je na internetskim stranicama:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/inovacijski-vauceri-za-msp-ove/
 

 

 

 

 

ZATVORENI POZIVI

 
 • Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.05 - 2. ožujka 2020.

VAŽNO! Obavijest o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“, KK.03.2.2.05 (24.12.2020.)
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“, KK.03.2.2.05, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva s ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 100.000.000,00 kn. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Tomislav Ćorić dana 14. prosinca 2020. donio je Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”. Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 9.765.300,00 kn te sada iznosi 109.765.300,00 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

 
VAŽNO! (28. kolovoz 2020.) Obavijest o zatvaranju Poziva „Integrator“ (KK.03.2.2.05)

Obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“, referentne oznake KK.03.2.2.05, da zbog zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zatvara ovaj Poziv. Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 31. kolovoza 2020. godine u 11:00:00 sati, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti moguće.


OBAVIJEST O PRIVREMENOJ OBUSTAVI POZIVA (23. srpnja 2020.)

Ministarstvo ovim putem obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi poziva na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“ referentne oznake KK.03.2.2.05. Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele. Obustava će trajati do 31. kolovoza 2020. godine do 11:00:00.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.


OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (20. srpnja 2020.) – najava privremene obustave Poziva
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ovim putem obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi poziva na dostavu projektnih prijedloga „Integrator“ referentne oznake KK.03.2.2.05. Obustava stupa na snagu 23. srpnja 2020. godine u 11:00:00. Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele.
U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.


OBAVIJEST (19. ožujka 2020.)

Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Integrator” (19.03.2020.)

Uvažavajući izmjenu okolnosti nastalih uslijed širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”, referentne oznake KK.03.2.2.05.

Izmjenom Poziva se, između ostalog, početak zaprimanja projektnih prijedloga pomiče sa 30. ožujka 2020. u 11:00 sati na 29. svibnja 2020. godine u 11:00 sati, a krajnji rok zaprimanja odgađa za 15. rujna 2020. godine, kako bi se prijaviteljima omogućilo dodatno kvalitetno vrijeme za pripremu projekata.

U okviru 1. Izmjene Poziva, osim manjih izmjena unutar Uputa za prijavitelje, Sažetka Poziva, Obrascu 2. Izjava prijavitelja, Obrascu 3. Izjava partnera i Prilogu 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava dodan je slijedeći dokument:
 • Prilog 12. Minimalni sadržaj garancije za predujam
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 Sve informacije vezane za koronavirus dostupne su na https://www.koronavirus.hr/.


Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.05, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

 
Ovim će se Pozivom podržati suradnja MSP-ova kako bi stvaranjem novih inovativnih proizvoda i usluga uspostavili dobavljačke odnose sa poduzećima Integratorima i postali dio njihovog lanca vrijednosti u ciljanom strateškom segmentu. Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je za sufinanciranje inovacija procesa i/ili poslovanja organizacije konzorcija MSP-ova za uspostavljanje dugoročnih dobavljačkih odnosa/lanaca vrijednosti sa drugim poduzećima tzv. Integratorima. Za potrebe ovog Poziva konzorcij se mora sastojati od minimalno 3 (tri) MSP-a.
 
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. ožujka 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 100.000.000,00 HRK. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.
 
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 38.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 2.000.000,00 HRK.
 
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Integrator” objavljen je na internetskim stranicama:

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=794c3479-6a76-40a0-bf6c-1da3a33ed8f8

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/integrator-2018/

 

 • “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II”, Referentna oznaka: KK.01.2.1.02 – 11. prosinca 2019.


VAŽNO! (11.12.2020.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II “, KK.01.2.1.02, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva s ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 989.465.332,23 kn. Ministar gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Tomislav Ćorić dana 08. prosinca 2020. donio je Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja - faza II”. Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 35.079.294,21 kn te sada iznosi 1.024.544.626,44 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.


OBAVIJEST (31. siječnja 2020.) - Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II” 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, referentne oznake: KK.01.2.1.02. Izmjene se odnose na usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 6/20) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.

 

U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

Upute za prijavitelje

Obrazac 2. Izjava prijavitelja

Obrazac 3. Izjava partnera

Obrazac 9. Izjava o korištenim potporama

Prilog 1. Opći uvjeti ugovora

Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava

Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi

Prilog 8. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca

 

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

 

https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=367d3301-f50e-496f-80be-2ca140403b5a

 

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja-faza-ii/
 


Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 770.000.000,00 HRK. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 30.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.000.000,00 HRK.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dostupni su video materijali s Informativne radionice održane 14. siječnja 2020. godine.

Video Prezentacija
Video Pitanja i odgovori
 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • Inovacije u S3 područjima, Referenta oznaka: KK.03.2.2.06. – 28. lipnja 2019.


Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.


Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00:00 sati. Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi. 
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.
 

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 

 •         Certifikacijom proizvoda do tržišta, Referentna oznaka: KK.03.2.1.12.

VAŽNO! (10. prosinca 2020.)Obavijest o povećanju alokacije Poziva „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ KK.03.2.1.12
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ objavljen je 18. svibnja 2018. godine u modalitetu otvorenog trajnog poziva te je zatvoren 19. lipnja 2020. godine s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 30.000.000,00 kn. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, ministar gospodarstva i održivog razvoja, dr. sc. Tomislav Ćorić je 9. prosinca 2020. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Certifikacijom proizvoda do tržišta". Ukupna alokacija Poziva sada iznosi 41.322.500,00 kn. Dodatna sredstva namijenjena su projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji će ispuniti propisane kriterije i zadovoljiti u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. 
 


VAŽNO! (19. lipnja 2020.)

Obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ referentni broj KK.03.2.1.12  da uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv. 

Zatvaranje Poziva stupa na snagu danas, 19. lipnja 2020. godine u 11,00 sati, a zaprimanje prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno.Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom, uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Cilj je Poziva da se povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonese aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 18. lipnja 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 30.000.000 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Informacije o potpisanim ugovorima možete pronaći ovdje.
 

 •        Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) - 26. srpnja 2019.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)“, referentna oznaka: KK.03.1.2.12.

Poziv je namijenjen PPI-jevima  koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori) te slobodnim zonama osnovanim temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi su i PPI-jevi u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća.
Predmet ovog Poziva je pružanje usluga informiranja za MSP–ove kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja s ciljem osiguravanja potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanja poslovanja aktivnih poduzeća i jačanja institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.
Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI, nadogradnja postojećih web-stranica PPI te povezivanje subjekata na području djelovanja PPI.

Ukupna alokacija Poziva je 22.800.000,00 kuna, pri čemu je najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu 100.000,00 kuna, a najviši 600.000,00 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75%.

Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga.
Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 16. kolovoza 2019. od 11:00:00 sati do 16. listopada 2019. u 11:00:00 sati.

 
 •        Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza, Referentna oznaka: KK.03.2.2.04.  – 14. prosinca 2018.

Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za poticanje novoosnovanih MSP-ova za uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 15. veljače 2019. od 11:00:00 sati do 29. lipnja 2020. godine do 11:00:00 sati, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi.
Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 kuna po pojedinom projektnom prijedlogu, a ukupna potpora po pojedinom projektnom prijedlogu ne može prijeći prag od 1.400.000,00 kuna.
Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe. U slučaju da traženim iznosom potpore prijavitelj prelazi gornje granice za dodjelu de minimis potpore, neće biti moguća dodjela bespovratnih sredstava putem ovog Poziva.

Intenzitet potpore
 •       do 85% prihvatljivih troškova financirat će se prihvatljivim prijaviteljima sukladno Uputama za prijavitelje.
Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.
Snimke informativne radionice, kao i snimku pitanja i odgovora, možete pronaći na Youtube kanalu Ministarstva:
https://youtu.be/m0H1XyFyUjc
https://youtu.be/hTOtDJEsIfI  

 

 •     Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza” (31.01.2019.)

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “ Inovacije novoosnovanih MSP-ova II faza”, referentne oznake: KK.03.2.2.04. Izmjene se odnose na nadopune prihvatljivih troškova i usklađivanje sa Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.
U okviru 1. Izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:

 

 •    Upute za prijavitelje
 •    Sažetak poziva
 •    Obrazac 2. Izjava prijavitelja
 •    Prilog 2. Ugovor
 •    Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
 •    Prilog 13. Upute za popunjavanje prijavnog obrasca
 •    Prilog 14. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna OVDJE.​


   
 •       Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme), Referentna oznaka: KK.03.2.1.14
 

VAŽNO! (5. lipnja 2020.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, KK.03.2.1.14, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 38.000.000,00 kn. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, obavještavamo prijavitelje da je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat dana 28. svibnja 2020. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)". Ukupna alokacija Poziva uvećana je za 10.600.000,00 kn te sada iznosi 48.600.000,00 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. 

 
VAŽNO!  - OBAVIJEST O ZATVARANJU POZIVA (23. siječnja 2020.)

Obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, referentne oznake KK.03.2.1.14  da uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv. Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 23. siječnja 2020. godine, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno.

 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE – PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA (5. studenog 2019.)

Uzimajući u obzir iznos odobrenih te zatraženih bespovratnih potpora zaprimljenih projektnih prijedloga koji premašuje raspoloživa bespovratna sredstva na trajno otvorenom pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, referentne oznake KK.03.2.1.14, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava prijavitelje o privremenoj obustavi Poziva koja je stupila na snagu 4. studenog 2019. godine (11:00:00 sati), a trajat će do 31. siječnja 2020. godine (11:00:00 sati).

Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi od strane Posredničkog tijela razine 2 - Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

Prijave zaprimljene do obustave bit će upućene u daljnji postupak dodjele.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.


Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Uz sve veću globalizaciju tržišta, međunarodno prihvaćene norme i/ili priznate certifikacijske sheme te s njima povezane oznake, postale su ključne za međunarodnu trgovinu jer podrazumijevaju ispunjavanje standarda međunarodno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 14. svibnja 2018. godine do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38 milijuna kuna.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 50.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 380.000,00 kuna.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.
 

VAŽNA OBAVIJEST! - 11. svibnja 2018. – Prva izmjena Poziva

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna ovdje.

Informacije o potpisanim ugovorima možete pronaći ovdje.

 
 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2, Referentna oznaka: KK.03.2.1.16. -24.  kolovoza 2018.

VAŽNO! (22. svibnja 2020.) - Obavijest o zatvaranju Poziva

Sukladno prethodnoj najavi, obavještavamo prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2“, referentni broj KK.03.2.1.16, da je s 22. svibnjem 2020. godine Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvorilo ovaj Poziv. 
 

OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE – PRIVREMENA OBUSTAVA POZIVA (30. ožujka 2019.)

Sukladno prethodnoj najavi, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Internacionalizacija poslovanja MSP-ova - Faza 2", referentne oznake KK.03.2.1.16.

Obustava će trajati do do 1. lipnja 2020. godine (do 11:00:00).

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.

 

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima. Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. 

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH. 

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi  65% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 30. listopada 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 58.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi. 

Više informacija o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

VAŽNO! - 26. listopada 2018.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo prvu izmjenu Poziva kojom se planirana alokacija povećava s dosadašnjih 58.000.000,00 HRK na 134.000.000,00 HRK. Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno.

 
 • Promocija poduzetništva, Referentna oznaka: KK.03.2.1.24 - 23. studenog 2018.
Poziv se upućuje jednom unaprijed poznatom prijavitelju -  Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Upravi za poduzetništvo i obrt, a kako bi se  potaknulo  promicanje poduzetništva u društvu kroz organizaciju i provedbu promocijskih aktivnosti namijenjenih stvaranju pozitivnog okruženja za poduzetništvo te promoviranju uspješnog poduzetničkog poslovanja.

Cilj Poziva je omogućiti stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kao temelja za osnivanje, rast i razvoj MSP–ova kroz razvijanje pozitivne percepcije prema poduzetništvu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima financirat će se projektne aktivnosti koje uključuju aktivnosti promocije  poduzetništva kroz medije i kroz organizaciju javnih događanja (organizacija medijskih kampanja, produkcija i plasman sadržaja elektroničkih medija, organizacija i provedba promotivnih, stručnih javnih događanja, organizacija i provedbu natjecanja i dodjela nagrada, organizacija izložbi i sl.) te popratne projektne aktivnosti. 

Ukupna alokacija Poziva je 38.000.000,00 kuna, koji se dodjeljuju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, pri čemu je maksimalna stopa sufinanciranja projekta 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 
 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19. - 15. studenog 2018.
  

VAŽNO! (19.09.2019) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva

 

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ (KK.03.2.1.19) objavljen je u modalitetu otvorenog privremenog poziva s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 200.000.000,00 kuna. Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, g. Darko Horvat je dana 10. rujna 2019. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“ kojom su osigurana dodatna sredstva u visini od 163.093.460,00 kn. Ukupna alokacija Poziva sada iznosi 363.093.460,00 kuna. Dodatna sredstva namijenjena su projektnim prijedlozima koji su podneseni do zatvaranja Poziva, a u postupku dodjele su ispunili propisane kriterije.

 

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju izradu/razvoj/nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa, odnosno proizvodnje te implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim ili novim IKT sustavom. 

Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna.  

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Nakon što budu ocijenjeni svi podneseni projektni prijedlozi, za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji će ostvariti najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja, a u granicama ukupne alokacije Poziva.

Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 21. studenog 2018. godine u 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine u 11:00 sati.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.
 

 • Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), Referentna oznaka: KK.03.2.1.18.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • WWW vaučeri ZA MSP-ove, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. - srpnja 2018.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP, Referentna oznaka: KK.03.2.1.15

VAŽNO! (30. rujna 2019.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva
 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, KK.03.2.1.15, objavljen je u modalitetu otvorenog trajnog poziva i zatvoren 28.12.2018. godine. Predviđeni ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava od 200.000.000,00 kn naknadno je povećan na 363.000.000,00 kn. Dana 23. rujna 2019. ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, g. Darko Horvat donio je drugu Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP". Ukupna alokacija Poziva sada iznosi 511.000.000,00 kn namijenjenih nastavku postupka dodjele bespovratnih sredstava sukladno odredbama Poziva. 


Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima za poboljšanje njihovog poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Svrha Poziva je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima. Potiču se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Ovim Pozivom osigurano je 200 milijuna kuna bespovratnih sredstava, pri čemu je najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju 500.000,00 kuna, a najviši 15.000.000 kuna.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

U Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta 23. i 26. veljače 2018. g. održana je informativna radionica na temu objave poziva „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Cjelokupan sadržaj radionice koja je održana u dva termina Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovdje.

 

 • Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI), Referentna oznaka: KK.03.1.2.05.

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 600.000,00 kuna. Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna.

Više o Pozivu možete pronaći ovdje.

Informacije o potpisanim ugovorima možete pronaći ovdje.

 

 • Certifikacijom proizvoda do tržišta, Referentna oznaka: KK.03.2.1.08.

Cilj ovog Poziva je pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Više o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje

Važno! - Obavijest o zatvaranju poziva - 30. ožujak 2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavještava sve zainteresirane da s danom 31. ožujka 2018. zatvara Poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, referentna oznaka: KK.03.2.1.08.

Informacije o potpisanim ugovorima možete pronaći ovdje.

 

 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova, Referentna oznaka: KK.03.2.1.07.

Cilj ovog poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupna raspoloživa sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 56.000.000,00 kuna.

Više o natječaju, kao i natječajnu dokumentaciju, možete pronaći ovdje.

Informacije o potpisanim ugovorima možete pronaći ovdje.

  

 • Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku, Referentna oznaka: KK.03.2.1.09.

Cilj ovog poziva je potaknuti organizacije za poslovnu podršku da organizacijom nastupa poduzetnika iz Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu u povećanom opsegu razviju kapacitete poduzeća i time unaprijede sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen organizacijama za poslovnu podršku.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Informacije o potpisanim ugovorima možete pronaći ovdje.

  

 • Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, Referentna oznaka: KK.03.1.2.03.

Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji potreba za gradnjom nove, unapređenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 1.000.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 10.000.000,00 HRK.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

 

 • VAŽNO! (22. siječnja 2019.) – Obavijest o povećanju alokacije Poziva ''Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona'', KK.03.1.2.03.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona'', KK.03.1.2.03., objavljen je u modalitetu otvorenog privremenog poziva, s predviđenim ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 76.000.000,00 kn. Obavještavamo prijavitelje da je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, g. Darko Horvat, dana 17. siječnja 2019. godine donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona'' (KK.03.1.2.03.). Ovom Odlukom osigurana su dodatna sredstva u visini 198.651.418,00 kn te ukupna alokacija Poziva sada iznosi 274.651.418,00 kn.

Odluku možete pogledati ovdje.

 • E-impuls, Referentna oznaka: 03.2.1.06.

Predmet Poziva: Investicije u početna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

Cilj Poziva: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.