Zatvoreni javni pozivi i natječaji

20.7.2022. Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2022. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu.
 
Predmet programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

Ciljevi ovog Programa su:
 • rast i razvoj poduzetništva
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
 • uravnotežen regionalni razvoj.
 
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo..
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.
 
Ukupna vrijednost Programa je 10.000.000,00 kuna.
 
Prijave se zaprimaju isključivo od 25. srpnja. do 25. kolovoza 2022. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 25. kolovoza 2022. godine.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 25. srpnja 2022. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 

Otvoreni javni poziv
Program
Popis prihvatljivih područja za provedbu Programa
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore
Ugovor
Izvještaj
Pitanja i odgovori
13. 6. 2022. Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu.
 
Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.
 
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.
 
Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 kuna.
 
Prijave se zaprimaju isključivo od 13. 6. do 13. 7. 2022. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 13. 7. 2022. godine.
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 13. 6. 2022. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Otvoren javni poziv
Program
Prijavni obrazac
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore
Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi
Skupna izjava
Izvještaj
Ugovor
Oznaka vidljivosti 
8.4.2022. Otvoreni javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2022. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 11.04.- 31.10.2022 godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2022. godine.
 
Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva. Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti  mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.
 
Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2020., 2021. i 2022. godine s osnove:
 • stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
 • stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
 • polaganja naučničkog ispita
 • stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
 • ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja.
 
Za provedbu Programa osiguran je iznos od 2.000.000,00 kuna.
 
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:  
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 11.04.2022. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2022. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREBOtvoreni javni poziv
Program 
Prijavni obrazac za gospodarske subjekte
Prijavni obrazac za fizičke osobe
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava COO/2022
Izjava o korištenju potpore/naknade po drugoj osnovi
4.9.2023. Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2023. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu.
 
Ovaj Program dodjele bespovratnih sredstava provodi se u cilju povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.
 
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 eura.
 
Ukupna vrijednost Programa je 265.450,00 eura.
 
Prijave se zaprimaju isključivo od 4. rujna do 3. listopada 2023. godine.
Otvoreni javni poziv je otvoren do 3.10.2023. godine.
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 3.10.2023. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2023. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Program Razvoj zadružnog podizetništva za 2023. godinu
Otvoreni javni poziv za Program Razvoj zadružnog poduzetništva za 2023. godinu
Ugovor RZP23
Prijavni obrazac RZP23
Izjava o korištenju po drugoj osnovi RZP23
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore RZP23
Skupna izjava RZP23
Izvještaj RZP23
Oznaka vidljivosti
25.2.2022. JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje
KLASA: 612-07/22-10/01
URBROJ: 517-10-1-1-22-1
U Zagrebu, 16. veljače 2022.
 
Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje

I.
 
Pozivaju se zainteresirane pravne osobe na podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje, za obavljanje sljedećih poslova:
 1. skrbi o živim jedinkama strogo zaštićenih divljih životinja iz skupine kralješnjaka (osim riba), koje potječu iz prirode Republike Hrvatske i pronađene su iscrpljene, bolesne, ozlijeđene, ranjene i/ili otrovane, u svrhu njihovog oporavka i povratka u prirodu, i/ili
 2. privremenog zbrinjavanja živih jedinki divljih životinja zaplijenjenih ili oduzetih na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, br. 94/13 i 14/19), do pravomoćnog okončanja postupka i odluke Ministarstva o daljnjem postupanju  s njima, i/ili
 3. privremenog smještaja živih jedinki invazivnih stranih vrsta životinja koje su preuzete temeljem Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, br. 15/18 i 14/19), do odluke Ministarstva o konačnom postupanju  s njima.
Zahtjev se podnosi na Obrascu zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje koji je objavljen uz ovaj Javni poziv.
Podnositelj u zahtjevu iskazuje interes za jednu ili više navedenih kategorija životinja koje namjerava zbrinjavati u oporavilištu, a za koje ima osigurane uvjete za smještaj i provođenje skrbi.
 
II.

Ovaj Javni poziv ne odnosi se na poslove skrbi o jedinkama strogo zaštićenih vrsta kojima se gospodari prema posebnim propisima iz područja lovstva.

III.

Pravna osoba iz točke I. može biti:
 • udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske čiji se ciljevi i djelatnosti odnose na zaštitu divljih životinja,
 • javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode ili ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode,
 • ustanova upisana u sudski registar i registrirana za djelatnost zoološkog vrta /ili skloništa za životinje ili za djelatnost pružanja veterinarskih usluga i liječenja te zaštite zdravlja životinja ili
 • društvo upisano u sudski registar i registrirano za djelatnost zoološkog vrta i/ili skloništa za životinje.
 
IV.
 
Pravna osoba iz točke I. mora ispunjavati minimalno sljedeće uvjete:
 • imati prethodno iskustvo s oporavkom divljih životinja,
 • imati odgovornu osobu za skrb o divljim životinjama koja ima iskustvo u obavljanju poslova skrbi o divljim životinjama i oporavka radi povratka u prirodu,
 • imati osiguranu veterinarsku skrb o životinjama,
 • imati osigurane opremljene nastambe za one vrste ili skupine divljih životinja za koje se traži ovlaštenje,
 • imati osigurano hranjenje životinja u skladu s potrebama svake vrste ili skupine divljih životinja za koje se traži ovlaštenje,
 • imati osiguranu opremu za hvatanje životinja, transport i provođenje skrbi za sve vrste ili skupine divljih životinja za koje se traži ovlaštenje,
 • imati osiguran prijevoz životinja prometnim sredstvima u skladu s posebnim propisima o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka,
 • imati osigurano redovito zbrinjavanje lešina životinja i nusproizvoda životinjskog podrijetla u skladu s posebnim propisima,
 • imati osigurano održavanje i dezinfekciju prostora te opreme u skladu s posebnim propisima,
 • imati osiguranu mogućnost vođenja evidencije o životinjama na skrbi u elektroničkom obliku.
Ispunjavanje uvjeta podnositelj zahtjeva dokazuje dostavom svih podataka, dokumentacije i dokaza navedenih u Obrascu zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje.
 
V.

Zahtjev se dostavlja isključivo u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mingor.hr, s nazivom elektroničke poruke „Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje“.
Urednim zahtjevom smatra se onaj koji sadrži sve podatke, dokumentaciju i dokaze navedene u Obrascu zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta za divlje životinje.
Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi te zahtjevi koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

VI.

Javni poziv objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (www.mingor.hr). Rok za podnošenje zahtjeva je trideset (30) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
 
VII.

Dodatne informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: pisarnica@mingor.hr.

VIII.

Popis ovlaštenja izdanih oporavilištima za divlje životinje Ministarstvo će objaviti na svojim mrežnim stranicama. Podnositelji zahtjeva koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem.  
 
Javni poziv

Obrazac zahtjeva za ovlaštenje oporavilišta
 
5.1.2022. Javni poziv "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama"


Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unijeNaslov

Otvoreni javni poziv „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama“, FSEU.2022.MINGOR.03 za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba (dalje u tekstu: Poziv).

Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, broj 127/21 i 143/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za operaciju „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama“.

Svrha poziva

Svrha Poziva je uspostava redovitog i trajnog funkcioniranja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje kroz obnovu i dovođenje vodnokomunalne infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture na razinu prije potresa nadoknadom bespovratnih sredstava iz FSEU kroz operaciju Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama.
 
Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 281.209.791,34  kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Javni isporučitelji vodnih usluga koji na području obuhvata operacije pruža uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda, što mu je ujedno i jedina djelatnost uz ostale dodatne djelatnosti sukladno članku 13. Zakona o vodnim uslugama.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Hitne mjere sanacije
2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3. Izvedba radova
4. Upravljanje projektom i administracija.
 
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao ograničeni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
 
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i   https://mingo.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv3@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv:
   
5.1.2022. Javni poziv "Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla"


Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unije


Naslov

Otvoreni javni poziv „Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.02) za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namjenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (dalje u tekstu: Poziv).

Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, broj 127/21 i 143/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa u okviru operacije „Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla“. 

Svrha poziva

Svrha Poziva je obnavljanje prirodnih područja pogođenih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla, a i moguća daljnja urušavanja te kako bi se zaštitili ljudi, građevine, infrastruktura i okoliš na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 95.799.407,79 HRK. Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:
 
 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);
 • trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska, a koja su pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku prema Zakonu o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i Odluci o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 71/18)
 • pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska
Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Hitne mjere sanacije
2. Provedba istražnih radova i priprema projektno-tehničke dokumentacije
3. Izvedba radova
4. Upravljanje projektom i administracija
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što nastupa ranije.
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i   https://mingo.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv2@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv:
 
5.1.2022. Javni poziv "Osiguranje preventivne infrastrukture oštećene potresom"Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unijeNaslov

Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava IZ Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture - Sanacija šteta nastalih potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Sisačko-moslavačke županije (Izravna dodjela).
Referentna oznaka: FSEU.2022.MINGOR.01.

Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“, broj 127/21 i 143/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture.

Svrha poziva
Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, uspostavljanje druge linije obrane od poplava postavljanjem box barijera, izgradnju pristupnih puteva, izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu 28. i 29. prosinca 2020, na području Sisačko-moslavačke županije.
Nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine uočena su oštećenja kod postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina na branjenom području broj 10: područje malog sliva Banovina u Sisačko-moslavačkoj županiji te su uočene opasnosti od sloma objekata obrane od poplava na nekim mikrolokacijama i daljnjeg oštećenja istih te realna opasnost od poplave kod pojave visokih vodostaja, što ozbiljno ugrožava zdravlje i živote te imovinu ljudi.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 177.909.429,00 kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelj

Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Hitne intervencije na objektima obrane od poplava i Aktivna obrana od poplava na potresom pogođenom području
 
2. Priprema projektno-tehničke dokumentacije
3.  Izvedba radova/usluga sanacije regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina
4. Upravljanje projektom i administracija
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava koja se primjenjuje na operacije za čiju provedbu postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj. za unaprijed određenog prijavitelja. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
 
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji  mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i   https://mingo.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv:

 

5. 1. 2022. Javni poziv "Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima"Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unije 

SAŽETAK POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenim na ekosustavima
 

FSEU.2022.MINGOR.04

 

 1. Predmet i Svrha (cilj) Poziva

Predmet poziva je potpora provedbi operacija Čišćenja područja Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, nakon potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine.
Svrha (cilj) Poziva je nadoknada sredstava utrošenih radi operacija čišćenja potresom pogođenih područja, te vraćanja u ispravno radno stanje komunalne infrastrukture u kakvom su bili prije katastrofe.
 

 1. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 81.850.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).


       3.  Prihvatljivi prijavitelji

 • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19,  144/20);
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pravna osoba s javnim ovlastima koji obavlja djelatnost financiranja pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđenje okoliša i u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, kojoj je osnivač Republika Hrvatska.

 

 1. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti obuhvaćaju aktivnosti uklanjanja dijelova građevina, opreme i postrojenja uništenih i/ili oštećenih u potresu odgovarajućom mehanizacijom i strojevima/vozilima u cilju sprječavanja daljnje štete i osiguranja zdravlja i života ljudi. U okviru radova potrebno je omogućiti aktivnosti procjene nastale štete u cilju uspostave funkcioniranja cjelokupnog javnog komunalnog sustava i odvijanja prometa, te vraćanja u ispravno radno stanje građevina, opreme, postrojenja i javnih površina. Nužno je građevni i ostale vrste materijala i otpada, uključujući povećane količine odvojeno sakupljenog otpada na lokacijama kontejnerskih naselja, centara za humanitarnu pomoć, Stožera civilne zaštite i sl. a što je direktno posljedica potresa, sakupiti, prevesti i zbrinuti na zakonom propisan način.
 
U okviru ove aktivnosti prihvatljive su sve radnje čišćenja područja koje su poduzete neposredno nakon potresa kao i tijekom narednog razdoblja u kojem su se značajno povećale količine materijala od rušenja i količine raznih vrsta otpada.
 

       5. Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni poziv s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.05.2022. godine ovisno koji uvjet prije nastupi.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.satrukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr/.
Poziv se obustavlja najkasnije u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
 

      6. Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv4@mingor.hr.
Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingo.gov.hr/ svakih 7 radnih dana.

1.6.2023. Objavljen Otvoreni javni poziv za Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2023. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2023. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 1. lipnja do 6. srpnja 2023. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).
 
Namjena sredstava je sufinanciranje troškova vezanih uz iznos nagrada koje su u školskoj godini 2021./2022. isplaćene učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje i troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.990,84 eur, a najviši 66.361,40 eur, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1. lipnja do 6. srpnja 2023. na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
„Prijava na Otvoreni javni poziv - Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2023. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
 
Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 6. srpnja 2023. godine putem elektroničke pošte na adresu: naukovanje@mingor.hr.

Dokumentacija:

Program Naukovanje za obrtnička zanimanja
Program Naukovanje za obrtnička zanimanja izmjena
Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja
Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja izmjena
Prijavni obrazac Naukovanje 2023
Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava Naukovanje 2023
Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Prilog 1. Tablica procijenjenih troškova i evidencija nazočnosti na naukovanju
Oznaka vidljivosti
Pitanja i odgovori

 
24.11.2021. Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 1. PREDMET I SVRHA POZIVA
 
Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe već započetih investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.
 
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje već započetih ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju.
 
 1. KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.
 
 1. TRAJANJE POZIVA
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 120 dana od dana objave Poziva.
 
 1. IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA i STOPA SUFINANCIRANJA
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 800.000.000,00 kn. Indikativno, bespovratna sredstva namijenjena za s ulaganja u javnu odvodnju i/ili javnu odvodnju s integriranom javnom vodoopskrbom iznose 350.000.000,00 kn, a za ulaganja u javnu vodoopskrbu iznose 450.000.000,00 kn.
 
Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava i to10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik (s partnerima, ukoliko ih ima) i 10% iz sredstava Hrvatskih voda.
 
 1. PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
U okviru ovog Poziva financirat će se isključivo već započete investicije, a razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju  od 1.2.2020. do 30.6.2026.
 
Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje.
 
 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 
Projektna prijava mora sadržavati u cijelosti ispunjene na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku sljedeće dokumente:
 • Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele) 
 • Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
 • Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom  „ne nanosi značajnu štetu“
 • Građevinske dozvole, odnosno lokacijske dozvole u slučaju gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (kopije)
 • Za provedene postupke Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš/Procjene utjecaja na okoliš rješenja nadležnog ministarstva, odnosno dokaz podnošenja Elaborata zaštite okoliša nadležnom tijelu radi ishođenja rješenja
 • Izvod poslovne banke kojim se potvrđuje nastala transakcija (plaćena situacija)
 • Kopije ugovora svih projektnih elemenata
 • Kopije Ugovora o sufinanciranju, ukoliko je primjenjivo
 
Navedeni Obrasci koje je potrebno ispuniti nalaze se u sklopu Uputa za prijavitelje.
 
 1. NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 25. studenoga 2021. godine putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-vk@mingor.hr.
 
Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.
 
 1. PRILOZI
 
Sastavni dio ovog Poziva su:
 • Upute za prijavitelje sa svom potrebnom dokumentacijom
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).
 
 
Poziv
Upute za prijavitelje
22.05.2023. Otvoreni Javni poziv za Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2023. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.
 
Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.
 
Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2022. i 2023. godine s osnove:
 - stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
- stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
- polaganja naučničkog ispita
- stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
- ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.
 
Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte isključivo od 22.05. - 31.10.2023 godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2023. godine.

Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" 
Otvoreni Javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
Prijavni obrazac COOF 2023 Fizičke osobe
Prijavni obrazac COOG 2023 Gospodarski subjekti
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna izjava
Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi
27.10.2020. - Javni poziv Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja za 2020. godinu
24.3.2021. OBAVIJEST

Započela je dostava Ugovora korisnicima koji su ostvarili pravo na stipendiju temeljem prijave na Javni poziv “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020.
Uslijed velikog broja korisnika kojima je potrebno dostaviti primjerke Ugovora, sam proces dostave bit će nešto usporeniji. Svim korisnicima, uz dva primjerka Ugovora, dostavit će se i obavijest koja sadrži sve potrebne informacije o daljnjem postupanju.
Za potrebe korištenja stipendije dodijeljene po Projektu „Stipendije učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu prihvatljiva je bjanko zadužnica izdana prošle godine.


12.3.2021. OBAVIJEST
 
S obzirom na znatno veći broj administrativno prihvatljivih Prijava u odnosu na broj stipendija koje je moguće dodijeliti sukladno osiguranim financijskim sredstvima za provedbu  Projekta “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima”, a temeljem odredbe Točke 10.2. navedenog Projekta, formirana je bodovna lista Podnositelja prijava koji sukladno ostvarenim bodovima ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Popis učenika koji sukladno ostvarenim bodovima ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija raspoloživ je putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/objava.aspx?godina=2020.
 
Svi korisnici stipendija obavijestit će se isključivo pisanim putem, dostavom Ugovora i dopisa koji sadrži odgovarajuću uputu. Molimo da u svezi daljnjih postupanja u svrhu korištenja stipendije u periodu do dostave Ugovora ne kontaktirate stručne službe jer se na taj način značajno otežava cjelokupni proces provođenja Projekta sa velikim brojem korisnika stipendija.
 
Podnositelji prijava koji se ne nalaze na popisu nisu ostvarili dovoljan broj bodova za dodjelu stipendije. Po završetku svih administrativnih procesa Podnositelji prijava koji nisu ostvarili pravo na stipendiju bit će obaviješteni pisanim putem te napominjemo da zbog velikog broja prijava nećemo biti u mogućnosti pružati informacije o njihovom statusu.
 
Ukoliko se za provedbu navedenog Projekta osiguraju dodatna sredstva na koji način bi bilo moguće dodijeliti veći broj stipendija o navedenoj okolnosti će se pravovremeno komunicirati putem objave na ovim stranicama.


8.3.2021. OBAVIJEST

Završena je administrativna obrada zaprimljenih prijava na Projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu.
U tijeku je proces formiranja bodovne liste na temelju koje će stipendije biti odobrene korisnicima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za ovaj Projekt.
Popis korisnika koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će objavljen do 12. ožujka.


26.1.2021. OBAVIJEST

Administrativna obrada zaprimljenih Prijava na Projekt “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu je u tijeku. Od ukupno zaprimljenih 6162 Prijava obrađeno je više od 4000 Prijava, a objava popisa učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju planirana je krajem veljače.
Informacije u svezi statusa pojedinačnih prijava raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/. Napominjemo kako prikaz podataka nije moguć ukoliko pojedina Prijava još nije administrativno obrađena. Također, obrađene Prijave do trenutka dodjele stipendije ili odbijanja imaju status „U Obradi“.
Zahvaljujemo na razumijevanju.


INFORMACIJA ZA PRIJAVITELJE PO PROJEKTU STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA ZA 2020. GODINU
 
 
Rezultati provedbe Projekta “Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima” za 2020. godinu bit će objavljeni nakon završetka procesa administrativne obrade svih 6162 zaprimljenih prijava.
Informacije u svezi statusa pojedinačnih prijava raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/. Po obradi svih zaprimljenih prijava i završetka procesa dodijele stipendija na navedenoj poveznici objavljuje se popis učenika koji su ostvarili pravo na stipendiju.
Napominjemo kako prikaz podataka nije moguć ukoliko pojedina Prijava još nije administrativno obrađena.
Zahvaljujemo na razumijevanju.

****

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu. Prijave se zaprimaju od 27.10.2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 30.11.2020. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).
 
Namjena sredstava je za sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).
 
Iznos potpore koji se može dodijeliti je 18.000,00 kuna za školsku godinu 2020./2021. (rujan 2020. godine - kolovoz 2021. godine).
Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:
 • I razdoblje: rujan 2020. godine - veljača 2021. godine, isplata u I kvartalu 2021. godine,
 • II razdoblje: ožujak 2021. - kolovoz 2021. godine, isplata u II kvartalu 2021. godine.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27.10.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA  I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt dostavljaju se u razdoblju zaprimanja prijava, od 27. listopada do 30. studenoga 2020. godine, putem elektroničke pošte na adresu: stipendije@mingor.hr.

Prije slanja upita molimo da provjerite da li je na Vaše pitanje već ponuđen odgovor u priloženoj tablici koja će se po potrebi osvježavati dodatnim upitima i odgovorima.
 


II. Izmjena Javnog poziva
II. Izjmena projekta
Izmjena Javnog poziva
Izmjena projekta
Javni poziv
Projekt
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Ugovor
Obrazac 1
Obrazac 2
Pitanja i odgovori
 
17.4.2023. Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu


(referentni broj: MF-2023-1-1)

 

Svrha (cilj) Poziva

Svrha ovog poziva je doprinos postizanju nacionalnih klimatskih i energetskih ciljeva definiranih Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2030.:
a)   povećanje udjela OIE u bruto finalnoj potrošnji energije Republike Hrvatske do 2030.,
b)   smanjenje emisije stakleničkih plinova do 2030.
 

Predmet Poziva

Predmet Poziva je poticanje proizvodnje električne energije za vlastite potrebe iz obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: OIE) u proizvodnim pogonima, kao i drugim objektima i prostorima povezanim s proizvodnim pogonima.

Očekivani učinci Poziva su:
 • smanjenje emisija stakleničkih plinova za 60 000 t CO2/god 
 • instalirana električna snaga iz obnovljivih izvora 80 MW    
 • ušteda energije za 140 000 MWh/god   
 • instalirani kapacitet skladištenja energije 20 MWh


Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Modernizacijskog fonda u okviru ovog Poziva je 60.000.000,00 eura.


Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Modernizacijskog fonda koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
 • najniži iznos 100.000,00 eura
 • najviši iznos 2.000.000,00 eura


Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 eura, a po Prijavitelju se može dodijeliti do 4.000.000,00 eura u sklopu ovog Poziva.

Intenzitet potpore za pojedini projekt izračunava se u skladu sa Programom dodjele državne potpore.
 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji temeljem Odluke NKD pripadaju području C: Prerađivačka industrija i području D odjeljku 35.30 Opskrba parom i klimatizacija.
 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 • izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu
 • izgradnja elektrane na biomasu
 • izgradnja elektrane na bioplin
 • postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije)
 • projektantski nadzor i stručni nadzor građenja te koordinacija zaštite na radu.


Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 

Upiti u sklopu Poziva:

Prijavitelji mogu za vrijeme Poziva postavljati pitanja putem elektroničke pošte na adresu: upiti.modernizacijski-fond@mingor.hr s jasnim navođenjem naznake Poziva „MF-2023-1-1“.
 

Način podnošenja projektnih prijedloga:

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 18. travnja 2023. u 9 sati.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 19. lipnja 2023. do 9 sati.

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja na propisanim obrascima i sa cjelokupnom obaveznom dokumentacijom u elektroničkom obliku na USB-u/CD-u/DVD-u, isključivo preporučenom poštom s povratnicom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb sa navođenjem: „MF-2023-1-1“ – NE OTVARAJ.

Jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Za svaku vrstu ulaganja podnosi se pojedinačni projektni prijedlog.

Cjelokupna dokumentacija Poziva dostupna je u nastavku.

Dokumenti Poziva:

Poziv MF 2023-1-1

Obrazac 1. Prijavni obrazac

Obrazac 2. Izjava prijavitelja

Obrazac 3. Skupna izjava prijavitelja

Prilog 1. Program dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije od 17. veljače 2022. i Prve izmjene Programa dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije od 8. ožujka 2023.

Prilog 2. Nacrt Ugovora o dodjeli sredstava iz Modernizacijskog fonda

Prilog 3. Minimalni sadržaj garancije za predujam

Odgovori na upite nalaze se na sljedećoj poveznici.


 
25.05.2020. JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2020. godini
Na temelju članka 67. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/2019), a u svezi s člankom 33. stavkom 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/2014, 70/2017 i 98/2019) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje
 
JAVNI POZIV
 
za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2020. godini
 
 1. Pozivaju se udruge koje su odabrane za provođenje poslova oporavilišta za divlje životinje u Republici Hrvatskoj, sukladno Odluci KLASA: 612-07/17-10/03, URBROJ: 517-07-1-1-1-17-4 od 11. travnja 2017. godine, da iskažu interes za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2020. godini.
 2. Interes se iskazuje podnošenjem obrasca iz Priloga I. ovom Javnom pozivu uz dostavu sljedeće popratne dokumentacije:
 3. Kratkog programa rada oporavilišta za 2020. godinu (do četiri stranice veličine A4),
 4. Financijskog plana poslovanja oporavilišta za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020. s jasno navedenim procjenama stavki opravdanih troškova za financiranje temeljem ovog Javnog poziva (stavke navesti prema redoslijedu iz Priloga II.),
 5. Potvrde Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana od objave Javnog poziva).
   
  Popratna dokumentacija iz točaka II. a) i II. b) mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjerena pečatom.
 6. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objave ovog Javnog poziva.
 7. Odluku o dodijeli financijskih sredstava za rad oporavilišta za divlje životinje u 2020. godini donosi Ministarstvo, a objavljuje se na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingo.gov.hr/). Podnositelji prijava koji nisu odabrani bit će obaviješteni pisanim putem. Po stupanju na snagu Odluke, s oporavilištima kojima se dodjeljuju financijska sredstva Ministarstvo će sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze prema nacrtu ugovora iz Priloga IV.
 8. Ukupan financijski iznos za dodjelu predviđen ovim Javnim pozivom iznosi 600.000,00 kn, a najveći pojedinačni iznos koji može biti dodijeljen iznosi 200.000,00 kn. Obzirom da se radi o ograničenom javnom pozivu, iznosi će biti raspoređeni prema broju pristiglih prijava koje zadovoljavaju uvjete Javnog poziva, prema broju životinja na skrbi u oporavilištu u trenutku podnošenja prijave, a temeljem programa rada i financijskog plana prijavitelja za 2020. godinu koji uključuje samo opravdane troškove, kao i prema izvješću o izvršenju ugovora o korištenju financijskih sredstava dodijeljenih oporavilištima u 2019. godini i izvješću o broju zaprimljenih strogo zaštićenih i zaplijenjenih divljih životinja smještenih u oporavilištu u 2020. godini.
 9. Prihvatljivim troškovima za financiranje rada oporavilišta temeljem ovog Javnog poziva smatrat će se svi troškovi nastali od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. planirani u dostavljenom financijskom planu poslovanja oporavilišta, a koji su navedeni u obrascu iz Priloga II.
 10. Financijsku potporu prema odredbama ovog Javnog poziva ne može ostvariti udruga čije se aktivnosti, za koje iskazuje interes temeljem točke II. ovog Javnog poziva, već financiraju iz državnog proračuna i proračuna Europske unije ili prema posebnim propisima. Kao dokaz da se aktivnosti prijavitelja ne financiraju iz više izvora, uz prijavu se dostavlja i Prilog III. - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja, koja treba biti potpisana od strane odgovorne osobe.
 11. Prijave se dostavljaju e-poštom na adresu: pisarnica@mzoe.hr s nazivom poruke „Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2020. godini“. Sve priloge treba skenirati i dostaviti kao privitak poruci.
  U slučaju da prijavitelj nije u mogućnosti prijavu i popratnu dokumentaciju poslati e-poštom, ista se može dostaviti i poštom na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb, s navedenim nazivom na pošiljci: „Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje rada oporavilišta za divlje životinje u 2020. godini –NE OTVARATI“.
  Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i dokumentaciju navedenu u  točki II. ovog Javnog poziva.
  Nepravovremene i neuredne prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.
 12. Javni poziv se objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva (https://mingo.gov.hr/), a dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na adresu elektroničke pošte: oporavilista@mzoe.hr
   
   
  KLASA: 612-07/20-10/01
  URBROJ: 517-05-1-1-20-1
  Zagreb, 20. svibnja 2020.

Prilog I-Obrazac prijave za financiranje rada oporavilišta u 2020..doc
          
13.05.2020. - Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2020. godinu
22. 3. 2023. Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.04)
otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva
 

1. Predmet i svrha poziva

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta (RD) iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) (u daljnjem tekstu: ZGO),  u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih RD ili nabavu mobilnih RD, naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave (JLS) gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima. Ovisno o broju dolazaka turista u 2019. godini, obalne i otočne JLS mogu dobiti dodatne bodove prilikom ocjenjivanja kvalitete. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih RD.
Svrha Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja RD odnosno nabave mobilnih RD se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. - Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.
Očekuje se da će bolje informiranje građana o odvojenom prikupljanju komunalnog otpada, obavještavanjem kućanstava na određenom području o lokaciji RD i mogućnostima predaje otpada bez naknade postići cilj da građani ne odbacuju problematični otpad, manje količine glomaznog otpada i reciklabilni komunalni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili da isti nepropisno odbacuju u okoliš.


2. Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:
 • 5.300.000,00 EUR / 39.932.850,00 HRK za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
 • 3.200.000,00 EUR / 24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje. 


3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:
 1. reciklažna dvorišta - građevine:
 • najniži iznos 67.000,00 EUR / 504.811,50 HRK
 • najviši iznos  840.000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK
 1. mobilna reciklažna dvorišta:
 • najniži iznos 13.300,00 EUR / 100.208,85 HRK
 • najviši iznos  33.000,00 EUR / 248.638,50 HRK 


4. Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021.-2026. po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupno prihvatljivih troškova projekta.
 

5. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD-građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.
 

6. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive projektne aktivnosti po Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih RD u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu odnosno uz nabavu mobilnih RD, a projektne aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Reciklažna dvorišta - građevine:
 1. priprema projektno-tehničke dokumentacije:
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja rješenja nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ukoliko je za zahvat obvezna procjena utjecaja na okoliš (PUO) i/ili rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO zahvata na okoliš ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš;
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu  ili mišljenje nadležnog tijela da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu
 • izrada i savjetovanje u svezi s izradom projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju i opremanje:
  • izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole,
  • izrada glavnog projekta s troškovnikom i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje pravomoćnog akta na temelju kojeg može započeti gradnja (građevinske dozvole),
  • izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata, parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih elaborata i
 1. građenje RD u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole) te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada;
 2. opremanje informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD;
 3. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;
 4. aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
 5. aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD;
 6. nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 7. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove vođenja projekta, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, upravljanja provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svim ugovorima sklopljenim za provedbu projekta, administracija, financijsko upravljanje, izvještavanje, priprema i provedba javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 8. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom.
 9. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Mobilna reciklažna dvorišta:
 1. nabava mobilnog RD
 2. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom.
 3. aktivnosti informiranja i vidljivosti. 


7. Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska. 


8. Administrativni podaci

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 25. travnja 2023. u 9:00h. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. lipnja 2023. godine do 11:00 h.
 
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/45
 

26. 6. 2023. OBAVIJEST

Prve izmjene poziva „Uspostava reciklažnih dvorišta“ (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I1.04)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  26. lipnja 2023. prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga.
 
U dokumentu „Popis izmjena -1. izmjena Poziva RD“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 2.2. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja i, ako je primjenjivo, partnera
 • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti
 • Sažetak poziva
 
Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave prvih izmjena Poziva prestaju biti važeće.
Napominjemo da je ovim izmjenama krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 27. lipnja na 7. rujna 2023. godine.
 
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: : https://fondovieu.gov.hr/pozivi/45
 
12.05.2020. - Program "Razvoja zadružnog poduzetništva" za 2020. godinu
11.05.2020. - Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020. godinu
4. 11. 2022. Otvoreni javni poziv "Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.


 Poziv na dostavu projektnih prijedloga
Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala
(referentni broj: NPOO.C1.3.R2-11.02)

 

Svrha (cilj) Poziva


Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:
a)    najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025.,
b)    količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035.
 

Predmet Poziva

Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (u daljnjem tekstu: postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.
Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti odabranim prijaviteljima neće se smatrati državnom potporom u slučaju ispunjenja svih zahtjeva navedenih u 3.2. Procjena dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na objektivno i pravno određenje državnih potpora (članak 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) ovog poziva. Odabrani prijavitelji (i budući Korisnici) su obvezni pri podnošenju projektnog prijedloga te provedbi projekta ispuniti sve zahtjeve navedene u ovom pozivu vezane uz procjenu učinka dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na objektivno i pravno određenje državnih potpora (članak 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije/UFEU) po ovom pozivu jer u slučaju neispunjenja svih zahtjeva dodijeljena bespovratna sredstva će se smatrati nezakonitom državnom potporom koja podliježe povratu dodijeljenih sredstava.
Predviđeno je poticati prije spomenute aktivnosti koje su ekonomski opravdane i održive, tj. izgrađena i/ili opremljena postrojenja mogu ostvariti pozitivnu ili nultu operativnu dobit tijekom ekonomskog trajanja ulaganja.


Ukupna raspoloživa sredstva

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a predviđenih za ovaj Poziv.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 124.319.250,00 HRK/16.500.000,00 EUR.


Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
 • najniži iznos 1.002.085,50 HRK / 133.000,00 EUR
 • najviši iznos 100.005.418,50 HRK / 13.273.000,00 EUR


Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prethodno navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa dodijeljenih bespovratnih sredstava. Udio sufinanciranja za konkretan projekt izračunava se u Obrascu 5 - Pojednostavljenoj analizi troškova i koristi (poglavlje NPOO doprinos).
 

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.
Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva.
 

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 • Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacije), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
 • Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu;
 • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada;
 • Projektantski nadzor;
 • Stručni nadzor građenja;
 • Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 • Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
 • Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
 • Aktivnosti upravljanja projektom.


Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 

Administrativni podaci

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 6. veljače 2023. do 12 sati.
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje 6. prosinca 2022. u 9 sati.
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41.


5. prosinca 2022. - Prve izmjene poziva „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ (NPOO.C1.3.R2-11.02)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 5. prosinca 2022. prve izmjene poziva „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“ (ref. br. NPOO.C1.3.R2-11.02). U dokumentu „Poziv za sortirnice-popis 1. izmjena" navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 • Upute za prijavitelje_sortirnice_1. izmjene - čistopis
 • Upute za prijavitelje_sortirnice_1. izmjene (s označenim promjenama)
 • Obrazac 2 - Izjava prijavitelja_1. izmjene
 • Obrazac 5 - Pojednostavljena analiza troškova i koristi_1. izmjene

Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave prvih izmjena Poziva prestaju biti važeće.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/41.
 
16.12.2020. - Objava Otvorenog javnog poziva za Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu
27.8.2021. - OBAVIJEST

Sljedećeg tjedna započinje dostava ugovora o dodjeli bespovratne potpore po Projektu „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu.
 
U cilju informiranja podnositelja prijava na navedeni Projekt, ističemo da je Operacija „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ bila predmet revizije sustava upravljanja i kontrole za Europski socijalni fond (ESF).
Budući da je nadležno tijelo izdalo obvezujuće preporuke Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao i krajnjim korisnicima, aktivnosti ugovaranja time su bile usporene.
U ovom trenutku, proces dodjele se nastavlja te od sljedećeg tjedna kreće dostava ugovora.


20.01.2021. - OBAVIJEST 

Rok za podnošenje Prijava na Projekt "Naukovanje za obrtnička zanimanja" za 2020. godinu produžen je do 13. veljače 2021. godine


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu.
Prijave se zaprimaju isključivo od 4. do 30. siječnja 2021. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode naukovanje za učenike koji se obrazuju za zanimanja u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).
 
Namjena sredstava je sufinanciranje troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za vrijeme provedeno na naukovanju, naknada mentoru koja se utvrđuje prema prosječnoj vrijednosti sata rada temeljem bruto II plaće mentora koji provodi naukovanje i troškova nabave opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezano s potrebama učenika na naukovanju.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 500.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 4. siječnja do 30. siječnja 2021. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
 
Podnositelji prijava se za potrebne informacije u svezi podnošenja Prijave upućuju na službenu stranicu Ministarstva (gospodarstvo.gov.hr) na kojoj će se kontinuirano objavljivati odgovori na najčešća pitanja.
Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 30. siječnja 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu: naukovanje@mingor.hr.

Izmjena Otvorenog javnog poziva
II. Izmjena Javnog poziva Naukovanje za obrtnička zanimanja
Otvoreni javni poziv
III. izmjena Programa dodjele potpora male vrijednosti
IV. Izmjena Programa Naukovanje za obrtnička zanimanja
Prijavni obrazac NAUKOVANJE/2020
Obrazac izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Skupna Izjava NAUKOVANJE/2020
Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Izjava učenika NAUKOVANJE/2020
Obrazac Završnog izvještaja
Pitanja i odgovori

Prilog 1. Tablica procijenjenih troškova i evidencija nazočnosti na naukovanju

Oznake vidljivosti:
Oznaka vidljivosti - naljepnica
Oznaka vidljivosti A4
8.05.2020. - Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2020. godinu
23.09.2021. - Objava Otvorenog javnog poziva za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2021. godinu
Prijave se zaprimaju isključivo od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.
 
 
Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 27. rujna do 9. listopada 2021. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
 
Informacije  o  statusu Prijave za  dodjelu  bespovratne  potpore raspoložive su putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.
 
Upiti u svezi prijave na Otvoreni javni poziv dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.

Program TUO 2021
Izmjena Programa TUO 2021
Otvoreni javni poziv TUO 2021
Izmjena otvorenog javnog poziva TUO 2021
Prijavni obrazac TUO 2021
Skupna izjava TUO 2021
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO 2021
Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini TUO 2021
Obrazac Izvjestaja o korištenju sredstava TUO 2021
Obrazac Ugovora TUO 2021
Oznaka vidljivosti
Produljen rok za iskaz interesa za članstvo u tematskim inovacijskim vijećima (TIV) do 2. travnja 2021.Nakon vrlo uspješnog rada tematskih inovacijskih vijeća (TIV) u prethodnom razdoblju, u sklopu Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) 8. ožujka 2021. objavljen je novi poziv za iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima.

TIV-ovi su uspostavljeni u rujnu 2018., temeljem odluke koju je donijelo Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske, a osnovani su za 5 tematskih prioritetnih područja (TPP) S3:

1. Tematsko inovacijsko vijeće za zdravlje i kvalitetu života;
2. Tematsko inovacijsko vijeće za energiju i održivi okoliš;
3. Tematsko inovacijsko vijeće za promet i mobilnost;
4. Tematsko inovacijsko vijeće za sigurnost;
5. Tematsko inovacijsko vijeća za hranu i bioekonomiju.

Horizontalne S3 teme, Ključne napredne tehnologije (KET) i Informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) također su pokrivene radom svakog pojedinog TIV-a.

Svaki TIV sastoji se u pravilu od 70 % predstavnika poslovnog sektora (ponajviše malih i srednjih poduzeća), 20% predstavnika znanstveno-istraživačke zajednice te 10 % predstavnika tijela javne vlasti. Glavni im je cilj osigurati strateško upravljanje i smjernice za relevantno tematsko prioritetno područje S3, kao i potaknuti sinergiju između poslovnog sektora i znanstveno–istraživačke zajednice s krajnjim ciljem komercijalizacije inovacija i transfera rezultata istraživačko-razvojnih aktivnosti u gospodarstvo.

TIV-ovi su važan element inovacijskog sustava Republike Hrvatske čija je uspostava dovršena u protekle tri godine te je kontinuitet njihova rada važan za dugoročnu održivost nacionalnog inovacijskog sustava kojeg uz TIV-ove čine Nacionalno inovacijsko vijeće (NIV) kao krovno tijelo nacionalnog inovacijskog sustava te njegova savjetodavna vijeća:  Inovacijsko vijeće za industriju Republike Hrvatske (IVI), Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala te Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki zavoj.

TIV-ovi osiguravaju  nastavak procesa poduzetničkog otkrivanja i aktivno će sudjelovati u definiranju strateškog okvira i budućih smjerova razvoja u području istraživanja, razvoja i inovacija koji će biti i podloga za buduće financiranje iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sudjelovanje u TIV-ovima izvrsna je prilika za umrežavanje i razmjenu znanja i iskustva te pronalazak potencijalnih partnera.

Iskaz interesa za članstvo u TIV-ovima podnosi se elektronički, ispunjavanjem obrasca na Inovacijskoj platformi, u skladu s kriterijima definiranim u Metodologiji izbora članova TIV-a.
 
 
31.05.2019. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za iskazivanje interesa načelne financijske podrške "Tradicionalnim" projektima iz potprograma "Klimatske aktivnosti" i "Okoliš" po natječaju programa LIFE 2014 - 2020 za 2019. godinu

J A V N I  P O Z I V
ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE
„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ POTPROGRAMA „KLIMATSKE AKTIVNOSTI“ I „OKOLIŠ“
PO NATJEČAJU PROGRAMA LIFE 2014 – 2020 ZA 2019. GODINU

Predmet ovog Javnog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga „tradicionalnih projekata“ koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. na potprogram „Klimatske aktivnosti“ i „Okoliš“ otvoren 04. travnja 2019. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini.

Hrvatske vode osiguravaju nacionalno sufinanciranje za projekte usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurava nacionalno sufinanciranje za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode.

Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Zahtjevi/Obavijesti se dostavljaju prema navedenim rokovima u javnim pozivima:

 • u zatvorenoj omotnici s:

           - adresom podnositelja zahtjeva i
           - naznakom: Zahtjev za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj LIFE program 2019.

 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,

          ‐ na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
          ‐ te elektroničkom poštom na adresu: life@mzoe.hr

Tekst javnog poziva za nacionalno sufinanciranje iz sredstava Hrvatskih voda.

Tekst javnog poziva za nacionalno sufinanciranje iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

14.6.2021. Otvoreni javni poziv „Osiguravanje preventivne infrastrukture oštećene potresom“ za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama
Naslov

Otvoreni javni poziv „Osiguravanje preventivne infrastrukture oštećene potresom“ za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama (dalje u tekstu: Poziv).


Opće informacije

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, broj 125/20), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture.

Svrha poziva

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, batimetrijska snimanja, geotehnička i geofizička ispitivanja, izrada dokumentacije za sanaciju i sama sanacija regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina oštećenih u potresu, dana 22. ožujka 2020. godine, na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i njihovo dovođenje u prijašnje stanje.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 34.000.000,00 kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

Pravne osobe s javnim ovlastima koje obavljaju djelatnost upravljanja vodama, a kojima je osnivač Republika Hrvatska te u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije 
2. Izvedba radova/usluga
3. Upravljanje projektom i administracija
 
Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 3. studenoga 2021. godine, ovisno o tome što prije nastupi.
  
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji  mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i  https://mingo.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv@mingor.hr.
 
U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz prihvatljivost prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova u odnosu na pojedinu operaciju. 
 
Dokumentacija uz Poziv:
 
Registar Ugovora FSEU
1.2.2021. - Otvoreni javni poziv "Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije" za 2021. godinu
24.3.2021. OBAVIJEST

Proces obrade prijava na "Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije" je u tijeku.
Informacije o statusu prijava možete vidjeti putem poveznice http://poticaji.mingo.hr/ .
Kod prijava koje se administrativno obrađuju naznačeno je „U obradi“, dok kod onih koje još nisu uzete u obradu prikaz statusa nije moguć.
O konačnom statusu prijavitelji će biti obaviješteni pisanim putem.


Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju „Programa dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“ (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_01_8_161.html), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za „Program dodjele potpora male vrijednosti mikro subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica potresa na području Sisačko-moslavačke županije“.

Prijave se zaprimaju isključivo od 5. do 25. veljače 2021. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koji imaju zaposlenu najmanje jednu osobu odnosno najviše devet osoba, a koji posluju i registrirani su na području na kojem je proglašena katastrofa ili imaju izdvojenu poslovnu jedinicu na području Sisačko-moslavačke županije na dan proglašenja katastrofe.

Namjena sredstava je sufinanciranje troškova neophodnih za nastavak obavljanja gospodarske djelatnosti, što uključuje sanaciju poslovnog prostora, najam prostora, opremanje interijera poslovnog prostora, nabavu strojeva i opreme, kao i nabavu obrtnih sredstava potrebnih za obavljanje poslovne djelatnosti.
 
Potpora se dodjeljuje u iznosu do maksimalno 30.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 5. veljače do 25. veljače 2021. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Podnositelji prijava se za potrebne informacije u svezi podnošenja Prijave upućuju na službenu stranicu Ministarstva (gospodarstvo.gov.hr) na kojoj će se objavljivati odgovori na najčešća pitanja.
Upiti u svezi prijava na ovaj Otvoreni javni poziv dostavljaju se zaključno do 22. veljače 2021. godine putem elektroničke pošte na adresu: smz2021@mingor.hr.


Otvoreni javni poziv
Prijavni obrazac SMŽ/2021
Skupna izjava SMŽ/2021
Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava
Pitanja i odgovori
Oznaka vidljivosti
 
20.02.2019. - JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje USLUGE OBRADE OTPADNE AMBALAŽE
Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13, 73/17 i 14/19), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže.

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja je 30 dana od dana objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: »DRUGI JAVNI POZIV ZA OBRADU OTPADNE AMBALAŽE«.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Ovaj javni poziv se objavljuje u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Tekst javnog poziva

2.12.2019. JAVNI POZIV za podnošenje prijava za odabir vještaka za vještačenje šteta od životinja strogo zaštićenih vrsta
10.09.2019. - Projekt „Naukovanje u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu
10.09.2019. - Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu
OBAVIJEST (7.2.2020.)

Administrativni procesi obrade pristiglih prijava na Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu su završeni te je u tijeku provedba propisanih procedura vezanih uz postupak dodjele stipendija korisnicima. Obzirom na iznimno veliki interes za sudjelovanje u Projektu (zaprimljeno preko 5300 prijava) te planiranu dodjelu više od 3000 stipendija, od sredine veljače započinje dostava ugovora korisnicima stipendija.

Prijavitelji se o statusu svoje prijave mogu informirati putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr, a popis korisnika stipendija biti će dostupan putem poveznice:http://poticaji.mingo.hr/objava.aspx?godina=2019.

Svi korisnici stipendija kontaktiraju se isključivo pisanim putem, dostavom dopisa koji sadrži odgovarajuću uputu, te stoga informacije o trenutnom statusu pojedinačnih prijava zbog velikog broja prijavitelja nismo u mogućnosti pružati.

Sukladno odredbama Projekta isplata bespovratnih sredstava planirana je u slijedećim rokovima:

- I obrok tijekom I kvartala 2020. godine

- II obrok tijekom II kvartala 2020. godine.OBAVIJEST:

Danom 31. listopada 2019. godine zatvoren je Otvoreni Javni poziv za Projekt „Stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu.

Administrativni procesi obrade svih prijava su u tijeku.

Imajući u vidu činjenicu kako je Projekt izazvao izniman interes učenika (zaprimljeno je ukupno 5360 prijava), potrebno je odgovarajuće vrijeme da bi se sve prijave administrativno obradile.

U svrhu daljnjeg informiranja o procesima vezanim uz provedbu Projekta „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“, molimo da pratite informacije koje će biti pravovremeno objavljene na ovoj mrežnoj stranici.

Prijavitelji se o statusu svoje prijave mogu informirati putem poveznice: http://poticaji.mingo.hr/.
Izmjene Projekta
 

Izmjene Javnog poziva

Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Javni poziv Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Obrazac OP STIPENDIRANJE 2019

​Ugovor 

Obrazac 1

​Obrazac 2

Pitanja i odgovori
29.08.2019. - Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.
Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Na temelju točke VII. a u svezi s točkom IV. stavkom 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, br. 57/19), ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA I PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U  NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

 

1. ŠTO JE NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I NJEGOVE ZADAĆE?

Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2019. godine Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Vijeće čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Državnog inspektorata, Hrvatske narodne banke, Agencije za elektroničke medije, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Vijeća za vodne usluge, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, akademske zajednice i udruga za zaštitu potrošača.

Zadaće Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača jesu: sudjelovanje u izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača, kreiranju politike zaštite potrošača, te poticanje izmjena propisa iz područja zaštite potrošača.

Nacionalno Vijeće svake godine podnosi Izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.

Rad Vijeća je javan, a Vijeće se sastaje sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

2. TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA ISKAZ INTERESA?

Na Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Javni poziv) može se prijaviti udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja iz područja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.  Svaka udruga ili neki od oblika udruživanja može prijaviti po jednog predstavnika/predstavnicu.

Ovaj Javni poziv ne odnosi se na udruge - članice nekog od oblika udruživanja koji prijavljuje predstavnika u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

Ukupno se odabiru 3 člana/članice iz reda udruga za zaštitu potrošača.

3. POSTUPAK PRIJAVE I IZBORA PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNOM VIJEĆU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

3.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju u jednom primjerku:

 1. Akt tijela Udruge kojim se predlaže predstavnik iste kao član Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
 2. Motivacijsko pismo predstavnika udruge, saveza, zajednice, mreže, koordinacije ili drugog oblika udruživanja uključujući reprezentativnost (broj članova koje predstavlja), mogućnost diseminacije informacija prema što većem broju članova civilnog društva u području zaštite potrošača, kao i tekuće i planirane aktivnosti.
 3. Potpisani životopis predloženog predstavnika koji sadrži među ostalim i popis projekata iz područja zaštite potrošača koje je predloženi predstavnik vodio ili je u njima sudjelovao s naznakom o nazivu i svrsi, razdoblju provedbe, te ulozi u provedbi projekata 
 4. Izjavu da je Statut udruge usklađen sa Zakonom o udrugama i vidljiv u Registru udruga u Republici Hrvatskoj,  odnosno dokaz da je Statut udruge predan na ovjeru Uredu državne uprave nadležnom prema sjedištu udruge radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, a zahtjev im je još u obradi)
 5. Izjavu da je udruga neovisna u svom djelovanju od trgovaca
 6. Izjavu da udruga nije u postupku ukidanja, zabrane djelovanja sukladno razlozima za prestanak djelovanja udruge temeljem članka 48. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 74/14. i 70/17.)
 7. Izjavu da će izabrani predstavnik udruga za zaštitu potrošača redovito izvršavati diseminaciju informaciju prema ostalim udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

3.2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

 1. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i predloženog člana), ne starije od 3 mjeseca od dana prijave na Javni poziv

3.3. PODNOŠENJE PRIJAVE

Ovaj Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicamaMinistarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (https://www.mingo.hr/) i Središnjeg portala za potrošače (www.szp.hr). 

Dokumentaciju za iskaz interesa za članstvo u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača iz točke 3.1. i 3.2. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti potpisano, ovjereno, ukoliko udruga koristi pečat i skenirano elektroničkom poštom na adresu nvzp@mingo.hr s naznakom „Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača“ najkasnije do 16. srpnja 2019. godine.

Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

3.4.PREGLED I PROCJENA PRIJAVA, TE OBJAVA ODLUKE

Ministar osniva Povjerenstvo za procjenu prijava na Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje će procijeniti sve zaprimljene prijave. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja.

Odluka o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, www.mingo.hr i www.szp.hr 

5.06.2019. - Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu
16.4.2019. - Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu​
Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godini
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Ministarstvom kulture, s ciljem jačanja malog i srednjeg poduzetništva u kulturi, objavljuje Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu.
 
Poziv je otvoren za gospodarske subjekte koji djeluju u područjima:
• izvedbenih umjetnosti,
• vizualnih umjetnosti,
• književno-nakladničke i knjižarske,
• audiovizualne djelatnosti (koja obuhvaća i djelatnost razvoja i proizvodnje videoigara umjetničkog i kulturnog značaja).
 
Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu rezultat je uspješne višegodišnje suradnje Ministarstva kulture i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
 
Cilj programa je potaknuti aktivnosti usmjerene na razvijanje novih poslovnih modela temeljenih na prepoznavanju kreativnih kompetencija kao strateških vrijednosti društva te potaknuti zapošljavanje unutar navedenih područja. Podržat će se aktivnosti koje doprinose razvoju i jačanju kapaciteta i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, povećavaju njihovu vidljivost i potiču daljnje umrežavanje, ali i aktivnosti koje naglašavaju potencijal kulturnih i kreativnih industrija za razvoj, unaprjeđenje i povećanje konkurentnosti te obogaćivanje hrvatske turističke ponude.
 
Programom se potiče:
 • zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta) i uključivanje vanjskih suradnika,
 • otvaranje i opremanje prostora i nabava opreme,
 • promidžbene aktivnosti,
 • distribucija,
 • stručno usavršavanje namijenjeno isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti.
Javni poziv bit će otvoren do 8. srpnja 2019. godine, a tekst Javnog poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23230
 
Upiti se mogu slati na adresu elektroničke pošte: poduzetnistvo@min-kulture.hr zaključno s 28. lipnja 2019. godine.
 
 
Javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“.
Prijave se zaprimaju isključivo od 10.4.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.
Sredstva su namijenjena za:
 • obrazovanje u 2018. i 2019. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2018. i 2019. godini.
Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:
 • Polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
 • Pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
 • Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
 • Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
 • Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
 • Polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
 • Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10.4.2019. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Javni poziv
Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2019. godinu 
Prijavni obrazac za gospodarske subjekte
Prijavni obrazac za fizičke osobe
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore
Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi
 
Javni poziv za Aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta za 2019. godinu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Javni poziv za prijavu gospodarskih manifestacija, znanstveno – stručnih skupova i ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta iz nadležnosti Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u 2019. godini.
 

Prijave se zaprimaju od 15.4.2019. godine, a rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objave.
 

Predmet Javnog poziva je dodjela pokroviteljstva/sufinanciranja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu Ministarstva) za organizaciju gospodarskih događanja, znanstveno-stručnih skupova i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva.
 

Prihvatljivi korisnici su organizatori  gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe malog i srednjeg poduzetništva kroz nacionalno vidljive projektne aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta (elektronski, tiskani i digitalni mediji), organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda,  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu Korisnici) i to:
 

1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska   udruga poslodavaca i Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove)
 

2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, razvojne agencije, trgovačka društva, udruge,   zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika, turističke zajednice gradova, općina i županija (za gospodarske manifestacije, izložbe, sajmove).

 

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 15.4.2019. godine na adresu:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Prijava – Javni poziv Promidžba poduzetništva

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

13.5.2022. Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada
OBAVIJEST
Treće izmjene Poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  25. travnja 2023. treće izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01).
 
Treća izmjena poziva odnosi se samo na izmjenu Priloga 4 – Program dodjele državnih potpora (koji je sastavni dio poziva), odnosno dodavanje u Prilog 4 Četvrtih izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada koje su stupile na snagu 13. ožujka 2023.
 
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8

 
 
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA
OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

 
Ministarstvog ospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada" (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01).
 

Cilj poziva

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:
A) Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada (u daljnjem tekstu: postrojenja za recikliranje) u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.
    ILI
B) izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE (u daljnjem tekstu: postrojenja za proizvodnju OIE) u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina,  odnosno biogoriva.

Za postrojenja za recikliranje dodjeljuju se potpore za ulaganje u recikliranje i ponovno uporabu otpada iz članka 9., a za postrojenja za proizvodnju OIE dodjeljuju se potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije iz članka 10. Drugih izmjena Programa dodjele državnih potpora za ulaganja u postrojenja za biološku obradu otpada.

U sklopu ovog Poziva potpora će se dodijeliti za ulaganje u postrojenja za obradu biootpada iz točke A. ili iz točke B., u kojima će se tijekom 5 godina od završnog plaćanja Korisniku po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koristiti biootpad koji je proizveden isključivo na području RH, odnosno kako je on definiran u članku 4. stavku 1., točki 3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21), koji je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz prehrambene industrije.
 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK.
 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:
 • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
 • najviši iznos 100.000.000,00 HRK
 

Više detalja vidjeti na https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/8

 
OBAVIJEST O ONLINE INFORMATIVNOJ RADIONICI
 
Online informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01) održat će se u petak, 10. lipnja 2022. s početkom u 10 sati. Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti do četvrtka 9. lipnja 2022. do 9 sati na e-mail: seup@mingor.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime te elektroničku adresu osobe koja će biti prisutna na radionici (najviše dvije adrese elektroničke pošte po prijavi) i referencu NPOO poziva na koji se prijava odnosi.

Nakon završetka roka za prijavu, prijavljenim kandidatima bit će poslana poveznica za online radionicu preko platforme Webex. Na mrežnoj stranici https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/ naknadno će biti objavljena prezentacija s provedene radionice.
 OBAVIJEST
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“
(kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01)
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  10. 6. 2022. na  portalu eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal) 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (Kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.01) sa cjelokupnom dokumentacijom. Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjene Poziva prestaje biti važeća. U dokumentu  „Prva izmjena Poziva-popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
·         Upute za prijavitelje
·         Sažetak poziva
·         Obrazac 2 – Izjava prijavitelja
·         Obrazac 4 – Skupna izjava prijavitelja
·         Prilog 2.2 Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti prijavitelja
·         Prilog 2.3 Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti,
i dodana je sljedeća dokumentacija:
·   Obrazac 7. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za prijavitelja i pojedinačno za svako  povezano poduzeće koje se smatra “jedinstvenim poduzetnikom“
·    Prilog 6. Program dodjele de minimis potpora
Napominjemo da je ovim izmjenama najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 13. lipnja 2022. godine od 09:00 sati na 27. lipnja 2022. godine od 09:00 sati.

 
17. siječnja 2023. - Druge izmjene poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (NPOO.C1.3.R2-I1.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  17. siječnja 2023. druge izmjene poziva „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada“ (ref. br. NPOO.C1.3.R2-I1.01). U dokumentu  „Druga izmjena Poziva - popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 • Upute za prijavitelje
 • Sažetak poziva
 • Obrazac 2. Izjava prijavitelja
 • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti

Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave drugih izmjena Poziva prestaje biti važeće.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8.


                                                                                                                              
Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu
Prijave se zaprimaju isključivo od 02.05.2019. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 15.06.2019. godine.
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen za mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).
Sredstva su namijenjena za:
 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.
Sredstva se odobravaju u 100% iznosu prihvatljivih troškova.
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 02.05.2019. godine na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Dokumenti:

Izmjena Programa
Izmjena Javnog poziva
Program
Otvoreni javni poziv
Prijavni obrazac
Obrazac izvještaja o korištenju sredstava
Izjava o potporama male vrijednosti
Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba
Ugovor
Skupna izjava
Oznaka vidljivosti
Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (MGPO) i
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

upućuju

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA

za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta - PoC8

Osmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata. Detaljne informacije o Programu i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke Programa provjere inovativnog koncepta». Priručnik, popis Prepoznatih centara i ostala dokumentacija nalaze se niže u nastavku teksta.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj
 • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Projekti koji će se financirati iz Programa moraju spadati, minimalno, u jednu od prve dvije kategorije s time da se kod tih kategorija naglasak stavlja na izradu u laboratorijskom okruženju:

 

1)    Izrada prototipa

 

2)    Demonstracija tehničke izvedivosti

 

3)    Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva

 

Uz ove tri osnovne aktivnosti, sredstva se mogu iskoristiti i za dodatne prihvatljive projektne aktivnosti:

 

1)      Analiza tržišta ili izrada studije isplativosti (engl. feasibility study)

 

2)      Izrada koncepta i strategije za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju)

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

Intenzitet potpore:

 1. Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

 1. Srednja poduzeća:

Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Financijska sredstva u ukupnom iznosu 21.968.750,00  kuna raspoloživa za odobrene projekte temeljem ovog Javnog poziva osigurana su iz Proračuna Republike Hrvatske, posredstvom Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta  i provođeno od Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG-BICRO.

Rokovi:

 • Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati. Prijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.
 • Rok za administrativnu provjeru prihvatljivosti od strane prepoznatih centara je 5 radnih dana od dana zatvaranja poziva, odnosno do 9. rujna 2019. Prepoznati centar e-mailom obavještava natjecatelje o ishodu administrativne provjere.
 • Rok za dostavu rezultata administrativne provjere prihvatljivosti od strane prepoznatih centara u HAMAGBICRO je do 10. rujna 2019. u 23:59:59 sati. Rezultati provjere dostavljaju se na e-mail adresu: poc@hamagbicro.hr 

HAMAG-BICRO će vrednovati zaprimljene prijave projekata u osmom krugu Programa provjere inovativnog koncepta te o ishodu obavijestiti svakog pojedinog natjecatelja putem odabranog Prepoznatog centra.

Rang lista pozitivno ocjenjenih prijava biti će javno dostupna na mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ugovaranje se planira 1. prosinca 2019.

Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u osmom krugu potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.

Dodijeljena potpora iz ovog Javnog poziva ne ulazi kategoriju “de minimis” potpore, koja je definirana Uredbom Europske komisije.

Za više informacija o natječaju i savjetima vezanim uz prijavu molimo sve potencijalne natjecatelje da se obrate odabranom Prepoznatom centru. Sva upućena pitanja i odgovori biti će objavljeni na web stranicama HAMAG-BICRO-a.

Dokumentacija vezana uz javni poziv, biti će dostupna na  web stranici Ministarstva i HAMAG-BICRO-a.

 

VAŽNO – 1. ISPRAVAK POZIVA !!!
Dana 18. srpnja 2019. godine objavljena je prva izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu odnosno primjenjuje se od 18. srpnja 2019.

Priručnik-PoC8_v.2

Službena elektronska pošta Programa: poc@hamagbicro.hr


Prijavna dokumentacija :

Evaluacijska dokumentacija :

Dokumentacija ugovaranja :

Provedbena dokumentacija :

Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta
PoC8-pitanja i odgovori v.2
Originalna dokumentacija
 
Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2018. godinu
Program "Razvoj zadružnog poduzetništva" za 2018. godinu

Obavijest o II. izmjeni Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu
 
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje II. izmjenu Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu.
 
Temeljem preraspodjele sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu osigurana su dodatna proračunska sredstava za ovaj Program u iznosu od 1.504.029,64 kuna te je povećana njegova ukupna vrijednost koja sada iznosi 2.504.029,64 kuna.
 
Sukladno navedenom omogućena je dodjela potpora za 22 korisnika, a o rezultatima provedbe Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2018. godinu svi podnositelji prijava biti će obaviješteni pisanim putem.Izmjene Programa „Razvoj zadružnog poduzetništva“

Javni poziv

Program RZP

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Ugovor

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini

Izvještaj

Oznaka vidljivosti
 

Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2018. god.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen za mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).
Sredstva su namijenjena za:

 • ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 • ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 • prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
 • uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
 • upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta.

 

Javni poziv TUO 2018

Program TUO 2018

Program izmjene i dopune 

Prijavni obrazac TUO 2018

Skupna izjava TUO 2018

Ugovor TUO 2018

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO 2018

Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba TUO 2018

Izvještaj TUO 2018

Oznaka vidljivosti

 

Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2018. god.
8.11.2021. Poziv za iskazivanje interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda
Otvoren je javni poziv za iskaz interesa za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda (dalje u tekstu: Poziv).
 
Opće informacije
 
Modernizacijski fond utemeljen je Direktivom 2003/87/EZ o uspostavi EU sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Navedeni fond je program pomoći namijenjen podršci deset država članica Europske unije s nižim dohodcima, kako bi se omogućio njihov brži prelazak prema klimatskoj neutralnosti, omogućila modernizacija energetskog i industrijskog sektora.
 
Predmet javnog poziva za iskaz interesa
 
Predmet ovog Javnog poziva je putem iskaza interesa prikupiti kvalitetne podatke o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata koji imaju spremne projekate za sufinanciranje iz sredstava Modernizacijskog fonda s mogućnošću početka u sljedeće dvije godine. Prioritet Ministarstva je ulaganje u modernizaciju industrijskog sektora u smislu povećanja energetske učinkovitosti, proizvodnje i uporabe električne energije iz obnovljivih izvora te ulaganje u projekte koji će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova. Navedeno je potrebno zbog planiranja provedbe određenih mjera i raspodjele financijskih sredstava iz Modernizacijskog fonda, a sve s ciljem postizanja obveznih energetskih i klimatskih ciljeva Republike Hrvatske u narednom razdoblju.
.
Dostava iskaza interesa
 
Zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoj interes prijave putem Obrasca 1 najkasnije do 23. studenog 2021. u 16,00 sati
• na adresu elektroničke pošte Ministarstva: modernizacijski-fond@mingor.hr,
• s naznakom: Javni poziv za dostavu neobvezujućeg pregleda ulaganja iz sredstava Modernizacijskog fonda - iskaz, daje se.

Sva dokumentacija se dostavlja u elektroničkom obliku u Excel formatu na hrvatskom i engleskom jeziku. Svaki projekt je potrebno zasebno prijaviti na Obrascu 1.
 
Dokumentacija uz poziv:
Poziv-iskaz za pregled ulaganja Modernizacijski fond 2021.
OBRAZAC 1 - iskaz interesa Modernizacijski fond 2021
 
 
Program "Cjeloživotnog obrazovanja za obrtništvo"
Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2018.


28.2.2019. - OBAVIJEST - Administrativna obrada zaprimljenih prijava po Projektu „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ je završena, u tijeku je dostava ugovora korisnicima stipendija nakon čega slijedi isplata bespovratnih sredstava.

Javni poziv "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima"

Prijavni obrazac

Skupna izjava

Obrazac ugovora o dodjeli bespovratne potpore

Obrazac 1 - podaci o sudionicima

Obrazac 2 - podaci nakon završetka aktivnosti

30.05.2018. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške LIFE projektima iz potprograma za okoliš koji doprinose ciljevima VODNIH POLITIKA

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), kao tijelo državne uprave nadležno za Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) (u daljnjem tekstu: Program LIFE) u Republici Hrvatskoj u suradnji s Hrvatskim vodama objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V 

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE

„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ POTPROGRAMA „OKOLIŠ“

PO NATJEČAJU PROGRAMA LIFE 2014 – 2020 ZA 2018. GODINU

KOJI DOPRINOSE DOSTIZANJU CILJEVA VODNIH POLITIKA

 

 1. Predmet Poziva

1.1       Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje konceptnih sažetaka (engl. Concept note) projektnih prijedloga koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“ na potprogram „Okoliša“ otvoren 18. travnja 2018. godine.

1.2       Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji se prijavljuju u prvoj od dvije faze prijave, sukladno pravilima Programa LIFE te:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c) i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013
 • odnose se na Program LIFE 2014. – 2020., potprogram za Okoliš: prioritetna područja: „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“ i „Okolišno upravljanje i informacije“
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja upravljanja vodama i vodnog okoliša, zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.
 • Doprinose dostizanju ciljeva vodnih politika
 1. Korisnici sredstava

2.1        Pravo na korištenje sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) i/ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) (dalje u tekstu: korisnici):

te ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Hrvatskih voda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja uključujući nepodmirene dospjele obveze korisnika prema Hrvatskim vodama po bilo kojoj osnovi.

3. Dostava zahtjeva i sadržaj dokumentacije

3.1.   Projekti koji se prijavljuju na potprograma „Okoliš“ u prvoj fazi prijave dostavljaju:

3.1.1.  Zahtjevza iskazivanje načelne financijske podrške koji sadrži:

 • Opis projekta (problem kojeg se rješava, ciljevi projekta, glavne aktivnosti te očekivani rezultati)  
 • Zatraženi iznos sufinanciranja od Hrvatskih voda sukladno točki 3.1. i točki 4.1. ovog Javnog poziva

3.1.2.  Konceptni sažetak projektnog prijedloga (concept note - projektna dokumentacija definirana LIFE pravilima)

3.1.3.  Troškovnik s posebno naznačenim iznosom sufinanciranja koji će se tražiti od Hrvatskih voda              – na hrvatskom jeziku (exl - Obrazac 1)

3.2.   U drugoj fazi prijave, projekti koji od strane EK, odnosno EASME, budu pozvani na prijavu cjelovitog projekta, dostavljaju prema Ministarstvu i Hrvatskim vodama cjelovito razrađen projektni prijedlog i zahtjev za sufinanciranja od strane Hrvatskih voda sukladno točki 3.1 i točki 4.1., a zatražena sredstva ne smiju biti uvećana za više od 10% u odnosu na iznos koji je zatražen u prvoj fazi prijave.

3.2.1.  Za prijave u drugoj fazi, a kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje, korisnici će se javiti na Javni poziv koji će biti raspisan naknadno.

4. Rokovi za dostavu zahtjeva

4.1.   Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a završava:

4.1.1.  Prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“:         
           5. lipnja 2018.

4.1.2.  Prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ i „Okolišno upravljanje i informacije“:     
          7. lipnja 2018.

5. Ostale informacije

5.1  Ovaj Poziv objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr, https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ ).

5.2   Dostavljanjem zahtjeva na ovaj Poziv, podnositelj daje odobrenje Ministarstvu i Hrvatskim vodama da osnovne podatke objave na svojim mrežnim stranicama i u drugim izvješćima.

5.3    Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Poziv nije ograničen.

5.4   Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Nikolina Petković Gregorić

tel: 01 3717 209, e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr  

 

Tekst javnog poziva

Preuzmite financijske obrasce ovisno o zatraženom EU udjelu sufinanciranja:

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-projekata-koji-se-prijavljuju-na-program-life/ 

30.05.2018. - JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za sufinanciranje LIFE projekta koji doprinose dostizanju ciljeva ZAŠTITE PRIRODE I BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI, ZAŠTITE OKOLIŠA I KLIMATSKIH AKTIVNOSTI

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao tijelo nadležno za provedbu LIFE programa u Republici Hrvatskoj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

J A V N I  P O Z I V

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

„TRADICIONALNIH“ PROJEKATA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020 ZA LIFE NATJEČAJ 2018. GODINE

        1. Predmet Poziva

1.1.   Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“ otvoren 18. travnja 2018. godine

1.2.   Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c) i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013
 • odnose se na Program LIFE 2014. – 2020. (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimu),
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.
 1. Korisnici sredstava

2.1.   Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti sljedeći koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) (dalje u tekstu korisnici):

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • organizacije civilnog društva (udruge)
 • te ukoliko:
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Fonda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja,
 • podnesu zahtjev za sufinanciranje LIFE „tradicionalnog“ projekta Fonda sukladno uvjetima ovog Poziva.

2.2.   Pravo na prijavu projekta i korištenje sredstava Fonda sukladno Javnom pozivu mogu ostvariti organizacije civilnog društva (udruge) ako su upisane u Registar udruga RH, djeluju najmanje 1 godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Javnog poziva, programski su usmjerene na rad u području zaštite okoliša i prirode što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koje su ispunile obveze prema Fondu (davatelju sredstava) te svim drugim davateljima sredstava iz javnih izvora, sve sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15).

 1. Dostava zahtjeva

3.1.   Projekti koji se prijavljuju na potprograma „Okoliš“ prijavljuju se u dvije faze.

3.1.1.      U prvoj fazi prijave dostavljaju konceptni sažetak projektnog prijedloga (concept note) u kojem je vidljiv proračun projekta prema osnovnim kategorijama troškova te zatraženi iznos sufinanciranja od Fonda sukladno točki 3.2. i točki 4.2. ovog Javnog poziva.

3.1.2.      U drugoj fazi prijave, projekti koji od strane Europske komisije, odnosno EASME, budu pozvani na prijavu cjelovitog projekta, dostavljaju i prema Ministarstvu i Fondu cjelovito razrađen projektni prijedlog i zatraženi iznos sufinanciranja od strane Fonda sukladno točki 3.2 i točki 4.2., a koji ne smije biti uvećan za više od 10% u odnosu na iznos koji je zatražen u prvoj fazi prijave.

3.2.   Projekti iz potprograma „Klimatske aktivnosti“ prijavljuju cjelovitu prijavu projekta prama Ministarstvu i Fondu uz zahtjev za sufinanciranje od Fonda sukladno točki 3.2. i točki 4.2. ovog Javnog poziva.

3.3.   Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a završava:

Za projekte koji se prijavljuju na potprogram „Okoliš“,

U Prvoj fazi - prijava konceptnog projektnog prijedloga:

Prioritetno područje „Priroda i bioraznolikost“ i „Okolišno upravljanje i informacije: 7. lipnja 2018.

Prioritetno područje „Okoliš i učinkovito korištenje resursa“: 5. lipnja 2018.

U Drugoj fazi – podnošenje konačnog prijedloga:

Po pozivu EK, odnosno EASME za prijavu cjelovitog projekta, korisnici su dužni u najkraćem mogućem roku obavijestiti Ministarstvo i Fond o istom.

Rokovi za podnošenje zahtjeva za nacionalno sufinanciranje u drugoj fazi prijave objaviti će se naknadno, a sukladno rokovima koje će odredit Europska komisija.

Za projekte koji se prijavljuju na potprogram „Klimatske aktivnosti“

Za sva prioritetna područja u ovom potprogramu: 22. kolovoza 2018.

Podnositelji zahtjeva na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

 • u zatvorenoj omotnici s:
  - adresom podnositelja zahtjeva i
  -  naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječa za LIFE program 2018.
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
 • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

             te elektroničkom poštom na adresu life@mzoe.hr

Tekst javnog poziva

Preuzmite financijske obrasce ovisno o zatraženom EU udjelu sufinanciranja:

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/javni-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-projekata-koji-se-prijavljuju-na-program-life/ 

16.05.2018. - JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje USLUGE OBRADE OTPADNE AMBALAŽE

Na temelju članka 71. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine", broj 94/13 i 73/17) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike osobama koje namjeravaju sklopiti ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje USLUGE OBRADE OTPADNE AMBALAŽE

Rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja je 60 dana od dana objave ovog javnog poziva u 'Narodnim novinama'.
Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: "JAVNI POZIV ZA OBRADU OTPADNE AMBALAŽE".

Ovaj javni poziv se objavljuje u 'Narodnim novinama', sredstvima javnog priopćavanja i na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektroničke pošte: okolis.otpad@mzoe.hr

Tekst Javnog poziva (pdf) 

 

Projekt "Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima" za 2017. god.
Projekt ''Naukovanje za obrtnička zanimanja'' za 2017. god.
12.12.2017.- JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine broj 120/12), Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za dva člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
(u daljnjem tekstu: Agencija)

Članove Upravnog vijeća imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od sedam godina. Postupak imenovanja započinje objavljivanjem javnog poziva za predlaganje kandidata. Prikupljanje kandidatura provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

I. Kandidati za članove Upravnog vijeća Agencije, u skladu s člankom 24. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“ broj 120/12; dalje u tekstu: Zakon) moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj
2. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničke, pravne ili ekonomske struke
3. radno iskustvo od najmanje deset godina na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici
4. znanje engleskog jezika
5. istaknuti znanstveni, stručni rad ili javno djelovanje na području energetike
6. dostojan biti članom Upravnog vijeća.

II. Za člana Upravnog vijeća Agencije, u skladu s člankom 24. stavkom 5. Zakona ne može biti imenovana osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti.

Sukladno članku 24. stavku 6. Zakona, osoba koja obnaša dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave te koja obnaša dužnost u tijelima izvršne vlasti i središnjim tijelima političkih stranaka ili koja je u radnom odnosu u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe Zakona mora u trenutku prihvaćanja dužnosti člana Upravnog vijeća odstupiti sa svih svojih ostalih dužnosti.

Sukladno članku 25. stavku 1. Zakona, član Upravnog vijeća i članovi njegove uže obitelji ne mogu biti vlasnici, dioničari ili imatelji udjela u energetskim subjektima više od 0,5% temeljnoga dioničkog kapitala, članovi uprave ili nadzornih odbora ili bilo kojih drugih tijela u energetskim subjektima te im nije dopušteno imati materijalni interes u području energetskih djelatnosti i nije im dopušteno obavljati druge poslove u energetskom subjektu na kojega se primjenjuju odredbe ovoga Zakona, zbog čega bi moglo doći do sukoba interesa.

Sukladno članku 25. stavku 2. Zakona, član Upravnog vijeća ne smije biti aktivni član političke stranke, obavljati poslove za energetske subjekte ili njihove podružnice, obavljati bilo koju drugu aktivnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa.

III. Uz prijavu za člana Upravnog vijeća Agencije, kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
– presliku diplome
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od šest mjeseci)
– potvrdu poslodavca iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima u području energetskih djelatnosti ili drugom srodnom području u energetici
– preslik potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– popis znanstvenih i stručnih radova
– izjava o nepostojanju okolnosti iz članka 24. stavka 5. i 6. te članka 25. stavka 1. i 2. Zakona
- dokaz o znanju engleskog jezika.

IV. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 30 (trideset) dana od objave javnog poziva u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – Samostalni sektor za pravne poslove, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: »Prijava kandidata za članove Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije – ne otvarati«.

Javni poziv je objavljen u 'Narodnim novinama', br. 121/17 od 6. prosinca 2017. godine.

Tekst javnog poziva (pdf)
 

23.11.2017. - Javni poziv za iskaz interesa za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje

JAVNI POZIV
za iskaz interesa
za prezentaciju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Predmet iskaza interesa su isključivo spremnici za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, bio otpada (uključujući vrtne kompostere) i tekstila, raznih zapremnina namijenjenih odvojenom prikupljanju otpada.

Zainteresirane gospodarske subjekte molimo da svoje sudjelovanje prijave najkasnije do 27. studenog 2017. godine na adresu spremnici@fzoeu.hr uz obvezno navođenje:

 • naziva gospodarskog subjekta,
 • kontakt telefona, e-mail adresa,
 • podataka o osobama koje će prisustvovati prezentaciji (ime, prezime i funkcija osobe),
 • vrste spremnika koji će se prezentirati.


23.11.2017. - Tekst Javnog poziva (pdf)

  

 

19.07.2017. Javni poziv za dostavu zahtjeva za iskazivanje načelne financijske podrške "tradicionalnim" projektima iz Programa LIFE 2014.-2020. za teme iz vodnog sektora koji se prijavljuju na natječaj za 2017. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu Ministarstvo), kao tijelo državne uprave nadležno za LIFE program u Republici Hrvatskoj u suradnji s Hrvatskim vodama objavljuje

 

J A V N I  P O Z I V

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA

ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE

„TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020
ZA TEME IZ VODNOG SEKTORA KOJI SE PRIJAVLJUJU
NA NATJEČAJ ZA 2017. GODINU

 

1. Predmet Poziva

1.1  Predmet ovog poziva je dostava zahtjeva za nacionalno sufinanciranje projektnih prijedloga koji će se prijaviti na ovogodišnji natječaj Europske komisije za Program LIFE 2014. – 2020. – „tradicionalni projekti“.

1.2 Projektni prijedlozi za „tradicionalne LIFE projekte“ pogodni za prijavu na ovaj poziv su oni koji:

 • zadovoljavaju kriterije prihvatljivosti za LIFE sukladno članku 18. (a), (b), (c) i (h) Uredbi (EU) br. 1293/2013
 • odgovaraju listi tema projekata objavljenoj uz ovaj poziv i vezane su uz područje rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda,
 • odnose se na Program LIFE 2014. – 2020. (potprogram za Okoliš i potprogram za Klimu u dijelu koji se odnosi na upravljanje vodama),
 • su u skladu s nacionalnim strategijama i zakonodavstvom iz područja upravljanja vodama i vodnog okoliša, zaštite prirode i biološke raznolikosti, zaštite okoliša i klimatskih aktivnosti.

2. Korisnici sredstava

2.1 Pravo na korištenje sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti pravne osobe koje se prijavljuju kao koordinator-korisnici projekta (coordinating beneficiary) i/ili pridruženi-korisnici na projektu (associated beneficiary) (dalje u tekstu: korisnici):

te ukoliko:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
 • podnesu zahtjev sukladno uvjetima ovog Poziva,
 • dostave potrebnu dokumentaciju sukladno ovome Pozivu,
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava i sufinanciranja projekata od strane Hrvatskih voda,
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja uključujući nepodmirene dospjele obveze korisnika prema Hrvatskim vodama po bilo kojoj osnovi.

2.2 Udruge, koje se prijavljuju kao korisnici projekta i u slučaju da projekt bude odabran za financiranje iz LIFE programa, a da bi ostvarili pravo na sredstva Hrvatskih voda, moraju se javiti na javni natječaj za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama koji će se objaviti 2018. godini.

3. Ocjenjivanje prikladnosti teme za nacionalno sufinanciranje

3.1 Ministarstvo će razmotriti uredno pristigle zahtjeve te sukladno prihvatljivosti projektne teme prema uvjetima iz točke 1.2 predložit će Hrvatskim vodama iskazivanje financijske podrške.

3.2 Hrvatske vode će na prijedlog Ministarstva - u skladu s propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva i Planom upravljanja vodama, dati načelnu financijsku podršku putem Obrasca A6 iz LIFE projektne dokumentacije za prijavu projekata putem eProposal-a i to:

 • projektnim prijedlozima koji odgovaraju uvjetima iz točke 1.2
 • za aktivnosti koje će se provoditi na području Republike Hrvatske, 
 • korisnicima koji udovoljavaju navedenim kriterijima iz točke 2.1

4. Sredstva Hrvatskih voda

4.1 Hrvatske vode će, na prijedlog Ministarstva zaštite okoliša i energetike, korisnicima koji udovoljavaju kriterije iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima LIFE programa, propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planu upravljanja vodama  i općim aktima Hrvatskih voda i to najviše do 40% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 16% ukupne opravdane vrijednosti projekta.

4.2 Potpisan i ovjeren Obrazac A6 na kojem je vidljiv maksimalan iznos za kojeg Hrvatske vode daju načelnu financijsku podršku ne predstavlja Odluku Hrvatskih voda o sufinanciranju već se daje kao iskaz financijske podrške u slučaju da projekt bude odabran za financiranje iz LIFE programa

4.3 Nakon što projekt bude ocijenjen od strane Europske komisije odnosno EASME (Agencija za malo i srednje poduzetništvo) kao opravdan i dopustiv te uđe u završnu proceduru nagrađivanja, Hrvatske vode će temeljem neposrednog zahtjeva korisnika odnosno temeljem natječaja za sufinanciranje projekata nevladinih udruga iz područja upravljanja vodama u narednoj godini i po dostavljenoj cjelokupnoj dokumentaciji koja je preduvjet za dodjelu sredstava Hrvatskih voda donijeti Odluku o sufinanciranju.

4.4 Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama sklopit će se nakon sklapanja ugovora koordinatora korisnika i EK/EASME odnosno nakon sklapanja partnerskog ugovora koordinatora korisnika s pridruženim korisnikom

4.5 Sredstva Hrvatskih voda mogu se dodijeliti „tradicionalnim“ projektima odabranim za sufinanciranje od strane Europske komisije i EASME u okviru ovogodišnjeg natječaja za Program LIFE 2014. – 2020.

4.6 Iznos raspoloživih sredstava Hrvatskih voda po ovom Pozivu biti će utvrđen Financijskim planom (Planom upravljanja vodama) Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcijom za 2019. i 2020. godinu ovisno o pristiglom broju odobrenih projektnih prijedloga te će se korigirati ovisno o stvarnom broju odabranih projekata za sufinanciranje iz sredstva EU.

4.7 Učešće Hrvatskih voda u sufinanciranju projekata po dostavljenom pojedinačnom zahtjevu i cjelokupnoj potrebnoj dokumentaciji, sukladno ovom Pozivu od strane korisnika, biti će usklađeno prema Odluci o izvršenju Plana upravljanja vodama koju donosi Upravno vijeće Hrvatskih voda, temelje koje će Hrvatske vode sklopiti ugovor o sufinanciranju.

5. Opravdani troškovi

5.1 Sredstva Hrvatskih voda će se isplaćivati za opravdane troškove ukupne vrijednosti projekta nastale nakon početka projekta sukladno pravilima LIFE programa 2014 – 2020., propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planu upravljanja vodama te općim aktima Hrvatskih voda.

5.2 Opravdani troškovi su neophodni i stvarni izdaci koje su napravili podnositelji tijekom provedbe projektnih aktivnosti u svrhu ostvarenja projektnih rezultata i ciljeva. Samo se opravdani troškovi uzimaju u obzir za dodjelu sredstava Hrvatskih voda. Samo one aktivnosti koje su nužne za provedbu projekta mogu stvarati opravdane troškove. Nužno je voditi računa da se opravdani troškovi moraju temeljiti na stvarno nastalim troškovima.

6. Dostava zahtjeva

6.1 Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Poziv za neposredno sufinanciranje počinje danom objave javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a završava 18. kolovoza 2017.

6.2 U slučajevima kada je više korisnika projekta, zahtjev dostavlja HR koordinator-korisnik objedinjeno za sve HR pridružene-korisnike s jasno istaknutim točnim iznosima koje se traže za svakog pojedinog korisnika te za koje je potrebno dostaviti sve dokaze iz točke 7.1.

6.3 U slučaju da koordinator-korisnik nije pravna osoba registrirana na području RH, a pridruženi HR korisnik na tom projektu je, zahtjev za sufinanciranje pod jednakim uvjetima dostavlja pridruženi HR korisnik.

6.4 Podnositelji zahtjeva na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika
 • na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
 • u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja zahtjeva i s naznakom: ZAHTJEV za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za LIFE program 2017.
 • elektronskom poštom na life@mzoe.hr

7. Obvezna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

7.1 Zahtjev na ovaj Poziv treba sadržavati obaveznu dokumentaciju koja se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici i to:

 • Zahtjev podnositelja za sufinanciranje projekta
 • Zahtjev sadrži sažetak projekta i troškovnik– na hrvatskom jeziku
 • Popunjen Excel financijski obrazac raspodjele sredstava priložen uz ovaj poziv
 • Projektnu prijavu u elektronskom obliku i isprintanim PDF obrascima eProposala koju nije potrebno prevoditi na hrvatski/engleski jezik i to :

o   Administrativni obrasci (A forms)

 • Obrazac A6 na kojem je vidljiv točan maksimalni iznos koji se traži od Hrvatskih voda uz naznaku da se radi o sufinanciranju aktivnosti koje će provoditi točno određeni korisnik/korisnici – sukladno uvjetima iz točke 3.2
 • Za elektronski format - Obrazac A6 treba biti posebno izdvojen

o   Pregled projekta (B forms)

o   Detaljni tehnički opis projektnih aktivnosti (C forms)

o   Financijski obrasci (F forms)

 • Potvrdu Porezne uprave (izvornik) o stanju duga po osnovi javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv,
 • Potpisanu i ovjerenu Izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću koristi li se ili ne koristi PDV u računima za utvrđivanje opravdanog troška kao pretporez u obračunskom razdoblju.
 • Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ili projekta
 • Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja

7.2 Cjelokupna dokumentacija dostavljena temeljem ovog Poziva ostaje u spisu predmeta bez obveze povrata ili kopiranja iste od strane Ministarstva.

7.3 Ovjereni Obrazac A6 dostavlja se prijaviteljima koji su udovoljili uvjetima iz ovog Poziva u roku od najmanje 15 radnih dana od zaprimanja Zahtjeva, pazeći na rok za prijavu na eProposal.

7.4 Hrvatske vode će po dostavi zahtjeva od strane korisnika ovisno o vrsti korisnika kao pravne osobe, zatražiti od korisnika dopunu dokumentacije koja je uvjet za donošenje odluke i sklapanje ugovora.

8. Obrada zahtjeva

8.1 Ministarstvo i Hrvatske vode neće razmatrati zahtjeve:

     koji su dostavljeni:

 • nakon isteka kalendarskog roka Poziva,
 • na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz ovog Poziva ili
 • od osoba koje ovim Pozivom nisu određene kao korisnici sredstava Hrvatskih voda,
 • koji nisu predmet ovog Poziva,
 • od podnositelja zahtjeva koji imaju nepodmirenih obveza prema Hrvatskim vodama.

8.2 Ministarstvo i Hrvatske vode mogu od podnositelja zahtjeva putem elektroničke pošte zatražiti dopunu dokumentacije u roku za dostavu zahtjeva na Poziv. Ukoliko podnositelj zahtjeva u zadanom roku ne dostavi potpunu dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od zahtjeva, a Ministarstvo će pisanim putem izvijestiti podnositelja zahtjeva da iz navedenog razloga ne može ostvariti pravo na sredstva Hrvatskih voda po ovom Pozivu.

8.3 Hrvatske vode i Ministarstvo mogu provjeravati i od podnositelja zahtjeva tražiti dopunu podataka u svrhu pojašnjenja zahtjeva za financiranje.

8.4 Zahtjevi se otvaraju i razmatraju kronološki, prema datumu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje.

8.5 Dopunom dokumentacije nije dopušteno mijenjati zahtjev za sufinanciranje na način kojim se povećavaju tražena sredstva od Hrvatskih voda.

9. Ugovor o sufinanciranju

9.1 Nakon donošenja Odluke o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda, Korisnik nije ovlašten mijenjati prihvaćene aktivnosti projekta i troškovnika te se iste izmjene neće naknadno prihvatiti i sufinancirati od strane Hrvatskih voda.

9.2 Izmjene troškovnika moguće su jedino sukladno pravilima LIFE programa i uz odobrenje EK/EASME

9.3 Temeljem Odluke Hrvatskih voda, konačnog odabira projekata za sufinanciranje iz Programa LIFE te sklapanja ugovora s EK/EASME ili partnerskog ugovora s koordinatorom projekta sklapa se Ugovor o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda kojim se definiraju prava i obaveze ugovornih strana u skladu sa propisima kojima je uređeno područje vodnoga gospodarstva,  Planom upravljanja vodama te općim aktima Hrvatskih voda.

9.4 Ugovorom će se  urediti:

 • predmet sufinanciranja
 • iznos odobrenih sredstava Hrvatskih voda temeljem odobrenog troškovnika projekta,
 • uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Hrvatskih voda na IBAN korisnika ,
 • vremenski rok provedbe projekta,
 • način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Hrvatskih voda,
 • rok dostavljanja bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika,
 • ostala međusobna prava i obveze.

9.5 Hrvatske vode zadržavaju pravo za cijelo vrijeme trajanja sklopljenog ugovora, pratiti namjensko korištenje sredstava Hrvatskih voda što uključuje i uvjete koje je trebao ispunjavati odabrani podnositelj zahtjeva/korisnik sredstava, a koji su bili temelj za odobrenje sredstava i sklapanje ugovora. U slučaju nenamjenski utrošenih sredstava i nepoštivanja ugovornih obveza Hrvatske vode mogu jednostrano raskinuti ugovor i imaju pravo na povrat cjelokupnih sredstava koje je korisnik primio po osnovi sklopljenog ugovora  sa zateznim kamatama.

10. Ostale informacije

10.1 Ovaj Poziv objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr, https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/ ).

10.2 Uz ovaj Poziv objavljuje se Lista tema projekata koja je sastavni dio ovog Poziva.

10.3 Dostavljanjem zahtjeva na ovaj Poziv, podnositelj daje odobrenje Ministarstvu i Hrvatskim vodama da osnovne podatke objave na svojim mrežnim stranicama i u drugim izvješćima.

10.4 Broj zahtjeva koji se mogu dostaviti na ovaj Poziv nije ograničen.

10.5 Sve ostale informacije mogu se dobiti od osoba zaduženih za kontakt:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Nikolina Petković Gregorić

tel: 01 3717 209, e-mail: nikolina.petkovic.gregoric@mzoe.hr  

 

 

 

23.05.2017. - Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini

Na temelju odredbe propisane člankom 3. stavak 1. Pravilnika o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (Narodne novine, broj 31/10) ministar zaštite okoliša i energetike objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. godini

Prijedloge za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Kandidati trebaju ispuniti obrazac za prijavu za navedena područja, koji se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike www.mzoip.hr. Poslovni sektor može se kandidirati za više kategorija. 

Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoji i zaštitu zraka, tla i mora, s napomenom 'Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvarati!'

Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrada na području zaštite okoliša je 60 dana od dana objave ovog javnog natječaja.

Odluka o dodjeli priznanja i nagrada donijet će se u roku od 30 dana od dana zaključenja ovog Javnog natječaja i objaviti na internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Javni natječaj objavljen je dana 23. svibnja 2017. godine.

Tekst natječaja (pdf)

31.01.2017. - Javni poziv obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj

Sveučilištima, veleučilištima, institutima, strukovnim organizacijama, tvrtkama, udrugama te drugim obrazovnim ustanovama u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje suglasnosti za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise.

Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta podnose se u roku od 120 dana od objave Javnog poziva na adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: 'Javni poziv za provođenje programa izobrazbe osoba koje obavljaju djelatnost servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove'.

Javni poziv objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode dana 31. siječnja 2017. godine.

Tekst Javnog poziva (pdf)

 

01.04.2016. - Natječaj za prijavu istraživačkih projekata na Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena

Od 1. travnja 2016. godine otvoren je natječaj za Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena i bit će otvoren 90 dana. Početak financiranja projekata predviđen je krajem 2016. godine.

Financiraju se istraživački i razvojni projekti u trajanju od 1 do 2 godine, u iznosu do 100% prihvatljivih troškova, u vrijednosti od 500.000 kuna do 2 milijuna kuna, s ukupnom financijskom omotnicom u vrijednosti od 17 milijuna kuna.

Namijenjen je znanstvenim organizacijama (visoka učilišta, javni znanstveni instituti te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost) za financiranje projekata vezanih za problematiku praćenja i ublažavanja klimatskih promjena, s posebnim naglaskom na smanjenje emisija stakleničkih plinova, ali i drugih srodnih utjecaja i posljedica koje klimatske promjene imaju na poljoprivredu, šumarstvo, hidrologiju, ljudsko zdravlje, bioraznolikost, promet i sl.

Kriteriji za vrednovanje projektnih prijedloga temeljit će se na kriterijima znanstvene kompetitivnosti, inovativnosti te doprinosa predloženog istraživanja i mogućnosti primjene rezultata u društvenom i/ili gospodarskom sektoru.

Ishod ovih projekata doprinijet će donošenju politika temeljem znanstvenih spoznaja. Ovime se potiče hrvatska akademska zajednica na aktivnije sudjelovanje u rješavanju nacionalno važnih problema vezanih uz klimatske promjene i povezanih mjera, a osobito energetske održivosti uz međusobnu suradnju različitih struka radi održivog razvoja društva.

Prijave zaprima Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) putem elektronskog sustava  http://www.hrzz.hr.

Program poticanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti u području klimatskih promjena za razdoblje od 2015. do 2016. godine (pdf) je usvojila Vlada Republike Hrvatske (studeni 2015. godine). Radi se o prvom u nizu planiranih programa financiranja istraživanja i razvoja u području klimatskih promjena iz prihoda od prodaje emisijskih jedinica (Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine). Njime se želi uvesti dobra praksa povezivanja politike smanjivanja emisija CO2 s razvojem 'zelenih' tehnologija.

Ministarstvo je izradilo Plan te koordinira izradu i provedbu Programa u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskom zakladom za znanost i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

07.12.2015. - Obavijest o zatvaranju Javnog poziva za izdavanje ovlaštenja za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

OBAVIJEST
o zatvaranju Javnog poziva
za izdavanje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zatvara Javni poziv obrazovnim institucijama koje imaju registriranu djelatnost za obavljanje izobrazbe i/ili poduke za odrasle osoba u vezi podnošenja zahtjeva za izdavanje ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe o gospodarenju otpadom s danom 31. prosinca 2015. godine.

Tekst obavijesti

 

Otvoren natječaj „Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“
„Europska nagrada za promicanje poduzetništva 2019“ (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2019) je priznanje kojim Europska komisija svake godine nagrađuje projekte/inicijative koje s ciljem poticanja poduzetništva i razvoja malog gospodarstva provode javna tijela samostalno ili u javno-privatnom partnerstvu s poduzetnicima.
 
Ova nagrada lansirana je kako bi se kroz primjere najboljih politika i praksi otvorile nove mogućnosti za lokalnu i regionalnu razinu s ciljem razvoja poduzetništva, zapošljavanja i zadržavanja stanovništva u njihovim sredinama.
 
U natječaju za dodjelu EEPA 2019 nagrade sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije, Island, Norveška, Srbija i Turska.
 
Natječaj je otvoren za:
·         nacionalne organizacije
·         gradove i općine
·         regije i zajednice
·         javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika
·         obrazovne programe i poslovne organizacije
 
Dodijelit će se dvije vrste EEPA nagrada:
1.      Pobjednicima u svakoj od ukupno šest kategorija
2.      Glavnom pobjedniku - Velika nagrada žirija (za kandidata odnosno projekt/inicijativu iz bilo koje od šest kategorija, koji je ocijenjen kao najkreativniji i najpoticajniji za promociju poduzetništva i malog gospodarstva u Europi)
 
EEPA 2019 šest kategorija:
1.      Promicanje poduzetničkog duha
2.      Ulaganje u poduzetničke vještine
3.      Poboljšanje poslovnog okruženja
4.      Poticanje internacionalizacije poslovanja
5.      Podupiranje razvoja zelenih tržišta i učinkovitosti resursa
6.      Odgovorno i uključivo poduzetništvo
 
Svi kandidati koje su za EEPA 2019 nagradu nominirale njihove zemlje, bit će pozvani na Svečanost proglašenja pobjednika odnosno dodjele EEPA 2019 nagrada.
 
Kvalificiranje za EEPA 2019 nagradu odvija se u dvije faze:
 
1.      Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta koordinira natječaj EEPA 2019 na nacionalnoj razini i putem Odbora za vrednovanje i odabir projekata, na temelju propisanih EU kriterija, odabire dva projekta iz dvije različite kategorije koje nadalje kandidira na EU razinu.
2.      Europska komisija odabire članove Europskoga žirija koji razmatra prijave svih zemalja koje sudjeluju u EEPA 2019 natječaju i vrši odabir na  EU razini.
 
Prijave se moraju odnositi na nedavne projekte/inicijative koji su uspješno završeni a trajali su najmanje dvije godine ili postojeće projekte/inicijative koji su još uvijek u tijeku ali se uspješno provode te je mjerljiv njihov rezultat/utjecaj na razvoj npr. grada/općine u razdoblju od dvije godine.
 
Prijave je potrebno dostaviti na hrvatskom jeziku, u Obrascu za prijavu (Obrazac Europske komisije) koji se nalazi u prilogu. Vaš ispunjeni i potpisani Obrazac za prijavu treba sadržavati Sinopsis prijave – 1 stranica te Obrazac za prijavu – 9 stranica (ukupno maksimalno 10 stranica).
 
Kako biste bili upoznati sa svim potrebnim informacijama vezanima za natječaj i prijavu, potrebno je pročitati i Upute za prijavu (Operativni priručnik Europske komisije) koji se nalazi u prilogu.
 
Prijave je potrebno dostaviti elektroničkim putem, u word i pdf formatu na sljedeće adrese:
·         Stanislava Jerkić, Uprava za poduzetništvo i obrt,
stanislava.jerkic@mingo.hr, T: 01 610 9186
·         Nina Pavlović, Uprava za poduzetništvo i obrt,
nina.pavlovic@mingo.hr , T: 01 610 6370
 
Zadnji rok za dostavu prijava je 24. svibnja 2019.
 
Više informacija o Europskoj nagradi za promicanje poduzetništva, dostupno je na:
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards_en
 
PRILOZI:
1.      EEPA 2019 OBRAZAC ZA PRIJAVU
2.      EEPA 2019 UPUTE ZA PRIJAVU (OPERATIVNI PRIRUČNIK)
Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja za 2016. godinu
Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2016.
28.10.2022. - Objava Otvorenog javnog poziva za Program "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2022. godinu
Prijave se zaprimaju isključivo od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine.
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.
 
 
Namjena sredstava je za financiranje nabave strojeva, postrojenja i opreme, alata i inventara, prilagodbu, uređenje i poboljšanje interijera poslovnog i proizvodnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva, nabave usluga u svrhu razvoja proizvoda, marketinške aktivnosti te edukaciju i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna, a najviši 50.000,00 kuna, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 31. listopada do 14. studenoga 2022. godine. na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 

Upiti u svezi prijave na Otvoreni javni poziv dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.

Otvoreni javni poziv TUO 2022
Program TUO 2022
Prijavni obrazac TUO 2022
Obrazac izvještaja o korištenju sredstava TUO 2022
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO 2022
Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini TUO 2022
Skupna izjava TUO 2022
Ugovor TUO 2022