Emisije u zrak

Općenito o emisijama u zrak

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 127/19) i Uredbi o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 76/18)  nadležno tijelo za izradu nacionalnih inventara (proračuna emisija), godišnjih inventara emisija, projekcija emisija, prostorno raščlanjenih inventara, inventara velikih točkastih izvora, i informativnih izvješća o inventaru emisija. Osnovni cilj navedenih obaveza je ograničavanje antropogenih emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku te smanjenje nepovoljnih učinaka onečišćenog zraka  koji dovode do zakiseljavanja, eutrofikacije i fotokemijskog onečišćenja.
 
Emisije onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske - Izvješća po godinama