EU fondovi

Unutar Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove, Sektori u području EU fondova obavljaju stručne i administrativne poslove vezano za pripremu i provedbu strateških dokumenata i operativnih programa za korištenje strukturnih instrumenata EU.

Europska komisija (EK) odobrila je 12. prosinca 2014. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., temeljni plansko-programski dokument koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) je Posredničko tijelo razine 1 (PT1) nadležno za 19 specifičnih ciljeva unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

MINGOR je i nacionalna kontakt točka za Program LIFE u Hrvatskoj čija je zadaća pružanje informacija potencijalnim prijaviteljima s ciljem uspješne prijave na program LIFE, koji je namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime.

Osim navedenog, Sektori koji obavljaju funkcije PT1 aktivno sudjeluju i u planiranju programiranja ostalih instrumenata EU.

Pregled djelovanja MINGOR (PT1) po Specifičnim ciljevima

 
1b1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) U sklopu SC 1b1, podržavaju se razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. U sklopu ovog SC-a, projekti istraživanja i razvoja obuhvaćaju razvojno-istraživačke aktivnosti poduzeća kao i razvoj njihove istraživačko-razvojne infrastrukture unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih  i pod-tematskih područja Strategije pametne specijalizacije (S3).
 
1b2 Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja Krajnji cilj ovog SC-a je poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz provedbu istraživačko razvojnih projekata poslovnog sektora (osobito onih usmjerenih na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata) unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih  i pod-tematskih područja Strategije pametne specijalizacije (S3), s naglaskom na kolaborativne projekte između poslovnog sektora i znanstvene zajednice.
 
3a1 Bolji pristup financiranju za male i srednje poduzetnike Očekivani rezultat intervencija jest poboljšati pristup javnoj financijskoj potpori za MSP-ove, koja odgovara poslovnim potrebama u svim fazama njihova razvoja, uspostavom financijskih instrumenata poput zajmova, jamstava, poduzetničkog rizičnog kapitala (ili njihovom kombinacijom). SC se provodi u suradnji s MRRFEU.
 
3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva Svrha SC-a je fokusiranje na unapređenje poslovnih pomoćnih usluga i infrastrukture kao pokretača za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja te na povećano promicanje poduzetništva u društvu što će MSP omogućiti pristup širokom rasponu visokokvalitetnih poslovnih usluga i infrastrukturi koju nude poduzetničke potporne institucije (PPI) uključujući i digitalno inovacijske hubove (DIH).
 
3d1 Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima Svrha ovog SC-a je povećanje uspješnosti sektora MSP kroz stvaranje i proširenje kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanju i povećanju zaposlenosti, dodanoj vrijednosti, prodaji na inozemnim tržištima i usvajanju novih rješenja, uključujući tehnologije.
 
3d2 Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika Cilj SC 3d2 je podržati kapacitete MSP-ova za uvođenje inovacija, obuhvaćajući ulaganja u provedbu novih rješenja, koja primjenjuju MSP–ovi. Druga svrha ovog SC-a je izravno podržavati inovativna poduzeća koja su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjerena na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.
 
4b1 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenje OIE u proizvodnim industrijama
 
Krajnji cilj ovog SC-a jest pomoći privatnim društvima koja se bave proizvodnjom u povećanju energetske učinkovitosti i smanjenju udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije.
 
4b2 Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u privatnom uslužnom sektoru (turizam i trgovina)
 
Privatnim društvima u uslužnom sektoru pomaže se povećanjem učinkovitosti korištenja energije i smanjenju udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva, uvođenje, (prebacivanjem na) OIE.
4c4 Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete
 
Kroz SC pomaže se JLS smanjenje potrošnje električne energije u postojećim sustavima javne rasvjete.
 
4d1 Pilot projekt uvođenja naprednih mreža
 
Ovim SC-om trebalo bi se postići uvođenje novih tehnologija i koncepta naprednih mreža u hrvatsku distribucijsku mrežu kao inicijalnog (pilot) projekta.
 
5a1 Poboljšanje praćenja, predviđanja i planiranja mjera prilagodbe klimatskim promjenama
 
U skladu s okvirom koji je postavljen u okviru šestog Nacionalnog izvješća o klimatskim promjenama glavni će se rezultat postići modernizacijom meteorološke mreže kojom će se osigurati da se na 100 % teritorija RH provodi redovito praćenje i procjena utjecaja klimatskih promjena.
 
5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama
 
Glavni ciljevi definirani SC – om su smanjenje na najmanju moguću mjeru šteta uzrokovanih nepovoljnim vremenskim uvjetima i druge opasnosti i to a) daljnjim razvojem sustava upravljanja u slučaju katastrofa i b) rješavanjem određenih prioritetnih rizika.
 
6e1 Poboljšanje sustava upravljanja i praćenja kvalitete zraka
 
Ovim SC – om uspostaviti će se odgovarajući sustav za nadzor i upravljanje onečišćenjem zraka u skladu s Direktivom 2008/50. Postojeći mjerni program nadogradit će se kako bi uzimao u obzir kvalitetu zraka i relevantne klimatske parametre radi sinergije kvalitete zraka i klimatske politike.
6i1 Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta
 
Očekivani rezultati SC – a su: smanjenje udjela odlagališta komunalnog otpada uspostavom integriranog sustava gospodarenja otpadom, porast recikliranja, ponovnog korištenja i oporabe otpada, sanacija postojećih nesukladnih odlagališta otpada i divljih odlagališta te sanacija lokacija visoko zagađenih otpadom („crne točke“) s ciljem smanjenja štetnih učinaka takvih odlagališta na okoliš.
 
6ii1 Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom
 
Ovaj SC će podržati postizanje i održavanje održivog sustava upravljanja vodama kroz ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu uključujući i regionalne sustave, povećanje priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenje gubitaka i povećanje pouzdanosti i učinkovitosti sustava vodoopskrbe.
 
6ii2 Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju stanja voda
 
Ovaj SC podržava očuvanje kakvoće voda i sprečavanje degradacije voda primarno u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša te postizanja i održavanja dobrog stanja voda, s ciljem da upravljanje vodama bude održivo za plansko korištenje kroz ulaganja u pogone za sakupljanje i obradu otpadnih voda.
 
6iii1 Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelja za učinkovito upravljanje bioraznolikošću
 
Mapiranje morskih staništa i vrsta postići će se na temelju ovog SC-a kako bi se prikupilo više podataka o bioraznolikosti u vezi s rasprostranjenošću vrsta i staništa navedenih u dodacima Direktive o staništima za morske vode pod nacionalnom jurisdikcijom. Detaljna karta morskih staništa izradit će se kao preduvjet za uspostavu i provedbu odgovarajućih mjera praćenja i očuvanja.
 
6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno Natura 2000)
 
Potrebno je razviti i provesti primjenjiv i sveobuhvatni mehanizam upravljanja, prvenstveno u pogledu sektora koji utječu na vrste i staništa, a imaju i bolje kapacitete za primjenu aktivnosti upravljanja i nadzora na terenu. Drugi prioritetni stup u okviru ovog SC-a povezan je s upravljanjem strogo zaštićenim vrstama koje se treba poboljšati unutar ovog razdoblja kroz različite aktivnosti.
 
6iii3 Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima
 
Navedeni SC odnosi se na šume i šumska zemljišta unutar zaštićenih područja i područja mreže Natura 2000 u kojima su prisutne ili su donedavno bile prisutne mine ili se sumnja na prisutnost mina. Očekuje se razminiranje oko 7000 ha šuma i šumskih zemljišta unutar zaštićenih područja i područja mreže Natura 2000 te njihovo otvaranje za javno korištenje.