Iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


 
11. 4. 2024. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/24-01/5
URBROJ: 517-02-1-1-24-5
Zagreb, 9. travnja 2024.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 84. i 173. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23), Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-23-20 od 19. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu), a vezano uz članak 16. Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u državnoj službi („Narodne novine“, broj 22/24 i 33/24, u daljnjem tekstu: Uredba), objavljuje
 
 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


1. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za investicije
    Služba za operativnu podršku
    Odjel za podršku investitorima

    - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 89. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove koji uključuju podršku voditelju Službe za operativnu podršku; sustavnu podršku investitorima, identifikaciju procedura i tijela koja su neophodna za ostvarenje investicijskog projekta; pomoć investitorima ovisno o potrebi investicijskog projekta; praćenje projekata tijekom cijelog razdoblja realizacije; obavlja stručne poslove koji uključuju samostalnu izradu simulacija mogućih korištenja poticajnih mjera; provodi kontaktiranje i informiranje potencijalnih investitora; izrađuje informacije iz područja pružanja podrške potencijalnim investitorima; sudjeluje u izradi i ažuriranju liste investicijskih projekata iz nadležnosti Službe. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za investicije
    Služba za operativnu podršku
    Odjel za post-investicijsku podršku
 
    - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 93. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove koji uključuju pružanje operativne podrške društvima registriranima u Republici Hrvatskoj u širenju poslovanja na domaćem tržištu; obavlja poslove koji uključuju pružanje operativne podrške društvima registriranim u Republici Hrvatskoj u novim investicijskim ciklusima tijekom cijelog razdoblja novog investicijskog ciklusa; pruža informacije o dostupnim potporama i poticajima iz nacionalnih i EU izvora; sudjeluje u pripremi specijaliziranih događaja na temu povezivanja privatnih društava koja razmatraju nove investicije ili širenje poslovanja s predstavnicima državne i lokalne uprave; provodi kontaktiranje stranih i domaćih investitora nakon završetka investicije radi dodatne pomoći i davanja informacija vezno uz širenje poslovanja ili realizacije dodatnih investicija; obavlja poslove prikupljanja i ažuriranja podatka o postojećim poslovnim zonama u Republici Hrvatskoj. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za investicije
    Služba za investicijsku politiku
    Odjel za promociju odgovornog poslovanja
 
    - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 97. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine.
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u obavljanju upravnih i stručnih poslova iz djelokruga ustrojstvene jedinice; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke; sudjeluje u izradi izvještaja i analiza vezanih uz rad ustrojstvene jedinice; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova i projekata, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela uz češći nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

4. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za investicije
    Služba za javno-privatno partnerstvo
     
    - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 106. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski     
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih ili tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u obavljanju najsloženijih poslova iz djelokruga Službe, te pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavlja povjerene poslove; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije iz djelokruga ustrojstvene jedinice vezanih uz proces ocjene i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva; provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva, vodi evidenciju postupka ocjene, samostalno izrađuje stručne analize potrebne za ukupnu ocjenu prijedloga projekta te izrađuje nacrte rješenja o odobrenju prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja poslove vezane uz vođenje Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu; sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti na prijedloge izmjena i dopuna zaključenih ugovora o javno-privatnom partnerstvu; sudjeluje u poslovima vezanima uz praćenje provedbe projekata javno-privatnog partnerstva, putem zaprimanja Izvješća o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u komunikaciji s javnim tijelima u cilju tumačenja procesa i postupaka javno-privatnog partnerstva; sudjeluje u izradi vodiča i priručnika za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a; organizira i provodi radionice, seminare te ostale edukativne aktivnosti u svrhu  informiranja subjekata uključenih u proces provedbe projekata javno-privatnog partnerstva o zakonodavnom i institucionalnom okviru javno-privatnog partnerstva, prijenosa znanja o javno-privatnom partnerstvu te promicanja najbolje prakse; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
5. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za inovacije
    Služba za potpore inovacijama
    Odjel za poticanje inovacija
 
     - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 125. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika, 
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u obavljanju stručnih i administrativnih poslova iz djelokruga Odjela; pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavlja povjerene poslove; predlaže mjere poticanja gospodarskih subjekata na ulaganja za studije izvedivosti, apsorpciju tehnologije i provjeru inovativnog koncepta, istraživanje, razvoj i inovacije proizvoda, usluga i procesa te organizacijske i marketinške inovacije; izrađuje programe za jačanje inovacijskih kapaciteta poduzeća uključujući programe poticanja ulaganja u intelektualni kapital, nematerijalnu imovinu, u zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom, programe za transfer tehnologije i primjenu novih tehnologija u gospodarstvu i industriji radi povećanja produktivnosti poslovanja; sudjeluje u izradi mjera i u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje, te u analizi provedbe mjera za izravnu financijsku podršku inovacijskim procesima; sudjeluje u izradi programa poticanja poduzetničkog kapitala za inovacije i drugog alternativnog financiranja rizične i rane faze inovacijskih projekata i komercijalizacije inovacija; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata i inicijativa za uspostavu centara za digitalne inovacije, provedbi projekta za razvoj i primjenu novih tehnologija i jačanje digitalnih i poduzetničkih vještina; kontinuirano surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama, daje stručna mišljenja i informacije iz djelokruga Odjela, odgovara na podneske stranaka. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za inovacije
    Služba za potpore inovacijama
    Odjel za inovacijske programe
 
     - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 130. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,   
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika, 
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u praćenju EU, međunarodnih  i nacionalnih propisa koji uređuju pitanja istraživanja, razvoja i inovacija, sudjeluje u izradi prijedloga harmonizacije nacionalnih i europskih praksi, sudjeluje u aktivnostima u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija sa zakonodavstvom Europske unije; sudjeluje u programskim odborima i stručnim grupama pri međunarodnim i europskim institucijama te prikuplja mišljenja i sudjeluje u pripremi podloga za sudjelovanje u radu stručnih grupa za inovacijsku politiku pri institucijama Europske unije te međunarodnih organizacija, uključujući specijalizirane agencije Ujedinjenih naroda i globalnih mreža za jačanje inovacijske politike; sudjeluje u pripremi i provedbi strateških i drugih projekata financiranih iz EU, međunarodnih i nacionalnih izvora za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u cilju unapređenja dugoročno održivog nacionalnog inovacijskog sustava, uključujući i sudjelovanje u pružanju podrške tijelima nacionalnog inovacijskog sustava; sudjeluje u pripremi prijave za korištenje sredstava i osiguranju prihvatljivosti troškova, sudjeluje u pripremi zahtjeva za nadoknadom troškova, sudjeluje u pripremi prognoze korištenja sredstava i financijskih obveza po projektima te sudjeluje u praćenju i planiranju potrošnje po projektima; sudjeluje u pripremi planova nabave u okviru projekata i provedbi postupaka nabave planiranih u okviru projekata; sudjeluje u pripremi izvješća o provedbi projekata te obavlja druge stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na koordinaciju pripreme i provedbe strateških i drugih projekta financiranih iz EU, međunarodnih i nacionalnih izvora. Prema potrebi, obavlja poslove prevođenja tekstova sa stranog i na strani jezik, pregledava prijevod kako bi utvrdio odražava li prijevod sadržaj, smisao i namjeru originala, surađuje s vanjskim suradnicima u području jezične redakture. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
7. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za konkurentnost
    Služba za konkurentnost
 
     - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 139. Pravilnika) 

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u pripremi i provedbi radnji u cilju povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i boljeg pozicioniranja Republike Hrvatske na globalnim ljestvicama konkurentnosti; prati globalne trendove i primjere dobre prakse u drugim zemljama; aktivno surađuje s privatnim sektorom, specijalistima u pojedinim djelatnostima, poslovnim i strukovnim udruženjima u cilju optimizacije promatranih administrativnih i upravnih procesa; obavlja specijalističke stručne poslove koji uključuju pomoć voditelju Službe u obavljanju stručnih i analitičkih poslova namijenjenih razvoju poslovnog okruženja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
8. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za konkurentnost
    Služba za izvoz
 
     - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 141. Pravilnika)  

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga Službe; pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavlja poslove; pruža operativnu, administrativnu i savjetodavnu podršku izvoznicima i onima koji to žele postati, posebice malim i srednjim poduzetnicima; izvršava poslove u vezi s unapređenjem mjera i politika za povećanje izvoza; surađuje s izvoznicima te pruža operativnu podršku prilagođenu potrebama i zahtjevima pojedinog izvoznika; prikuplja, analizira i objavljuje informacije vezane uz izvoz, a koje uključuju analize postojećih i potencijalnih tržišta, informacije o uvjetima poslovanja na ciljanim tržištima i izradu hodograma aktivnosti; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za konkurentnost
    Služba za unaprjeđenje poslovne klime
    Odjel za analitičku i metodološku podršku
 
     - suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 149. Pravilnika)  
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih ili tehničkih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja manje složene poslove vezane uz rad Odjela, izvršava prikupljanje podataka za pripremu analitičke i metodološke podrške za podršku međuresornom uklanjanju prepreka tržišnoj konkurenciji; priprema i prikuplja podatke za primjenu odgovarajućih metodologija kojima se mjeri regulacija tržišta i ekonomska sloboda poslovanja; pruža administrativnu podršku za provedbu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva temeljem propisa koji utječu na tržište i gospodarstvo; pruža podršku za provedbu procjene gospodarskih učinaka propisa odnosno testa malog i srednjeg poduzetništva (MSP test) za poticanje pojednostavljenja poslovanja; obavlja pripremne aktivnosti za primjenu SCM metodologije, MSP testa i drugih alata za podršku procjenama gospodarskih učinaka propisa; pruža administrativnu podršku u provedbi primjene mjera za rasterećenje poduzetnika od neporeznih davanja i ostalih nameta; pruža podršku u provedbi analiza javnih politika i evaluacijama propisa s utjecajem na konkurentnost gospodarstva i tržišta; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
10. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
    Sektor za konkurentnost
    Služba za unaprjeđenje poslovne klime
    Odjel za podršku poslovnom sektoru i europsku suradnju 
 
     - viši savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 151. Pravilnika)  

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja  stručne poslove vezane uz aktivnosti Odjela kao središnjeg mjesta putem kojega poslovni sektor dostavlja prijedloge mjera za uklanjanje prepreka slobodi poslovanja te pristupa tržištu novim poslovnim modelima i inovacijama; provodi otvorena savjetovanja i dijalog s poslovnim sektorom o propisima koji utječu na gospodarstvo; provodi aktivnosti za reformu poslovne klime i tržišta usluga u okviru Europskog semestra sukladno strateškim dokumentima Europske unije; priprema analize, prijedloge i izvješća za potrebe koordinacije Europskog semestra; priprema stajališta i sudjeluje u radu tijela Europske unije koja pokrivaju javne politike za konkurentnost i rast te bolju regulativu gospodarstva; sudjeluje u provedbi europske i međunarodne suradnje u području bolje regulative gospodarstva; sudjeluje u pripremi projekata tehničke pomoći i provedbi projekata Europske unije za unapređenje poslovne klime; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
  potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 


Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
28. 2. 2024. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

KLASA: 112-01/24-01/5
URBROJ: 517-02-1-1-1-24-4
Zagreb, 22. veljače 2024.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 84. i 173. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-23-20 od 19. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje

 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


 
1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske
    odvodnje
    Odjel vodnog dobra
 
    - stručni suradnik za vodno dobro - 1 izvršitelj/ica (redni broj 384. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na vodno dobro i njegovo korištenje; obavlja poslove vezane za sređivanje imovinsko-pravnih odnosa na vodnom i javnom vodnom dobru što uključuje izradu rješenja o pripadnosti vodnom, odnosno javnom vodnom dobru, praćenje uknjižbe javnog vodnog dobra u zemljišne knjige, izradu rješenja o utvrđivanju prestanka statusa javnog vodnog dobra, vođenje evidencije o zasnovanim pravima najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru, izradu stručnih mišljenja o prihvaćanju i uvjetima prihvaćanja ponude ili o odbijanju ponude u postupku prvokupa zemljišnih čestica koje čine vodno dobro, a nisu u sustavu javnog vodnog dobra; izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske
    odvodnje
    Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje
 
    - stručni savjetnik za melioracijsku odvodnju - 1 izvršitelj/ica (redni broj 390. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,  
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
-znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije upravne i stručne poslove neposrednog izvršavanja propisa iz područja upravljanja vodama vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na melioracijsku odvodnju; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih; sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracijsku odvodnju i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata melioracijske odvodnje za sufinanciranje iz EU fondova; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracijsku odvodnju; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga; prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, prati stanje obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i izrađuje nacrt rješenja; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti.  Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske
    odvodnje
    Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje
 
    - stručni suradnik za navodnjavanje - 1 izvršitelj/ica (redni broj 391. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata navodnjavanja za sufinanciranje iz EU fondova, provodi Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV-a) kao strateški dokument za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za navodnjavanje; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja navodnjavanja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga, prati ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; sudjeluje u definiranju kriterija te ocjeni i rangiranju projekata izgradnje sustava navodnjavanja, sudjeluje u postupku utvrđivanja ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje i izrađuje nacrt rješenja; provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za navodnjavanje; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, sudjeluje u izradi stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

4. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba zaštite i korištenja voda
    Odjel korištenja voda
 
    - stručni savjetnik za koncesije - 1 izvršitelj/ica (redni broj 399. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski     
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,   
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje koncesija za gospodarsko korištenje voda, sudjeluje u pripremi odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne/regionalne samouprave, surađuje s jedinicama lokalne/regionalne samouprave pri donošenju općih i drugih akata koje iste su dužne donijeti sukladno propisima iz svog djelokruga, sudjeluje u pripremi plana davanja koncesija, sudjeluje i vodi postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda neposredno na zahtjev stanke, sudjeluje u provedbi pripremnih radnji i javnih nadmetanja za davanje koncesija za gospodarsko korištenje voda, priprema nacrt odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za stjecanje koncesije i nacrt ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje voda, sudjeluje u izradi tumačenja zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga odjela, sudjeluje i pokreće postupke raskida ugovora o koncesiji, izvršava prijenose ugovora o koncesiji, sudjeluje i obavlja poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama iz područja korištenja voda i posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - vodo istražni i drugi hidrogeološki radovi, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja korištenja voda, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti u dijelu korištenja voda i koncesija za gospodarsko korištenje voda. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
5. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba vodne politike i međunarodne suradnje
    Odjel vodne politike
 
    - stručni suradnik za vodnu politiku - 1 izvršitelj/ica (redni broj 404. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja stručne i administrativne poslove vezane za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području upravljanja vodama; sudjeluje u obavljanju notifikacija nacionalnih propisa uz direktive u području upravljanja vodama; prikuplja i osigurava dostupnost podataka vezanih uz iskustva drugih država u prilagodbi pravnoj stečevini Europske unije u području upravljanja vodama; sudjeluje u aktivnostima vezanim uz izvješćivanje o provedbi direktiva Europske unije putem Europskog informacijskog sustava za vode; obavlja administrativne poslove vezane uz horizontalnu koordinaciju i suradnju s tijelima državne uprave u provedbi vodne politike te poslove vezane uz suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja administrativne poslove vezane za provedbu postupaka strateških procjena utjecaja planskih dokumenata upravljanja vodama na okoliš (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima, višegodišnji programi); sudjeluje u administrativnim poslovima vezanim za provedbu informiranja i sudjelovanja javnosti u postupku izrade planskih dokumenata upravljanja vodama; sudjeluje u izradi očitovanja na prijedloge propisa i akata ostalih tijela državne uprave; obavlja i stručne i administrativne poslove vezane uz Europsku uniju u području upravljanja vodama; sudjeluje u izradi pregleda rada odbora i radnih skupina Europske komisije i radnih skupina Vijeća Europske unije; sudjeluje u pripremi podloga za izradu odgovora u postupcima zbog povrede prava Europske unije; sudjeluje u pripremi podloga za izradu očitovanja na zahtjeve Suda Europske unije i drugih institucija Europske unije iz djelokruga vodnoga gospodarstva; obavlja poslove vezano za sudjelovanje predstavnika vodnoga gospodarstva u relevantnim radnim skupinama Vijeća Europske unije i odborima i radnim skupinama Europske komisije kao i u svim ostalim institucijama Europske unije; sudjeluje u administrativno-tehničkim poslovima za organizaciju sastanaka EU kolegija unutar Uprave; osigurava dostupnost relevantnih akata i dokumenata vezanih uz Europsku uniju iz područja upravljanja vodama te prevođenje istih. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
    Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
     - stručni savjetnik za upravni nadzor i kontrolu vodnih naknada i ulaganja - 1 izvršitelj/ica (redni    
       broj 412. Pravilnika)
 

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne poslove provedbe upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, provodi upravni nadzor u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), surađuje s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodi nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaže mjere za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih
 
7. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
    Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
     - stručni suradnik za upravni nadzor, kontrolu naknada za koncesije i vodnih naknada - 1    
        izvršitelj/ica (redni broj 413. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,     
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne poslove provedbe upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, provodi upravni nadzor u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), surađuje s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodi nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaže mjere za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, obavlja stručne poslove, koji se odnose na kontrolu obračuna i praćenje naplate svih Zakonom o vodama i podzakonskim propisima propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda i vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje), surađuje s koncesionarima, tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, kontrolira pravilnost uplata obveza s osnova naknade za koncesije prema propisanom načinu uplate, kontrolira izdana rješenja o iznosu naknade za koncesije, obrađuje i odobrava podneske za povratom i/ili preknjiženjem sredstava s osnova naknade za koncesije, prikuplja, obrađuje i prijavljuje podatke sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o koncesijama i Pravilniku o Registru koncesija, rješava podneske za odgodom plaćanja, obročnom otplatom duga te prodajom, otpisom ili djelomičnim otpisom potraživanja sukladno Zakonu o proračunu i provedbenim propisima, u suradnji s Hrvatskim vodama prikuplja podatke za izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, sudjeluje u predlaganju i poduzimanju mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije i vodnih naknada, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih
 
8. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
    Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
 
     - upravni savjetnik za žalbe na ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela - 1 izvršitelj/ica   
       (redni broj 419. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne poslove, rješava žalbe izjavljene na rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, rješava žalbe na upravne akte Hrvatskih voda u postupku izdavanja suglasnosti za ozakonjenje nekretnina na javnom vodnom dobru, rješava žalbe protiv odluka Hrvatskih voda o ostvarivanju prava najma, zakupa, služnosti ili građenja na javnom vodnom dobru, rješava žalbe izjavljene na rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješava žalbe na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, daje očitovanja u vezi pokrenutih upravnih sporova, rješava (postupa) po presudama upravnih sudova, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
    Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
 
     - stručni suradnik za žalbe na vodne naknade, ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela -    
       1 izvršitelj/ica (redni broj 420. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,    
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja stručne poslove, rješava u drugostupanjskom upravnom postupku žalbe izjavljene na rješenja Hrvatskih voda o obračunu vodnih naknada i naknada za koncesiju, rješava žalbe izjavljene na vodopravne akte Hrvatskih voda (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), obavlja stručne poslove, rješava žalbe izjavljene na rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, rješava žalbe na upravne akte Hrvatskih voda u postupku izdavanja suglasnosti za ozakonjenje nekretnina na javnom vodnom dobru, rješava žalbe protiv odluka Hrvatskih voda o ostvarivanju prava najma, zakupa, služnosti ili građenja na javnom vodnom dobru, rješava žalbe izjavljene na rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješava žalbe na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, daje očitovanja u vezi pokrenutih upravnih sporova, rješava (postupa) po presudama upravnih sudova, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
10. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
      Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Odjel javne vodoopskrbe
 
    - stručni suradnik za javnu vodoopskrbu - 1 izvršitelj/ica (redni broj 425. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,    
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove srednje i manje složenosti koji se odnose na djelatnost javne vodoopskrbe, izrađuje pomoćne dokumente potrebne za praćenje i analizu stanja institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u pripremi analiza vezano uz provedbu mjera za restrukturiranje i okrupnjavanje (objedinjavanje) javnih isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u postupku utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe (vođenje zapisnika, pregled dostavljenih dokumenata), vodi evidenciju izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe te prikuplja obrasce za dostavu podataka o poslovanju isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, sudjeluje u izradi stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne vodoopskrbe. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
11. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
      Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Odjel javne odvodnje
 
    - viši stručni savjetnik za javnu odvodnju - 1 izvršitelj/ica (redni broj 427. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije upravne i stručne poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja vodnih usluga u dijelu koji se odnosi na djelatnost javne odvodnje, izrađuje odgovore i daje tumačenja korisnicima vodnih usluga, prikuplja podatke za praćenje i analizu stanja institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, analizira ih i sistematizira, izrađuje izvješća o stanju u vodno komunalnom sektoru što uključuje usklađenje pravnog statusa i predmeta poslovanja sa zahtjevima iz Zakona o vodnim uslugama, predlaže i operativno sudjeluje u pripremi i provedbi mjera za restrukturiranje i okrupnjavanje javnih isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u provedbi predloženih koncepcijskih rješenja za uspostavu aglomeracija u Republici Hrvatskoj, sudjeluje u predlaganju i provedbi koncepcijskih rješenja zbrinjavanja mulja nastalog u procesu pročišćavanja otpadnih voda, surađuje s Hrvatskom akreditacijskom agencijom u pogledu utvrđivanja zahtjeva za izdavanje akreditacije pravnim osobama koje namjeravaju obavljati djelatnost ispitivanja vodo nepropusnosti i strukturne stabilnosti građevina za odvodnju otpadnih voda, vodi postupke utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodne usluge javne odvodnje (priprema i pregled dokumentacije i vođenje zapisnika prilikom očevida), uspostavlja i vodi evidenciju izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje te izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih
 
12. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
      Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Odjel javne odvodnje
 
    - stručni suradnik za javnu odvodnju - 1 izvršitelj/ica (redni broj 428. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja srednje i manje složene upravne i stručne poslove koji se odnose na djelatnosti javne odvodnje, izrađuje pomoćne dokumente potrebne za praćenje i analizu stanja institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u pripremi analiza vezano uz provedbu mjera za restrukturiranje i okrupnjavanje (objedinjavanje) javnih isporučitelja vodnih usluga sudjeluje u postupku utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodne usluge javne odvodnje (vođenje zapisnika, pregled dostavljenih dokumenata), vodi evidenciju izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje te prikuplja obrasce za dostavu podataka o poslovanju isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u izradi stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
13. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
      Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
     - stručni savjetnik za praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga - 1 izvršitelj/ica (redni broj
       432. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,   
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove srednje složenosti koji se odnose na analizu i praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga, razmjenjuje podatke o poslovanju javnih isporučitelja vodnih usluga s odgovarajućim službama u Hrvatskim vodama i nadležnim regulatornim tijelom, sudjeluje u postupcima koji se odnose na povredu europskog prava iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na učinkovitost i ekonomičnost poslovanja isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u postupcima ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjeluje u izradi stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih
 
14. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
      Područna služba za zaštitu mora i priobalja - Rijeka
 
    - stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 436. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja, prirodnih,   
 društvenih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti ili biomedicina i zdravstvo (polje javno
  zdravstvo i zdravstvena zaštita-sanitarno inženjerstvo)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Surađuje u stručnim poslovima i zadacima Službe; priprema i obrađuje podatke za rad Službe; prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ustanovama i tvrtkama, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih; priprema odgovore na predstavke i priprema materijale iz djelokruga rada Službe za internetsku stranicu ministarstva; priprema i obrađuje podatke za rad Službe i podloge za izvješća; sudjeluje u poslovima pripreme izvješća o stanju morskog okoliša i vođenju baza podataka o stanju kakvoće mora i morskog okoliša; sudjeluje u radu administrativne jedinice koordinacijskog mehanizma za provođenje Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradi dokumenata Strategije; sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
  potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr.


Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
27. 2. 2024. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/24-01/5
URBROJ: 517-02-1-1-1-24-3
Zagreb, 14. veljače 2024.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 84. i 173. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-23-20 od 19. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


1. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 570. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela u vezi s razvojem ISZOP-a, izvedbe tehničkih podloga potrebnih za razvoj ISZOP-a, povezivanja postojećih informacijskih sustava i baza podataka pojedinih tematskih područja i  područja u ISZOP-u, održavanjem i sigurnosti ISZOP-a; osigurava dostupnost informacija iz ISZOP-a; sudjeluje u izradi Programa razvoja ISZOP-a; koordinira i sudjeluje u uspostavi, razvoju i nadogradnji svih podsustava ISZOP-a, obavlja poslove prikupljanja, nadzora i obrade podataka iz djelokruga rada Odjela potrebnih za međusektorske teme i druge ustrojstvene jedinice Zavoda i Ministarstva, predlaže, upravlja i nadgleda realizaciju projekata iz područja rada
 
Odjela, koordinira održavanje baza i sustava ISZOP-a, unaprjeđuje kvalitetu i pristup informacijama iz svog djelokruga rada, predlaže poboljšanja u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Odjela; kreira i održava baze znanja, te je zadužen je planiranje, nabavku i implementaciju svih licenci za potrebe Zavoda, surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 574. Pravilnika) 


Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi planova rada, financijskih planova i izvješća Odjela, koordinira izradu Izvješća o stanju okoliša u RH i sudjeluje u pripremi Izvješća o stanju prirode u RH, pruža stručnu podršku prilikom izrade Nacionalne liste pokazatelja, te razvija pokazatelje iz djelokruga rada Odjela, pri čemu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama; koordinira i sudjeluje u prikupljanju i obradi podataka, izradi pokazatelja i ocjeni stanja, a vezano za integrirane i opće teme zaštite okoliša koje su u nadležnosti Odjela, priprema i koordinira prikupljanje i obradu te prikaz podataka javnosti (publikacije i sl.) iz područja okoliša koji su utemeljeni na Nacionalnoj listi pokazatelja i na primjerima dobre prakse te koordinira i sudjeluje u unosu podataka i informacija u dio Informacijskog sustava zaštite okoliša u nadležnosti Odjela; prati propise iz područja rada Odjela, te surađuje s nadležnim tijelima i drugim ustrojstvenim jedinicama u pripremi propisa i dokumenata; priprema stručne podloge, očitovanja, mišljenja, podatke i informacije iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u radu radnih skupina i odbora (nacionalnih, europskih i međunarodnih), unaprjeđuje kvalitetu i pristup informacijama iz djelokruga Odjela; sudjeluje u edukaciji vezanoj za teme iz nadležnosti Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 575. Pravilnika)


Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, 
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove iz djelokruga Odjela u vezi s organizacijom i prikupljanjem te obradom podataka iz djelokruga rada Odjela koji su propisani zakonskim propisima i/ili su sastavni dio Informacijskog sustava zaštite  okoliša; sudjeluje i izradi Izvješća o stanju okoliša u RH i Izviješća o stanju prirode u RH  kao i u izradi Nacionalne liste pokazatelja, izrađuje pokazatelje za teme iz djelokruga rada Odjela, prikuplja i obrađuje podatke, te izrađuje pokazatelje potrebne za prikaz podataka javnosti (publikacije i sl.) sukladno Nacionalnoj listi pokazatelja i primjerima dobre prakse, unosi podatke i informacije u Informacijski sustav zaštite okoliša, prati propise iz područja rada Odjela te sudjeluje u izradi mišljenja na prijedloge dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša te propisa i drugih stručnih podloga, surađuje na poslovima vezanima uz zahtjeve nacionalnih, europskih i međunarodnih tijela, unaprjeđuje kvalitetu i pristup informacijama, sudjeluje u edukaciji vezanoj uz teme iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za zrak
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 578. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili  
  interdisciplinarne tehničke znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjela, prikuplja, kontrolira, obrađuje i interpretira podatke iz tematskih područja: kvaliteta zraka, kvaliteta tekućih i plinovitih naftnih goriva, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i inventara emisija u zrak, izrađuje pokazatelje, izvješća, te sadržajno održava baze podataka iz navedenih tematskih područja, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje informacijskog sustava tematskog područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama, izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskog područja, provodi izvještavanje i drugu suradnju s EEA, EK i međunarodnim institucijama, predlaže, izrađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Odjela, priprema stručne podloge i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te surađuje na praćenju i pripremi propisa i dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

5. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za zrak
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 579. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili  
 
  interdisciplinarne tehničke znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u prikupljanju, kontroli, obradi i interpretaciji podataka iz djelokruga rada Odjela, te sadržajnom održavanju baza podataka, prvenstveno tematskog područja o emisijama iz nepokretnih izvora, hlapivih organskih spojeva i boja i lakova za završnu obradu vozila, sudjeluje u izradi pokazatelja i izvješća iz područja rada Odjela, sudjeluje u pripremi podataka i izvješća za EEA i međunarodne institucije, sudjeluje u provedbi projekata iz područja rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga za potrebe nadležnih tijela i drugih dokumenata iz područja rada Odjela, prati propise, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za klimatske aktivnosti
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 583. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili  
  interdisciplinarne tehničke znanosti,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu


Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove iz djelokruga rada Odjela u vezi s razvojem modela prikupljanja, kontrole, obrade i interpretacije podataka, izrađuje pokazatelje, izvješća, daje stručna mišljenja te sadržajno održava administrira baze podataka iz područja rada Odjela, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje informacijskog sustava tematskih područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama, sudjeluje u izvještavanju i drugoj suradnji s EEA, EK i međunarodnim institucijama, sudjeluje u izradi i provedbi projekata iz područja rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te pripremi propisa i dokumenata iz područja rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
7. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za klimatske aktivnosti
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 584. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, tehničkih,
  biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili interdisciplinarne tehničke
  znanosti
 
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u prikupljanju, kontroli, obradi i interpretaciji podataka iz djelokruga Odjela, te sadržajnom održavanju baza podataka iz područja rada Odjela, sudjeluje u izradi pokazatelja i izvješća iz područja rada Odjela, sudjeluje u pripremi podataka i izvješća za EEA i međunarodne institucije, sudjeluje u provedbi projekata iz područja rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga za potrebe nadležnih tijela i drugih dokumenata iz područja rada Odjela, prati propise, provodi stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
8. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za otpad i sektorske pritiske
    Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i  
    odlaganje otpada
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 589. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja, kontrolira, obrađuje i interpretira podatke, sudjeluje u izradi i izrađuje pokazatelje i izvješća, sadržajno održava baze podataka iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje Informacijskog sustava tematskog područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama,  , sudjeluje u obavljanju poslova Nositelja izrade statistika otpada, sudjeluje u izvještavanju i drugoj suradnji s Eurostatom, EEA, EK i međunarodnim institucijama, sudjeluje u izradi i provedbi projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te pripremi propisa i dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za otpad i sektorske pritiske
    Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i  
    odlaganje otpada
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 590. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u prikupljanju, kontroli, obradi i interpretaciji podataka, te sadržajnom održavanju baza podataka i mrežnih stranica iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi pokazatelja iz izvješća iz djelokruga Odjela, sudjeluje u pripremi podataka i izvješća za Eurostat, EEA i međunarodne institucije, sudjeluje u provedbi projekata iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga za potrebe nadležnih tijela i drugih dokumenata iz područja rada Odjela, prati propise, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
10. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za otpad i sektorske pritiske
    Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 592. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,  
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, prikuplja, kontrolira, obrađuje i interpretira podatke, izrađuje pokazatelje, izvješća, stručne publikacije te sadržajno održava baze podataka i mrežne stranice iz djelokruga rada Odjela, izrađuje, razvija i ažurira procedure prikupljanja, kontrole kvalitete i obrade podataka, izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskih područja, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje Informacijskog sustava tematskih područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama,  daje stručna mišljenja na dokumentaciju iz Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, surađuje sa  stručnim institucijama iz svog djelokruga rada daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti, provodi edukaciju nadležnih tijela  obavlja poslove Nositelja izrade statistika otpada, provodi izvještavanje i surađuje s EEA, EK i drugim međunarodnim institucijama, predlaže, izrađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Odjela, priprema stručne podloge i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te surađuje na pripremi propisa i dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
11. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za otpad i sektorske pritiske
    Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 593. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
 
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja podatke, kontrolira, obrađuje i interpretira podatke, izrađuje pokazatelje, izvješća, te sadržajno održava baze podataka i mrežne sadržaje iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi, razvoju i ažuriranju procedura prikupljanja, kontrole kvalitete i obrade podataka, priprema podatke za izradu pokazatelja i izvješćivanje, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje Informacijskog sustava tematskog područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama, sudjeluje u razvoju i ažuriranju procedura prikupljanja, kontrole kvalitete i obrade podataka, daje stručna mišljenja na dokumentaciju iz Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, surađuje sa  stručnim institucijama iz svog djelokruga rada: priprema i daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti, provodi edukaciju nadležnih tijela  sudjeluje u obavljanju poslova Nositelja izrade statistika otpada, sudjeluje u izvještavanju i drugoj suradnji s Eurostatom, EEA, EK i međunarodnim institucijama, sudjeluje u izradi i provedbi projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te pripremi propisa i dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
12. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
     Sektor za okoliš
     Služba za otpad i sektorske pritiske
     Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 594. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u prikupljanju, kontroli, obradi i interpretaciji podataka, u izradi pokazatelja i izvješća, te sadržajnom održavanju baza podataka i mrežnih sadržaja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u ažuriranju procedura prikupljanja, kontrole kvalitete i obrade podataka, sudjeluje u pripremi podataka i izvješća za Eurostat, EEA i međunarodne institucije, sudjeluje u pripremi stručnih uputa obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti, provodi edukaciju nadležnih tijela sudjeluje u provedbi projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga za potrebe nadležnih tijela i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
13. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za prirodu
Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje
 
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice (redni broj 599. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti - grana znanost o
  okolišu ili znanost o moru) ili biotehničkih znanosti (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo
  ili interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i geološko
  inženjerstvo - grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarne znanosti (polje geografija)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, provodi analizu stanja istraženosti i postojećih podataka o sastavnicama prirode, inventarizaciju i istraživanje vrsta, i georaznolikosti, kartiranje staništa, ekosustava i krajobraza, izradu krajobraza, izradu i ažuriranje nacionalne klasifikacije staništa; provodi identifikaciju, istraživanje i ocjenu pritisaka i prijetnji za prirodu te analizira stanje i daje preporuke mjera očuvanja, izrađuje popise vrsta, određuje veličinu populacija i rasprostranjenost vrsta, organizira izradu, validira i provodi procjene ugroženosti, izrađuje i održava crvene popise, organizira i provodi kartiranje, analizu i vrednovanje usluga ekosustava i sudjeluje u izradi i praćenju indikatora stanja, uspostavlja i provodi sustav za dojavu i vrednovanje pri pronalasku novih speleoloških objekata,  izrađuje stručne podloge za podzakonske akte o vrstama i njihovim staništima, stanišnim tipovima, ekosustavima i georaznolikosti iz djelokruga rada Odjela te priprema stručna mišljenja iz djelokruga rada odjela, priprema i provodi programe i projekte iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela te organizira i provodi stručnu administraciju razvoj i prilagodbu tematskih baza podataka Informacijskog sustava zaštite prirode i ostalih baza iz djelokruga rada Odjela, priprema nacionalno i međunarodno izvješćivanje iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, te sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
14. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
    Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 600. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti - grana znanost o
  okolišu ili znanost o moru) ili biotehničkih znanosti (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo
  ili interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili tehničkih znanosti (polje - rudarstvo, nafta i geološko
  inženjerstvo - grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarne znanosti (polje geografija)
-najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, provodi analizu stanja istraženosti i postojećih podataka o sastavnicama prirode, inventarizaciju i istraživanje vrsta, i georaznolikosti, kartiranje staništa, ekosustava i krajobraza, izradu krajobraza, izradu i ažuriranje nacionalne klasifikacije staništa; provodi identifikaciju, istraživanje i ocjenu pritisaka i prijetnji za prirodu te analizira stanje i daje
 
preporuke mjera očuvanja, izrađuje popise vrsta, određuje veličinu populacija i rasprostranjenost vrsta, organizira izradu, validira i provodi procjene ugroženosti, izrađuje i održava crvene popise, organizira i provodi kartiranje, analizu i vrednovanje usluga ekosustava i sudjeluje u izradi i praćenju indikatora stanja, uspostavlja i provodi sustav za dojavu i vrednovanje pri pronalasku novih speleoloških objekata,  izrađuje stručne podloge za podzakonske akte o vrstama i njihovim staništima, stanišnim tipovima, ekosustavima i georaznolikosti iz djelokruga rada Odjela te priprema stručna mišljenja iz djelokruga rada odjela, priprema i provodi programe i projekte iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela te organizira i provodi stručnu administraciju razvoj i prilagodbu tematskih baza podataka Informacijskog sustava zaštite prirode i ostalih baza iz djelokruga rada Odjela, priprema nacionalno i međunarodno izvješćivanje iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, te sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
15. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
    Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 603. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, provodi standardizaciju metodologija, sudjeluje u izradi i uspostavi protokola za praćenje stanja sastavnica prirode te sudjeluje u provedbi praćenja stanja prirode; analizira i validira podatke i rezultate praćenja stanja, priprema izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa (stanišnih tipova) te izrađuje indikatore stanja prirode sudjeluje u provedbi praćenja indikatora stanja prirode;  provodi praćenje pritisaka i prijetnji na sastavnice prirode, analizira rezultate te sudjeluje u pripremi prijedloga mjera očuvanja i izradi planova upravljanja sastavnicama prirode; izrađuje stručna mišljenja te stručne podloge za podzakonske akte iz djelokruga rada Odjela i sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Odjela; priprema i provodi programe i projekte iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela te organizira i provodi stručnu administraciju razvoj i prilagodbu tematskih baza podataka Informacijskog sustava zaštite prirode i ostalih baza iz djelokruga rada Odjela, priprema nacionalno i međunarodno izvješćivanje  i surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela te sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela iz djelokruga rada Odjela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije iz djelokruga rada Odjela, odgovara rukovoditelju Odjela za svoj rad i izvješćuje ga o stanju izvršavanja poslova. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
16. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
    Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 605. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja i uređuje podatke za uspostavu praćenja stanja prirode, standardizaciju metodologija i protokola te analizira podatke o praćenju stanja sastavnica prirode, organizira podatke i rezultate praćenja stanja te ih priprema za analizu i sudjeluje u pripremi izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa (stanišnih tipova), prikuplja podatke za izradu indikatora stanja prirode te sudjeluje u provedbi njihova praćenja; prikuplja podatke praćenja pritisaka i prijetnji na sastavnice prirode; prikuplja podatke za izradu stručnih podloga za podzakonske akte i izradu planova upravljanja sastavnicama prirode te priprema podatke i sudjeluje u izradi stručnih mišljenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja te u stručnoj administraciji tematskih baza podataka i upisuje podatke u tematske baze podataka iz djelokruga rada Odjela priprema podatke za nacionalno i međunarodno izvješćivanje i surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, pomaže u razvoju kapaciteta i provođenja programa edukacije iz djelokruga rada Odjela, odgovara rukovoditelju Odjela za svoj rad i izvješćuje ga o stanju izvršavanja poslova. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
17. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
    Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 609. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti ili biomedicina i
  zdravstvo (polje veterinarska medicina) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i geološko
  inženjerstvo) ili interdisciplinarno područje znanosti (polje geografija)
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Priprema i analizira podatke o učinkovitost upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću, sudjeluje u procesima izrade prijedloga Planova upravljanja i akcijskih planova, sudjeluje u prioritizaciji vrsta i staništa za koje je potrebno izraditi Planove upravljanja, te sudjeluje te sudjeluje u razvoju i standardizaciji dokumenata iz djelokruga poslova Odjela, , sudjeluje u uspostavi i provedbi Sustava za dojavu i pripadajućih protokola, sudjeluje u izračunu šteta na zaštićenim vrstama, staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenim nedozvoljenim radnjama, izrađuje prijedloge mjera održivog korištenja vrsta, provodi poslove vezane uz procjenu utjecaja reintrodukcije i repopulacije vrsta, poslove vezane uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama te uzgoj divljih vrsta; sudjeluje u vođenju
 
evidencija, razvoju i održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, analizira podatke za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Sudjeluje u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
18. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 610. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili biomedicina i
  zdravstvo(polje veterinarska medicina) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i geološko
  inženjerstvo - grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarna područja znanosti (polje geografija)
-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja podatke potrebne za izradu Planova upravljanja kao i podatke o učinkovitosti upravljanja vrstama, pomaže u procesima izrade prijedloga Planova upravljanja, , staništima i georaznolikošću te pomaže u razvoju i standardizaciji dokumenata iz djelokruga poslova Odjela, , radi na Sustavu za dojavu i pripadajućim protokolima, na izračunu šteta na zaštićenim vrstama, staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenim radnjama te izradu prijedloga mjera održivog korištenja vrsta, sudjeluje u provedbi poslova vezanih uz procjenu utjecaja reintrodukcije i repopulacije vrsta, poslova vezanih uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama te uzgoj divljih vrsta, prikuplja podatke za izvješća prema Europskoj komisiji, međunarodnim konvencijama i sporazumima iz djelokruga rada Odjela i surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, pomaže u pripremi i provedbi projekata i programa iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u vođenju evidencija, održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u poslovima nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.
 
19. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za razvoj mreže zaštićenih područja
    Odjel za upravljanje zaštićenim područjima
 
- viši stručni savjetnik za upravljanje - 1 izvršitelj/ica (redni broj 616. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
 
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti - grana znanost o
  okolišu) ili biotehničkih znanosti (polje šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i
  geološko inženjerstvo- grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarna područja znanosti (polje
  geografija)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, obavlja poslove vezane uz razvoj standarda vezanih uz planiranje upravljanja i izvješćivanje na strateškoj i godišnjoj razini te sudjeluje u procesu planiranja upravljanja, analizira i izrađuje mišljenja na nacrte planova upravljanja i godišnje programe javnih ustanova; obavlja poslove sudjelovanja u razvoju standarda, prati izradu i analizira pravilnike o zaštiti i očuvanju i/ili odluke o mjerama zaštite za zaštićena područja te izrađuje odgovarajuća mišljenja; obavlja poslove razvoja standarda vezanih uz učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima na pojedinačnoj i sustavnoj razini i procjene učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima; obavlja poslove vezane uz upravljanje zaštićenim područjima s međunarodnom designacijom, obavlja poslove vezane uz osmišljavanje i koordinaciju procesa kategorizacije zaštićenih područja prema IUCN upravljačkim kategorijama, obavlja poslove vezane uz pripremu i provedbu programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, poslove vođenja evidencija, te sudjeluje u razvoju i održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u poslovima nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja te sudjeluje u razvoju zakonskih rješenja i strateških dokumenata iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
20. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za razvoj mreže zaštićenih područja
    Odjel za upravljanje zaštićenim područjima
 
- stručni savjetnik za upravljanje - 1 izvršitelj/ica (redni broj 617. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti - grana znanost o
  okolišu) ili biotehničkih znanosti (polje šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i
  geološko inženjerstvo- grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarna područja znanosti (polje
  geografija)
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz razvoj standarda za planiranje upravljanja i izvješćivanje na strateškoj i godišnjoj razini te sudjeluje u procesu planiranja upravljanja, analizira i izrađuje mišljenja na nacrte planova upravljanja i godišnje programe javnih ustanova;  sudjeluje u razvoju standarda, prati izradu i analizira pravilnike o zaštiti i očuvanju i/ili odluke o mjerama zaštite za zaštićena područja te izrađuje odgovarajuća mišljenja;  sudjeluje u razvoju standarda vezanih uz učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima na pojedinačnoj i sustavnoj razini i procjeni učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima;  sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz upravljanje zaštićenim područjima s međunarodnom designacijom, sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz osmišljavanje i koordinaciju
 
procesa kategorizacije zaštićenih područja prema IUCN upravljačkim kategorijama, analizira podatke i sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u vođenju evidencija, razvoju i održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, analizira podatke za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz djelokruga rada Odjela, Sudjeluje u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
21. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za razvoj mreže zaštićenih područja
    Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta
 
- stručni savjetnik za upravljačke kapacitete - 1 izvršitelj/ica (redni broj 622. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija) ili interdisciplinarna područja znanosti (polje geografija)
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Analizira podatke i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz razvoj upravljačkih kapaciteta, praćenje i procjenu kapaciteta i potrebe za jačanjem kapaciteta upravljača zaštićenim područjima; analizira podatke i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz razvoj standarda i alata vezanih uz kompetencije upravljača i ustrojstvo javnih ustanova te druge segmente individualnih i institucionalnih kapaciteta ustanova, analizira podatke i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz organizaciju i provođenje skupova stručnih službi, drugih stručnih skupova te sudjeluje u provođenju edukacijskih skupova čuvara prirode i inspekcije zaštite prirode; analizira podatke i sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz razvoj i održavanje platformi za razmjenu informacija i iskustava upravljača, analizira podatke i sudjeluje u razvoju programa edukacije, pojedinih kurikuluma i provedbi tematskih treninga; analizira podatke i sudjeluje u poslovima razvoja i podizanja kakvoće pojedinih segmenata upravljanja zaštićenim područjima te vezano uz njih sudjeluje u procesu planiranja upravljanja; analizira podatke i sudjeluje pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u vođenju evidencija, razvoju i održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, analizira podatke za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
22. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ekološku mrežu
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 627. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
 
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo)
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Analizira i obrađuje podatke potrebne za uspostavu, očuvanje, upravljanje i zonaciju područja ekološke mreže Natura 2000, sudjeluje u izradi ciljeva očuvanja Natura 2000 područja te razradi prijedloga mjera očuvanja vrsta i stanišnih tipova na Natura 2000 područjima, izrađuje stručne podloge za utvrđivanje novih područja ekološke mreže Natura 2000, surađuje s javnim ustanovama, međunarodnim institucijama i institucijama drugih sektora na razvoju okvira za upravljanje Natura 2000 područjima, surađuje s javnim ustanovama i institucijama drugih sektora pri izradi planova upravljanja Natura 2000 područjima, izrađuje mišljenja za planove upravljanja područjima ekološke mreže, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u pripremi podataka za ažuriranje Natura 2000 baze podataka te razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u nacionalnom i međunarodnom izvješćivanju iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
23. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ekološku mrežu
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 628. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja podatke potrebne za uspostavu, očuvanje, upravljanje i zonaciju područja ekološke mreže Natura 2000, prikuplja podatke potrebne za izradu ciljeva očuvanja Natura 2000 područja te razradu prijedloga mjera očuvanja vrsta i stanišnih tipova na Natura 2000 područjima, prikuplja podatke potrebne za izradu stručnih podloga za utvrđivanje novih područja ekološke mreže Natura 2000, priprema stručna mišljenja iz djelokruga Odjela, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, prikuplja podatke vezane uz ažuriranje Natura 2000 baze podataka te razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, prikuplja podatke potrebne za izradu nacionalnih i međunarodnih izvješća iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
24. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 632. Pravilnika)
  
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti
  (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i
  geološko inženjerstvo )
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Izrađuje mišljenja vezana uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te postupke utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, priprema podatke i sudjeluje u izradi općih i tematskih smjernica za provedbu postupaka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, obavlja analizu podataka vezano uz izdavanje mišljenja o zahvatima u zaštićenim područjima, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u nacionalnom i međunarodnom izvješćivanju iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
25. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 633. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti
  (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i
  geološko inženjerstvo )
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja podatke potrebne za izradu mišljenja vezanih uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te postupke utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, prikuplja podatke potrebne za izradu općih i tematskih smjernica za provedbu postupaka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, prikuplja podatke vezano uz izdavanje mišljenja o zahvatima u zaštićenim područjima, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje
 
u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, prikuplja podatke potrebne za izradu nacionalnih i međunarodnih izvješća iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
26. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirode
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za strane vrste
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 636. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje 
  šumarstvo)
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Provodi poslove vezane uz kartiranje i praćenje stranih vrsta, praćenje putova unosa i širenja, procjenu ekološkog rizika i procjenu rizika invazivnosti stranih vrsta, sudjeluje u planiranju mjera za iskorjenjivanje i kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta, sudjeluje na izradi planskih dokumenata; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u nacionalnom i međunarodnom izvješćivanju iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
27. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
    Odjel za strane vrste
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 637. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  šumarstvo)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u analizi podataka prikupljenih kartiranjem i praćenjem stranih vrsta, praćenjem putova unosa i širenja; priprema podatke za procjenu ekološkog rizika i procjenu rizika invazivnosti stranih vrsta, analizira i priprema podatke potrebne za izradu planskih dokumenata; sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, prikuplja
 
podatke potrebne za izradu nacionalnih i međunarodnih izvješća iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
  potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hrPoziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
27. 2. 2024. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/24-01/5
URBROJ: 517-02-1-1-1-24-2
Zagreb, 8. veljače 2024.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 84. i 173. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-23-20 od 19. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje


 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:

 
1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE
    OTPADOM
 
    - stručni referent - 1 izvršitelj/ica (redni broj 176. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili birotehničke struke ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka, telefonskim i drugim porukama; vodi evidenciju pošte i akata; upisuje prispjelu poštu iz pisarnice po referentima, raspoređuje je, prikuplja i sređuje sve druge podatke glede pošte, obavlja tehničku kontrolu podataka prema metodološkim i drugim uputama, vodi očevidnike i surađuje u pripremi dokumentacije referentima unutar Uprave, piše dopise, razne zapisnike, pozive, vodi evidencije različitih ugovora, pomaže pri organizaciji sastanaka u upravi, aktivno komunicira s arhivom i drugim upravama unutar i izvan ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 

 
2. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
 
    - stručni referent - 1 izvršitelj/ica (redni broj 206. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske, upravne, birotehničke struke ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja stručne poslove u vezi izrade programa, provedbi mjera i aktivnosti vezanih uz izradu zakonodavnog okvira za strateške investicije. Prikuplja i evidentira cjelokupnu dokumentaciju iz djelokruga Službe; priprema analitičke podloge, sudjeluje u izradi  nacrta izvješća i akata, te prikuplja, obrađuje i analizira podatke iz djelokruga Službe, izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka, sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka,  surađuje sa službenicima unutar tijela u kojem je zaposlen i povremeno izvan tijela radi prikupljanja ili razmjene informacija, odgovara na podneske stranaka, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz izradu zakonodavnog okvira za investicije, bavi se praćenjem zakona i podzakonskih propisa čije odredbe i primjena utječu na strateške investicijske projekte u Republici Hrvatskoj, prima i obrađuje zahtjeve za prijavu strateških projekata te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
3. UPRAVA ZA ENERGETIKU
 
    - stručni referent - 1 izvršitelj/ica (redni broj 272. Pravilnika)


Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili birotehničke struke ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja uredske poslove, obavlja poslove u vezi s prijemom stranaka, telefonskim i drugim porukama, vodi podsjetnik zadataka i sastanaka, zaprima i raspoređuje poštu, obavlja kompletiranje i arhiviranje pošte, priprema i raspoređuje putne naloge, piše po diktatu i obavlja prijepis za potrebe načelnika sektora, vodi evidenciju o radu i odsustvu s rada za Sektor, obavlja i druge poslove po nalogu i za načelnika sektora. Obavlja administrativno - tehničke poslove, objedinjava izvješća i analize, zaprima, raspoređuje, razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja energetike, predmete/poštu te obavlja poslove sređivanja i odlaganja završenih predmeta, izrađuje i otprema dopise u svezi sazivanja sastanaka, prima i prenosi poruke. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.


 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
  potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hrPoziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
31. 1. 2024. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/24-01/5
URBROJ: 517-02-1-1-1-24-1
Zagreb, 22. siječnja 2024.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 84. i 173. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 155/23) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-23-20 od 19. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje


 
 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


 
1. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Služba za upravno - pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu
    Odjel za upravno - pravne poslove u obrtu i poduzetništvu
 
    - viši upravni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 265. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih
  znanosti - polje Pravo
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja obrtnika i poduzetnika, prati provođenje zakona i podzakonskih propisa te predlaže izmjene, prati međunarodne propise u području obrtništva i poduzetnika, izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Ministarstva, vodi drugostupanjski upravni postupak te upravni i stručni nadzor u upravnim stvarima, zastupa Ministarstvo u postupcima pred Upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske iz područja obrta, izrađuje odgovore na podneske, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu primjene zakona i podzakonskih akata te stručnu pomoć u svezi s primjenom propisa o obrtu  nadležnim upravnim tijelima u županijama, odnosno Grada Zagreba, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskoj gospodarskoj komori i ostalim udrugama, pruža stručnu pomoć obrtnicima i poduzetnicima, u okviru svoje nadležnosti surađuje s ostalim tijelima državne uprave, obavlja nadzor i administriranje web foruma Obrtnog registra u dijelu pravnih pitanja, po potrebi se uključuje u rasprave o pravnim temama u okviru web foruma Obrtnog registra. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
2. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Služba za upravno - pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu
    Odjel za upravno - pravne poslove u obrtu i poduzetništvu
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 266. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili humanističkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, 
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa koji uređuju uvjete i način poslovanja poduzetnika, prati provođenje zakona i podzakonskih propisa te predlaže izmjene, prati međunarodne propise u području poduzetništva te izrađuje nacrte prijedloga međudržavnih ugovora iz nadležnosti Ministarstva, provodi upravni i stručni nadzor u upravnim stvarima, izrađuje odgovore na podneske, daje stručna mišljenja i objašnjenja o načinu primjene zakona i podzakonskih akata, pruža stručnu pomoć poduzetnicima, u okviru svoje nadležnosti surađuje s ostalim tijelima državne uprave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
3. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Služba za upravno - pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu
    Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 268. Pravilnika)


Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.

 
4. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Služba za upravno - pravne poslove i registre u obrtu i poduzetništvu
    Odjel za razvoj i održavanje registara u obrtu i poduzetništvu
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 269. Pravilnika)


Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Nadzire funkcioniranje računalno-komunikacijskog sustava iz djelokruga Službe, brine se o programskoj i telekomunikacijskoj opremi registara te surađuje s Centrom dijeljenih usluga. Pruža pomoć vanjskim korisnicima raznih online servisa iz nadležnosti Službe. Putem telefona, elektronske pošte i kroz IT sustav Obrtnog registra pruža stručnu pomoć korisnicima u cilju pravilne uporabe aplikacije i strojne opreme te po potrebi osigurava potrebne intervencije servisnih službi vezano uz strojni, aplikativni i komunikacijski segment, vodi brigu o autorizaciji korisnika u okviru registara, administrira unutar aplikativnih dijelova IT sustava u cilju reguliranja prava pristupa sustavu i daljnjih ovlaštenja, uređuje/pridjeljuje/ukida ovlasti korisnika unutar svakog pojedinog registra/aplikativnog rješenja. Brine o kvaliteti upisanih podataka u registrima korištenjem administratorskih aplikacija, nadzire vođenje Obrtnog registra u upravnim tijelima kroz provjere signalizacija ugrađenih u aplikativni segment obrtnog registra, predlaže kreiranje dodatnih signalizacija/kontrola u aplikacijama, u cilju poboljšavanja kvalitete upisanih podataka i podizanja efikasnosti rada nadležnih upravnih tijela, predlaže kreiranje dodatnih modula za generiranje statističkih izvješća i pregleda, kontaktira nadležna upravna tijela u cilju iniciranja ispravljanja netočno upisanih podataka, izrađuje upute i obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja u svezi s tehnikama provođenja zakonskih i podzakonskih propisa. Unutar internog zatvorenog komunikacijskog sustava objavljuje naputke/mišljenja upravnim tijelima nadležnim za registriranje obrta, kroz modul aplikacije kreiran za te namjene, u cilju osiguravanja jednakog postupanja svih korisnika sustava, rješava zahtjeve korisnika upućene putem splikativnog modula „Podrška“, administrira web forum Obrtnog registra i po potrebi se uključuje u rasprave u okviru web foruma Obrtnog registra, prikuplja, obrađuje i analizira podatke o obrtništvu, izrađuje statistička i druga izvješća iz svoga djelokruga rada, za potrebe internih i vanjskih korisnika, brine o ažurnosti i točnosti podataka objavljenih na Portalu Obrtnog registra (kontrola, nadzor i ažuriranje podataka), objavljuje statistička izvješća na internetu te obavlja fotokopiranja i skeniranja dokumenata te kopiranje izvoza baze podataka na prenosive medije i isporučuje ih korisnicima. Odgovara na podneske stranaka, daje stručna mišljenja i objašnjenja iz djelokruga Službe. U okviru svoje nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave i s Hrvatskom obrtničkom komorom. Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga svoga rada. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
  potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hrPoziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 
4. 9. 2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-9
Zagreb, 30. kolovoza 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-23-20 od 19. srpnja 2023. godine (dalje u tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


 
1. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
    Sektor za klimatsku politiku
    Služba za klimatske aktivnosti
 
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 158. Pravilnika o unutarnjem redu)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove vezano za zaštitu klimatskog sustava te zaštitu ozonskog sloja. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu prijedloga zakona i provedbenih propisa, programa i izvješća iz područja zaštite klime i ozona, prati njihovu provedbu te osigurava usklađenost zakonodavstva s propisima EU. Vodi sustav trgovanja, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova. Obavlja poslove administriranja operatora zrakoplova. Priprema izračun emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno za industrijska postrojenja, nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća. Izdaje rješenja o količini besplatnih emisijskih jedinica, sudjeluje u provedbi instrumenata financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama. Sudjeluje u praćenju emisija stakleničkih plinova iz pomorskog prometa. Nadzire način upravljanja s korisničkim računima u Registru Unije. Nadzire izvršenje obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova godišnjeg izdavanja i prijenosa emisijskih jedinica. Priprema godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijama. Vodi nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova utvrđuje i nadzire izvršavanje obveza godišnjeg izvješćivanja o emisijama Komisiji i Tajništvu UNFCCC. Koordinira rad Povjerenstava, unaprjeđuje izvješćivanje po sektorima, prati pouzdanost podataka iz sektora i sudjeluje u godišnjoj reviziji izvješća o emisijama, osigurava kvalitetu inventara emisija i koordinira nadzor na nacionalnoj razini. Pregledava izvješća o učinku politike i mjera smanjenja emisija i izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova te sudjeluje u njihovoj reviziji. Osigurava pripremu i dostavljanje Tajništvu UNFCCC i Komisiji Nacionalnog izvješća o promjeni klime i Dvogodišnjeg izvješća. Prati izvješćivanje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva. Sudjeluje u izradi i donošenju hrvatskih i EU propisa i strateških dokumenata, izradi podloga i stajališta RH za sastanke Vijeća ministara okoliša EU i njegovih radna tijela. Prati provedbu mjera za ograničavanje emisija stakleničkih plinova iz sektora koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama do visine nacionalne godišnje kvote i izvješćuje Komisiju. Obavlja upravne i stručne poslove u vezi s očuvanjem i zaštitom ozonskog sloja. Obavlja poslove u vezi s uspostavom sustava za prikupljanje i oporabu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova. Izrađuje izvješća koja se dostavljaju Tajništvu za ozon i Europskoj komisiji. Izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja, sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti vezano za osvješćivanje javnosti. Uspostavlja sustav certificiranja osoblja koje obavlja djelatnosti vezano za korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Sudjeluje u pripremi tehničkih stručnih podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma. Surađuje sa s tijelima državne uprave, nadležnim upravnim odjelima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, s gospodarskim subjektima, nevladinim udrugama, i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Priprema projektne zadatke, sudjeluje u provedbi projekta te nadzire njegovu provedburiprema odgovore na pitanja gospodarstvenika, zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša u području zaštite klime i ozonskog sloja u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja na propise drugih TDU i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.

 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 


POZIV
5. 7. 2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-8
Zagreb, 19. svibnja 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje


 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


 
1. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
    Sektor za klimatsku politiku
    Služba za opću politiku zaštite klime
   
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 163. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
  diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, društvenih, humanističkih, tehničkih ili
  biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove koordinacije izrade stručnih podloga, stajališta i pregovaračkih platformi vezanih uz opću politiku zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama kao i izrade strateških i planskih dokumenata i propisa iz nadležnosti Službe te izvješća o njihovoj provedbi. Obavlja poslove praćenja i usmjeravanja aktivnosti međunarodne suradnje i EU na području zaštite klime, održivog razvoja, održive proizvodnje i potrošnje i drugih politika iz nadležnosti Službe te sudjeluje u radu relevantnih međunarodnih tijela i tijela EU, priprema podloge i koordinira izradu nacionalnih izvješća. Sudjeluje u pripremi podloga za pripremu međunarodnih sporazuma, programa i protokola iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te osigurava njihovo izvršavanje. Obavlja složenije poslove promicanja prilagodbe klimatskim promjenama, održive proizvodnje i potrošnje, zelene javne nabave, eko-oznaka, zelene industrije i obrazovanja za održivi razvoj. Sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, strategija, planova, programa i izvješća iz nadležnosti Službe te prati njihovu provedbu. Daje mišljenje na elaborate zaštite okoliša u postupcima ocjene, procjene i strateške procjene utjecaja na okoliša u svrhu integriranja mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama. Predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi politika i alata održivog razvoja uključujući integrirane politike: održiva potrošnja i proizvodnja, društveno-odgovorno poslovanje, obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj i dr. u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, TDU i drugim dionicima. Koordinira rad Povjerenstava iz nadležnosti Službe te surađuje s drugim TDU, stručnim i znanstvenim organizacijama, gospodarstvom i udrugama civilnog društva na poslovima vezanim za znakove zaštite okoliša (Prijatelj okoliša i EU Ecolabel),  zelenu javnu nabavu i drugim instrumentima za promicanje održive proizvodnje i potrošnje. Obavlja specifične poslove vezane za dodjelu godišnjih nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša. Izrađuje projektne zadatke, organizira radionice, priprema izvješća i obavlja druge administrativne poslove u procesu provedbe projekata. Priprema stručne informacije i vodi specijalizirane internetske stranice o prilagodbi klimi i o zelenoj javnoj nabavi te vodi Facebook stranicu o eko-oznakama. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, izrađuje mišljenja i upute u vezi zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr.

POZIV
12. 6. 2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-2-23-7
Zagreb, 19. svibnja 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje


 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


 
1. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Sektor za industrijsku politiku
    Služba za tehničko zakonodavstvo, održivi razvoj i offset
    Odjel za tehničko zakonodavstvo i održivi razvoj
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 215. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih,
  prirodnih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije stručne poslove vezane uz održivi razvitak; prati i predlaže mjere za održivi razvitak industrije obzirom na sigurnost, zaštitu zdravlja i okoliša; izrađuje i predlaže mjere za bolju primjenu i razvoj čistije proizvodnje u industriji; priprema i predlaže mjere za efikasnije korištenje energenata, sirovine i ljudskih potencijala u industriji; izrađuje nacrte prijedloga zakona i prijedloge drugih propisa- tehničkih  propisa za područje koje je pokriveno direktivama Europske unije novoga i staroga pristupa iz djelokruga Sektora; obavlja poslove vezane uz prilagodbu nacionalnog tehničkog zakonodavstva iz djelokruga prerađivačke industrije sa zakonodavstvom Europske unije; prati nove propise i upute koje donosi Europska unija na području tehničkog zakonodavstva te na temelju toga predlaže donošenje nacionalnih propisa; izrađuje upute za gospodarske subjekte koje im olakšavaju primjenu novog tehničkog zakonodavstva; predlaže mjere za unaprjeđenje i razvoj nacionalnih tijela za ocjenjivanje sukladnosti; sudjeluje u kontroli namjenskog korištenja sredstava državne potpore Ministarstva u okviru Operativnih programa potpora sektorima prerađivačke industrije na lokaciji korisnika potpore. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
2. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Sektor za industrijsku politiku
    Služba za industrijsku politiku   
    Odjel za restrukturiranje industrije
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 219. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski                                    
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja  društvenih,
   prirodnih ili tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije upravne i stručne poslove u svezi s ekonomskim i pravnim pitanjima privatizacije dionica, udjela, stvari i prava u vlasništvu Republike Hrvatske; sudjeluje u izradi i nadzoru provođenja mjera u vezi restrukturiranja i sanacije pravnih osoba te izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, sudjeluje u postupcima predstečajne nagodbe, izrađuje prijedloge propisa iz svog djelokruga, izrađuje odgovore na upite državnih tijela, priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ministarstva, daje stručna mišljenja na akte drugih ministarstava iz nadležnosti Odjela; provodi kontrolu namjenskog korištenja sredstava državne potpore Ministarstva u okviru Operativnih programa potpora sektorima prerađivačke industrije na lokaciji korisnika potpore. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih..
 
 
3. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Sektor za industrijsku politiku
    Služba za industrijsku politiku   
    Odjel za razvitak industrije, analitiku i izvještavanje
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 225. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja  društvenih,  
  prirodnih ili tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu.
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na prikupljanje, obradu i analizu stanja i potreba za unaprjeđenje razvoja gospodarstva i podizanja konkurentnosti Republike Hrvatske; prati provođenje gospodarske politike, te njezin utjecaj na položaj i razvoj industrije; prati gospodarske i industrijske trendove u Europskoj uniji i svijetu; surađuje sa javnim, privatnim i znanstveno-istraživačkim sektorom za jačanje izvrsnosti industrije i povećanja konkurentnosti prioritetnih sektora; surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razvoj znanosti, znanstveno-istraživačkog rada i tehnologije; provodi kontrolu namjenskog korištenja sredstava državne potpore Ministarstva u okviru Operativnih programa potpora sektorima prerađivačke industrije na lokaciji korisnika potpora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


POZIV
 
17. 5. 2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-6
Zagreb, 3. svibnja 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje

 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnoga dobra, navodnjavanja i melioracijske    
    odvodnje
    Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje

    - stručni savjetnik za melioracijsku odvodnju - 1 izvršitelj/ica (redni broj 390. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije upravne i stručne poslove neposrednog izvršavanja propisa iz područja upravljanja vodama vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na melioracijsku odvodnju; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih; sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracijsku odvodnju i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata melioracijske odvodnje za sufinanciranje iz EU fondova; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracijsku odvodnju; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga; prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, prati stanje obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i izrađuje nacrt rješenja; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
2. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnoga dobra, navodnjavanja i melioracijske
    odvodnje
    Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje
 
    - stručni suradnik za navodnjavanje - 1 izvršitelj/ica (redni broj 391. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski     
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na navodnjavanje; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata navodnjavanja za sufinanciranje iz EU fondova, provodi Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV-a) kao strateški dokument za planiranje, izgradnju, korištenje i održavanje sustava za navodnjavanje u Republici Hrvatskoj; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za navodnjavanje; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja navodnjavanja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata iz svoga djelokruga, prati ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; sudjeluje u definiranju kriterija te ocjeni i rangiranju projekata izgradnje sustava navodnjavanja, sudjeluje u postupku utvrđivanja ispunjenja posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja vodnim građevinama za navodnjavanje i izrađuje nacrt rješenja; provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za navodnjavanje; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, sudjeluje u izradi stručnih podloga, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
  
 
3. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba zaštite i korištenja voda
    Odjel korištenja voda
 
    - stručni savjetnik za koncesije - 1 izvršitelj/ica (redni broj 399. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje koncesija za gospodarsko korištenje voda, sudjeluje u pripremi odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u suradnji s nadležnim jedinicama lokalne/regionalne samouprave, surađuje s jedinicama lokalne/regionalne samouprave pri donošenju općih i drugih akata koje iste su dužne donijeti sukladno propisima iz svog djelokruga, sudjeluje u pripremi plana davanja koncesija, sudjeluje i vodi postupak davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda neposredno na zahtjev stanke, sudjeluje u provedbi pripremnih radnji i javnih nadmetanja za davanje koncesija za gospodarsko korištenje voda, priprema nacrt odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za stjecanje koncesije i nacrt ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje voda, sudjeluje u izradi tumačenja zakona i podzakonskih propisa iz djelokruga odjela, sudjeluje i pokreće postupke raskida ugovora o koncesiji, izvršava prijenose ugovora o koncesiji, sudjeluje i obavlja poslove koji se odnose na neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama iz područja korištenja voda i posebnih djelatnosti za potrebe upravljanja vodama – vodo istražni i drugi hidrogeološki radovi, sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja korištenja voda, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti u dijelu korištenja voda i koncesija za gospodarsko korištenje voda. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba vodne politike i međunarodne suradnje
    Odjel međunarodne suradnje
 
    - viši stručni savjetnik za bilateralnu suradnju - 1 izvršitelj/ica (redni broj 406. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i
  diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije stručne poslove koji se odnose na pripremu i organiziranje postupka za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja vodnog gospodarstva na bilateralnoj suradnji sa susjednim i drugim državama, sudjeluje u provedbi bilateralnih ugovora i sporazuma (Sporazuma o vodno gospodarskim odnosima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske, Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodno gospodarskih odnosa, Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodno gospodarskih odnosa, Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Crne Gore o međusobnim odnosima u području upravljanja vodama te drugih međunarodnih ugovora i sporazuma po sklapanju istih); sudjeluje u radu radnih grupa i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnog gospodarstva osnovanih temeljem navedenih međunarodnih bilateralnih vodno gospodarskih ugovora te u pripremanju zaključaka o sudjelovanju stručnjaka u radu istih; osigurava nastavak vodno gospodarske suradnje sa Saveznom Republikom Njemačkom, osobito Slobodnom Državom Bavarskom, Kraljevinom Nizozemskom, Republikom Francuskom i Japanom; sudjeluje u radu međudržavnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnog gospodarstva; sudjeluje u organiziranju sastanaka po pitanjima bilateralne suradnje na zahtjev ili temeljem uspostavljenih međunarodnih ugovora o suradnji te obavlja provedbu dogovorenih aktivnosti ili zadataka, priprema prijedloge za adekvatno praćenje i analizu stanja vodno gospodarskih odnosa s pojedinim državama za razvijanje i unapređivanje odnosa te poticanje bilateralne suradnje u skladu s ciljevima nacionalne vodne politike, osobito u dijelu obvezne razmjene informacija o planovima upravljanja vodnim područjima od zajedničkog interesa, vodi evidenciju o međudržavnim i međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima u svezi s time; sudjeluje u organiziranju i provedbi komunikacijske strategije po pitanjima bilateralne suradnje, izrađuje potrebna izvješća, sudjeluje u izmjenama nacionalnih propisa o vodama u vezi s provedbom obveza proizašlih iz međunarodnih bilateralnih ugovora, sudjeluje u izradi godišnjih planova rada i stručnih naputaka. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
5. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
    Služba vodne politike i međunarodne suradnje
    Odjel međunarodne suradnje

    - viši stručni savjetnik za multilateralnu suradnju - 1 izvršitelj/ica (redni broj 407. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i    
  diplomski  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije stručne poslove koji se odnose na pripremu i organiziranje postupka za sklapanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora iz područja vodnog gospodarstva na multilateralnoj osnovi, sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma i drugih međunarodnih akata iz područja upravljanja vodama (Konvencija o zaštiti i uporabi prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera, Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, Okvirni sporazum o slivu rijeke Save te drugih međunarodnih ugovora po sklapanju istih) i ostalih međunarodnih ugovora kojih su nositelji druga ministarstva, ali je u njihovoj provedbi potrebno osigurati sudjelovanje predstavnika vodnoga gospodarstva; poduzima odgovarajuće aktivnosti vezane uz nastavak vodno gospodarske suradnje pod okriljem Unije za Mediteran (Barcelonski proces); obavlja poslove tajništva Hrvatskog vijeća za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom i Operativnim hidrološkim programom pri UNESCO- u; priprema učlanjivanje Republike Hrvatske u međunarodne organizacije i mreže iz područja upravljanja vodama; sudjeluje u radu međudržavnih komisija, potkomisija i drugih radnih tijela i skupina iz područja vodnog gospodarstva osnovanih temeljem navedenih međunarodnih ugovora te u pripremanju zaključaka o sudjelovanju stručnjaka u radu istih; sudjeluje u organiziranju sastanaka s predstavnicima država i međunarodnih organizacija u svrhu razvijanja i unapređivanja odnosa te poticanja vodno gospodarske suradnje; vodi evidenciju o međudržavnim i međunarodnim ugovorima i zapisnicima sa sastanaka i drugim dokumentima u svezi s time; sudjeluje u organiziranju i provedbi komunikacijske strategije po pitanjima multilateralne suradnje, izrađuje potrebna izvješća, sudjeluje u izmjenama nacionalnog zakonodavstva o vodama radi provedbe međudržavnih i međunarodnih obveza, sudjeluje u izradi godišnjih planova rada i stručnih naputaka. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
    Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
     - stručni savjetnik za upravni nadzor i kontrolu vodnih naknada i ulaganja - 1 izvršitelj/ica (redni        
       broj 412. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja  
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne poslove provedbe upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, provodi upravni nadzor u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), surađuje s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodi nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaže mjere za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
7. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
    Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
 
     - upravni savjetnik za žalbe na ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela - 1 izvršitelj/ica     
       (redni broj 419. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne poslove, rješava žalbe izjavljene na rješenja o ovrsi koja donose Hrvatske vode, rješava žalbe na upravne akte Hrvatskih voda u postupku izdavanja suglasnosti za ozakonjenje nekretnina na javnom vodnom dobru, rješava žalbe protiv odluka Hrvatskih voda o ostvarivanju prava najma, zakupa, služnosti ili građenja na javnom vodnom dobru, rješava žalbe izjavljene na rješenja o obračunu i plaćanju troškova otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja i rješenja o naknadi štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak na području značajnom za održavanje vodnog režima Hrvatskih voda, rješava žalbe na upravne akte jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz područja vodnoga gospodarstva, daje očitovanja u vezi pokrenutih upravnih sporova, rješava (postupa) po presudama upravnih sudova, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
8. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Služba za institucionalni ustroj djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Odjel javne odvodnje
 
    - stručni suradnik za javnu odvodnju - 1 izvršitelj/ica (redni broj 428. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirododnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja srednje i manje složene upravne i stručne poslove koji se odnose na djelatnosti javne odvodnje, izrađuje pomoćne dokumente potrebne za praćenje i analizu stanja institucionalnog ustroja javnih isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u pripremi analiza vezano uz provedbu mjera za restrukturiranje i okrupnjavanje (objedinjavanje) javnih isporučitelja vodnih usluga sudjeluje u postupku utvrđivanja ispunjavanja posebnih uvjeta koje moraju ispuniti isporučitelji vodne usluge javne odvodnje (vođenje zapisnika, pregled dostavljenih dokumenata), vodi evidenciju izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti javne odvodnje te prikuplja obrasce za dostavu podataka o poslovanju isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u izradi stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja djelatnosti javne odvodnje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
    Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
    Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
     - stručni savjetnik za praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga - 1 izvršitelj/ica (redni broj     
       432. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja,
  prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove srednje složenosti koji se odnose na analizu i praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga, razmjenjuje podatke o poslovanju javnih isporučitelja vodnih usluga s odgovarajućim službama u Hrvatskim vodama i nadležnim regulatornim tijelom, sudjeluje u postupcima koji se odnose na povredu europskog prava iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na učinkovitost i ekonomičnost poslovanja isporučitelja vodnih usluga, sudjeluje u postupcima ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjeluje u izradi stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

10. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
      Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
      Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
     - stručni suradnik za praćenje poslovanja u vodnokomunalnom sektoru- 1 izvršitelj/ica (redni broj    
       433. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja upravne i stručne poslove manje složenosti koji se odnose na analizu i praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga, , razmjenjuje podatke o poslovanju javnih isporučitelja vodnih usluga s odgovarajućim službama u Hrvatskim vodama i nadležnim regulatornim tijelom, sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjeluje u izradi stručnih podloga, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
11. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
      Područna služba za zaštitu mora i priobalja-Rijeka
 
    - stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 436. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja
  prirodnih, društvenih,  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti ili biomedicina i zdravstvo   
  (polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita - sanitarno inženjerstvo)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Surađuje u stručnim poslovima i zadacima Službe; priprema i obrađuje podatke za rad Službe; prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, ustanovama i tvrtkama, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih; priprema odgovore na predstavke i priprema materijale iz djelokruga rada Službe za internetsku stranicu ministarstva; priprema i obrađuje podatke za rad Službe i podloge za izvješća; sudjeluje u poslovima pripreme izvješća o stanju morskog okoliša i vođenju baza podataka o stanju kakvoće mora i morskog okoliša; sudjeluje u radu administrativne jedinice koordinacijskog mehanizma za provođenje Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradi dokumenata Strategije; sudjeluje u provedbi međunarodnih projekata; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu  se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.


U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

POZIV
 
21. 4. 2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-5
Zagreb, 22. ožujka 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje


 
 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
    Služba za europske poslove
    Odjel za EU koordinaciju
 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 553. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost. Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz EU koordinaciju iz nadležnosti Ministarstva. Surađuje s institucijama EU, koordinira aktivnosti izrade podloga i stajališta RH za Radne skupine Vijeća za koje je nadležno Ministarstvo. Prati razvoj zakonodavnih i nezakonodavnih akata o kojima se raspravlja na razini EU institucija te prati stajališta i otvorena pitanja RH i drugih država članica te tijek razvoja u okviru redovitog zakonodavnog postupka. Izrađuje podloge i stajališta Republike Hrvatske za formalne i neformalne ministarske sastanke Vijeća EU, sastanke COREPER-a i radnih skupina.  Prema potrebi sudjeluje u koordinaciji izrade podloga i priprema za sastanke generalnih direktora u organizaciji Europske komisije. Izrađuje podloge i stajališta za sastanke EU koordinatora u okviru Međuresorne radne skupine za europske poslove, kao i Koordinacije za unutarnju i vanjsku politiku iz nadležnosti Ministarstva, a u okviru nadležnosti Odjela. Surađuje s relevantnim tijelima Europske unije, u koordinaciji s MVEP-om i SP RH u Bruxellesu. Zaprima i distribuira EU dokumente koji se dostavljaju putem MVEP-a i SP-a te izrađuje bazu podataka vezano za sudjelovanje na sastancima radnih skupina Vijeća EU kao i odbora EK (komitologija) i stručnih skupina. Izrađuje i dostavlja informacije iz područja europskih poslova za Kabinet i ostale ustrojstvene jedinice Ministarstva. Prati i priprema izvještaje o statusima propisa s kojima se preuzima pravna stečevina Europske unije te vodi brigu o usklađenosti s odgovorima na EU pilote i povrede prava. Prati postupke EU pilota i povreda prava koje EK pokreće radi neizvršenja preuzetih obaveza. Sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
2. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
    Služba za europske poslove
    Odjel za EU koordinaciju
 
    - stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 554. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u stručnim poslovima i zadacima Odjela vezanim uz suradnju s institucijama EU, prikuplja podatke i sudjeluje u izradi baze podataka vezano za sudjelovanje na sastancima radnih skupina Vijeća EU kao i odbora EK (komitologija) i stručnih skupina. Priprema mjesečno i godišnje izvješće o sudjelovanju na sastancima Vijeća EU radi procedure povrata putnih troškova te surađuje s računovodstvom i Ministarstvom financija. Sudjeluje u evidentiranju i vođenju baze bilješki s EU sastanaka te sudjeluje u distribuciji. Sudjeluje u izradi dosjea po pojedinim zakonodavnim i nezakonodavnim file-ovima o kojima se raspravlja na razini EU. Prikuplja informacije o statusima propisa iz Programa VRH te sudjeluje u pripremama izvješća za MVEP i za Kabinet. Prikuplja informacije i uređuje internu bazu EU pilota i povreda prava iz nadležnosti Ministarstva te vodi brigu o rokovima i usklađenosti odgovora EK na pilote i povrede, daje podršku u koordinaciji i pripremi stajališta i materijala za potrebe radnih skupina, COREPER-a i Vijeća ministara iz nadležnosti Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
3. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
    Služba za europske poslove
    Odjel za programe EU
  
     - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 556. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost. Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz programe Unije iz nadležnosti Ministarstva. Prati Europski semestar i inicijativu ozelenjivanja europskog semestra, priprema materijale za Koordinatora za Europski semestar, sudjeluje u koordiniranju izradu, praćenju i izvještavanju o provedbi mjera Nacionalnog programa reforme iz nadležnosti Ministarstva. Komunicira s Europskom komisijom vezano za izradu Pregleda stanja u okolišu (EIR). Obavlja poslove i zadatke nacionalne kontakt točke za program LIFE. Pruža informacije o tematskim prioritetima, generalnim pravilima i natječajnim uvjetima potencijalnim prijaviteljima projekata na program LIFE. Sudjeluje u organizaciji seminara i radionica o programu LIFE i drugih događanja s ciljem promocije programa. Obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku za praćenje i izvještavanje o održivosti projektnih rezultata IPA projekta (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument (IPA FFRAC) te Prijelazni instrument (TF)) iz nadležnosti Ministarstva. Sudjeluje u priprema materijale za Voditelja programa i komunicira sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, Ministarstvom financija te Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Prati programe prekogranične suradnje i EU makroregionalne strategije; Obavlja poslove resorne kontakt točke za instrumente TAIEX i twinning. Koordinira uključivanje Ministarstva i davanje podrške na projektima koje treće stane prijavljuju na programe Unije. Prati programe Unije iz kojih je moguće financirati projekte s temama iz nadležnosti Ministarstva. Prati rad tematskih upravljačkih skupina EUSAIR-a u kojima sudjeluje Ministarstvo te priprema potrebne materijale za sastanke i priprema izvješća. Obavlja poslove središnje kontakt točke za programe Europske komisije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu EU acquis-a iz nadležnosti Ministarstva te koordinira aktivnosti uključenih resornih tijela. Sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
4. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
    Služba za europske poslove
    Odjel za programe EU
  
     - stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 557. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove i zadatke koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost. Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz programe Unije iz nadležnosti Ministarstva. Prati Europski semestar i inicijativu ozelenjivanja europskog semestra, priprema materijale za Koordinatora za Europski semestar, sudjeluje u pripremi materijala za potrebe izvještavanja o provedbi mjera Nacionalnog programa reforme iz nadležnosti Ministarstva. Obavlja poslove i zadatke nacionalne kontakt točke za program LIFE. Pruža informacije o tematskim prioritetima, generalnim pravilima i natječajnim uvjetima potencijalnim prijaviteljima projekata na program LIFE. Sudjeluje u organizaciji seminara i radionica o programu LIFE i drugih događanja s ciljem promocije programa.. Priprema sve materijale koji doprinose povećanju broja prijava projekata na LIFE program. Osigurava Help desk uslugu za potencijalne korisnike LIFE projekata. Sudjeluje u administrativnoj provjeri dokumentacije projekata koji se prijavljuju za nacionalnog sufinanciranja projekata iz LIFE programa. Sudjeluje u aktivnostima nacionalne kontakt točke te ažurira web stranicu s informacijama o LIFE programu. Obavlja poslove resorne kontakt točke za instrumente TAIEX, TAIEX peer to peer, i Twinning. Koordinira uključivanje Ministarstva i davanje podrške na projektima koje treće stane prijavljuju na programe Unije. Prati programe Unije iz kojih je moguće financirati projekte s temama iz nadležnosti Ministarstva, kao što je npr. Program potpore strukturnim mjerama.
Prati aktivnosti makroregionalnih strategija Europske unije u kojima sudjeluje Hrvatska. Prati rad tematskih upravljačkih skupina EUSAIR-a u kojima sudjeluje Ministarstvo te priprema potrebne materijale za sastanke i priprema izvješća. Obavlja poslove središnje kontakt točke za programe Europske komisije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu EU acquis-a iz nadležnosti Ministarstva te koordinira aktivnosti uključenih resornih tijela. Sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr.


POZIV
 
23. 3. 2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-4
Zagreb, 10. ožujka 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje

 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


 
1. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništva i obrta
    Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta
    Odjel za pripremu i programiranje projekata

 
    - viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 247. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja   društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  - položen državni ispit II
  razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Predlaže, izrađuje, prati i sudjeluje u provedbi projekata poticanja malog i srednjeg poduzetništva; daje stručna mišljenja; predlaže mjere za razvoj malog i srednjeg poduzetništva; prati provedbu zakona i drugih propisa iz područja malog i srednjeg poduzetništva, surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama područne samouprave i jedinicama lokalne samouprave, komorama, te ostalim institucijama i subjektima u području razvoja malog i srednjeg poduzetništva; odgovara na podneske stranaka; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga svoga rada; daje stručna mišljenja na prijedloge Zakona i drugih akata iz područja poduzetništva; prati propise iz područja malog i srednjeg poduzetništva u Europskoj uniji; predlaže i sudjeluje u projektima programa EU i ostalih međunarodnih organizacija; obavlja poslove vezane uz organizaciju savjetovanja o poduzetništvu i obrtništvu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
2. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništvo i obrta
    Služba za programiranje i poticanje poduzetništva i obrta
    Odjel za financijsku podršku poduzetništvu i obrtu
 

    - stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 250. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja  društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove prikupljanja, obrade i analize podataka; prati elemente politike razvoja malog i srednjeg poduzetništva; izrađuje  ekonomske i financijske analize i prognoze malog gospodarstva, predlaže mjere i planove razvoja unapređenjem financiranja poduzetništva i obrta temeljem analitičkih pokazatelja; izrađuje naloge za isplatu sredstava; vodi brigu o ažurnom stanju informatičkog podsustava kreditiranja poduzetnika i obrtnika uz državne potpore; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; surađuje s drugim tijelima državne uprave, jedinicama područne samouprave i jedinicama lokalne samouprave, komorama te ostalim institucijama i subjektima u području razvoja poduzetništva; sudjeluje u izradi i praćenju poticajnih mjera te provedbi mjera; prikuplja i sistematizira statističke i druge podatke vezane uz kretanje makroekonomskih pokazatelja; izrađuje  izvješća  iz nadležnosti Odjela; uključuje se u operativne zadatke vezane uz projekte EU; obavlja terenski nadzor i druge stručne poslove. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
3. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništvo i obrta
    Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge
 

    - voditelj Službe za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge - 1 izvršitelj/ica (redni broj 251.    
      Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili
  humanističkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - položen državni ispit II
  razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Službom; supotpisuje nacrte akata iz djelokruga Službe; ukazuje na probleme koji se pojavljuju u radu Službe te predlaže načine izvršavanja pojedinih poslova; predlaže plan rada i priprema izvještaje o radu Službe; sudjeluje u izradi, analizira stanje u obrtništvu, zadrugama i klasterima te strukovnom i poduzetničkom obrazovanju; predlaže i provodi poticajne mjere za razvoja klastera i zadruga te strukovnog i poduzetničkog obrazovanja; sudjeluje u pripremi i provedbi projekata namijenjenih poticanja poduzetništva i obrtništva sukladno strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije kroz strukturne fondove i Kohezijski program Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći; izrađuje naputke i daje mišljenja u vezi sa strukovnim obrazovanjem i posebnim uvjetima za obavljanje obrta; predlaže programe za stjecanje kvalifikacija za tržište rada za zanimanja u sustavu vezanih obrta, zatim programe majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; koordinira poslove nadzora, provodi postupak priznavanja inozemnih obrazovanih kvalifikacija o stečenom majstorskom zvanju; izrađuje zakonske i podzakonske propise u svezi sa strukovnim obrazovanjem, poduzetničkim učenjem te obrtništvom u cjelini kao i zadrugama i klasterima; sudjeluje u izradi programa razvoja klastera i zadruga; prati provedbu zakona i drugih propisa iz područja malog i srednjeg poduzetništva s osobitim naglaskom na razvoj strukovnog i poduzetničkog obrazovanja; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga svoga rada; prati propise iz područja malog i srednjeg poduzetništva Europske unije; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata; surađuje s drugim tijelima državne uprave, komorama te stručnim i znanstvenim institucijama; surađuje s inozemnim institucijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
4. UPRAVA ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO I OBRT
    Sektor za unapređenje i razvoj poduzetništvo i obrta
    Služba za strukovno obrazovanje, klastere i zadruge
    Odjel za strukovno obrazovanje i nadzor
 

    - viši stručni savjetnik za strukovno obrazovanje - 1 izvršitelj/ica (redni broj 253. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili
  humanističkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,  - položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi analiza i izvješća o stanju u strukovnom obrazovanju; predlaže mjere za unapređivanje strukovnog obrazovanja, sudjeluje u izradi i provedbi projekata poticanja strukovnog i poduzetničkog obrazovanja; obavlja poslove nadzora i izrađuje izvješća o provedenom nadzoru; predlaže programe obrazovanja za stjecanje kvalifikacija za tržište rada za zanimanja u sustavu vezanih obrta, zatim programe majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti; surađuje sa srednjim strukovnim školama i ustanovama za redovno i cjeloživotno obrazovanje; odgovara na upite i podneske građana; daje stručna mišljenja u svezi s posebnim uvjetima za obavljanje obrta; sudjeluje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

POZIV
9.2.2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-2
Zagreb, 2. veljače 2023.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje


 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


1. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za upravljanje i razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 570. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela u vezi s razvojem ISZOP-a, izvedbe tehničkih podloga potrebnih za razvoj ISZOP-a, povezivanja postojećih informacijskih sustava i baza podataka pojedinih tematskih područja i  područja u ISZOP-u, održavanjem i sigurnosti ISZOP-a; osigurava dostupnost informacija iz ISZOP-a; sudjeluje u izradi Programa razvoja ISZOP-a; koordinira i sudjeluje u uspostavi, razvoju i nadogradnji svih podsustava ISZOP-a, obavlja poslove prikupljanja, nadzora i obrade podataka iz djelokruga rada Odjela potrebnih za međusektorske teme i druge ustrojstvene jedinice Zavoda i Ministarstva, predlaže, upravlja i nadgleda realizaciju projekata iz područja rada Odjela, koordinira održavanje baza i sustava ISZOP-a, unaprjeđuje kvalitetu i pristup informacijama iz svog djelokruga rada, predlaže poboljšanja u dijelu koji se odnosi na djelokrug rada Odjela; kreira i održava baze znanja, te je zadužen je planiranje, nabavku i implementaciju svih licenci za potrebe Zavoda, surađuje s drugim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i ostalim institucijama koje obavljaju poslove vezane uz djelokrug Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj
 
- viši stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice (redni broj 574. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi planova rada, financijskih planova i izvješća Odjela, koordinira izradu Izvješća o stanju okoliša u RH i sudjeluje u pripremi Izvješća o stanju prirode u RH, pruža stručnu podršku prilikom izrade Nacionalne liste pokazatelja, te razvija pokazatelje iz djelokruga rada Odjela, pri čemu surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama; koordinira i sudjeluje u prikupljanju i obradi podataka, izradi pokazatelja i ocjeni stanja, a vezano za integrirane i opće teme zaštite okoliša koje su u nadležnosti Odjela, priprema i koordinira prikupljanje i obradu te prikaz podataka javnosti (publikacije i sl.) iz područja okoliša koji su utemeljeni na Nacionalnoj listi pokazatelja i na primjerima dobre prakse te koordinira i sudjeluje u unosu podataka i informacija u dio Informacijskog sustava zaštite okoliša u nadležnosti Odjela; prati propise iz područja rada Odjela, te surađuje s nadležnim tijelima i drugim ustrojstvenim jedinicama u pripremi propisa i dokumenata; priprema stručne podloge, očitovanja, mišljenja, podatke i informacije iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u radu radnih skupina i odbora (nacionalnih, europskih i međunarodnih), unaprjeđuje kvalitetu i pristup informacijama iz djelokruga Odjela; sudjeluje u edukaciji vezanoj za teme iz nadležnosti Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za dokumente zaštite okoliša, prirode i održivi razvoj
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 575. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, 
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove iz djelokruga Odjela u vezi s organizacijom i prikupljanjem te obradom podataka iz djelokruga rada Odjela koji su propisani zakonskim propisima i/ili su sastavni dio Informacijskog sustava zaštite  okoliša; sudjeluje i izradi Izvješća o stanju okoliša u RH i Izviješća o stanju prirode u RH  kao i u izradi Nacionalne liste pokazatelja, izrađuje pokazatelje za teme iz djelokruga rada Odjela, prikuplja i obrađuje podatke, te izrađuje pokazatelje potrebne za prikaz podataka javnosti (publikacije i sl.) sukladno Nacionalnoj listi pokazatelja i primjerima dobre prakse, unosi podatke i informacije u Informacijski sustav zaštite okoliša, prati propise iz područja rada Odjela te sudjeluje u izradi mišljenja na prijedloge dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša te propisa i drugih stručnih podloga, surađuje na poslovima vezanima uz zahtjeve nacionalnih, europskih i međunarodnih tijela, unaprjeđuje kvalitetu i pristup informacijama, sudjeluje u edukaciji vezanoj uz teme iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za zrak
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 578. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili  
  interdisciplinarne tehničke znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije poslove iz djelokruga rada Odjela, prikuplja, kontrolira, obrađuje i interpretira podatke iz tematskih područja: kvaliteta zraka, kvaliteta tekućih i plinovitih naftnih goriva, praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora i inventara emisija u zrak, izrađuje pokazatelje, izvješća, te sadržajno održava baze podataka iz navedenih tematskih područja, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje informacijskog sustava tematskog područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama, izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskog područja, provodi izvještavanje i drugu suradnju s EEA, EK i međunarodnim institucijama, predlaže, izrađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Odjela, priprema stručne podloge i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te surađuje na praćenju i pripremi propisa i dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

5. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za zrak
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 579. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili  
  interdisciplinarne tehničke znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u prikupljanju, kontroli, obradi i interpretaciji podataka iz djelokruga rada Odjela, te sadržajnom održavanju baza podataka, prvenstveno tematskog područja o emisijama iz nepokretnih izvora, hlapivih organskih spojeva i boja i lakova za završnu obradu vozila, sudjeluje u izradi pokazatelja i izvješća iz područja rada Odjela, sudjeluje u pripremi podataka i izvješća za EEA i međunarodne institucije, sudjeluje u provedbi projekata iz područja rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga za potrebe nadležnih tijela i drugih dokumenata iz područja rada Odjela, prati propise, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za klimatske aktivnosti
 
- viši stručni savjetnik - 3 izvršitelja/ice (redni broj 582. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, 
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili  
  interdisciplinarne tehničke znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije stručne i analitičke poslove koji se odnose na razvoj modela prikupljanja, kontrole i obradu podataka o emisijama i odlivima stakleničkih plinova, klimatskim promjenama, utjecaju i prilagodbi na klimatske promjene, tlu, šumarstvu i poljoprivredi, daje stručna mišljenja, interpretira i administrira podatke iz djelokruga Odjela i relevantnih tematskih područja, izrađuje pokazatelje, izvješća, te sadržajno održava baze podataka iz područja rada Odjela, izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskih područja koja pokriva, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje informacijskog sustava tematskih područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama, osigurava funkcioniranje Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, administrira i vodi nacionalne račune Republike Hrvatske i račune sudionika sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova u hrvatskom dijelu Registra Unije, pruža korisničku podršku te izrađuje izvješća vezano za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova i osigurava njihovu javnu dostupnost sukladno europskim i međunarodnim propisima; daje stručna mišljenja na dokumentaciju iz Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, surađuje sa  stručnim institucijama iz svog djelokruga rada, provodi izvještavanje i drugu suradnju s EEA, EC i međunarodnim institucijama, predlaže, izrađuje i provodi projekte iz područja rada Odjela, priprema stručne podloge i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te surađuje na praćenju i pripremi propisa i dokumenata iz područja rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
7. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
    Odjel za klimatske aktivnosti
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 583. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili  
  interdisciplinarne tehničke znanosti,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove iz djelokruga rada Odjela u vezi s razvojem modela prikupljanja, kontrole, obrade i interpretacije podataka, izrađuje pokazatelje, izvješća, daje stručna mišljenja te sadržajno održava administrira baze podataka iz područja rada Odjela, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje informacijskog sustava tematskih područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama, sudjeluje u izvještavanju i drugoj suradnji s EEA, EK i međunarodnim institucijama, sudjeluje u izradi i provedbi projekata iz područja rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te pripremi propisa i dokumenata iz područja rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
8. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za otpad i sektorske pritiske
    Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i  
    odlaganje otpada
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 589. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja, kontrolira, obrađuje i interpretira podatke, sudjeluje u izradi i izrađuje pokazatelje i izvješća, sadržajno održava baze podataka iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje Informacijskog sustava tematskog područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama,  , sudjeluje u obavljanju poslova Nositelja izrade statistika otpada, sudjeluje u izvještavanju i drugoj suradnji s Eurostatom, EEA, EK i međunarodnim institucijama, sudjeluje u izradi i provedbi projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te pripremi propisa i dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za otpad i sektorske pritiske
    Odjel za praćenje sprječavanja nastanka otpada, gospodarenje komunalnim otpadom i  
    odlaganje otpada
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 590. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u prikupljanju, kontroli, obradi i interpretaciji podataka, te sadržajnom održavanju baza podataka i mrežnih stranica iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi pokazatelja iz izvješća iz djelokruga Odjela, sudjeluje u pripremi podataka i izvješća za Eurostat, EEA i međunarodne institucije, sudjeluje u provedbi projekata iz djelokruga Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga za potrebe nadležnih tijela i drugih dokumenata iz područja rada Odjela, prati propise, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
10. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za okoliš
    Služba za otpad i sektorske pritiske
    Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 592. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,  
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, prikuplja, kontrolira, obrađuje i interpretira podatke, izrađuje pokazatelje, izvješća, stručne publikacije te sadržajno održava baze podataka i mrežne stranice iz djelokruga rada Odjela, izrađuje, razvija i ažurira procedure prikupljanja, kontrole kvalitete i obrade podataka, izrađuje Nacionalnu listu pokazatelja tematskih područja, sudjeluje u stručnom dijelu izgradnje i nadogradnje Informacijskog sustava tematskih područja, unaprjeđenja kvalitete i pristupa informacijama,  daje stručna mišljenja na dokumentaciju iz Sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova, surađuje sa  stručnim institucijama iz svog djelokruga rada daje stručne upute obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti, provodi edukaciju nadležnih tijela  obavlja poslove Nositelja izrade statistika otpada, provodi izvještavanje i surađuje s EEA, EK i drugim međunarodnim institucijama, predlaže, izrađuje i provodi projekte iz djelokruga rada Odjela, priprema stručne podloge i očitovanja za potrebe nadležnih tijela te surađuje na pripremi propisa i dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanje novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
11. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
     Sektor za okoliš
     Služba za otpad i sektorske pritiske
     Odjel za vode, kemikalije, industrijska i integrirana onečišćenja i ostale pritiske
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 594. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih   znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u prikupljanju, kontroli, obradi i interpretaciji podataka, u izradi pokazatelja i izvješća, te sadržajnom održavanju baza podataka i mrežnih sadržaja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u ažuriranju procedura prikupljanja, kontrole kvalitete i obrade podataka, sudjeluje u pripremi podataka i izvješća za Eurostat, EEA i međunarodne institucije, sudjeluje u pripremi stručnih uputa obveznicima dostave podataka, nadležnim tijelima, ovlaštenim institucijama, stručnoj i zainteresiranoj javnosti, provodi edukaciju nadležnih tijela sudjeluje u provedbi projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u izradi stručnih podloga za potrebe nadležnih tijela i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, provodi stalno usavršavanje i stjecanja novih znanja. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
12. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
    Odjel za inventarizaciju, kartiranje i vrednovanje
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 600. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti – grana znanost o
  okolišu ili znanost o moru) ili biotehničkih znanosti (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo
  ili interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili tehničkih znanosti (polje - rudarstvo, nafta i geološko
  inženjerstvo – grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarne znanosti (polje geografija)
-najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složenije poslove iz djelokruga rada Odjela, provodi analizu stanja istraženosti i postojećih podataka o sastavnicama prirode, inventarizaciju i istraživanje vrsta, i georaznolikosti, kartiranje staništa, ekosustava i krajobraza, izradu krajobraza, izradu i ažuriranje nacionalne klasifikacije staništa; provodi identifikaciju, istraživanje i ocjenu pritisaka i prijetnji za prirodu te analizira stanje i daje preporuke mjera očuvanja, izrađuje popise vrsta, određuje veličinu populacija i rasprostranjenost vrsta, organizira izradu, validira i provodi procjene ugroženosti, izrađuje i održava crvene popise, organizira i provodi kartiranje, analizu i vrednovanje usluga ekosustava i sudjeluje u izradi i praćenju indikatora stanja, uspostavlja i provodi sustav za dojavu i vrednovanje pri pronalasku novih speleoloških objekata,  izrađuje stručne podloge za podzakonske akte o vrstama i njihovim staništima, stanišnim tipovima, ekosustavima i georaznolikosti iz djelokruga rada Odjela te priprema stručna mišljenja iz djelokruga rada odjela, priprema i provodi programe i projekte iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela te organizira i provodi stručnu administraciju razvoj i prilagodbu tematskih baza podataka Informacijskog sustava zaštite prirode i ostalih baza iz djelokruga rada Odjela, priprema nacionalno i međunarodno izvješćivanje iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, te sudjeluje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela; sudjeluje u razvoju kapaciteta i provedbi programa edukacije iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
13. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
    Odjel za praćenje i ocjenu stanja prirode
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 605. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja i uređuje podatke za uspostavu praćenja stanja prirode, standardizaciju metodologija i protokola te analizira podatke o praćenju stanja sastavnica prirode, organizira podatke i rezultate praćenja stanja te ih priprema za analizu i sudjeluje u pripremi izvješća o stanju očuvanosti vrsta i staništa (stanišnih tipova), prikuplja podatke za izradu indikatora stanja prirode te sudjeluje u provedbi njihova praćenja; prikuplja podatke praćenja pritisaka i prijetnji na sastavnice prirode; prikuplja podatke za izradu stručnih podloga za podzakonske akte i izradu planova upravljanja sastavnicama prirode te priprema podatke i sudjeluje u izradi stručnih mišljenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja te u stručnoj administraciji tematskih baza podataka i upisuje podatke u tematske baze podataka iz djelokruga rada Odjela priprema podatke za nacionalno i međunarodno izvješćivanje i surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, pomaže u razvoju kapaciteta i provođenja programa edukacije iz djelokruga rada Odjela, odgovara rukovoditelju Odjela za svoj rad i izvješćuje ga o stanju izvršavanja poslova. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
14. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za informacijske sustave i izvještavanje
    Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 610. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili biomedicina i
  zdravstvo(polje veterinarska medicina) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i geološko
  inženjerstvo – grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarna područja znanosti (polje geografija)
-  najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja podatke potrebne za izradu Planova upravljanja kao i podatke o učinkovitosti upravljanja vrstama, pomaže u procesima izrade prijedloga Planova upravljanja, , staništima i georaznolikošću te pomaže u razvoju i standardizaciji dokumenata iz djelokruga poslova Odjela, , radi na Sustavu za dojavu i pripadajućim protokolima, na izračunu šteta na zaštićenim vrstama, staništima i/ili stanišnim tipovima prouzročenih nedozvoljenim radnjama te izradu prijedloga mjera održivog korištenja vrsta, sudjeluje u provedbi poslova vezanih uz procjenu utjecaja reintrodukcije i repopulacije vrsta, poslova vezanih uz prekogranični promet i trgovinu divljim vrstama te uzgoj divljih vrsta, prikuplja podatke za izvješća prema Europskoj komisiji, međunarodnim konvencijama i sporazumima iz djelokruga rada Odjela i surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, pomaže u pripremi i provedbi projekata i programa iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u vođenju evidencija, održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u poslovima nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.
 
15. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
    Sektor za prirodu
    Služba za razvoj mreže zaštićenih područja
    Odjel za upravljanje zaštićenim područjima
 
- stručni suradnik za upravljanje - 1 izvršitelj/ica (redni broj 618. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti – grana znanost o
  okolišu) ili biotehničkih znanosti (polje šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i
  geološko inženjerstvo– grana geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarna područja znanosti (polje
  geografija)
- najmanje jedna  godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja i obrađuje podatke za potrebe razvoja standarda za planiranje upravljanja i izvješćivanje na strateškoj i godišnjoj razini te sudjeluje u procesu planiranja upravljanja, sudjeluje u analizi i izradi mišljenja na nacrte planova upravljanja i godišnje programe javnih ustanova; prikuplja i obrađuje podatke za potrebe razvoja standarda, prati izradu i sudjeluje u analizi pravilnika o zaštiti i očuvanju i/ili odluka o mjerama zaštite za zaštićena područja te izrađuje odgovarajuća mišljenja;  prikuplja i obrađuje podatke za potrebe razvoja standarda vezanih uz učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima na pojedinačnoj i sustavnoj razini i sudjeluje u procjeni učinkovitost upravljanja zaštićenim područjima;  prikuplja i obrađuje podatke za potrebe  osmišljavanje i sudjeluje u procesu kategorizacije zaštićenih područja prema IUCN upravljačkim kategorijama, prikuplja i obrađuje podatke te sudjeluje u pripremu i provedbu programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u vođenju evidencija, održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u poslovima nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
16. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za razvoj mreže zaštićenih područja
      Odjel za razvoj upravljačkih kapaciteta
 
- stručni suradnik za upravljačke kapacitete - 1 izvršitelj/ica (redni broj 623. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija) ili interdisciplinarna područja znanosti (polje geografija)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja i obrađuje podatke za potrebe  razvoja upravljačkih kapaciteta, praćenja i procjene kapaciteta i potreba za jačanjem kapaciteta upravljača zaštićenim područjima;  prikuplja i obrađuje podatke za potrebe  razvoja standarda i alata vezanih uz kompetencije upravljača i ustrojstvo javnih ustanova te druge segmente individualnih i institucionalnih kapaciteta ustanova,  prikuplja i obrađuje podatke te sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz organizaciju i provođenje skupova stručnih službi, drugih stručnih skupova te sudjeluje u provođenju edukacijskih skupova čuvara prirode i inspekcije zaštite prirode;  prikuplja i obrađuje podatke te sudjeluje u obavljanju poslova vezanih uz razvoj i održavanje platformi za razmjenu informacija i iskustava upravljača, prikuplja i obrađuje podatke za potrebe  razvoja programa edukacije i pojedinih kurikuluma te sudjeluje u provedbi tematskih treninga;  prikuplja i obrađuje podatke za potrebe  razvoja i podizanja kakvoće pojedinih segmenata upravljanja zaštićenim područjima te vezano uz njih sudjeluje u procesu planiranja upravljanja;   prikuplja i obrađuje podatke te sudjeluje u pripremu i provedbu programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u vođenju evidencija, održavanju baza podataka i razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u poslovima nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. sudjeluje u suradnji sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
17. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ekološku mrežu
 
- stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 627. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo)
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Analizira i obrađuje podatke potrebne za uspostavu, očuvanje, upravljanje i zonaciju područja ekološke mreže Natura 2000, sudjeluje u izradi ciljeva očuvanja Natura 2000 područja te razradi prijedloga mjera očuvanja vrsta i stanišnih tipova na Natura 2000 područjima, izrađuje stručne podloge za utvrđivanje novih područja ekološke mreže Natura 2000, surađuje s javnim ustanovama, međunarodnim institucijama i institucijama drugih sektora na razvoju okvira za upravljanje Natura 2000 područjima, surađuje s javnim ustanovama i institucijama drugih sektora pri izradi planova upravljanja Natura 2000 područjima, izrađuje mišljenja za planove upravljanja područjima ekološke mreže, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u pripremi podataka za ažuriranje Natura 2000 baze podataka te razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u nacionalnom i međunarodnom izvješćivanju iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
18. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ekološku mrežu
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 628. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo)
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja podatke potrebne za uspostavu, očuvanje, upravljanje i zonaciju područja ekološke mreže Natura 2000, prikuplja podatke potrebne za izradu ciljeva očuvanja Natura 2000 područja te razradu prijedloga mjera očuvanja vrsta i stanišnih tipova na Natura 2000 područjima, prikuplja podatke potrebne za izradu stručnih podloga za utvrđivanje novih područja ekološke mreže Natura 2000, priprema stručna mišljenja iz djelokruga Odjela, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, prikuplja podatke vezane uz ažuriranje Natura 2000 baze podataka te razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, prikuplja podatke potrebne za izradu nacionalnih i međunarodnih izvješća iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
19. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
- stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice (redni broj 632. Pravilnika)
  
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti
  (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i
  geološko inženjerstvo )
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Izrađuje mišljenja vezana uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te postupke utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, priprema podatke i sudjeluje u izradi općih i tematskih smjernica za provedbu postupaka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, obavlja analizu podataka vezano uz izdavanje mišljenja o zahvatima u zaštićenim područjima, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u nacionalnom i međunarodnom izvješćivanju iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
20. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirodu
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
- stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 633. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti
  (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje rudarstvo, nafta i
  geološko inženjerstvo )
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja podatke potrebne za izradu mišljenja vezanih uz ocjenu prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata za ekološku mrežu te postupke utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta, prikuplja podatke potrebne za izradu općih i tematskih smjernica za provedbu postupaka Prethodne i Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i izradu studija o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, prikuplja podatke vezano uz izdavanje mišljenja o zahvatima u zaštićenim područjima, sudjeluje u provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, prikuplja podatke potrebne za izradu nacionalnih i međunarodnih izvješća iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
21. ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
      Sektor za prirode
      Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
      Odjel za strane vrste
 
- stručni savjetnik - 2 izvršitelja/ice (redni broj 636. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje 
  šumarstvo)
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Provodi poslove vezane uz kartiranje i praćenje stranih vrsta, praćenje putova unosa i širenja, procjenu ekološkog rizika i procjenu rizika invazivnosti stranih vrsta, sudjeluje u planiranju mjera za iskorjenjivanje i kontrolu širenja invazivnih stranih vrsta, sudjeluje na izradi planskih dokumenata; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u razradi IT rješenja iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u nacionalnom i međunarodnom izvješćivanju iz djelokruga rada Odjela, surađuje sa stručnim i znanstvenim institucijama, stručnjacima te drugim tijelima na nacionalnoj i međunarodnoj razini iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u provedbi odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti namijenjenih široj javnosti vezanih uz djelokrug rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


POZIV
 
9.2.2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-3
Zagreb, 3. veljače 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje

 
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


1. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
    Sektor za trgovinu i tržište
    Služba za unapređenje trgovine i tržišta
    Odjel za oružje i dozvole
 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 317. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije poslove vezane uz izradu prijedloga u vezi izvršavanja međunarodnih ugovora o osiguranju državne sigurnosti, uključivo i mjere sprječavanja ilegalne trgovine robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja poslove izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe te izdavanja potvrda o krajnjem korisniku, provodi mjere ograničenja izvoza i uvoza te poslove izdavanja drugih dozvola za izvoz i uvoz roba koje se nalaze na režimu dozvola, radi na izradi, implementaciji i provedbi propisa vezanih uz izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, obavlja nadzor nad poslovanjem tvrtki upisanih u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene, sudjeluje u certificiranju tvrtki za pravo korištenja opoće i globalne dozvole, izrađuje i vodi bazu podataka o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, sudjeluje u ostvarivanju suradnje i radu tijela međunarodnih organizacija i institucija koje se bave prometom i sprječavanjem nelegalne trgovine robe vojne namjene, obavlja poslove vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene, brine o implementaciji aplikacije za pripremu dozvola, sudjeluje u radu tijela Wassenaar aranžmana te obavlja razmjenu podataka o izvozu robe vojne namjene putem Informacijskog sustava Wassenaar aranžmana (WAIS) sa ostalim zemljama članicama, surađuje s drugim tijelima državne uprave te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima za robu vojne namjene, daje stručna mišljenja na akte drugih ministarstava iz nadležnosti Odjela, ažurira mrežnu stranicu ministarstva u dijelu koji se odnosi na oružje i dozvole. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
    Sektor za trgovinu i tržište
    Služba za unapređenje trgovine i tržišta
    Odjel za oružje i dozvole
 
- stručni referent - 1 izvršitelj/ica (redni broj 318. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit I razine,
- poznavanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja manje složene poslove iz djelokruga rada Odjela, obavlja stručne, uredske, administrativne i tehničke poslove za potrebe Odjela, zaprima, raspoređuje, otprema predmete/poštu te obavlja poslove sređivanja i odlaganja završenih predmeta i o tome vodi evidenciju, vodi evidenciju zaprimljenih zahtjeva za izdavanje dozvola, vodi evidenciju izdanih dozvola, vodi evidenciju ostvarenih realizacija po dozvolama, objedinjava podatke iz evidencija za potrebe izrade izvješća za Vladu Republike Hrvatske i međunarodne organizacije, vodi evidenciju za Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene, obavlja administrativne poslove za Povjerenstvo za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


POZIV
1. 2. 2023. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 517-02-1-1-1-23-1
 
Zagreb, 27. siječnja 2023.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje

  
POZIV

za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
  
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:


1. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
    Služba za financijsko - računovodstvene, analitičko - planske i pravne poslove
 

-  viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 651. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski I diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski I diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili
  prirodnih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit  II razine
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prati EU politika iz nadležnosti Uprave te pravovremeno informiranje nadležnih djelatnika; Rad na EU bazi podataka MVEP (IKOS - koordinacija EU poslova) iz nadležnosti Uprave; ažurno preuzimanje dokumenata i prosljeđivanje na rad nadležnim službenicima te stavljanje potrebnih dokumenta iz djelokruga Uprave u EU bazu podataka; Provedba postupka notifikacije i unošenje nacionalnih mjera o
 
prenošenju direktiva u MNE bazu Europske komisije; Praćenje rada radnih skupina Vijeća iz nadležnosti Uprave kroz EXTRANET bazu podataka Vijeća EU, preuzimanje dokumenata iz EXTRANET baze podataka u cilju vođenja evidencije, pomoći i koordinacije poslova drugih nadležnih djelatnika; Vođenje evidencije sudjelovanja djelatnika Uprave u radnim skupinama Vijeća te odborima komitologije; Koordinacija, evidencija te sudjelovanje u izradi prijedloga stajališta RH i potrebnih priprema iz djelokruga Uprave za potrebe sudjelovanja predstavnika RH u radnim skupinama Vijeća, Vijeća ministara i Europskog vijeća;  Koordinacija, evidencija te sudjelovanje u izradi prijedloga stajališta i priprema za potrebe odlučivanja predstavnika RH na odborima/sastancima komitologije; Obavlja stručne poslove pripreme i izrade prijedloga međunarodnih instrumenata koje sklapa MG s nadležnim institucijama drugih država ili međunarodnih organizacija te prati njihovu provedbu iz djelokruga Uprave; Koordinacija, evidencija te sudjelovanje u izradi priprema i mišljenja iz djelokruga Uprave za potrebe izrade dokumenata, instrumenata i sastanaka povezanih s EU ili međunarodnim odnosima na zahtjev drugih tijela državne uprave; Organizacija, priprema i koordinacija sastanaka s predstavnicima institucija EU, međunarodnih organizacija kao i drugih bilateralnih ili multilateralnih sastanaka iz nadležnosti Uprave; Rad na drugim poslovima prema potrebi. Ostvaruje suradnju s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u postupku zaštite interesa Ravnateljstva u sporovima pred svim nadležnim sudovima. Ostvaruje suradnju sa državnim tijelima i drugim pravnim subjektima vezano za djelokrug rada i pravne zaštite Ravnateljstva. Prati primjenu Zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje Ravnateljstva, sudjeluje u izradi nacrta Zakona i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na poslovanje Ravnateljstva. Priprema mišljenja na zakone i druge akte za Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor. Priprema odgovore na zastupnička pitanja iz djelokruga Ravnateljstva. Vodi poslove vezane za osiguranje imovine Ravnateljstva, te prijavu i naknadu šteta na imovini Ravnateljstva. Sudjeluje u popisu roba strateških robnih zaliha i kod drugih skladištara. Surađuje s drugim državnim tijelima i organizacijama na izradi zakona, drugih propisa naputaka i važnijih pismena koji se odnose na oblast robnih zaliha. Sudjeluje na izradi Godišnjeg programa strateških robnih zaliha s materijalno-financijskog aspekta, sudjeluje u izradi godišnjih i kvartalnih izvješća o upravljanju sukladno Zakonu o strateškim robnim zalihama, objedinjujući izvješća odjela. Prati ostvarenje programa robnih zaliha, te izrađuje potrebne analize za izvještavanje nadležnih državnih tijela i institucija, obavlja i druge poslove u okviru djelokruga Službe. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s Kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja i druge poslove po uputi i nalogu nadređenih. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Ravnateljstva.
 
 
2. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
Služba za financijsko - računovodstvene, analitičko - planske i pravne poslove

 
- viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica (redni broj 652. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  tehničkih, biotehničkih  ili prirodnih znanosti, ili biomedicina i zdravstvo
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit  II razine
-  znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Surađuje u izradi i pripremi prijedloga za Godišnji program strateških robnih zaliha. Prati stanje i kretanje cijena i roba na tržištu posebno onih koje su obuhvaćene Bilancom strateških robnih zaliha. Stručne poslove vezane uz izvršenje svih segmenata godišnjeg Programa a posebno u dijelu pravovremenog predlaganja za poduzimanje mjera od strane Vlade Republike Hrvatske radi optimalizacije stanja i minimiziranja troškova strateških robnih zaliha. Sudjeluje u izradi kvartalnih i godišnjih izvješća o poslovanju odnosno upravljanju robnim zalihama, priprema nacrte prijedloga za Odluke i Zaključke Vlade Republike Hrvatske, te priprema drugu dokumentaciju potrebnu za tijela državne uprave. Priprema komercijalne elemente ugovora za skladištenje i obnavljanje strateških robnih zaliha, osigurava ugovorom predviđenu dokumentaciju koju treba dostaviti odgovorna osoba skladištara, te prati i sudjeluje u izradi pravilnika o kalu, rasturu i drugih provedbenih propisa. Vodi tekuće i investicijsko održavanje u vlastitim skladištima. Prati zakonske i provedbene poslove. Vrši kontrolu fakturirane skladišnine ulaznih faktura za uskladištene robe, provjerava ispravnost cijena s važećim Pravilnikom, parafira iste prije likvidacije. Vrši kontrolu stanja uskladištenih roba državnih robnih zaliha, uvjetnost njihova smještaja, poduzima mjere radi uklanjanja uočenih nedostataka i nepravilnosti. Prema rasporedu obavlja godišnji popis sredstava i izvora sredstava u vlastitim skladištima, sudjeluje u popisu roba strateških robnih zaliha i kod drugih skladištara, te poduzima mjere za robe koje vodi u smislu provedbe zaključaka centralne inventurne komisije u tekućoj godini. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s Kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja i druge poslove po uputi i nalogu nadređenih. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Ravnateljstva.
 
 
3. RAVNATELJSTVO ZA ROBNE ZALIHE
Služba za financijsko - računovodstvene, analitičko - planske i pravne poslove

 
- računovodstveni referent - financijski knjigovođa - 1 izvršitelj/ica (redni broj 654. Pravilnika) 
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske ili tehničke struke
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit I. razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Priprema dokumentaciju, vrši kontiranje te knjiženje svih dokumenata robnog knjigovodstva i knjigovodstva osnovnih sredstava i sitnog inventara. Redovno vrši usklađivanje stanja roba sa skladišnim evidencijama robe i računima financijskog knjigovodstva. Surađuje na poslovima vezanim za redovne popise roba u skladu s propisima. Vrši knjiženja svih financijskih dokumenata. Vodi brigu i odgovoran je za ažurno vođenje salda-konti knjigovodstva. Redovno vrši usklađivanja stanja s financijskim knjigovodstvom, te usklađuje obveze i potraživanja s poslovnim partnerima. Vrši obračun kamata. Vodi evidencije u knjigama ulaznih i izlaznih računa, te instrumenata osiguranja naplate (mjenica, zadužnica, garancija i dr.). Obavlja poslove područne riznice u skladu s autorizacijama i utvrđenim poslovnim procesima Državne riznice, unosi rezervacije i zahtjeve za plaćanje te prati izvršena plaćanja obaveza. Priprema i šalje na naplatu primljene instrumente osiguranja plaćanja (mjenice, zadužnice, garancije banaka). Obavlja poslove obračuna i isplata plaća i drugih naknada djelatnicima Ravnateljstva. Vodi blagajnu novčanih sredstava. Vrši nabavke i vodi evidenciju kancelarijskog materijala. Obračunava bolovanje i daje zahtjeve Fondu za refundaciju sredstava. Izrađuje statistička izvješća, popunjava obrasce za Fond za  obračun mirovina i daje podatke  za mirovinu na zahtjev zaposlenika. Obavlja poslove fakturiranja prodane robe na temelju izdanih naloga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja i druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
- potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz
  koje  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja ne starije od mjesec
  dana. Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za
  radno mjesto na koje se prijavljuje.


 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskaz interesa
 
26. 4. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-4
Zagreb, 19. travnja 2022.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za EU fondove
Služba za projekte iz područja prirode, energetike i klime i tehničku pomoć
Odjel za EU projekte iz područja klime i energetike
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 472. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski          
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,    
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a
  minimalno programe vezane uz sustav upravljanja i korištenja strukturnih instrumenata, izradu,
  praćenje i izvještavanje o napretku provedbe operativnih programa, planiranje i odabir projekata,
  upravljanje nepravilnostima
 
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja najsloženije poslove i zadatke iz djelokruga rada Odjela. Za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020. obavlja funkcije Posredničkog tijela razine 1 za prioritete ulaganja koji se odnose na promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i klimatske promjene. Za navedene prioritete ulaganja, u suradnji sa sektorski nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i Posredničkim tijelom razine 2, planira i priprema operacije koje se namjeravaju financirati, pruža podršku korisnicima u pripremi strateških projekata i prati napredak pripreme projekata, priprema kriterije i eventualne izmjene kriterija za odabir projekata, te priprema dokumentaciju poziva, objavljuje pozive za dostavu projektnih prijedloga i sudjeluje u postupku odabira bespovratnih sredstava. Obavlja i poslove praćenja provedbu projekata i priprema izvješća o pripremi i provedbi projekata, te izvješća o ispunjenju pokazatelja rezultata i neposrednih rezultata, sudjeluje u pripremi Državnog proračuna, upravlja rizicima te provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, sudjeluje u aktivnostima promidžbe i vidljivosti te zatvaranja operativnog programa, prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke u elektroničkom sustavu operativnog programa, izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu te osigurava čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija. Redovno surađuje s korisnicima, drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, Upravljačkim tijelom, Posredničkim tijelom razine 2 i Koordinacijskim tijelom. Sudjeluje u pripremi podataka za potrebe revizije u nadležnosti Odjela, priprema očitovanja na nacrte prijedloga zakonskih i podzakonskih akata ostalih tijela državne uprave u okviru djelokruga Odjela. Sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala i bilješki sa sastanaka. Obavlja i druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju sudjelovanje u izradi strateških dokumenata i predlaganje inovativnih rješenja problema vezanih uz provedbu procedura Upravljačkog tijela/ Posredničkog tijela razine 1 za navedene prioritete ulaganja. Za novo programsko razdoblje, obavlja poslove programiranja u okviru nadležnosti Odjela. Prati domaće i propise Europske unije relevantne za provedbu strukturnih instrumenata/ESI fondova; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku; izrađuje brojčane, tabelarne i grafičke preglede podataka na engleskom i hrvatskom jeziku; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Odjela. Odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za projekte iz područja vodnoga gospodarstva
Služba za pripremu projekata iz područja vodnoga gospodarstva
Odjel za odobravanje projekata
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 490. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih (polje
  pravo ili ekonomija), interdisciplinarnih (polje projektni menadžment), tehničkih (polje građevinarstvo
  ili strojarstvo ili elektrotehnika), prirodnih (polje kemija ili biologija) ili biotehničkih znanosti (polje
  agronomija ili biotehnologija ili prehrambena tehnologija)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta a osobito u područjima upravljanja projektnim ciklusom te planiranja i odabira projekata
 
Poslovi i zadaci:
 
Koordinira i obavlja poslove vezane za: organiziranje prihvaćanja prijedloga projekata za koje se traži financiranje iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih financijskih izvora iz područja vodnoga gospodarstva; proučavanje i analizu dokumentacije, predlaganje rješenja problema, savjetovanje unutar i izvan tijela, praćenje provedbe i vrednovanje programa i projekata; sudjelovanje u radu stručnih radnih skupina i drugih radnih tijela za izradu propisa, strategija, akcijskih planova i drugih akata iz djelokruga Odjela; sudjeluje u pripremi akata koji su ex-ante preduvjet za korištenje ESI fondova; utvrđuje mjere za provedbu prioriteta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija; priprema programske dodatke i programe potpora; doprinosi u rješavanju po prigovorima u postupku odabira i provedbe operacija iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014-2020; upravlja rizicima na razini prioritetnih osi, sudjeluje u provedbi mjera upravljanje rizicima, provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te predlaže mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno naplaćenih iznosa s kamatama; sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju prikupljanjem podataka, unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) odnosno sustav eFondovi; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja OPKK-a; obavljanje pregleda dostavljenih projektnih prijedloga i davanje ocjene o njima u smislu njihove usklađenosti s planskim dokumentima upravljanja vodama i strategijom i programima investiranja odnosno o kvaliteti projekata i njihovoj pogodnosti za sufinanciranje iz sredstava fondova Europske unije; suradnju s Hrvatskim vodama u aktivnostima na pripremi i kontroli međunarodno financiranih/sufinanciranih projekata iz sredstava fondova Europske unije ili drugih međunarodnih izvora; obavljanje poslova vezanih uz pripremu i prijavu projekata; surađuje sa stručnjacima JASPERS-a i sudjeluje u praćenju utjecaja JASPERS-a u pripremi projekata; sudjelovanje u izradi metodologije odabira i sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava, osigurava da je odobreni projekt u sklopu relevantnog fonda ili više njih; sudjelovanje u izradi uputa za prijavitelje, odnosno u postupku dodjele; obavljanje poslova vezanih uz prijavu projekata i proceduru odobravanja projekata; osiguranje sredstava potrebnih za financiranje, sufinanciranje projekata i priprema odluku o financiranju projekata te sudjeluje u izradi ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; izrađuje godišnje planove rada i izvješća; u obavljanju opisanih poslova surađuje s Upravom vodnoga gospodarstva i zaštite mora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu
Služba za pripremu programa
Odjel za pripremu programa poticanja istraživanja, razvoja i inovacija
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 502. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- izvrsno znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u službi i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga službe; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga službe; analizira podatke iz djelokruga službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u pripremi i planiranju akata strateškog planiranja, godišnjih i višegodišnjih programskih dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, uključujući programske dokumente u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., kao i instrumente Nove generacije React - EU i VFO u okviru cilja politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe a koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, surađuje sa  stručnim upravama ministarstva i ostalim institucijama, u cilju provedbe programa i projekata sufinanciranih sredstvima ESI fondova; sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave i partnerskim institucijama izrađuje sektorski specifične dijelove Sporazuma o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta i operativnih programa usmjerenih istraživanju, razvoju i inovacijama; sudjeluje u pripremi koordinacije za izradu strategije pametne specijalizacije te prati ispunjavanje uvjeta koji omogućuju provedbu (enabling conditions); obavlja poslove vezane uz pripremu kriterija i metodologija za odabir operacija i kriterija za odabir projekata Operativnog programa te je zadužen za pripremu i provedbu programa dodjele državnih potpora i potpora male vrijednosti. U navedenim poslovima surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva zaduženim za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu, poduzetništvu i obrtu; obavlja poslove vezane uz osiguranje sukladnosti odabranih operacija s odabranim fondom ili više njih i kategorijama intervencije; utvrđuje mjere, uvjete i planove za provedbu prioritetnih osi Operativnog programa; u suradnji sa Službom za praćenje i evaluaciju programa priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja Operativnog programa; priprema i objavljuje pozive na dostavu projektnih prijedloga u okviru Prioritetnih osi 1 i 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija, kao i na instrumente Nove generacije React - EU i VFO u okviru cilja politike „Pametnija Europa“ promicanjem inovativne i pametne gospodarske preobrazbe; organizira i provodi radionice za prijavitelje i objavljuje odgovore na pitanja u svezi s objavljenim pozivima iz svoga djelokruga te obavlja i druge poslove koji se odnose na koordinaciju rada s ostalim službama i tijelima nadležnim za postupke dodjele bespovratnih sredstava i ugovaranje; sudjeluje u pripremi priručnika o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija i brine o odgovarajućem revizijskom tragu; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; prati stanje potreba za unaprjeđenje razvoja okruženja usmjerenog istraživanju, razvoju i inovacijama te druge poslove iz svoga djelokruga; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela,;  izvještava o nepravilnostima i rizicima u korištenju sredstava iz ESI fondova te osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova sudjeluje u postupku provođenja revizija od strane ovlaštenih tijela; analizira i sudjeluje u rješavanju preporuka revizorskih izvješća; izvještava o mogućim nepravilnostima; ukazuje/izvještava o mogućim rizicima u sustavu; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu
Služba za financijsko upravljanje
Odjel za pripremu i praćenje proračuna
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 508. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski     
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,   
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,   
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga odjela; analizira podatke iz djelokruga odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja sve poslove vezano uz osiguravanje korištenja sredstava operativnih programa u okviru nadležnosti PT1 u skladu s godišnjim i višegodišnjim ciljanim vrijednostima u svrhu učinkovitog korištenja sredstava i izbjegavanja automatskog opoziva sredstava (N+3), uključujući pripremu državnog proračuna za projekte iz nadležnosti PT1, kao i obrazloženje planiranih sredstava po pozivima, kontinuirano prati izvršenje stavki državnog proračuna, priprema prognoze raspoloživih financijskih sredstava operativnih programa, planove ugovaranja, prognozu provedbe, priprema financijske planove i prognoze novčanog tijeka, kontinuirano prati ostvarenje postavljenih ciljnih vrijednosti financijskih pokazatelja, izrađuje interna, kvartalna, godišnja i završna izvješća o provedbi financijskih pokazatelja, u cilju učinkovitog financijskog upravljanja, vodi evidenciju o raspoloživim, dodijeljenim, ugovorenim, isplaćenim i vraćenim sredstvima, prati izvršavanje povrata u državni proračun sredstava isplaćenih korisnicima te u kontinuiranoj koordinaciji s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za plaćanje i povrate vodi evidencije o iznosima koji trebaju biti ili su vraćeni; sudjeluje u aktivnostima zatvaranja operativnih programa. U okviru svoga djelokruga unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (MIS) i e-fondovi, priprema priručnike o internim procedurama za provedbu svojih funkcija, čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga; obavlja stručne, administrativne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i planiranje godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; sudjeluje u postupku provođenja revizija od strane ovlaštenih tijela; analizira i sudjeluje u rješavanju preporuka revizorskih izvješća; izvještava o mogućim nepravilnostima; ukazuje o mogućim rizicima u sustavu; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za pripremu, praćenje i financijsko upravljanje programima u gospodarstvu
Služba za praćenje i evaluaciju programa
Odjel za praćenje programa
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 514. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- izvrsno znanje vezano uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,  
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga odjela; analizira podatke iz djelokruga odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u provedbi vrednovanja na razini operativnih programa u skladu s planovima vrednovanja, zakonodavstvom i zahtjevima Republike Hrvatske i Europske unije; priprema kvartalna, godišnja i završna izvješća, prikuplja informacije za potrebe nadzora provedbe operacija i relevantnih tematskih ciljeva te analizira izvršenje i učinkovitost mjera/prioriteta; priprema fizičke pokazatelje i metodologiju praćenja ostvarenja fizičkih pokazatelja operativnog programa; unosi odgovarajuće podatke u MIS; prati utvrđene mjere, uvjete i planove provedbe prioritetnih osi operativnih programa; prati ostvarenje financijskih pokazatelja relevantnih prioritetnih osi operativnog programa i priprema izvještaje o ostvarenju pokazatelja, kao i dokumente za odbor za praćenje programa i ostala tijela; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; izvještava o nepravilnostima i rizicima u korištenju sredstava iz ESI fondova te osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova;  sudjeluje u postupku provođenja revizija od strane ovlaštenih tijela; analizira i sudjeluje u rješavanju preporuka revizorskih izvješća; izvještava o mogućim nepravilnostima; ukazuje/izvještava o mogućim rizicima u sustavu; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Sektor za dodjelu potpora i provedbu projekata u gospodarstvu
Služba za dodjelu potpora
Odjel za dodjelu potpora u području poduzetništva
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 527. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- dobro poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz sustav upravljanja i ESI fondove
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na pripremu i provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u Odjelu i predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova; sudjeluje u izradi procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima i projektima financiranim iz ESI fondova iz djelokruga Odjela; priprema složenije nacrte izvješća i akata na hrvatskom i engleskom jeziku iz djelokruga Odjela; analizira podatke iz djelokruga Odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; obavlja poslove vrednovanja projektnih prijava sufinanciranih sredstvima iz ESI fondova u okviru Prioritetne osi 3. Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.  kao i ostalih instrumenata u okviru cilja politike “Pametnija Europa”  usmjerenih na  razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika i omogućavanje povoljnog okruženja za poduzetništvo; priprema pojašnjenja prijaviteljima; priprema očitovanja na prigovore prijavitelja; unosi odgovarajuće podatke u integrirani sustav upravljanja informacijama (eFondovi) te unosi dodjeljene potpore u Registar potpora; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; izvještava o nepravilnostima i rizicima u korištenju sredstava iz ESI fondova te osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije; obavezno sudjeluje u edukacijama potrebnim za pripremu i provedbu projekata iz ESI fondova; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za podršku provedbi delegiranih funkcija
Odjel za horizontalna pitanja

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 546. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja  društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od čega najmanje jedna godina
  na poslovima vezanim uz upravljanje fondovima Europske unije
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
- izvrsno poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije
- dobro poznavanje Kohezijske politike Europske unije
- znanja vezana uz definiranje strateških ciljeva i formuliranje indikatora uspješnosti
- napredno znanje rada na računalu
- položen državni ispit II razine
- završeni programi izobrazbe službenika koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije,
  koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a vezano
  uz upravljanje ljudskim potencijalima, upravljanje rizicima, nepravilnosti i prijevare, kontrolu
  delegiranih funkcija i revizije te komunikaciju, informiranje i vidljivost
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i administrativne poslove iz djelokruga odjela; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima sufinanciranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa i projekata iz djelokruga odjela; analizira podatke iz djelokruga odjela; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; sudjeluje u poslovima vezanim uz uspostavu i unapređenje sustava, sudjeluje u izradi i ažuriranju dijelova Priručnika o postupanju iz djelokruga odjela te ažuriranju cijelog Priručnika Posredničkog tijela razine 1 (PT1); sudjeluje u izradi strategije organizacijskog razvoja, analize radne opterećenosti te drugih dokumenata i izvješća vezano uz upravljanje ljudskim potencijalima u PT1; sudjeluje i izvještava o upravljanju rizicima, uključujući rizike prijevare u PT1: sudjeluje u ažuriranju Registra rizika, Akcijskog plana za ublažavanje rizika i Procjene izloženosti specifičnim rizicima prijevare; koordinira, sudjeluje i izvještava o upravljanju nepravilnostima u korištenju sredstava iz fondova Europske unije, sudjeluje i izvještava o provedbi aktivnosti informiranja i komunikacije u PT1, sudjeluje u koordinaciji postupaka revizija i drugih kontrola koje u PT1 provode nadležna tijela, evidentira ih u registrima, prati i izvještava o provedbi preporuka; obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; praćenje provedbe programa i projekata, uz povremeni nadzor te opće i specifične upute nadređenog službenika; redovno surađuje sa službenicima državnih tijela i tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije te po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije;  izvještava nadređene službenike o stanju izvršavanja poslova u odjelu te predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova;  osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za EU politiku teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 548. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne i upravno-pravne poslove koji se odnose na provedbu godišnjih i višegodišnjih planova i programa rada; predlaže mjere i radnje za poboljšanje obavljanja poslova u službi; sudjeluje u pripremi internih procedura i metodologije za administriranje i upravljanje programima financiranim iz sredstava Europske unije iz djelokruga odjela; priprema nacrte izvješća i akata na engleskom i hrvatskom jeziku o provedbi programa iz djelokruga službe; analizira podatke iz djelokruga službe; sudjeluje u organizaciji sastanaka i pripremi materijala za sastanke, vodi bilješke sa sastanaka; podržava mjere i aktivnosti gospodarskih politika usmjerenih ka uspostavljanju sustavne podrške, umrežavanja i mehanizama kojima se potiče snažnije uključivanje svih hrvatskih gospodarskih dionika, posebice subjekata u malom gospodarstvu, za kvalitetnu pripremu i dovoljan broj pokrenutih projekata za uspješnu apsorpciju EU fondova i programa Europske teritorijalne suradnje (ETS), koji uključuju prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju; priprema podloge i daje mišljenja iz svoga djelokruga nadležnosti temeljem obavijesti o namjeri sudjelovanja gospodarskih dionika u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS); sudjeluje u radu tijela zaduženih za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u ETS programima te makro regionalnim strategijama; podržava provedbu europskih makro strategija (EUSDR, EUSAIR, ALPE ADRIA); sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih ETS programima u kojima služba sudjeluje kao korisnik;   pomaže rad Koordinatora i voditelja projekta u provedbi 8. Prioritetnog područja EUSDR koje se odnosi na »Podršku razvoju konkurentnosti gospodarstva“ te sudjeluje na sastancima 1. Upravljačkog stupa EUSAIR; prati međunarodne propise iz svog djelokruga,  organizira seminare i edukacije potrebne za provedbu programa i projekata; čuva dokumente i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga obavlja druge složene stručne poslove koji obuhvaćaju proučavanje i analizu dokumentacije, pripremu planova, predlaganje rješenja problema te savjetovanje unutar i izvan tijela; osigurava odgovarajući revizijski trag za poslove u svojoj nadležnosti; redovno surađuje sa službenicima tijela uključenih u strukturu upravljanja fondovima Europske unije i po potrebi s nižim službenicima nadležnih tijela Europske komisije; odgovoran je za materijalne resurse s kojima radi i ispravnu primjenu metoda rada, postupaka i stručnih tehnika. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za europske poslove
Odjel za programe EU

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 556. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene poslove koji zahtijevaju samostalnost, stručnost i odgovornost. Obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz programe Unije iz nadležnosti Ministarstva. Prati Europski semestar i inicijativu ozelenjivanja europskog semestra, priprema materijale za Koordinatora za Europski semestar, sudjeluje u koordiniranju izradu, praćenju i izvještavanju o provedbi mjera Nacionalnog programa reforme iz nadležnosti Ministarstva. Komunicira s Europskom komisijom vezano za izradu Pregleda stanja u okolišu (EIR). Obavlja poslove i zadatke nacionalne kontakt točke za program LIFE. Pruža informacije o tematskim prioritetima, generalnim pravilima i natječajnim uvjetima potencijalnim prijaviteljima projekata na program LIFE. Sudjeluje u organizaciji seminara i radionica o programu LIFE i drugih događanja s ciljem promocije programa. Obavlja poslove vezane uz koordinaciju i podršku za praćenje i izvještavanje o održivosti projektnih rezultata IPA projekta (IPA I komponenta, IPA fleksibilni instrument (IPA FFRAC) te Prijelazni instrument (TF)) iz nadležnosti Ministarstva. Sudjeluje u priprema materijale za Voditelja programa i komunicira sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje, Ministarstvom financija te Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Prati programe prekogranične suradnje i EU makroregionalne strategije; Obavlja poslove resorne kontakt točke za instrumente TAIEX i twinning. Koordinira uključivanje Ministarstva i davanje podrške na projektima koje treće stane prijavljuju na programe Unije. Prati programe Unije iz kojih je moguće financirati projekte s temama iz nadležnosti Ministarstva. Prati rad tematskih upravljačkih skupina EUSAIR-a u kojima sudjeluje Ministarstvo te priprema potrebne materijale za sastanke i priprema izvješća. Obavlja poslove središnje kontakt točke za programe Europske komisije kojima se jača regionalna suradnja i pomaže razmjena iskustva i informacija prema zemljama u regiji vezano uz preuzimanje i provedbu EU acquis-a iz nadležnosti Ministarstva te koordinira aktivnosti uključenih resornih tijela. Sudjeluje u planiranju proračuna Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za međunarodne poslove
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 561. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene poslove vezane za aktivnosti suradnje na područjima iz nadležnosti Ministarstva na međunarodnoj i regionalnoj razini; održava bazu podataka međunarodnih akata; prati i sudjeluje u provedbi međunarodnih obveza, ugovora i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva i sudjeluje u izradi stručnih podloga, stajališta i izjava Republike Hrvatske za međunarodne sastanke, obavlja stručne i tehničke poslove pripreme nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora iz nadležnosti Ministarstva koje sklapa Republika Hrvatska, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Sudjeluje u radu tijela međunarodnih organizacija, posebice Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) kao i radnih skupina za međunarodna okolišna pitanja unutar Vijeća EU. Prikuplja podatke od ostalih ustrojstvenih jedinica Ministarstva i vodi evidenciju međunarodnih aktivnosti. Surađuje s drugim tijelima državne uprave i institucijama u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge međunarodne aktivnosti. Priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje bilateralnih međunarodnih ugovora o suradnji u nadležnosti Ministarstva i koordinira i prati njihovu provedbu; priprema podloge za bilateralne sastanke, koordinira i vodi evidenciju o bilateralnim ugovorima te zaključcima s bilateralnih sastanaka. Koordinira suradnju s regionalnim organizacijama i inicijativama, koordinira i sudjeluje u radu međudržavnih komisija. Sudjeluje u organizaciji međudržavnih posjeta, sastanaka, priprema podloge i zaključke o sudjelovanju osoba u radu u međudržavnim komisijama, koordinira i izvješćuje o aktivnostima pružanja međunarodne razvojne suradnje; koordinira i sudjeluje u suradnji s međunarodnim organizacijama i financijskim ustanovama u RH; sudjeluje na poslovima tehničke suradnje s drugim državama, organizacije radionica i seminara. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za međunarodne poslove
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 562. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene stručne poslove vezano uz koordinaciju međunarodnih aktivnosti Ministarstva na multilateralnoj, regionalnoj i bilateralnoj razini; koordinira, sudjeluje i prati pripremu i provedbu međunarodnih akata i sporazuma iz nadležnosti Ministarstva; održava bazu podataka međunarodnih akata; koordinira i sudjeluje u pripremi stručnih podloga, stajališta i izjava Republike Hrvatske za međunarodne sastanke, izrađuje prijedloge za izmjene i dopune međunarodnih ugovora i inicijativa, prati i izvješćuje o provedbi mjera i izvršavanju preuzetih međunarodnih obveza. Surađuje s tijelima državne uprave, područne i lokalne samouprave i drugim institucijama vezano za pripreme sastanaka, konferencija i druga pitanja međunarodne suradnje, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Koordinira pripremu i prati provedbu međunarodnih projekata; surađuje s diplomatskim predstavništvima drugih država u RH i misijama i predstavništvima RH u svijetu; sudjeluje u radu međunarodnih i regionalnih inicijativa, koordinira aktivnosti Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) te aktivno sudjeluje u radu radnih skupina za međunarodna okolišna pitanja unutar Vijeća EU. Sudjeluje u organizaciji i pripremi podloga za međudržavne posjete i sastanke. Priprema postupak za sklapanje i potvrđivanje bilateralnih međunarodnih ugovora o suradnji u nadležnosti Ministarstva i koordinira i prati njihovu provedbu; priprema podloge za bilateralne sastanke, koordinira i vodi evidenciju o bilateralnim ugovorima te zaključcima s bilateralnih sastanaka. Priprema izvješća o stanju međunarodne suradnje i predlaže mjere za njezino unapređenje Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 
 Poziv za iskaz interesa
 
11. 11. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-5
Zagreb, 20. listopada 2022.
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine, KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-22-17 od 4. svibnja 2022. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
1. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 67. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
   sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
   tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Prikuplja i objedinjuje iskaze potreba ustrojstvenih jedinica Ministarstva na temelju kojih izrađuje godišnji plan nabave, izmjene i dopune plana nabave, usklađuje realizaciju plana nabave sukladno pozicijama proračuna, vodi i ažurira registar ugovora o nabavi i okvirnih sporazuma, surađuje sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu te drugim tijelima koja provode zajedničku nabavu, iskazuje i dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave, prati realizaciju, izvršenje i plaćanje ugovornih obveza, surađuje s tijelom državne uprave nadležnim za središnju javnu nabavu, unutarnjim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva te drugim tijelima koja provode zajedničku nabavu, prati realizaciju plana nabave, kontinuirano vodi evidenciju postupaka javne i jednostavne nabave, sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma, sastavlja službena i interna izvješća vezana uz postupke nabave, izrađuje statistička izvješća u vezi s provedenim postupcima i zaključenim ugovorima nabave radova, roba i usluga, priprema i izrađuje interne akte kojima se uređuje postupak jednostavne nabave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora

 
-  viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 69. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz   
  znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi plana nabave i izmjena i dopuna plana nabave na temelju dostavljenih potreba pojedinih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje u praćenju izvršenja plana nabave, dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave za nabavne kategorije iz njihove nadležnosti, sudjeluje u sastavljanju službenih i internih izvješća vezanih uz postupke nabave vodi evidencije o postupcima nabave, evidenciju izdanih narudžbenica, zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi Ministarstva, prati ugovore zaključene temeljem okvirnih sporazuma koje je sklopilo tijelo državne uprave nadležno za središnju javnu nabavu, sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuje postupak jednostavne nabave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za informatičku i tehničku podršku
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

 
-  viši informatički savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 72. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja, društvenih ili
  tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Organizira provođenje nadzora projekata informatizacije Ministarstva, sudjeluje u planiranju i izradi Proračuna, analizira korisničke potrebe za informatizacijom poslovnih procesa, nadzire rad davatelja IT usluga koje se bave izgradnjom softvera i nadzire izvršenje ugovora, provodi i organizira informatiku edukaciju zaposlenika Ministarstva, predlaže standarde i norme IT opreme i usluga, utvrđuje prijedlog pravilnika vezano uz korištenje informatičkih resursa i prati razvoj informatičke tehnologije, organizira nadzor stabilnosti i sigurnosti informatičkog sustava te korištenja i održavanja ključne informatičke opreme i računalne mreže, nadzire rad davatelja usluga održavanja sistemske i mrežne infrastrukture i nadzire izvršenje ugovora, vodi evidenciju ugovora, predlaže standarde i norme IT opreme i usluga,  obavlja kontrolu korištenja sredstava proračuna, vodi evidenciju izvještaja i ostale dokumentacije vezane uz praćenje nadzora rada davatelja usluga, nadzire tekuće održavanje informatičke opreme, pruža pomoć službenicima i namještenicima na području informatike, vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, mobilnoj telefoniji, mobilnim uređajima i internetskim vezama za poslove Ministarstva. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

 
-  viši informatički referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 73. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz   
  znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove praćenja, kontrole rada i obrade informacijsko-dokumentacijskog sustava, surađuje u izradi informatičkih projekata, predlaže manje složena programska rješenja i informatičke modele, organizira djelovanje informatičkog sustava i pripadnih sklopova (računala, računalne mreže, programska rješenja), pruža stručnu pomoć korisnicima informatičkih resursa svih upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, upravlja sustavima elektroničke pošte i razmjene elektroničkih dokumenata, uspostavlja i upravlja sustavima baze podataka te obavlja i druge stručne poslove potrebne za djelotvornost informatičkog sustava, sudjeluje u optimizaciji sadržaja na mrežnoj Web sjedištu – usklađivanje sa standardima i optimizacija za pretraživačke servise, planiranje verzija i izdanja u okvirima agilne razvojne metodologije te nadzor ispravnosti Internet i Intranet sustava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
5. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju

 
-  informatički referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 74. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske, informatičke, elektrotehničke struke ili druge tehničke struke ili
  gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja poslove organizacije i upravljanja informacijskim sustavom, obavlja obradu, razmjenu, organizaciju i čuvanje elektroničkih (digitalnih) dokumenata, upravlja sustavima elektroničke pošte, održava računalne sustave i mreže, instalira operacijske sustave i korisničke aplikativne programe na radne stanice korisnika i na server, vodi brigu o ispravnim postavkama i povezivanju unutar lokalne mreže, postavlja i konfigurira sustav za sigurnosno spremanje podataka (backup), te za antivirusnu zaštitu informacijskog sustava, prati i predlaže racionalizaciju korištenja informatičke opreme, brine o ispravnosti informatičke opreme i organizira tekuće održavanje informatičke opreme, potiče mjere zaštite i osiguranja podataka, pruža pomoć korisnicima svih upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, priprema, kontrolira i distribuira dokumentaciju potrebnu za djelovanje informatičkog sustava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za odnose s javnošću i protokol
Odjel za odnose s javnošću

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 81. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih ili tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Komunicira s medijima, predlaže teme i prati događanja i aktivnosti u nadležnosti Ministarstva, priprema govore i izjave za ministra, državne tajnike i ostale dužnosnike, priprema informacije za medije u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva (priopćenja i druge sadržaje namijenjene medijima). Omogućava javnu dostupnost informacija, daje informacije domaćim i stranim korisnicima putem konferencija za novinare, elektronske pošte, interneta, telefona i drugim metodama, prikuplja informacije i priprema odgovore na upite građana, priprema materijale poput brošura, letaka, prezentacija, radi na osmišljavanju i provedbi edukativno-informativnih i ostalih događanja. Obavlja poslove internetskog informiranja; priprema, oblikuje, sadržajno uređuje internetske stranice Ministarstva vezano uz djelokrug odnosa s javnošću. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela i adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome),
- presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno zadnjeg ugovora o radu,
- svjedodžbu o položenom državnom ispitu (ako službenik ima položen državni ispit)
- dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (obavezno elektronički zapis ili
  potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje    
  je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja - ne starije od mjesec dana.
  Iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je službenik radio na poslovima koji su uvjet za radno mjesto
  na koje se prijavljuje.
 
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 
Poziv za iskaz interesa
                                                                                                                
21. 4. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-1
Zagreb, 8. travnja 2022.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu
Služba za poduzetničku infrastrukturu
Odjel za poduzetničke potporne institucije
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 120. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja stručne poslove više razine složenosti i operativne poslove koji se odnose poduzetničke potporne institucije te na  slobodne zone; radi stručne poslove više razine složenosti povezane s pitanjima raspolaganja i darovanja nekretnina u vlasništvu RH za poduzetničke potporne institucije; sudjeluje u planiranju i izradi modela razvoja poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona, unapređenju mjera i politika za razvoj poduzetničkih potpornih institucija, slobodnih zona i poslovnog okruženja; daje stručna mišljenja, objašnjenja i informacije iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi prijedloga propisa iz djelokruga Odjela; sudjeluje u izradi programa i projekata usmjerenih na razvoj poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona; sudjeluje u izradi izvješća povezanih s djelokrugom Odjela; obavlja analitičko - statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke i informacije o poduzetničkim potpornim institucijama i slobodnim zonama; prikuplja i obrađuje podatke o poduzetničkim potpornim institucijama unutar sistematizirane baze podataka subjekata poduzetničke infrastrukture; sudjeluje u praćenju provedbe programa, projekata i mjera usmjerenih na razvoj poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona; predlaže načine povezivanja poduzetničkih potpornih institucija i slobodnih zona s poduzetnicima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA INTERNACIONALIZACIJU
Sektor za konkurentnost
Služba za izvoz

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 141. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Sudjeluje u obavljanju složenijih poslova iz djelokruga Službe; pravodobno, učinkovito i kvalitetno obavlja poslove; pruža operativnu, administrativnu i savjetodavnu podršku izvoznicima i onima koji to žele postati, posebice malim i srednjim poduzetnicima; izvršava poslove u vezi s unapređenjem mjera i politika za povećanje izvoza; surađuje s izvoznicima te pruža operativnu podršku prilagođenu potrebama i zahtjevima pojedinog izvoznika; prikuplja, analizira i objavljuje informacije vezane uz izvoz, a koje uključuju analize postojećih i potencijalnih tržišta, informacije o uvjetima poslovanja na ciljanim tržištima i izradu hodograma aktivnosti; sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskaz interesa
                                                           
1.12.2021. Poziv za iskaz interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-6
Zagreb, 25. studenoga 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje
Odjel zaštite od štetnog djelovanja voda
 
 • viši stručni savjetnik za zaštitu od štetnog djelovanja voda – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 387. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove vezane uz neposredno izvršavanje propisa iz područja upravljanja vodama i vodnim dobrom koji se odnose na zaštitu od štetnog djelovanja voda, što uključuje aktivnosti i mjere za obranu od poplava, obranu od leda na vodotocima i zaštitu od erozija i bujica, sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih, prati stanje, razvoj i ulaganja u području uređenja vodotoka i drugih voda, obrane od poplava, zaštite od leda na vodotocima te zaštite od erozija i bujica, sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata zaštite od štetnog djelovanja voda za sufinanciranje iz EU fondova; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu; prati ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda; sudjeluje u postupku izrade karata opasnosti od poplava i karata rizika od poplava, utvrđuje vanjsku granicu uređenog i neuređenog inundacijskog područja i izrađuje odluke; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i izrađuje rješenja; izrađuje nacrt odluke o raspolaganju šljunkom i pijeskom koji preostaje nakon radova na vodama i vodnom dobru koju donosi Vlada Republike Hrvatske; provodi postupke davanja koncesija za gospodarsko korištenja voda za eksploataciju šljunka i pijeska iz obnovljivih ležišta u području značajnom za vodni režim; provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz svoga djelokruga, daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
Služba zaštite od štetnog djelovanja voda, vodnog dobra, navodnjavanja i melioracijske odvodnje
Odjel navodnjavanja i melioracijske odvodnje
 
 • stručni savjetnik za melioracijsku odvodnju – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 390. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti 
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove neposrednog izvršavanja propisa iz područja upravljanja vodama vezane uz neposrednu primjenu zakona i podzakonskih propisa iz područja upravljanja vodama u dijelu koji se odnosi na melioracijsku odvodnju; sudjeluje u izradi zakona i podzakonskih propisa iz svog djelokruga te daje tumačenja istih; sudjeluje u izradi višegodišnjih programa gradnje vodnih građevina za melioracijsku odvodnju i provedbi postupka strateške procjene utjecaja istih na okoliš; sudjeluje u programiranju i pripremi projekata melioracijske odvodnje za sufinanciranje iz EU fondova; prati ulaganja u razvoj vodnih građevina za melioracijsku odvodnju; izrađuje izvješća o provedbi projekata, programa i strategija iz područja melioracijske odvodnje; sudjeluje u izradi prijedloga državnog proračuna u svome djelokrugu, koordinira i nadzire pripremu i provedbu projekata iz svoga djelokruga; prati i odobrava ulaganja iz svoga djelokruga koja se izvršavaju preko Hrvatskih voda, prati stanje obnove i održavanja građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju; utvrđuje ispunjenje posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti za potrebe upravljanja vodama i to za poslove upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i izrađuje nacrt rješenja; daje mišljenja o usklađenosti drugih propisa s propisima iz svoga djelokruga rada, izrađuje stručne podloge, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
 • stručni savjetnik za upravni nadzor i kontrolu vodnih naknada i ulaganja – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 412. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 

Poslovi i zadaci:

Obavlja upravne poslove provedbe upravnog nadzora nad Hrvatskim vodama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi javnih ovlasti temeljem zakona i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva, nadzor vođenja vodne dokumentacije (vodna knjiga, vodni katastri i očevidnik koncesija za gospodarsko korištenje voda) i jedinstvenog informacijskog sustava voda, te izdavanja vodopravnih akata (vodopravne dozvole za korištenje voda i ispuštanje otpadnih voda i vodopravne uvjete), nadzor obavljanja stručnih poslova u vezi davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda, provodi upravni nadzor u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zaduženim za vodno gospodarstvo u provedbi javnih ovlasti (donošenje Odluka o odvodnji otpadnih voda, Odluka o zaštiti izvorišta, Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine i drugih upravnih akata), surađuje s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, provodi nadzor i kontrolu izvješća, podataka i drugih obavijesti o obavljanju poslova državne uprave, predlaže mjere za učinkovitije i djelotvornije obavljanje poslova državne uprave, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Služba upravnog nadzora i kontrole naknada u vodnom gospodarstvu
 
 • viši stručni referent za kontrolu naknada za koncesije, kontrolu vodnih naknada i ulaganja – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 414. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu

 
Poslovi i zadaci:

Obavlja stručne poslove, koji se odnose na kontrolu obračuna i praćenja naplate svih Zakonom o vodama i podzakonskim propisima propisanih naknada za koncesije za gospodarsko korištenje voda, surađuje s koncesionarima, tijelom državne uprave nadležnim za financije, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama, kontrolira pravilnost uplata obveza s osnova naknade za koncesije prema propisanom načinu uplate, kontrolira izdana rješenja o iznosu naknade za koncesije, obrađuje i odobrava podneske za povratom i/ili preknjiženjem sredstava s osnova naknade za koncesije, prikuplja, obrađuje i prijavljuje podatke sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o koncesijama i Pravilniku o Registru koncesija, rješava podneske za odgodom plaćanja, obročnom otplatom duga te prodajom, otpisom ili djelomičnim otpisom potraživanja sukladno Zakonu o proračunu i provedbenim propisima, sudjeluje u izradi izvješća o izvršenim naplatama naknada za koncesije, sudjeluje u predlaganju i poduzimanju mjera za učinkovitiju naplatu naknada za koncesije, obavlja stručne poslove koji se odnose na: kontrolu i praćenje naplate vodnih naknada (za korištenje voda, za zaštitu voda, vodni doprinos, za uređenje voda, za melioracijsku odvodnju, navodnjavanje) u suradnji s Hrvatskim vodama, izradu izvješća o izvršenim naplatama vodnih naknada, predlaganje i poduzimanje mjera za učinkovitiju naplatu vodnih naknada, suradnju s nadzornim službama u drugim tijelima jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, kontrolu opsega i namjene ulaganja nacionalnih sredstava u razvoj komunalnih vodnih građevina, građevina za navodnjavanje i u poslove zaštite od štetnog djelovanja voda sukladno Planu upravljanja vodama i višegodišnjim programima razvoja i sklopljenim sporazumima, sudjeluje u izradi stručnih mišljenja i tumačenja u vezi s primjenom propisa u okviru djelokruga, priprema odgovore na pitanja Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske i drugih pravnih i fizičkih osoba, predlaže i sudjeluje u pripremanju nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa, priprema i izrađuje godišnji i periodičke planove rada i izvještaje o radu. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
 • viši stručni savjetnik za praćenje poslovanja isporučitelja vodnih usluga – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 430. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 

Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu stručnih podloga  u dijelu koji se odnosi na učinkovitost poslovanja isporučitelja vodnih usluga radi pripreme zakonodavnog okvira, ,  sudjeluje u izradi  analiza i izvješća vezano uz  poslovanje u sektoru vodnih usluga u odnosu na tehnički, ekonomski i operativni aspekt toga poslovanja, prati kretanje cijena vodnih usluga i u tom smislu surađuje s nadležnim regulatornim tijelom, u suradnji s Hrvatskim vodama sudjeluje u poslovima koji se odnose na definiranje metodologije za procjenu i upravljanje gubicima te u provedbi mjera za smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sudjeluje u izradi prijedloga odgovarajućeg zakonodavnog okvira koji propisuje mjere za upravljanje gubicima, sudjeluje u provedbi Strateškog plana ministarstva, sudjeluje u postupcima koji se odnose na povredu europskog prava iz svog djelokruga, izrađuje tumačenja zakona i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na učinkovitost i ekonomičnost poslovanja isporučitelja vodnih usluga. Sudjeluje u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, sudjeluje u pripremi i provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš za višegodišnje i druge razvojne planove komunalnih vodnih građevina, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovore Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje
Služba za praćenje učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
 
 • viši stručni savjetnik za vodne usluge i vodnokomunalne strateške investicijske projekte – 1 izvršitelj/ica  (redni broj 431. Pravilnika)
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složenije upravne i stručne poslove koji se odnose na donošenje i provedbu odluka koje se donose na lokalnoj i regionalnoj razini i to: odluka o odvodnji otpadnih voda, te općih uvjeta isporuke vodnih usluga, komunicira s jedinicama lokalne samouprave i korisnicima vodnih usluga u okviru svoje nadležnosti, a posebno vezano uz davanje tumačenja u pripremi i provedbi općih akata, sudjeluje u postupcima prema Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske i to u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu projekata razvoja vodno komunalne infrastrukture (EU projekata razvoja vodno komunalne infrastrukture) na način da saziva sastanke operativnih skupina, izrađuje zapisnike i izvješća, koordinira izradu stručnih podloga i sudjeluje u pripremi dokumentacije za proglašenje tih projekta strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, sudjeluje u postupcima ocjene usklađenosti infrastrukturnih i drugih projekata sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU te priprema Izjave nadležnog tijela za vode o tome, provodi postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u dijelu koji se odnosi na ocjenu utjecaja zahvata na stanje vodnih tijela i postizanje ciljeva zaštite voda, sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja drugih sektorskih planova i programa na okoliš uključujući i prostorne planove svih razina, izrađuje stručne podloge, očitovanja, mišljenja, izvješća i odgovora Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim ministarstvima, drugim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te zainteresiranoj javnosti vezano uz pitanja iz svog djelokruga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr
 


Poziv za iskaz interesa
13. 4. 2022. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/22-01/12
URBROJ: 517-02-1-1-1-22-3
Zagreb, 11. travnja 2022.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 180. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:
 
Obavlja najsloženije upravne i stručne poslove u vezi s provedbom strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Izrađuje stručna polazišta i nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te strateških i planskih dokumenata iz područja iz nadležnosti Službe. Obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva iz područja nadležnosti Službe s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja iz djelokruga rada Službe. Obavlja upravne i stručne poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na davanje mišljenja i prijedloga stajališta na nacrte propisa Europske unije i izvršavanje obveza i zadataka međunarodne suradnje, sudjeluje u izradi projekata iz nadležnosti Službe za potrebe EU i međunarodne suradnje, prati EU i međunarodna usmjerenja, postupke i iskustva vezana uz djelokrug rada Službe. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja, prijedloga stajališta i mišljenja na prijedloge stajališta za stručne radne skupine u tijelima Europske unije i na nacrte propisa Europske unije vezane na područja iz nadležnosti Službe. Sudjeluje u stručnoj suradnji Službe s drugim s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima te međunarodnim organizacijama iz područja iz nadležnosti Službe. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, u vezi s informiranjem javnosti, mišljenja i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za stratešku procjenu utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
 
 • stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 181. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene poslove i zadatke u vezi s provedbom strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš. Sudjeluje u stručnoj suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima, Europskom unijom te međunarodnim organizacijama iz područja iz nadležnosti Službe. Izrađuje podloge za stručna polazišta za izradu zakona i drugih propisa, planova, programa te smjernica iz područja iz nadležnosti Službe. Sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti Službe. Izrađuje stručna mišljenja i daje odgovore na upite vezano za stratešku procjenu utjecaja na okoliš, potiče prikupljanje i razmjenu podataka za potrebe Europske unije i međunarodne suradnje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

 
 • stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 185. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci: 

Obavlja složene poslove i zadatke u vezi s područjem procjene utjecaja zahvata na okoliš. Sudjeluje u stručnoj suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima, Europskom unijom te međunarodnim organizacijama iz područja iz nadležnosti Službe. Izrađuje podloge za stručna polazišta za izradu zakona i drugih propisa, planova, programa te smjernica iz područja iz nadležnosti Službe. Sudjeluje u postupku izdavanja suglasnosti za obavljanje stručnih poslova iz nadležnosti Službe. Izrađuje stručna mišljenja i daje odgovore na upite vezano za procjenu utjecaja na okoliš, potiče prikupljanje i razmjenu podataka za potrebe Europske unije i međunarodne suradnje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za procjenu utjecaja zahvata na okoliš

 
 • stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 186. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu

Poslovi i zadaci:
 
Surađuje u stručnim poslovima i zadacima u svezi s područjem vezanim na procjenu utjecaja zahvata na okoliš. Priprema i obrađuje podatke za rad Službe. Prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe. Sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš
Služba za okolišnu dozvolu, rizična postrojenja i štete u okolišu
Odjel za rizična postrojenja i štete u okolišu
 
 • stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 193. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Sudjeluje u stručnim i upravnim poslovima i zadacima u vezi s postupkom izdavanja suglasnosti na dokumentaciju postrojenja koja postupaju s opasnim tvarima i sanacijskim programom, priprema i obrađuje podatke za rad Odjela, prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Odjela, sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i tvrtkama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

 
 • viši savjetnik - specijalist - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 196. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • istaknuti rezultati od značaja za rad državnog tijela
 • prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 

Obavlja najsloženije poslove i zadatke Službe, a posebno izrađuje stručna polazišta i nacrte prijedloga zakona i drugih propisa iz područja gospodarenja otpadom radi usklađivanja zakonodavstva s propisima Europske unije, sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, izrađuje stručne podloge za donošenje sektorskih politika u dijelu koji se odnosi na gospodarenje otpadom radi usklađivanja s politikama i strateškim okvirima EU i drugih međunarodnih organizacija. Obavlja najsloženije poslove pripreme stručnih podloga za izradu strateških i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom u suradnji sa središnjim tijelima državne uprave, drugim sektorskim institucijama i ostalim stručnim i znanstvenim organizacijama, te prati i analizira učinke provedbe mjera iz strateških i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izrađuje tehničke stručne podloge, prijedloge pregovaračkih stajališta, sudjeluje u pripremi izjava, prezentacija, izvješća, prikuplja stručne materijale i podatke od drugih središnjih tijela državne uprave i institucija u vezi s pripremama za sastanke, konferencije i druge skupove te sudjeluje u provedbi aktivnosti i obveza iz međunarodnih ugovora u području gospodarenja otpadom. Prati pokazatelje i kretanja u sektoru gospodarenja otpadom u okviru kružnog gospodarstva te predlaže i prati provedbu mjera za smanjivanja nastanka otpada, smanjivanja odlaganja otpada i povećanja odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada i primjenu novih tehnologija. Vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Sudjeluje u stručnoj suradnji Službe s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i tvrtkama te međunarodnim organizacijama iz područja gospodarenja otpadom. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, u vezi s informiranjem javnosti, mišljenja i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

 
 • viši stručni savjetnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 198. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Obavlja složene upravne i stručne poslove izdavanja dozvola, rješenja, odobrenja, ovlaštenja, suglasnosti, mišljenja i odluka iz područja gospodarenja otpadom i prekograničnog prometa otpadom, odluka o statusu i količinama otpada na odlagalištima i rješenja o odloženoj količini otpada, vođenja Očevidnika za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Očevidnika nusproizvoda, ukidanja statusa otpada, te uvoznika i izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku. Vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Obavlja složene upravne i stručne poslove iz djelokruga Službe te prati i sudjeluje u usmjeravanju razvoja informacijskog sustava gospodarenja otpadom u okviru djelokruga rada Službe. Izrađuje stručna polazišta i nacrte prijedloga zakona i drugih propisa te strateških i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Obavlja stručne poslove usklađivanja zakonodavstva iz područja gospodarenja otpadom s propisima Europske unije, prati propise Europske unije i sudjeluje na sastancima stručnih tijela Europske unije iz područja gospodarenja otpadom. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na davanje mišljenja i prijedloga stajališta na nacrte propisa Europske unije iz područja gospodarenja otpadom i izvršavanje obveza i zadataka međunarodne suradnje na području gospodarenja otpadom, sudjeluje u izradi projekata iz nadležnosti Službe za potrebe EU i međunarodne suradnje, prati EU i međunarodna usmjerenja, postupke i iskustva vezana uz gospodarenje otpadom. Sudjeluje u stručnoj suradnji Službe s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama i tvrtkama te međunarodnim organizacijama iz područja gospodarenja otpadom. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, u vezi s informiranjem javnosti, mišljenja i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za dozvole i prekogranični promet otpadom

 
 • stručni suradnik - 1 izvršitelj/ica  (redni broj 199. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci: 

Surađuje u stručnim poslovima i zadacima u svezi s provedbom postupka izdavanja dozvola, odobrenja i rješenja i pripremi propisa iz područja gospodarenja otpadom te praćenja EU propisa iz područja kružnog gospodarstva.. Priprema i obrađuje podatke za rad Službe i Sektora. Prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe i Sektora. Sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i (područne) regionalne samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. UPRAVA ZA PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ I ODRŽIVO GOSPODARENJE OTPADOM
Sektor za održivo gospodarenje otpadom
Služba za planove i posebne kategorije otpada

 
 • stručni suradnik - 3 izvršitelja/ice  (redni broj 204. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti ili biomedicina i zdravstvo
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
 
Surađuje u stručnim poslovima i zadacima u svezi s provedbom postupka izdavanja mišljenja iz područja gospodarenja otpadom u postupcima procjene utjecaja na okoliš i okolišne dozvole i pripremi propisa iz područja gospodarenja otpadom te praćenja EU propisa iz područja kružnog gospodarstva. Priprema i obrađuje podatke za rad Službe i Sektora. Prikuplja, sređuje i vodi preglede podataka, informacija i dokumentacije iz djelokruga rada Službe i Sektora. Sudjeluje u suradnji s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i (područne) regionalne samouprave, ustanovama i gospodarskim subjektima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskaz interesa                                                                                              
23.9.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-5
Zagreb, 8. rujna 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
           Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
           Služba za odnose s javnošću i protokol
           Odjel za odnose s javnošću
 
-  viši stručni savjetnik za odnose s javnošću – 1 izvršitelj/ica (redni broj 81. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
 - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 - položen državni ispit II razine
 - znanje engleskog jezika
 - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Komunicira s medijima, predlaže teme i prati događanja i aktivnosti u nadležnosti Ministarstva, priprema govore i izjave za ministra, državne tajnike i ostale dužnosnike, priprema informacije za medije u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva (priopćenja i druge sadržaje namijenjene medijima). Omogućava javnu dostupnost informacija, daje informacije domaćim i stranim korisnicima putem konferencija za novinare, elektronske pošte, interneta, telefona i drugim metodama, prikuplja informacije i priprema odgovore na upite građana, priprema materijale poput brošura, letaka, prezentacija, radi na osmišljavanju i provedbi edukativno-informativnih i ostalih događanja. Obavlja poslove internetskog informiranja; priprema, oblikuje, sadržajno uređuje internetske stranice Ministarstva vezano uz djelokrug odnosa s javnošću. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
           Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
           Služba za odnose s javnošću i protokol
           Odjel za protokol
 
-  viši stručni savjetnik za protokol – 1 izvršitelj/ica (redni broj 83. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
 - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 - položen državni ispit II razine
 - znanje engleskog jezika
 - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Vodi poslove protokola za ministra i druge državne dužnosnike. Sukladno dogovorenim aktivnostima s nadređenima, radi stručne, organizacijske i tehničke poslove za pripremu konferencija za medije, izlazaka na teren, informativno-edukativnih događanja te svih ostalih obaveza vezanih uz promidžbu i informiranje Ministarstva. Direktno komunicira sa svim dionicima uključenima u protokolu, prikuplja sve potrebne informacije te priprema protokol i ostale potrebne protokolarne radnje za sudjelovanje predstavnika Ministarstva. Vodi evidenciju zaprimljenih pozivnica te u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva postupa po istima. Zaprima i vodi zahtjeve za pokroviteljstva koje Ministarstvo zaprima te u suradnji s ostalim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, priprema i predlaže odgovore na ista. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr .

Poziv za iskaz interesa
1.9. 2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-1-21-4
Zagreb, 25. kolovoza 2021.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem redu) objavljuje
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na sljedeća radna mjesta:
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
Služba za financije i proračun
     Odjel za financijsko upravljanje i kontrolu
 
-  voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica (redni broj 48. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
     - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
       sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih
       znanosti (polje ekonomija)
     - najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
     - položen državni ispit II razine
     - znanje engleskog jezika
     - znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Odjelom, koordinira razvoj financijskog upravljanja i kontrola u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva i proračunskim korisnicima u nadležnosti. Prati zakone i druge propise iz svog djelokruga rada. Daje primjedbe, prijedloge i mišljenja na prijedloge propisa, vezano uz djelokrug rada Odjela. Daje smjernice i izrađuje naputke u skladu s važećim propisima iz svog djelokruga rada i uvažavajući posebnosti u poslovanju Ministarstva i upute za potrebe financijskog upravljanja, prati i koordinira provedbu plana uspostave i razvoja financijskog upravljanja i kontrola. Sudjeluje u provedbi izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti i koordinira provedbu suštinske provjere sadržaja Izjava o fiskalnoj odgovornosti čelnika proračunskih korisnika u nadležnosti Ministarstva i trgovačkih društava. Izrađuje nacrte internih akata/procedura za sve značajnije procese uključujući i upravljanje rizicima, sudjeluje u izradi obrazaca za opis i popis poslovnih procesa i procjenu rizika, brine o ažuriranju dokumentacije vezane uz mape poslovnih procesa i registar rizika, vodi popis poslovnih procesa i rizika i ažurira dokumentaciju vezanu uz knjigu poslovnih procesa i registar rizika. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 1. GLAVNO TAJNIŠTVO
     Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
     Služba za računovodstvo
 
-  računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica (redni broj 59. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja kontrolu ispravnosti putnih naloga, obavlja gotovinske uplate i isplate iz kunske i devizne blagajne na osnovu uredno likvidirane dokumentacije, vodi blagajničke izvještaje i druge propisane evidencije, obračunava putne naloge i kontrolira račune za isplatu preko blagajne, kontrolira istinitost i točnost blagajničkih izvješća s prilozima, izrađuje zbrojni i virmanski nalog za plaćanje, usklađuje knjižene stavke po kontima glavne knjige sa analitičkom evidencijom, vodi brigu o čuvanju novca i vrijednosnih papira, vodi evidenciju o izdanim akontacijama za putne troškove, vrši ispis obrazaca za podizanje deviznih dnevnica i obavlja obračun i isplatu po obavljenom putu, izrađuje JOPPD obrazac i dostavlja ga e-poreznoj, obavlja suštinsku, financijsku i računsku kontrolu (prethodnu kontrolu) dokumentacije za plaćanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
            Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskazivanje interesa
10. 8. 2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-3
Zagreb, 21. srpnja 2021.
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-13 od 16. srpnja 2021. godine  (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
1. UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za unapređenje trgovine i tržišta
Odjel za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak

 
-  viši stručni savjetnik za trgovinu, tržište i drugostupanjski postupak – 3 izvršitelja/ica (redni broj 314. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja najsloženije poslove u vezi s unapređenjem i razvojem trgovine Republike Hrvatske te poduzima aktivnosti u vezi s prilagodbom hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na trgovinu sa zakonodavstvom Europske unije, predlaže i donosi strategiju razvoja trgovine, prati i predlaže modele razvoja trgovine u skladu s nastalim uvjetima na tržištu, priprema analitičke podloge i predlaže mjere unaprjeđenja trgovine na malo i trgovine na veliko s aspekta njenog približavanja potrebama potrošača, te osigurava ravnomjeran razvoj trgovine na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, vodeći računa o specifičnim potrebama pojedinih kategorija potrošača i očuvanju urbanih središta, predlaže mjere u vezi radnog vremena u djelatnosti trgovine, provodi prvostupanjski upravni postupak vezano uz registraciju stranih predstavništava u Republici Hrvatskoj, vodi upravni postupak u vezi ispunjavanja uvjeta za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina, sudjeluje u provedbi stručnog ispita za osposobljavanje agenta za posredovanje u prometu nekretnina, pruža stručnu pomoć tijelima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nadležnim za poslove trgovine, priprema i izrađuje nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, koordinira i provodi poslove vezane za savjetovanje s javnošću, izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Odjela, surađuje s ministarstvima i drugim središnjim tijelima državne uprave pri izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Odjela, izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, priprema odgovore na zastupnička pitanja iz nadležnosti Odjela, provodi drugostupanjski upravni postupak vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, a vezano uz žalbe na rješenja o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta koja donose nadležna upravna tijela županije, odnosno Grada Zagreba, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, poduzima radnje u upravnim sporovima pred upravnim sudovima i Visokim upravnim sudom u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti, provodi upravni nadzor nad tijelima državne uprave u županijama, odnosno Gradu Zagrebu, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na gospodarstvo, surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim institucijama, priprema odgovore na predstavke i pritužbe građana iz djelokruga Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
2.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo

 
-  viši stručni savjetnik za razvoj elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva– 1 izvršitelj/ica (redni broj 323. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja stručne poslove u vezi razvitka elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva, potiče donošenje kodeksa ponašanja za elektroničko poslovanje, obavlja aktivnosti provođenja kampanja za podizanje javne svijesti o mogućnostima primjene elektroničkog poslovanja, prati i izrađuje godišnje studije prepreka elektroničkom poslovanju, prati napredak elektroničkog poslovanja, surađuje s drugim državnim tijelima i tijelima državne uprave kao i drugim gospodarskim subjektima i institucijama, prati sve promjene zakonske regulative vezane uz elektroničko poslovanje, prati aktivnosti u vezi prilagodbe nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje s područja Republike Hrvatske i Europske unije, predlaže i prati iz svoga djelokruga sadržaj projekata programa Europske unije, sudjeluje u pripremi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
3.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za trgovinu i tržište
Služba za digitalno gospodarstvo
 

-  stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 324. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja administrativne i druge poslove u vezi praćenja i provedbe okvira usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, obavlja poslove u vezi s izradom i provedbom zakona i drugih propisa iz područja usluga povjerenja, prati zakonodavstvo Europske unije iz područja usluga povjerenja, elektroničkih računa i elektroničke trgovine, surađuje s nadležnim tijelima za elektroničko poslovanje i digitalnu ekonomiju s područja Europske unije, priprema materijale i obavlja administrativne poslove vezane uz razvoj digitalnog gospodarstva, sudjeluje u pripremi i provedbi programa i projekata financiranih iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći, sudjeluje u administrativnim poslovima vezano uz izradu Strategija razvitka digitalnog gospodarstva, sudjeluje u izradi odgovarajućih portala za elektroničko poslovanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
4.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za robe na unutarnjem tržištu i centar SOLVIT
Odjel za usklađivanje tehničkog zakonodavstva

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 331. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene poslove vezano za usklađivanje i implementaciju tehničkog zakonodavstva u području slobode kretanja roba; sudjeluje u izradi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području slobode kretanja roba, te, po potrebi, sudjeluje u radu istih; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, i drugih akata   kojima se uređuju horizontalna pitanja iz područja slobode kretanja roba; izrađuje primjedbe, prijedloge i mišljenja na nacrte prijedloga zakona i podzakonskih propisa iz nadležnosti Službe; obavlja poslove notifikacije i unos podataka o prenošenju direktiva iz djelokruga ministarstva u MNE bazu Europske komisije; izrađuje upute, pravna stajališta, objašnjenja i mišljenja u svezi s primjenom zakona i drugih propisa iz djelokruga Službe; daje mišljenje na nacrte prijedloga zakona i drugih akata dostavljenih od tijela državne uprave; izrađuje analize i priprema analitičke podloge za praćenje stanja u području slobode kretanja roba; obavlja poslove vezane za prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti preko NANDO sustava; surađuje s institucijama za infrastrukturu kvalitete; surađuje s drugim središnjim tijelima državne uprave i ostalim tijelima javne vlasti. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
5.  UPRAVA ZA TRGOVINU I POLITIKU JAVNE NABAVE
Sektor za robe i usluge
Služba za usluge i Centar unutarnjeg tržišta EU
Odjel za Centar unutarnjeg tržišta EU

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 339. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij  iz znanstvenog područja prirodnih, društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti,
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Obavlja složene stručne poslove vezane uz praćenje i koordinaciju rada EU kontaktnih točaka i alata unutarnjeg tržišta EU u nadležnosti Ministarstva te pružanja informacija hrvatskim građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima o poslovanju, zapošljavanju, obrazovanju i kretanju na unutarnjem tržištu EU: sudjeluje u koordinaciji međuresornog razvoja elektroničke Jedinstvene kontaktne točke za usluge u Hrvatskoj; sudjeluje u praćenju i koordinaciji strane tehničke pomoći i međunarodnih projekata te u koordinaciji prekogranične suradnje u području unutarnjeg tržišta EU; sudjeluje u koordinaciji provedbe promidžbenih aktivnosti te u organizaciji i realizaciji konferencija, seminara, edukacija i radionica s predstavnicima nacionalnih i međunarodnih institucija i organizacija u svrhu informiranja građana, poduzetnika i nadležnih tijela o politikama i aktivnostima na unutarnje tržištu EU; sudjeluje u pripremi stajališta za tijela i institucije Europske unije u području prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, te sudjeluje u radu istih. Surađuje s drugim tijelima državne uprave te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, institucijama i organizacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.

 
6.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za pravne i normativne poslove

 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 659. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika 
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.


7.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  voditelj odjela – 1 izvršitelj/ica (redni broj 663. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni ispit II razine,
- znanje engleskog jezika,
- znanje rada na računalu.
 
Poslovi i zadaci:
Rukovodi Odjelom, sudjeluje u izradi Strateškog plana Ministarstva, obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu Odjela, uključujući rješavanje u upravnim stvarima i provođenje upravnog nadzora, donosi rješenja u upravnom postupku, inicira podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. Sudjeluje u izradi nacrta zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, daje mišljenja i objašnjenja u vezi provedbe zakona i drugih propisa, priprema odgovore na predstavke i pritužbe u odnosu na rad službenika Odjela u odnosu na rad i postupanje prvostupanjskih tijela kao i u odnosu na pojedinačne upravne akte, nadzire poslove vođenja evidencije u upravno sudskoj praksi.  Surađuje s Upravnim sudom Republike Hrvatske, Državnim odvjetništvom, tijelima državne i sudske vlasti i tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, priprema odgovore i obavijesti po traženjima Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, priprema nacrte rješenja po prigovorima koje donosi ministar, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova. Predlaže i poduzima mjere za unapređenje rada prvostupanjskih tijela pripremom stručnih mišljenja radi jedinstvenog postupanja u primjeni propisa. Pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
  
8.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
Služba za žalbe i zastupanje u energetici i naftnom rudarstvu
Odjel za žalbe i zastupanje

 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 670. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
-  najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:
Donosi rješenja u upravnom postupku, priprema dokumentaciju, očitovanja, obavlja druge poslove te pruža stručnu pomoć Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Međuresornom povjerenstvu za postupanje po zahtjevima stranih ulagača vezanim uz sporove koji proizlaze iz dvostranih ugovora Republike Hrvatske iz područja poticanja i zaštite ulaganja vezano za investicijske sporove, surađuje s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske te priprema dokumentaciju, očitovanja, mišljenja te pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete; zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima pokrenutim protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva i prvostupanjskih upravnih akata tijela s javnim ovlastima propisanim posebnim zakonima, kao i prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova, a sve u skladu s punomoćima izdanim od ministra. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih

 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskazivanje interesa
8.6.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-2
Zagreb, 7. lipnja 2021.
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
 1. UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetsku politiku i planiranje
Služba za energetsku strategiju i statistike planiranja
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 278. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih, društvenih ili humanističkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Surađuje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, sudjeluje u izradi zakona i propisa iz područja energetike, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike i nuklearne sigurnosti, prati usklađenost hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, surađuje s tijelima državne uprave i raznim ustanovama. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Prati primjenu domaćih i međunarodnih propisa i sudjeluje u provedbi programa i projekata međunarodne suradnje. Sudjeluje u praćenju međunarodna stanja i trendova u sektoru energetike, poglavito vezanih uz aspekte sigurnosti opskrbe i održivosti, razvoja tržišta energentima, te mogućnosti implementacija novih tehnologija. Sudjeluje u izradi propisa kojima se štite krajnji kupci energije koji imaju posebnu zaštitu u slučaju kriznih stanja, zbog sigurnosnih razloga, mogućeg ugrožavanja života i rada te socijalnih razloga. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 287. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, elektroenergetike, nafte, plina i nuklearne sigurnosti radi usklađivanja s propisima Europske unije, prati i koordinira primjenu domaćih propisa i usklađenost s propisima Europske unije, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike i nuklearne sigurnosti. Surađuje s tijelima državne uprave i drugim ustanovama. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Kontinuirano prati utjecaj svjetskog na domaće tržište nafte, naftnih derivata, kontinuirano prati cijene energenata i energije na tržištu, prati utjecaj cijena energenata na gospodarski razvitak, te utjecaj cijena energenata na socijalno osjetljive i ugrožene kategorije stanovništva. Obavlja nadzor nad provedbom zacrtanih planova izgradnje, korištenja, modernizacije/obnove energetskih objekata, prati razvitak naftno-plinskoga gospodarstva u regiji i inozemstvu prati razvoj zakonodavstva Europske unije u području energetike i razvoja tržišta radi implementacije u hrvatsko zakonodavstvo. Sudjeluje u pripremi materijala za sastanke s Europskom komisijom i po potrebi sudjeluje na sastancima. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
3.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za razvoj energetskih tržišta i energetsku infrastrukturu
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 288. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Koordinira i sudjeluje u izradi prijedloga zakona i propisa iz područja energetike, toplinske energije i plina radi usklađivanja s propisima Europske unije, prati i koordinira primjenu domaćih propisa i usklađenost s propisima Europske unije, sudjeluje u pripremi međunarodnih ugovora i drugih međunarodnih dokumenata iz područja energetike, toplinske energije i plina. Surađuje s tijelima državne uprave i drugim ustanovama. Analizira sigurnost opskrbe toplinskom energijom te odnose prema potrošačima, prati i analizira učinkovitost izgradnje novih objekata u toplinskom sustavu, prati i analizira djelotvornost funkcioniranja toplinskog sustava, prati razvojne programe i poslovanje trgovačkih društava iz područja toplinarstva. Kontinuirano prati utjecaj svjetskog na domaće tržište prirodnog plina, kontinuirano prati i analizira gospodarske mjere i njihov utjecaj na položaj energetike, koordinira međunarodnu suradnju na području prirodnog plina, analizira sigurnost opskrbe energentima i odnose prema potrošačima, kontinuirano prati i analizira odnose cijena između pojedinih energenata na domaćem tržištu. Sudjeluje na međunarodnim programima i projektima međunarodne suradnje na području plina i zaštite okoliša i ostalih pitanja vezanih uz sektor energetike te obavlja. Kontinuirano vodi poslove u vezi s određivanjem prioritetnih projekata za opskrbu energentima u cilju nacionalne i europske povezanosti, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike. Analizira, ocjenjuje i predlaže planove razvoja energetskog sektora vezane uz planove razvoja ljudskih resursa, nacionalnih potencijala i komunikacijske strategije u energetskom sektoru. Aktivno sudjeluje i prati međunarodna stanja i trendove u sektoru energetike, poglavito vezane uz održivost tržišta rada i aspekte sigurnosti opskrbe i održivosti te razvoja tržišta energentima, vezanih uz razvoj ljudskih potencijala te mogućnosti implementacija novih tehnologija, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš i društvo, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Radi na provedbi projekata Europske unije i na drugim projektima iz sektora energetike. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
Služba za obnovljive izvore energije
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 292. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo ili elektrotehnika ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Vodi i sudjeluje u pripremi, izradi, provedbi i nadzoru primjene ekonomskih instrumenata (poticaji, potpore i sl.) u programima vezanim uz obnovljive izvore, sudjeluje u izradi, provedbi i tumačenju zakonskih i podzakonskih akata iz navedenih područja, sudjeluje u aktivnostima vezanim uz zaštitu okoliša, te sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje na području obnovljivih izvora i zaštite okoliša. Sudjeluje u programima i projektima međunarodne i međuresorne suradnje iz područja obnovljivih izvora energije, sudjeluje u izradi i sklapanju međunarodnih ugovora vezano za obnovljive izvore energije. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora te priprema grafičke priloge uz upravne postupke, priprema i sudjeluje u usmenim raspravama vezanim uz upravni postupak, te vodi zapisnik na usmenim raspravama. Sudjeluje u rješavanju predmeta prvostupanjskog upravnog postupka. Sudjeluje u svim radnjama vezano za Registar obnovljivih izvora energije te objavu istih na web stranicama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
5.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

     Sektor za energetska tržišta i infrastrukturu, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
     Služba za obnovljive izvore energije
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 293. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih znanosti (polje strojarstvo ili elektrotehnika ili rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
 
Poslovi i zadaci:

Vodi i sudjeluje u izradi i provedbi strategijskih, razvojnih i programskih dokumenata, te analitičkih i stručnih podloga, iz područja biogoriva, sudjeluje u izradi, provedbi i tumačenju zakonskih i podzakonskih akata iz navedenih područja, vodi i sudjeluje u pripremi, izradi, provedbi i nadzoru primjene ekonomskih instrumenata (poticaji, potpore i sl.) u programima vezanim uz biogoriva, rukovodi ili sudjeluje u programima i projektima međunarodne i međuresorne suradnje na području biogoriva. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.


6.  UPRAVA ZA ENERGETIKU

     Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
     Služba za ugljikovodike, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 303. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u vođenju upravnih i stručnih poslova koji se odnose na ugljikovodike geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama, kao i registar izdanih dozvola, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provodi postupke provjere elaborata o rezervama, vodi evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provodi postupke provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaje građevinske i uporabne dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja te provodi tehničke preglede za izdavanje uporabnih dozvola za naftno-rudarske objekte i postrojenja. Obavlja upravno-pravne i pravne poslove vezane za područje naftnog rudarstva; priprema dokumentaciju i mišljenja iz područja naftnog rudarstva; rješava po izvanrednim pravnim lijekovima; obavlja stručne, upravne i pravne poslove vezane za poduzimanje radnji u upravnim sporovima. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari u upravnom postupku iz nadležnosti Sektora. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 

Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr


Poziv za iskazivanje interesa za premještaj - Uprava za energetiku (PDF)
 
25.5.2021. Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-01/21-01/27
URBROJ: 517-02-1-1-2-21-1
Zagreb, 18. svibnja 2021.
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja sukladno članku 76., 76.a i 78. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) i Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-20-5 od 16. listopada 2020. godine i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja KLASA: 011-01/20-01/293, URBROJ: 517-02-1-1-21-9 od 26. siječnja 2021. godine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljuje
 
 
POZIV
 
za iskazivanje interesa za premještaj u
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
 
           
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva državne službenike i službenike tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na slijedeća radna mjesta:
 
1. GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za ljudske potencijale i opće  poslove
Služba za opće poslove i strateško planiranje
Odjel za strateško planiranje i analitiku
 
-  stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 40. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili strukovne ili tehničke škole ili  gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni ispit I razine
 • poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja stručne, uredske, administrativne i tehničke poslove; objedinjava izvješća i analize, zaprima, raspoređuje, otprema predmete/poštu te obavlja poslove sređivanja i odlaganja završenih predmeta i o tome vodi evidenciju; izrađuje i otprema dopise u svezi sazivanja sastanaka, prima i prenosi poruke, umnožava; obavlja manje složene poslove iz djelokruga rada Odjela. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO    

Sektor za financije, proračun i računovodstvene poslove
Služba za računovodstvo
 
-  računovodstveni referent – financijski knjigovođa – 1 izvršitelj/ica (redni broj 59. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • srednja stručna sprema ekonomske struke ili gimnazija
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit I razine
 • poznavanje rada na računalu

 Poslovi i zadaci:

Obavlja kontrolu ispravnosti putnih naloga, obavlja gotovinske uplate i isplate iz kunske i devizne blagajne na osnovu uredno likvidirane dokumentacije, vodi blagajničke izvještaje i druge propisane evidencije, obračunava putne naloge i kontrolira račune za isplatu preko blagajne, kontrolira istinitost i točnost blagajničkih izvješća s prilozima, izrađuje zbrojni i virmanski nalog za plaćanje, usklađuje knjižene stavke po kontima glavne knjige sa analitičkom evidencijom, vodi brigu o čuvanju novca i vrijednosnih papira, vodi evidenciju o izdanim akontacijama za putne troškove, vrši ispis obrazaca za podizanje deviznih dnevnica i obavlja obračun i isplatu po obavljenom putu, izrađuje JOPPD obrazac i dostavlja ga e-poreznoj, obavlja suštinsku, financijsku i računsku kontrolu (prethodnu kontrolu) dokumentacije za plaćanje. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
3.  GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za planiranje i praćenje izvršenja ugovora
    
-  viši stručni referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 69. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih, društvenih ili humanističkih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • poznavanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi plana nabave i izmjena i dopuna plana nabave na temelju dostavljenih potreba pojedinih ustrojstvenih jedinica, sudjeluje u praćenju izvršenja plana nabave, dostavlja potrebe Ministarstva tijelu državne uprave nadležnom za središnju javnu nabavu i drugim tijelima državne uprave za nabavne kategorije iz njihove nadležnosti, sudjeluje u sastavljanju službenih i internih izvješća vezanih uz postupke nabave vodi evidencije o postupcima nabave, evidenciju izdanih narudžbenica, zaključenih ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj nabavi Ministarstva, prati ugovore zaključene temeljem okvirnih sporazuma koje je sklopilo tijelo državne uprave nadležno za središnju javnu nabavu, sudjeluje u pripremi i izradi internih akata kojima se uređuje postupak jednostavne nabave. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
4.  GLAVNO TAJNIŠTVO

Sektor za nabavu, informatičke i tehničke poslove
Služba za informatičku i tehničku podršku
Odjel za informatičku podršku i komunikaciju
 
-  viši informatički referent – 1 izvršitelj/ica (redni broj 73. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine iz znanstvenog područja tehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja poslove praćenja, kontrole rada i obrade informacijsko-dokumentacijskog sustava, surađuje u izradi informatičkih projekata, predlaže manje složena programska rješenja i informatičke modele, organizira djelovanje informatičkog sustava i pripadnih sklopova (računala, računalne mreže, programska rješenja), pruža stručnu pomoć korisnicima informatičkih resursa svih upravnih organizacija i ustrojstvenih jedinica Ministarstva, upravlja sustavima elektroničke pošte i razmjene elektroničkih dokumenata, uspostavlja i upravlja sustavima baze podataka te obavlja i druge stručne poslove potrebne za djelotvornost informatičkog sustava, sudjeluje u optimizaciji sadržaja na mrežnoj Web sjedištu – usklađivanje sa standardima i optimizacija za pretraživačke servise, planiranje verzija i izdanja u okvirima agilne razvojne metodologije te nadzor ispravnosti Internet i Intranet sustava. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
5. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
   
Sektor za klimatsku politiku
Služba za klimatske aktivnost
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 158. Pravilnika)
 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije poslove vezano za zaštitu klimatskog sustava te zaštitu ozonskog sloja. Sudjeluje u izradi stručnih podloga za izradu prijedloga zakona i provedbenih propisa, programa i izvješća iz područja zaštite klime i ozona, prati njihovu provedbu te osigurava usklađenost zakonodavstva s propisima EU. Vodi sustav trgovanja, izdaje i ažurira dozvole za emisije stakleničkih plinova. Obavlja poslove administriranja operatora zrakoplova. Priprema izračun emisijskih jedinica koje se dodjeljuju besplatno za industrijska postrojenja, nadzire izvršenje obveza u pogledu izvješćivanja o emisijama i verifikacije izvješća. Izdaje rješenja o količini besplatnih emisijskih jedinica, sudjeluje u provedbi instrumenata financiranja u okviru sustava trgovanja emisijama. Sudjeluje u praćenju emisija stakleničkih plinova iz pomorskog prometa. Nadzire način upravljanja s korisničkim računima u Registru Unije. Nadzire izvršenje obveze operatera postrojenja i operatora zrakoplova godišnjeg izdavanja i prijenosa emisijskih jedinica. Priprema godišnje izvješće o funkcioniranju sustava trgovanja emisijama. Vodi nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova utvrđuje i nadzire izvršavanje obveza godišnjeg izvješćivanja o emisijama Komisiji i Tajništvu UNFCCC. Koordinira rad Povjerenstava, unaprjeđuje izvješćivanje po sektorima, prati pouzdanost podataka iz sektora i sudjeluje u godišnjoj reviziji izvješća o emisijama, osigurava kvalitetu inventara emisija i koordinira nadzor na nacionalnoj razini. Pregledava izvješća o učinku politike i mjera smanjenja emisija i izvješća o projekcijama emisija stakleničkih plinova te sudjeluje u njihovoj reviziji. Osigurava pripremu i dostavljanje Tajništvu UNFCCC i Komisiji Nacionalnog izvješća o promjeni klime i Dvogodišnjeg izvješća. Prati izvješćivanje i smanjenje emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva. Sudjeluje u izradi i donošenju hrvatskih i EU propisa i strateških dokumenata, izradi podloga i stajališta RH za sastanke Vijeća ministara okoliša EU i njegovih radna tijela. Prati provedbu mjera za ograničavanje emisija stakleničkih plinova iz sektora koji nisu pokriveni sustavom trgovanja emisijskim jedinicama do visine nacionalne godišnje kvote i izvješćuje Komisiju. Obavlja upravne i stručne poslove u vezi s očuvanjem i zaštitom ozonskog sloja. Obavlja poslove u vezi s uspostavom sustava za prikupljanje i oporabu uporabljenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova. Izrađuje izvješća koja se dostavljaju Tajništvu za ozon i Europskoj komisiji. Izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i protupožarnih uređaja, sudjeluje u osmišljavanju i provedbi aktivnosti vezano za osvješćivanje javnosti. Uspostavlja sustav certificiranja osoblja koje obavlja djelatnosti vezano za korištenje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova. Sudjeluje u pripremi tehničkih stručnih podloga za zaključivanje međunarodnih multilateralnih i bilateralnih ugovora i drugih sporazuma. Surađuje sa s tijelima državne uprave, nadležnim upravnim odjelima u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, s gospodarskim subjektima, nevladinim udrugama, i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Priprema projektne zadatke, sudjeluje u provedbi projekta  te nadzire njegovu provedbu, priprema odgovore na pitanja gospodarstvenika, zastupnička pitanja i predstavke, priprema odgovore u vezi s informiranjem javnosti te nadzire i usmjerava razvoj informacijskog sustava zaštite okoliša u području zaštite klime i ozonskog sloja u pitanjima iz djelokruga Službe, izrađuje mišljenja na propise drugih TDU i upute. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
6. UPRAVA ZA KLIMATSKE AKTIVNOSTI
   
Sektor za klimatsku politiku
Služba za opću politiku zaštite klime
 
- viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 163. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Obavlja složenije poslove koordinacije izrade stručnih podloga, stajališta i pregovaračkih platformi vezanih uz opću politiku zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama kao i izrade strateških i planskih dokumenata i propisa iz nadležnosti Službe te izvješća o njihovoj provedbi. Obavlja poslove praćenja i usmjeravanja aktivnosti međunarodne suradnje i EU na području zaštite klime, održivog razvoja, održive proizvodnje i potrošnje i drugih politika iz nadležnosti Službe te sudjeluje u radu relevantnih međunarodnih tijela i tijela EU, priprema podloge i koordinira izradu nacionalnih izvješća. Sudjeluje u pripremi podloga za pripremu međunarodnih sporazuma, programa i protokola iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja te osigurava njihovo izvršavanje. Obavlja složenije poslove promicanja prilagodbe klimatskim promjenama, održive proizvodnje i potrošnje, zelene javne nabave, eko-oznaka, zelene industrije i obrazovanja za održivi razvoj. Sudjeluje u pripremi i izradi stručnih podloga za izradu nacrta prijedloga zakona i provedbenih propisa, strategija, planova, programa i izvješća iz nadležnosti Službe te prati njihovu provedbu. Daje mišljenje na elaborate zaštite okoliša u postupcima ocjene, procjene i strateške procjene utjecaja na okoliša u svrhu integriranja mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama. Predlaže aktivnosti i sudjeluje u provedbi politika i alata održivog razvoja uključujući integrirane politike: održiva potrošnja i proizvodnja, društveno-odgovorno poslovanje, obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvoj i dr. u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, TDU i drugim dionicima. Koordinira rad Povjerenstava iz nadležnosti Službe te surađuje s drugim TDU, stručnim i znanstvenim organizacijama, gospodarstvom i udrugama civilnog društva na poslovima vezanim za znakove zaštite okoliša (Prijatelj okoliša i EU Ecolabel),  zelenu javnu nabavu i drugim instrumentima za promicanje održive proizvodnje i potrošnje. Obavlja specifične poslove vezane za dodjelu godišnjih nacionalnih nagrada i priznanja za dostignuća u zaštiti okoliša. Izrađuje projektne zadatke, organizira radionice, priprema izvješća i obavlja druge administrativne poslove u procesu provedbe projekata. Priprema stručne informacije i vodi specijalizirane internetske stranice o prilagodbi klimi i o zelenoj javnoj nabavi te vodi Facebook stranicu o eko-oznakama. Priprema odgovore na zastupnička pitanja i predstavke, izrađuje mišljenja i upute u vezi zaštite okoliša, održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama, vodi upravni postupak i rješava u upravnom postupku iz djelokruga Službe. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
7.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
    
Služba za pravne i normativne poslove
 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 658. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti (polje - Pravo)
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
8. SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
   
Služba za pravne i normativne poslove
 
-  viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 659. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika 
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva, obavlja poslove u vezi s procjenom učinaka propisa iz djelokruga Ministarstva, prati provedbu zakona i drugih propisa te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te donosi rješenja u upravnom postupku, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na zastupnička pitanja, pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Službe, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Službe, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere. U suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama provodi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose predstavnička tijela općina, gradova i županija iz djelokruga Ministarstva, sudjeluje pripremi očitovanja po traženjima Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, Pučkog pravobranitelja i drugih državnih tijela, prati i analizira zakonodavstvo Europske unije iz područja zaštite okoliša i prirode, osigurava i koordinira sudjelovanje na sastancima radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, putem NMI baze (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja) Europskoj komisiji koordinira pravovremenu dostavu popisa i tekstova svih hrvatskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode kojima su u nacionalno zakonodavstvo preuzete direktive Europske unije sukladno predviđenim rokovima za prenošenje (notifikacija nacionalnih mjera izvršenja).  Prati praksu Europskog suda za ljudska prava i Suda Europske unije te sudjeluju u izradi odgovora povodom povreda prava Europske unije, provodi upravni postupak iz područja pristupa informacijama. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
9.  SAMOSTALNI SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
    
Služba za žalbe i zastupanje u zaštiti okoliša i prirode
    
Odjel za žalbe i zastupanje
 
-  viši upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (redni broj 664. Pravilnika)

Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit II razine
 • znanje engleskog jezika 
 • znanje rada na računalu
 
Poslovi i zadaci:

Vodi upravni postupak, te obavlja najsloženije poslove koji zahtijevaju posebnu samostalnost stručnost i odgovornost u radu Odjela, uključujući rješavanje o upravnim stvarima i provođenje upravnog nadzora, donosi rješenja u upravnom postupku, inicira podnošenje zahtjeva za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne sudske odluke upravnog suda ili Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, zastupa Ministarstvo u upravnim sporovima protiv prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja Ministarstva te prvostupanjskih rješenja donesenih povodom izvanrednih pravnih lijekova, priprema mišljenja i objašnjenja u vezi s provedbom zakona i drugih propisa, priprema odgovore na pitanja građana, izrađuje i koordinira izvješća, informacije i analize iz djelokruga Odjela, obavlja druge najsloženije poslove u vezi s radom Odjela, ukazuje na poboljšanja načina rada i predlaže mjere, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pučkim pravobraniteljem i drugim institucijama, priprema pravna mišljenja i stručne materijale za objavljivanje na web stranicama i za tisak, pruža stručnu pomoć vezano za zahtjeve za mirno rješenje spora i tužbe za naknadu štete. Odgovara za zakonitost rada i postupanja, materijalne i financijske resurse s kojima radi, kvalitetno i pravodobno obavljanje svih poslova iz svojeg djelokruga, obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih.
 
 
Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 
Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
 • presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika odnosno ugovora o radu,
 • svjedodžbu o položenom državnom ispitu,
 • dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.
 
           
Prijave se podnose na e-mail adresu: ljudski.potencijali@mingor.hr

Poziv za iskazivanje interesa za premještaj u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (PDF)