Oglasi na određeno vrijeme

5. 12. 2022. Poziv na razgovor (intervju) vezano za Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/22-03/04       
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-13
Zagreb, 5. prosinca 2022.
 
Komisija za provedbu Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
povodom Oglasa KLASA: 112-07/22-03/04, URBROJ: 517-02-1-1-2-22-1 od 21. studenoga 2022. godine, objavljen dana 23. studenoga 2022. godine na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te u „Narodnim novinama“, broj 137/22 od 23. studenoga 2022. godine, za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ica.

POZIV
23. 11. 2022. Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/22-03/4
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-1
Zagreb, 21. studenoga 2022.
 
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
O G L A S
 
za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra gospodarstva i održivog razvoja
 
 • posebni savjetnik u Kabinetu ministra - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjet:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 
Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Poslove podrške ministru u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje ministar odlukom.
 
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova.
 
Osoba imenovana za obavljanje poslova podrške ministru nije državni službenik, ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te se na nju ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika.
 
Osoba imenovana za obavljanje poslova podrške ministru ima:
 1. pravo na plaću koju čini umnožak koeficijenta 2,619 i osnovice koja se primjenjuje na obračun plaće državnih službenika;
 2. pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojeg je prije imenovanja za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja bila zaposlena na neodređeno vrijeme;
 3. ostala prava iz radnoga odnosa sukladno općim propisima o radu.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Obrazac za prijavu nalazi se na dnu ovog oglasa.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
 Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • motivacijsko pismo,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan podatak o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora osoba predložena za imenovanje predočit će izvornike.
 
Ukoliko kandidat dostavi dokumente ili isprave na stranom jeziku, iste moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 
Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni prezimena.
 
Rok za podnošenje prijava na Oglas je 8 dana od dana objave Oglasa u Narodnim novinama.
 
Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, s naznakom „Za Oglas – KLASA 01“, Radnička cesta 80, Zagreb.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa o čemu mu se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan se u prijavi na Oglas  pozvati na to pravo te je uz prijavu dužan priložiti propisani dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Osoba predložena za imenovanje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o imenovanju dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz Oglasa i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od imenovanja.
 
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
Komisiju za provedbu Oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste poziva na razgovor (intervju) na kojem će se utvrđivati razlozi, motivacija i kompetencije kandidata prijavljenih na Oglas. O izboru kandidata odlučuje ministar gospodarstva i održivog razvoja.
 
Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, https://mingo.gov.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o imenovanju.

Oglas 
Obrazac prijave
Obavijest GDPR

Rok prijave: 23. 11. 2022. – 1. 12. 2022.
Narodne novine - objava
16. 11. 2022. Odluka o obustavi Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja
KLASA: 112-07/22-03/3
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-13
Zagreb, 15. studenoga 2022.
 
Ministar gospodarstva i održivog razvoja, na temelju članka 52. stavka 1., a u svezi članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine", broj 66/19), donosi
 
 
ODLUKU
o obustavi Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja 

Tekst ODLUKE
28. 10. 2022. Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme

KLASA: 112-07/22-03/3
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-1
Zagreb, 24. listopada 2022.
 
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
O G L A S
 
za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra gospodarstva i održivog razvoja
 
 • posebni savjetnik u Kabinetu ministra - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjet:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 
Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Poslove podrške ministru u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje ministar odlukom.
 
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova.
 
Osoba imenovana za obavljanje poslova podrške ministru nije državni službenik, ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te se na nju ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika.
 
Osoba imenovana za obavljanje poslova podrške ministru ima:
 1. pravo na plaću koju čini umnožak koeficijenta 2,619 i osnovice koja se primjenjuje na obračun plaće državnih službenika;
 2. pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojeg je prije imenovanja za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja bila zaposlena na neodređeno vrijeme;
 3. ostala prava iz radnoga odnosa sukladno općim propisima o radu.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Obrazac za prijavu nalazi se na dnu ovog oglasa.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
 
Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • motivacijsko pismo,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan podatak o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora osoba predložena za imenovanje predočit će izvornike.
 
Ukoliko kandidat dostavi dokumente ili isprave na stranom jeziku, iste moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 
Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni prezimena.
 
Rok za podnošenje prijava na Oglas je 8 dana od dana objave Oglasa u Narodnim novinama.

Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, s naznakom „Za Oglas – KLASA 01“, Radnička cesta 80, Zagreb.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa o čemu mu se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan se u prijavi na Oglas  pozvati na to pravo te je uz prijavu dužan priložiti propisani dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Osoba predložena za imenovanje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o imenovanju dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz Oglasa i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od imenovanja.
 
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
Komisiju za provedbu Oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste poziva na razgovor (intervju) na kojem će se utvrđivati razlozi, motivacija i kompetencije kandidata prijavljenih na Oglas. O izboru kandidata odlučuje ministar gospodarstva i održivog razvoja.
 
Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, https://mingo.gov.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o imenovanju.


Oglas 
Obrazac prijave
Obavijest GDPR

Rok prijave: 28. 10. 2022. - 7. 11. 2022. 
Narodne novine - objava
 
 
18. 7. 2022. Poziv na razgovor (intervju) vezano za Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/22-03/01        
URBROJ: 517-02-1-1-2-22-11 
Zagreb, 18. srpnja 2022.
 
Komisija za provedbu Oglasa za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Povodom Oglasa KLASA: 112-07/22-03/01, URBROJ: 517-02-1-1-22-1od 30. lipnja 2022. godine, objavljen dana 6. srpnja 2022. godine na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te u Narodnim novinama broj 78/22 od 06. srpnja 2022. godine, za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje dok traje mandat ministra gospodarstva i održivog razvoja na radno mjesto - posebni savjetnik u kabinetu ministra -1 izvršitelj/ ica.

POZIV
6. 7. 2022. Oglas za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/22-03/01
URBROJ: 517-02-1-1-22-1
Zagreb, 30. lipnja 2022.
 
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
O G L A S
 
za imenovanje osobe za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra gospodarstva i održivog razvoja
 
 • posebni savjetnik u Kabinetu ministra - 1 izvršitelj
 
Stručni uvjet:
 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 
Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
Poslove podrške ministru u provedbi utvrđene politike Vlade mogu na određeno vrijeme, a najdulje za vrijeme trajanja mandata ministra, obavljati druge osobe koje na temelju oglasa imenuje ministar odlukom.
 
Poslovi podrške ministru odnose se na savjetovanje, pripremne radnje u vezi sa strateškim planiranjem, suradnju s medijima te pružanje pomoći za obavljanje navedenih poslova.
 
Osoba imenovana za obavljanje poslova podrške ministru nije državni službenik, ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te se na nju ne primjenjuju odredbe zakona, drugih propisa i kolektivnih ugovora kojima se uređuju prava i obveze državnih službenika.
 
Osoba imenovana za obavljanje poslova podrške ministru ima:
 1. pravo na plaću koju čini umnožak koeficijenta 2,619 i osnovice koja se primjenjuje na obračun plaće državnih službenika;
 2. pravo na povratak na rad kod poslodavca kod kojeg je prije imenovanja za obavljanje poslova podrške ministru gospodarstva i održivog razvoja bila zaposlena na neodređeno vrijeme;
 3. ostala prava iz radnoga odnosa sukladno općim propisima o radu.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa e-pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
 
Obrazac za prijavu nalazi se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, https://mingo.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
 
Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • motivacijsko pismo,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),
 • presliku diplome,
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidan podatak o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora osoba predložena za imenovanje predočit će izvornike.
 
Ukoliko kandidat dostavi dokumente ili isprave na stranom jeziku, iste moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 
Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni prezimena.
 
Rok za podnošenje prijava na Oglas je 8 dana od dana objave Oglasa u Narodnim novinama.
 
Prijave na Oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, s naznakom „Za Oglas – KLASA 01“,Radnička cesta 80, Zagreb.
 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu te koja je vlastoručno potpisana.
 
Kandidat koji nije podnio pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa o čemu mu se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.
 
Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan se u prijavi na Oglas  pozvati na to pravo te je uz prijavu dužan priložiti propisani dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na Oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Osoba predložena za imenovanje pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja odluke o imenovanju dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz Oglasa i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz Oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustajanjem od imenovanja.
 
Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
Komisiju za provedbu Oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste poziva na razgovor (intervju) na kojem će se utvrđivati razlozi, motivacija i kompetencije kandidata prijavljenih na Oglas. O izboru kandidata odlučuje ministar gospodarstva i održivog razvoja.
 
Kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) više se ne smatra kandidatom u postupku.
 
Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objavit će se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, https://mingo.gov.hr najmanje 5 dana prije održavanja razgovora (intervjua).
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o imenovanju.

Oglas 
Obrazac prijave
Obavijest GDPR

Rok prijave: 6. 7. 2022. - 14. 7. 2022. 
Narodne novine - objava
 
Pozivi na razgovor
13.12.2021. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/21-03/02
URBROJ: 517-02-1-21-4
Zagreb, 9. prosinca 2021.
 
Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-03/21-01/90, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 15. listopada 2021. godine te prethodne suglasnosti Ministarstva financija: KLASA: 100-01/21-01/142, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 2. prosinca 2021. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
O G L A S
 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
 
 1. stručni referent – 1 izvršitelj (rbr. 9.) – radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke ili strukovne škole ili gimnazija
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit I razine
- poznavanje rada na računalu
 
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale i opće  poslove
Služba za ljudske potencijale
Odjel za planiranje, zapošljavanje i izobrazbu
 
 1. stručni savjetnik – 1 izvršitelj (rbr. 18.) – radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,     
  tehničkih, biotehničkih, društvenih, humanističkih ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- poznavanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor upravnog nadzora, kontrole naknada i žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
Služba žalbenog postupka u vodnom gospodarstvu
 
 1. viši upravni savjetnik za žalbe na ovrhe vodnih naknada i akte prvostupanjskih tijela – 1 izvršitelj (rbr. 418.) – radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski   
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,    
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje rada na računalu
 
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za okoliš
Služba za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti
Odjel za klimatske aktivnosti
 
 1. viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj (rbr. 582.) - radi zamjene do povratka duže vrijeme odsutnoga službenika
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni ispit II razine
- znanje engleskog jezika
- znanje rada na računalu
 
Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
Na navedena radna mjesta ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja navedenog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. Državni ispit nije dužna polagati osoba s položenim pravosudnim ispitom.
 
Obvezni probni rad traje dva mjeseca.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeni na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta za koje je raspisan oglas objavit će se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti sve podatke tražene u Obrascu prijave.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, https://mingo.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:
 
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. preslik svjedodžbe/diplome (strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obavezno dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja; a dodatno dostaviti preslik ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove ili preslik rješenja o rasporedu na radno mjesto ili preslik ugovora o djelu),
 5. preslik svjedodžbe/uvjerenja o položenome državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni ispit odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu,
 6. dokaz (za radna mjesta za koja je znanje engleskog jezika stručni uvjet) - potvrda škole stranih jezika, preslika indeksa ili svjedodžbe srednje škole iz kojeg je vidljivo da je engleski jezik položen i sl.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Ukoliko kandidat dostavi dokumente ili isprave na stranom jeziku, iste moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 
Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 
Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni prezimena.
 
Ukoliko kandidat ima višu kvalifikaciju od potrebne, nužno je da isti dostavi dokaz o završenoj stručnoj spremi, koja je uvjet za raspored na radno mjesto na koje se prijavljuje.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, broj i naziv radnog mjesta“.
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava ispunjen Obrazac prijave i sve dokaze i priloge navedene u tekstu oglasa.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest, u pravilu, elektroničkom poštom.
 
Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz oglasa, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
 
Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.


Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Opis poslova i podaci o plaći
Obrazac prijave
Obavijest GDPR

Rok prijave: 14.12.2021. - 21.12.2021. 

Rješenje o prijmu za radno mjesto_rbr. 9.
Rješenje o prijmu za radno mjesto_rbr. 18.
Rješenje o prijmu za radno mjesto_rbr. 582.

Odluka o djelomičnoj obustavi za radno mjesto_rbr. 418.

13.12.2021. Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
KLASA: 112-07/21-03/03
URBROJ: 517-02-1-21-7
Zagreb, 8. prosinca 2021.
 
Na temelju članka 61. stavka 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 i 98/19) i prethodne suglasnosti Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-03/21-01/91, URBROJ: 514-08-01-02/02-21-02 od 18. listopada 2021. godine i KLASA: 112-03/21-01/91, URBROJ: 514-08-01-02/05-21-04 od 16. studenoga 2021. godine te prethodne suglasnosti Ministarstva financija: KLASA: 100-01/21-01/165, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 26. studenog 2021. godine i KLASA: 100-01/21-01/140, URBROJ: 513-05-01-21-3 od 2. prosinca 2021. godine, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisuje
 
O G L A S
 
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
 
I. Projekt prekogranične aktivnosti podizanja razine svijesti i inovativnih rješenja o morskom otpadu, engl. MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions, akronim MARLESS, oznaka projekta ID 10253874, u sklopu 2014 – 2020 Interreg V-A, Italy – Croatia CBC Programa – vrijeme trajanja projekta do 31. prosinca 2022. godine
 
UPRAVA VODNOGA GOSPODARSTVA I ZAŠTITE MORA
Sektor voda, vodnog dobra, vodne politike i međunarodne suradnje
Služba vodne politike i međunarodne suradnje
Odjel vodne politike
 
 1. stručni suradnik za vodnu politiku – 1 izvršitelj (rbr. 404.) – za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,  
  tehničkih, biotehničkih ili društvenih znanosti;
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
II. Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ - vrijeme trajanja projekta do 30. studenoga 2023. godine
 
UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Sektor za bioraznolikost i strateške poslove
Služba za strateške poslove
 
 1. stručni suradnik1 izvršitelj (rbr. 449.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih 
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje 
  poljoprivreda-agronomija ili šumarstvo);
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
 
UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Sektor za zaštićena područja i ocjenu prihvatljivosti
Služba za zaštićena područja
 
 1. stručni savjetnik2 izvršitelja (rbr. 453.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih
  (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti), biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda-agronomija ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje geodezija ili
  interdisciplinarne tehničke znanosti ili arhitektura i urbanizam ili građevinarstvo) ili
  interdisciplinarna područja znanosti (polje geografija);
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za okoliš
Služba za informacijske sustave i izvještavanje
Odjel za upravljanje irazvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
 
 1. stručni savjetnik3 izvršitelja (rbr. 571.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti;
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
 - znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za prirodu
Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću
           
 1. viši stručni savjetnik1 izvršitelj (rbr. 608.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih   
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili
  biomedicina i zdravstvo(polje veterinarska medicina) ili tehničkih znanosti ( polje rudarstvo, 
  nafta i geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarno područje znanosti (polje geografija) ili  
  znanstvenog područja društvenih znanosti;
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za prirodu
Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
 Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
 1. viši stručni savjetnik4 izvršitelja (rbr. 631.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih 
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih
  znanosti (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje
  rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo);
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
III. Projekt LIFE CONTRA Ailanthus (LIFE19 NAT/HR/001070) - vrijeme trajanja projekta do 1. travnja 2025. godine
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za prirodu
Služba za inventarizaciju, vrednovanje i praćenje stanja prirode
Odjel za planiranje upravljanja vrstama, staništima i georaznolikošću
 
 1. viši stručni savjetnik1 izvršitelj (rbr. 608.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski 
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih   
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje
  poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo ili interdisciplinarne biotehničke znanosti) ili
  biomedicina i zdravstvo(polje veterinarska medicina) ili tehničkih znanosti ( polje rudarstvo, 
  nafta i geološko inženjerstvo) ili interdisciplinarno područje znanosti (polje geografija) ili  
  znanstvenog područja društvenih znanosti;
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za prirodu
Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
 1. viši stručni savjetnik3 izvršitelja (rbr. 631.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih 
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih
  znanosti (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje
  rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo);
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
IV. Projekt „Razvoj sustava praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova“ - vrijeme trajanja projekta do 30. lipnja 2023. godine
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za okoliš
Služba za informacijske sustave i izvještavanje
Odjel za upravljanje irazvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
 
 1. stručni savjetnik3 izvršitelja (rbr. 571.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti;
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
 - znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
V. Projekt „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ - vrijeme trajanja projekta do 31. prosinca 2022. godine
 
UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Sektor za bioraznolikost i strateške poslove
Služba za strateške poslove
 
 1. stručni suradnik2 izvršitelja (rbr. 449.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih 
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje 
  poljoprivreda-agronomija ili šumarstvo);
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za okoliš
Služba za informacijske sustave i izvještavanje
Odjel za upravljanje i  razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
 
 1. stručni savjetnik2 izvršitelja (rbr. 571.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti;
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
 - znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
VI. Projekt LIFE18 CAP/HR000001 – Jačanje kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku - vrijeme trajanja projekta do 31. ožujka 2023. godine
 
UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE EU, EUROPSKE I MEĐUNARODNE POSLOVE
Služba za europske poslove
Odjel za programe EU
 
 1. viši stručni savjetnik4 izvršitelja (rbr. 556.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni  studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih,
  humanističkih, tehničkih, prirodnih ili biotehničkih znanosti;
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
 
VII. Projekt „EUROSTAT“ - vrijeme trajanja projekta do 24. rujna 2022. godine
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za okoliš
Služba za informacijske sustave i izvještavanje
Odjel za upravljanje i  razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
 
 1. stručni savjetnik1 izvršitelj (rbr. 571.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti;
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
 - znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za prirodu
Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
 1. viši stručni savjetnik1 izvršitelj (rbr. 631.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih 
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih
  znanosti (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje
  rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo);
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
VIII. Projekt „CROBUZZ KLIMA“ - vrijeme trajanja projekta do 31. prosinca 2023. godine
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za prirodu
Služba za ekološku mrežu i održivost korištenja prirodnih dobara
Odjel za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu
 
 1. viši stručni savjetnik1 izvršitelj (rbr. 631.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih 
  znanosti (polje biologija ili geologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih
  znanosti (polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo) ili tehničkih znanosti (polje
  rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo);
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
IX. Projekt „Učinkovitije upravljanje speleološkim objektima Republike Hrvatske kroz održavanje i nadogradnju sustava CroSpeleo kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“ - vrijeme trajanja projekta do 31. prosinca 2026. godine
 
ZAVOD ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE
Sektor za okoliš
Služba za informacijske sustave i izvještavanje
Odjel za upravljanje i  razvoj informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode
 
 1. stručni savjetnik1 izvršitelj (rbr. 571.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih,
  tehničkih ili biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva ili društvenih znanosti;
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
 - znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 

X. Projekt „Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta“ - vrijeme trajanja projekta do 31. srpnja 2022. godine
 
UPRAVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
Sektor za bioraznolikost i strateške poslove
Služba za strateške poslove
 
 1. stručni suradnik1 izvršitelj (rbr. 449.) - za vrijeme trajanja projekta
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski  
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih 
  znanosti (polje biologija ili interdisciplinarne prirodne znanosti) ili biotehničkih znanosti (polje 
  poljoprivreda-agronomija ili šumarstvo);
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- položen državni ispit II razine;
- znanje engleskog jezika;
- znanje rada na računalu.
 
 
Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
 
Na navedena radna mjesta ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, odnosno državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja navedenog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. Državni ispit nije dužna polagati osoba s položenim pravosudnim ispitom.
 
Obvezni probni rad traje dva mjeseca.
 
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Komisija utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Mjesto i vrijeme održavanja razgovora (intervjua) biti će objavljeni na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor (intervju).
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na oglas te se više neće smatrati kandidatom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći za radna mjesta za koje je raspisan oglas objavit će se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr.
 
U prijavi na oglas potrebno je navesti sve podatke tražene u Obrascu prijave.
 
Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, https://mingo.gov.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti:
 
 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 3. preslik svjedodžbe/diplome (strane svjedodžbe/diplome/potvrde moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obavezno dostaviti elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja; a dodatno dostaviti preslik ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao poslove ili preslik rješenja o rasporedu na radno mjesto ili preslik ugovora o djelu),
 5. preslik svjedodžbe/uvjerenja o položenome državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu ako kandidat ima položen državni ispit odnosno uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu,
 6. dokaz (za radna mjesta za koja je znanje engleskog jezika stručni uvjet) - potvrda škole stranih jezika, preslika indeksa ili svjedodžbe srednje škole iz kojeg je vidljivo da je engleski jezik položen i sl.
 
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat je dužan predočiti izvornik.
Ukoliko kandidat dostavi dokumente ili isprave na stranom jeziku, iste moraju biti prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.
 
Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako radno mjesto podnijeti zasebnu prijavu sa svim traženim prilozima.
 
Ukoliko je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumentaciju sa starim prezimenom, potrebno je da ista dostavi dokaz o promjeni prezimena.
 
Ukoliko kandidat ima višu kvalifikaciju od potrebne, nužno je da isti dostavi dokaz o završenoj stručnoj spremi, koja je uvjet za raspored na radno mjesto na koje se prijavljuje.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, neposredno ili preporučeno poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, broj i naziv radnog mjesta“.
 
Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava ispunjen Obrazac prijave i sve dokaze i priloge navedene u tekstu oglasa.
 
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu mu se dostavlja pisana obavijest, u pravilu, elektroničkom poštom.
 
Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu, prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17,
98/19 i 84/21), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21) uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz oglasa, dužan je priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
 
Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.
 
Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
 
O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i na web-stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr.
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Opis poslova i podaci o plaći
Obrazac prijave
Obavijest GDPR
Rok prijave: 14.12.2021. - 21.12.2021.

Rješenje o prijmu za radno mjesto_rbr. 556. - 1.
Rješenje o prijmu za radno mjesto_rbr. 556. - 2.
Rješenje o prijmu za radno mjesto_rbr. 556. - 3.
Rješenje o prijmu za radno mjesto_rbr. 556. - 4.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 449. - 1.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 571  - 1.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. - 1.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. - 2.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. -3.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. - 4.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 453. - 1.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 453. - 2.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 571. - 2.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 571. - 3.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 571. - 4.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 571. - 5.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 571. - 6.
Rješenje o prijmu za radno mjestu rbr. 571. - 7.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 608. - 1.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 608. - 2.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. - 5.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. - 6.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. - 7.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 631. - 8.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 404. - 1.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 449. - 2.
Rješenje o prijmu za radno mjesto rbr. 449. - 3.
Odluka o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu
Odluka o djelomičnoj obustavi za 2 RM
Rješenje u postupku oglašavanja ništavnim Rješenja o prijmu
30.7.2021. - oglas za rad na ugovor o djelu za vrijeme trajanja LIFE projekta - LIFE CROLIS (LIFE GIC/HR/001270)
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
objavljuje oglas za rad na ugovor o djelu za vrijeme trajanja LIFE projekta - LIFE CROLIS (LIFE GIC/HR/001270)
 
Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koje zajedno s drugim institucijama razvija sveobuhvatni sustav identifikacije zemljišta.
Vrijednost projekta: 6,248.735 EUR od kojih program Europske komisije LIFE pokriva 55% troškova te 27,5% sredstava za traženu informatičku opremu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokriva 22,5% iznosa te ostatak od 22,5% institucije uključene u projekt.
Izvor financiranja: Aktivnost K905030 Informacijski sustav za zemljišta CROLIS iz izvora 43, iz izvora 51 i iz izvora 52
Trajanje projekta: 1.10.2020. – 30.4.2024.
Očekivani (okvirni) početak rada: 1. rujna 2021.
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Zagreb
Rok za prijavu: -
 
Prijave dostaviti na adresu:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Uprava za klimatske aktivnosti
„Natječaj za rad na projektu LIFE CROLIS“
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
 
Dokumentacija koju je potrebno dostaviti za prijavu:
 • molba s naznakom radnog mjesta za koji se prijavljuje
 • motivacijsko pismo
 • životopis,
 • preslika diplome
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obvezno dostaviti elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji koja mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručni spremi te trajanju staža osiguranja; a dodatno dostaviti presliku ugovora o radu kod poslodavca ili uvjerenja poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat/kinja obavljao/la, u kojem stupnju obrazovanja i vremensko razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao/la poslove ili dr.),
 • dokaz znanja engleskog jezika (preslika indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz koje je vidljivo da je položen engleski jezik ili neovjerena preslika potvrde škole stranih jezika i sl.).
 • dokaz o znanju rada na računalu
 • drugi dokazi o iskustvu i sposobnostima kojima se ostvaruje prednost
Napomena:
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete navedene u oglasu.
Kandidati koji na temelju dostavljenih prijava budu odabrani u uži krug biti će pozvani na intervju putem elektronske pošte.
 
Radna mjesta:
 1. Project Manager
 2. Project Financial Manager
 3. Project Communication Officer
 4. Project Administration Officer
 5. Adviser GIS
 6. GIS Data Analyst
 7. LULUCF Senior Expert II (agriculture, LU/LC)

1.Project manager – 1 izvršitelj/ica

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • najmanje 7 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • viši obrazovni status (magistar ili doktor znanosti),
 • iskustvo rada na LIFE projektima i/ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa,
 • radno iskustvo u poslovima povezanim s emisijama/odlivima stakleničkih plinova (izvještavanje, trgovanje i sl.),
 • radno iskustvo na projektima tehnološkog razvoja,
 • iskustvo ili stečena znanja u području poslovnog upravljanja,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije iz područja zaštite klime,
 • iskustvo u upravljanju financijama u javnim/privatnim institucijama,
 • dobre komunikacijske vještine i vještine timskog rada, kreativnost i sposobnost rješavanja problema.
 
Opis glavnih poslova i zadaća:
 • upravlja i koordinira LIFE CROLIS projektom,
 • daje podršku koordinatoru projekta u planiranju i provedbi ciljeva i zadataka projekta,
 • prati i izvještava o napretku projekta, uključujući i realistična predviđanja o mogućem završetku i troškovima projekta,
 • dokumentira, pribavlja odobrenja te prati i izvješćuje o svim izmjenama inicijalnih planova provedbe projektnih aktivnosti,
 • dokumentira probleme, zastoje i zahtjeve,
 • upravlja rizicima i osigurava izvršenje projektnih aktivnosti u zadanom vremenskom okviru,
 • izrađuje izvješće o napretku projekta, među-izvješće  i završno izvješće te pripadajuće dokumente,
 • sudjeluje u poslovima vezanima za pružanje informacija potencijalnim korisnicima vezano za upravljanje LIFE projekata,
 • održava prezentacije i priprema članke,
 • prati zakonski okvir relevantan za financijsko poslovanje,
 • priprema nadzorne izvještaje koje zahtijeva zakon ili ugovaratelj,
 • izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje financijske planove i izvještaje,
 • brine o poštivanju politika, provođenju procedura i primjeni općih akata,
 • podupire suradnju i tijek dokumentacije revizorima,
 • sudjeluje u poslovima vezano za nepravilnosti i povrat sredstava na projektnoj razini te u svezi s tim priprema izvješća,
 • uključen je u sastanke i događaje na razini EU-a koji promiču projekt LIFE CROLIS,
 • nadgleda razvoj web stranice projekta i promotivne aktivnosti,
 • izrađuje upitnike za potrebe provedbe radionica CROLIS projekta,
 • pruža smjernice za rad bilo kojeg osoblja na CROLIS projektu,
 • izrađuje AfterLIFE plan u konzultaciji sa Upravnim odborom, Savjetodavnim odborom i Nadzornim odborom,
 • Popunjavanja i nadograđuje postojeću Listu indikatora CROLIS-a,
 • po nalogu nadređenih obavlja i druge poslove.
 

2.Project Financial Manager - 1 izvršitelj/ica,

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje Ekonomija,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo rada na LIFE projektima ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa
 • iskustvo u nadgledanju tijeka novca, analizi financijskog poslovanja, pripremi financijskih planova, praćenju financijskog poslovanja i planova te pripremi izvještaja,
 • poznavanje regulatornog okvira za financijsko poslovanje TDU,
 • znanje, iskustvo u provođenju javne nabave,
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije koji se odnose na javnu nabavu,
 • iskustvo u upravljanju financijama u javnim/privatnim institucijama,
 • dobre komunikacijske vještine i vještine timskog rada, kreativnost i sposobnost rješavanja problema.
 
Opis poslova i zadaća:
 • odgovoran je za provedbu financijskih aspekata projekta navedenih u Aneksu II Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, uključujući pripremu i redovito i uredno prikupljanje i pohranu svih financijskih dokumenata,
 • upravlja financijama i proračunom projekta, financijskim postupcima, kontrolom i izvještavanjem
 • u skladu s pravilima LIFE programa osigurava dosljedno i učinkovito upravljanje financijama,  računima za nabavu i pripremu za plaćanje,
 • priprema i provodi postupak nabave,
 • izrađuje mjesečne, kvartalne i godišnje financijske planove i izvještaje u skladu s pravilima LIFE programa,
 • osigurava pravovremeno informiranje partnerskih institucija o potrebnoj dokumentaciji u svrhu izrade financijskih izviješća CROLIS projekta,
 • daje savjete partnerima u vezi financijski postupaka,
 • obavlja ostale poslove po nalogu nadređenih.
 

3.Project Communication Officer – 1 izvršitelj/ica

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • izvrsno poznavanje komunikacijskih alata i iskustvo u radu s medijima i informiranju javnosti,
 • iskustvo u planiraju, organiziranju, koordiniraju i provođenju  informativnih i edukativnih događanja,
 • iskustvo u upravljanju sadržajem na web stranicama,
 • iskustvo rada na LIFE projektima i/ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa,
 • izvrsne prezentacijske i komunikacijske vještine, vještine timskog rada, kreativnost i sposobnost rješavanja problema,
 • iskustvo u praćenju i provođenju projektnih aktivnosti financiranih EU sredstvima.
 
Opis poslova i zadaća:
 • izrađuje Plan komunikacije i provodi ga,
 • osigurava dobru vidljivost projekta LIFE CROLIS na nacionalnoj razini,
 • osigurava snažnu medijsku pokrivenost projekta,
 • prati medijske objave vezane uz LIFE program i područje rada CROLIS projekta na nacionalnoj i EU razini,
 • održava web stranicu projekta,
 • upravlja komunikacijom rezultata,
 • potiče i uspostavlja komunikaciju te umrežavanje sa srodnim projektima,
 • obavlja druge poslove po uputi i nalogu nadređenih,
 • osnažuje komunikaciju među članovima tima.

4.Project Administration Officer  – 1 izvršitelj/ica

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, prirodnih, tehničkih ili biotehničkih znanosti,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo rada na LIFE projektima i/ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa.
Opis poslova i zadaća:
 • pruža opću administrativnu potporu za projekt LIFE CROLIS,
 • organizira sastanke, događanja i putovanja na projektu,
 • dostavlja informacije prema zahtjevima voditelja projekta,
 • priprema okvirne programe sastanka,
 • izrađuje zapisnike sa sastanaka i dostavlja ih voditelju projekta, službeniku za praćenje i ostalim sudionicima,
 • priprema potrebnu dokumentaciju za potrebe provedbe projektnih aktivnosti,
 • priprema dokumentaciju za nabavu, službena putovanja i druge projektne aktivnosti,
 • prati provedbu i izvještava te daje podršku voditelju projekta i koordinatoru,
 • sudjeluje u drugim aktivnostima ključnim za uspješnu provedbu projekta,
 • vodi brigu o poštivanju politika, provođenju procedura i primjeni općih akata,
 • nabavlja literaturu i obavlja ostale poslove prema uputama i po nalogu nadređenih.

5.Adviser GIS

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili prirodoslovnih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • napredna razina računalne pismenost (GIS aplikacije, tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati, sustavi za upravljanje bazama, SQL).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • znanje i iskustvo projektnog vođenja na projektima izrade programskih rješenja i baza podataka
 • poznavanje i iskustvo u korištenju relacijskih baza podataka i sustava za upravljanje  bazama podataka (RDBMS, SQL),
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata,
 • iskustvo u implementaciji GIS rješenja.
 
Opis poslova i zadaća:
 • izrada liste korisničkih potreba na području pokrova i korištenja zemljišta,
 • izrada liste svih korisnika/institucija/stručnjaka u području korištenja i pokrova zemljišta,
 • izrada popisa relevantnih pravnih akata za koje su potrebni podaci o pokrovu i korištenju zemljišta),
 • izrada dokumentacije vezane uz izvedbu projekta,
 • stručni posao definiranja konceptualnog modela prostornih i neprostornih podataka,
 • razmjena informacija i znanja između dionika projekta,
 • definiranje karakteristika i funkcionalnosti te stručnu potporu u uspostavi  budućeg informacijskog sustava  za motrenje zemljišta CROLIS,
 • opis IT infrastrukture i definiranje standarda za web servis,
 • definiranje sučelja za integraciju nacionalnih podataka u CROLIS informacijski sustav,
 • održavanje CROLIS geoportala,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

6.GIS Data Analyst

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja tehničkih ili prirodoslovnih znanosti,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku,
 • napredna razina računalne pismenost (GIS aplikacije, tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati, sustavi za upravljanje bazama, SQL).
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo u obradi prostornih i neprostornih podataka,
 • poznavanje i iskustvo u korištenju relacijskih baza podataka i sustava za upravljanje bazama podataka (RDBMS, SQL),
 • poznavanje GIS programskih i razvojnih alata,
 • iskustvo u implementaciji GIS rješenja.
 
Opis poslova i zadaća:
 • definiranje konceptualnog modela prostornih i neprostornih podataka,
 • razmjena informacija i znanja između dionika projekta,
 • definiranje karakteristika i funkcionalnosti te stručnu potporu u uspostavi budućeg informacijskog sustava  za motrenje zemljišta CROLIS,
 • definiranje sučelja za integraciju nacionalnih podataka u CROLIS informacijski sustav,
 • održavanje CROLIS geoportala,
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

7.LULUCF Senior Expert II (agriculture, LU/LC)

 
Stručni uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje Poljoprivreda (agronomija)
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku
 • napredna razina računalne pismenost (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati) 
 
Prednost će se dati kandidatima koji imaju:
 • iskustvo rada na LIFE projektima ili projektima financiranim iz drugih EU ili nacionalnih programa
 • iskustvo rada u GIS-u
 • poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa Europske unije koji se odnose na klimatske promjene i poljoprivrednu politiku
 
Opis poslova i zadaća:
 • realizacija CROLIS projekta koji se odnosi na stručne poslove na području Pokrov zemljišta (LC) i Korištenje zemljišta (LU) iz dijela poljoprivrede za potrebe izrade koncepta i modela sustava prostornih podataka potrebnih za izvješćivanje prema UNFCCC
 • obavljanje operativnih poslova u izvršenju aktivnosti C1, C4 i C5, a naročito: kompilacija zahtjeva korisnika, uspostava cjelovite liste korisnika te zakonodavne i političke domene, stručna podrška definiranju konceptualnog podatkovnog modela
 • razmjena podataka i informacija sa projektnim osobljem
 • obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih