Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15, 69/22) se uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoj ostvaruje se podnošenjem zahtjeva na sljedeće načine:

  • na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, n/p službenika za informiranje Josipa Kovilića;
  • na broj telefona: 00 385 1 3717 143;
  • na broj faksa: 00 385 1 3717 149;
  • elektroničkom poštom na: pristup.informacijama@mingor.hr  
  • osobno u pisarnicu na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, ZagrebTower radnim danom od 8:30 do 13:30 sati

Zahtjev obavezno sadrži naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište ili se mogu koristiti sljedeći obrasci:  Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija ili Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije 
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Međutim, sukladno Zakonu Ministarstvo ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.

VAŽNE NAPOMENE:
  • Vezano uz zahtjeve za pristup informacijama, koji se odnose na inspekcijske poslove u području zaštite okoliša, održivoga gospodarenja otpadom, zaštite zraka, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, zaštite prirode, vodnoga gospodarstva i vode za ljudsku potrošnju, ovim putem ističemo da je za iste nadležan Državni inspektorat sukladno Zakonu o državnom inspektoratu (Narodne novine, br. 115/18).
  • Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrada analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije (članak 18. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama)
  • Zahtjev za podacima o rasprostranjenosti vrsta te ustupanje informacija o vrstama ne podnosi se putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama, već slanjem upita putem e-pošte na adresu: info@haop.hr ili zavod@mingor.hr   
  • Zahtjevi za izradom karata više se ne obrađuju, već se iste (karte) mogu preuzeti na Bioportalu: http://www.bioportal.hr/gis/
 
Odluka o imenovanju službenika za informiranje (pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu​
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu 
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu 


Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14, 15/14)
Arhuška konvencija
Povjerenik za informiranje

 
​UVJETI PONOVNE UPORABE PODATAKA
​Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine, br. 67/17) propisuje da se kao pravilo za određivanje uvjeta uporabe treba koristiti Otvorena dozvola. Tu dozvolu bi svi skupovi podataka tijela javne vlasti trebali sadržavati, neovisno o tome jesu li javno objavljeni, ili se pružaju na zahtjev korisnika.
Otvorena dozvola RH omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komerijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. Ta dozvola odgovara Creative Commons licenci CC-BY.
​Skup podataka iz nadležnosti Ministarstva dostupan je na sljedećoj poveznici Otvoreni podaci i  Portalu otvorenih podataka.

JAVNA OBJAVA RJEŠENJA

S obzirom na nemogućnost utvrđenja imena i prezimena i adrese korisnice sukladno članku 95. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09, 110/21) rješenje će se dostaviti javnom objavom na oglasnoj ploči i na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, korisnicu će se o istom obavijestiti i preko elektronske adrese platforme Imam pravo znati preko koje je podnijela zahtjev, te se dostava smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

28.10.2019. Rješenje

S obzirom da rješenje nije bilo moguće isporučiti korisniku jer se je vratilo s napomenom da je primatelj nepoznat isto je dostavljeno elektroničkom poštom i nižom javnom objavom o čemu je korisnik obaviješten, te se dostava smatra objavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

11. travnja 2022. Rješenje