Prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa