Otvoreni javni pozivi i natječaji


 
15.07.2024. Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"

Ministarstvo gospodarstva objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu.

Programom “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ dodjeljuju se bespovratna sredstava namijenjena poticanju ciljanih programa obrazovanja za obrtništvo koji osiguravaju kvalitetne i motivirane kadrove u svrhu jačanja konkurentnosti, poticanja produktivnosti te rasta i razvoja obrtništva.
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) te fizičke osobe.
 
Bespovratna sredstva namijenjena su sufinanciranju troškova nastalih tijekom 2023. i 2024. godine s osnove:
 - stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su definirana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08)
- stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik
- polaganja naučničkog ispita
- stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika
- ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.
 
Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte isključivo od 15.07. - 08.11.2024. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2024. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 08.11.2024. godine.

Program „Cjeloživotno obrazovanja za obrtništvo“ 
Otvoreni javni poziv "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo"
Prijavni obrazac COOG/2024 za gospodarske subjekte
Prijavni obrazac COOF/2024 za fizičke osobe
Skupna izjava COO/2024
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi
19. 1 2024. Prioritizacijski poziv na dostavu projektnih prijedloga
OBAVIJEST: Objava liste prioriteta projekata:

14. 5. 2024. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) provelo je postupak prioritizacije prije samog pokretanja postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava. Kroz prioritizacijski postupak, sukladno propisanim kriterijima objavljenim u okviru Prioritizacijskog poziva na dostavu projektnih prijedloga od 9. siječnja 2024. projekti koji su zadovoljili nužne uvjete, ocjenjivani su sustavom bodovanja.
 
Rezultati provedenog postupka prioritizacije:

LISTA PRIORITETA PROJEKATA 


19. 1. 2024. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Prioritizacijski poziv na dostavu projektnih prijedloga iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (PKK).
 

Republici Hrvatskoj su za ulaganja u sustave javne odvodnje i javne vodoopskrbe na raspolaganju bespovratna sredstva iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. (PKK) okviru Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa kroz Specifični cilj 2.v Promicanje pristupa vodi i održivog upravljanja vodama. PKK se temelji na Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. te se sektorskim planskim dokumentima (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim područjima, Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina). Raspoloživa bespovratna financijska sredstva iz Kohezijskog fonda za financiranje vodno-komunalnih projekata kroz navedeni Specifični cilj iznose 695.003.299,00 EUR, od čega će se cca 62% bespovratnih sredstava (oko 431 milion EUR) raspodijeliti na fazirane projekte koji se prenose iz prethodnog programskog razdoblja 2014. -2020.  Za ostala ulaganja u vodno-komunalne projekte preostaje na raspolaganju oko 334 miliona EUR bespovratnih sredstava (kada se ukupna raspoloživa sredstva uvećaju za 10% koliko je moguće dodjeljivati bespovratnih sredstava preko raspoložive alokacije).

S obzirom na ograničena sredstva u okviru PKK, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Posredničko tijelo razine 1 (PT1) provodi postupak prioritizacije prije samog pokretanja postupka izravne dodjele bespovratnih sredstava. Kroz prioritizacijsku postupak projekti će se ocjenjivati sustavom bodovanja. Onim projektima koji prioritizacijskim postupkom ostvare najviše bodova, redoslijedom bodovne prioritetnosti omogućiti će se prijava za sufinanciranje projektnog prijedloga kroz postupak izravne dodjele bespovratnih sredstava do iscrpljenja financijske omotnice.

Slijedom navedenog, u nastavku prilažemo Prioritizacijski poziv na dostavu projektnih prijedloga s navedenim uvjetima za prijavu na ovaj poziv.

Svu potrebnu dokumentaciju trebaju dostaviti u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu pkk-vode@mingor.hr do 15. ožujka 2024. godine. 


Prioritizacijski Poziv PKK 2021 - 2027
Obrazac informacija o spremnosti projekta
5. 2. 2024. Objavljen poziv za izgradnju i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnom papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (ref. br. NPOO.C1.3.R2-11.05)
1. Svrha (cilj) Poziva
 
Svrha ovog poziva je doprinos postizanju ciljeva gospodarenjem komunalnim otpadom:
a) najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine,
b) količina komunalnog otpada odloženog na odlagališta otpada može biti najviše 10% mase ukupno proizvedenog komunalnog otpada do 2035. godine.

2. Predmet Poziva
 
Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (u daljnjem tekstu: postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada tj. postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenih suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.
Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti odabranim prijaviteljima neće se smatrati državnom potporom u slučaju ispunjenja svih zahtjeva navedenih u 3.2. Procjena dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na objektivno i pravno određenje državnih potpora (članak 107. stavka 1.Ugovora o funkcioniranju Europske unije) ovog poziva. Odabrani prijavitelji (i budući Korisnici) su obvezni pri podnošenju projektnog prijedloga te provedbi projekta ispuniti sve zahtjeve navedene u ovom pozivu vezane uz procjenu učinka dodjele bespovratnih sredstava u odnosu na objektivno i pravno određenje državnih potpora (članak107. stavka 1.Ugovora o funkcioniranju Europske unije/UFEU) po ovom pozivu jer u slučaju neispunjenja svih zahtjeva dodijeljena bespovratna sredstva će se smatrati nezakonitom državnom potporom koja podliježe povratu dodijeljenih sredstava.
Predviđeno je poticati prije spomenute aktivnosti koje su ekonomski opravdane i održive, tj. izgrađena i/ili opremljena postrojenja mogu ostvariti pozitivnu ili nultu operativnu dobit tijekom ekonomskog trajanja ulaganja. 
 
3. Ukupna raspoloživa sredstva
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava NPOO-a predviđenih za ovaj Poziv.
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 9.000.000 EUR.
 
4. Raspoloživa sredstva po prijavitelju 
 
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a koja se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga dostavljenog u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: 
najniži iznos 133.000,00 EUR
najviši iznos 4.000.000,00 EUR
 
5. Predviđeni intenzitet potpore
 
Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektnom prijedlogu i Prijavitelju koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 70,0000000 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta te ne može premašiti prethodno navedeni najviši niti biti manji od prije navedenog najnižeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti. Udio sufinanciranja za konkretan projekt izračunava se u Obrascu 5 - Pojednostavljenoj analizi troškova i koristi (Radni list EU doprinos).
 
6. Prihvatljivi prijavitelji
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) i Grad Zagreb koja prijavljuje projekt izgradnje i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada.
Ukoliko će više JLS-ova sporazumno (udruženjem) osigurati zajedničko provođenje ove mjere gospodarenja otpadom, u sklopu projektnog prijedloga dostavlja se Sporazum između JLS-ova koje će izgraditi i koristiti postrojenje za sortiranje te u njemu određuju JLS koja će imati svojstvo Prijavitelja, odnosno Korisnika u okviru ovog Poziva. 
 
7. Prihvatljive aktivnosti
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
Aktivnosti vezane uz izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za prijavu projektnog prijedloga (uključujući i potrebne aktivnosti za izradu dokumentacije), izradu projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole (bez obzira je li građevinska dozvola ishođena prije podnošenja projektnog prijedloga ili će se ishoditi nakon podnošenja), te aktivnosti vezane uz ishođenje lokacijske i građevinske dozvole;
Aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave radova, usluga i roba za gradnju postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada; 
Aktivnosti građenja i/ili opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada, uključujući izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i svih drugih radova potrebnih za stavljanje postrojenja u funkciju (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja), te neophodne aktivnosti u svrhu ishođenja uporabne dozvole za građevinu; 
Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog komunalnog otpada; 
Projektantski nadzor;
Stručni nadzor građenja; 
Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II); 
Aktivnosti obavljanja poslova upravljanja projektom gradnje prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN, br. 78/15, 118/18 i 110/19), ukoliko projekt podliježe toj obvezi;
Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta;
Aktivnosti upravljanja projektom. 
 
8. Geografska ograničenja
 
Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 
9. Administrativni podaci 
 
Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 10. travnja 2024. do 12.00h.
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga započinje od 19. veljače 2024. od 9.00h.
 
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/97


 
28. 2. 2024. Objava novog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02)
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje novi poziv za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađen s Uredbom Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).
Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ provodi se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog poziva.
Cilj Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:
 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za digitalni marketing
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
 • Vaučer za složena digitalna rješenja
 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:
 • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
 • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
 • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
 • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije
Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 3.700.000,00 EUR
 
Najviši iznos i intenzitet bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:Pojedinom prijavitelju može se po ovom Pozivu dodijeliti samo jedan vaučer.

Prijavitelju kojem je dodijeljen jedan vaučer u prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, može se dodijeliti vaučer, pod uvjetom da se radi o vaučeru različite vrste u odnosu na vrstu vaučera koja je zatražena prijavom na ovaj poziv.

Prijavitelju kojem su dodijeljena 2 vaučera po prethodnom pozivu „Vaučeri za digitalizaciju“, ne može se dodijeliti vaučer po ovom pozivu.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi
 
Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:
 1. Rok za podnošenje projektnih prijedloga traje od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024. godine.
 2. Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Dokumentacija će biti objavljena na stranicama Ministarstva i u sustavu  eNPOO prema pojedinoj vrsti vaučera.


Upute za prijavitelje 
Obrazac 2 Izjava prijavitelja o usklađenosti s Uputama za prijavitelje 
Obrazac 3 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti 
Obrazac 4 Skupna izjava prijavitelja 
Obrazac 5 Izjava pružatelja usluga 
Prilog 1 Obrazac vaučera 
Prilog 2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava 
Prilog 3 Minimalni sadržaj ugovora između pružatelja i korisnika 
Prilog 4 Pravila za NOJN 
Prilog 5 Izvješće pružatelja usluge i korisnika 
Prilog 6 Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor 

 
19. 3. 2024. Prve izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (NPOO.C1.3.R2-I1.05)
Prve izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (NPOO.C1.3.R2-I1.05) objavljene su 18. ožujka 2024. Izmijenjen je Obrazac 5 - Pojednostavljena analiza troškova i koristi, u kojem su korigirane uočene greške u formulama, te su u skladu s tim prilagođene i Upute za prijavitelje.

Svi ostali uvjeti poziva ostaju nepromijenjeni, uključujući i rok za dostavu prijava koji je 10. travnja 2024. Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/97.

5. 4. 2024. Druge izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (NPOO.C1.3.R2-I1.05)
Druge izmjene poziva Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (NPOO.C1.3.R2-I1.05) objavljene su 4. travnja 2024.
Izmijenjen je Obrazac 5 - Pojednostavljena analiza troškova i koristi, u kojem su korigirane uočene greške u formulama, te su u skladu s tim prilagođene i Upute za prijavitelje. Izmijenjen je i krajnji rok za dostavu prijava koji je 19. travnja 2024. do 12 h.
 
Ostali uvjeti poziva ostaju nepromijenjeni. Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/97

15. 4. 2024. Objava novog Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta" (kod poziva: NPOO.C1.3.R2-I1.07)
1. Predmet i svrha poziva 

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima. Poziv je u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023.-2028. (NN, br. 84/23) u kojem je za postizanje Cilja 1. „Oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i popravkom najmanje
 • 55% mase komunalnog otpada do 2025. godine
 • 60% mase komunalnog otpada do 2030.
 • 65% mase komunalnog otpada do 2035."
   
u sklopu Mjere 1 Unaprjeđenje sustava za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada i infrastrukture (kapaciteta i tehnologije) za recikliranje i druge postupke oporabe komunalnog otpada, predviđeno povećanje kapaciteta za sakupljanje i oporabu komunalnog otpada, između ostaloga i izgradnjom i opremanjem reciklažnih dvorišta.
 
Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih reciklažnih dvorišta.

Svrha ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabave mobilnih reciklažnih dvorišta se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. - Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.


2. Ukupna raspoloživa sredstva 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 6.000.000,00 EUR od čega je predviđeno:
 • 3.500.000,00 EUR za obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
 • 2.500.000,00 EUR za ostale JLS-ove kao prijavitelje. 

3. Raspoloživa sredstva po prijavitelju 

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

1. reciklažna dvorišta - građevine:
 • najniži iznos 67.000,00 EUR
 • najviši iznos  850.000,00 EUR
2. mobilna reciklažna dvorišta:
 • najniži iznos 15.000,00 EUR
 • najviši iznos  33.000,00 EUR 


4. Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
 

5. Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD - građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.
 

6. Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive projektne aktivnosti po ovom Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih RD u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu odnosno uz nabavu mobilnih RD, a projektne aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Reciklažna dvorišta - građevine:
I. priprema projektno-tehničke dokumentacije:
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja rješenja nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ukoliko je za zahvat obvezna procjena utjecaja na okoliš i/ili rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš;
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ili mišljenje nadležnog tijela da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu
 • izrada i savjetovanje u vezi s izradom projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju i opremanje RD:
  • izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole,
  • izrada glavnog projekta s troškovnikom i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje pravomoćnog akta na temelju kojeg može započeti gradnja (građevinske dozvole),
  • izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata, parcelacijskih elaborata i sl. elaborata.
II. građenje RD u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja RD, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih radova i sl., ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole),  te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada;

III. opremanje RD informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD;

IV. nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);

V. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;

VI. aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja RD);

VII. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove vođenja projekta, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, upravljanja provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svim ugovorima sklopljenim za provedbu projekta, administracija, financijsko upravljanje, izvještavanje, priprema i provedba javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);

VIII. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom;

IX. aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;

X. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Mobilna reciklažna dvorišta:
I. nabava mobilnog RD, uključujući objavu obavijesti javne nabave u EOJN RH (ukoliko je primjenjivo),

II. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovništva/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom i, aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;

III. aktivnosti informiranja i vidljivosti. 


7. Neprihvatljive aktivnosti projekta

Neprihvatljive aktivnosti u okviru ovog Poziva su opremanje postojećih, već izgrađenih RD, nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnog RD, te izrada projektnog prijedloga.
 
 
8. Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.

 
9. Administrativni podaci

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 3. lipnja 2024. u 10:00 h.
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 29. travnja 2024. u 9:00h.
 
Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/107
Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
 
26. 6. 2024. Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.
 

Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

26. lipnja 2024. otvoren je Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. - 2027. za LIFE natječaj 2024. godine.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2024. godini. Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva za nacionalno sufinanciranje:

LIFE 2024. - JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE (poveznica)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2024 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu traje do:

 • 2. rujna 2024.  za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.
 • 4. rujna 2024. za projekte iz potprogramâ “Priroda i bioraznolikost”, “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te “Prijelaz na čistu energiju”

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • udruge,
 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

Svi zahtjevi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu life@mzozt.hr.

Važno! Prijavitelji projekta koji se prijavljuju za sredstva Fonda temeljem ovog Javnog poziva, dužni su pri prijavi projekta preko portala EU Funding & Tenders omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se kao kontakt osobu s read-only pristupom nadoda Nacionalna kontakt točka. Po zaprimljenoj prijavi na nacionalno sufinaciranje prijavitelji će biti direktno obaviješteni koji email će nadodati kao kontakt osobu s read-only pristupom.

29.12. 2023. Otvoreni javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2023.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2023. godinu.
 
Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.
 
Ciljevi Programa su:
 • očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta,
 • jačanje konkurentnosti tradicijskih i umjetničkih obrta,
 • povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda.
 
Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) sa statusom tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000,00 eura, a najviši 7.000,00 eura, dok ukupna vrijednost Programa iznosi 470.700,00 eura.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2. siječnja do 16. veljače 2024. godine. na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2023. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Upiti u svezi prijave na Otvoreni javni poziv dostavljaju se putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.


Program TUO2023
Otvoreni javni poziv TUO2023
Prijavni obrazac TUO2023
Skupna izjava TUO2023
Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti TUO2023
Ugovor TUO2023
Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava TUO2023
Oznaka vidljivosti


 
29.12. 2023. Otvoreni javni poziv za Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2023. godinu
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Otvoreni javni poziv za program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu.
 
Predmet Programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Ciljevi ovog Programa su:
 • rast i razvoj poduzetništva,
 • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti,
 • uravnotežen regionalni razvoj.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu  osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo..
 
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000,00 eura.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 14.000,00 eura.
 
Ukupna vrijednost Programa je 1.327.228,08 eura.
 
Prijave se zaprimaju isključivo od 2. siječnja do 16. veljače 2024. godine.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB

Program
Otvoreni javni poziv
Popis prihvatljivih područja za provedbu Programa
Prijavni obrazac
Skupna izjava
Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Predložak Ugovora o dodjeli bespovratne potpore
Obrazac Izvještaja o korištenju sredstava
Oznaka vidljivosti
Učestala pitanja i odgovori
20. 12. 2023. 3. izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za "Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2023."
OBAVIJEST (20. prosinca 2023. godine)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje treću izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 16.12.2021. godine na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/)
 
Obzirom na uočene potrebe izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:
 • novi krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga sada se definira kroz iskorištenje svih raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) predviđenih za ovaj Poziv, obzirom da sva sredstva ovog Poziva nisu iskorištena,
 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva ima diskrecijsko pravo uvećati iznos ukupne alokacije ovog Poziva do maksimalno 10% njegovog iznosa,
 • izmijenjen je vremenski rok za dostizanje 2 pokazatelja:
  •  „Izgrađene zaštitne građevine“ (pomaknut sa Q4 2023 na Q2 2024) i
  •  „Revitalizirani vodotoci“ (pomaknut sa Q4 2024 na  Q2 2025)

te ciljna vrijednost 1 pokazatelja:
 •  „Revitalizirani vodotoci“ (prethodno 27km do kraja 2026., a sada 16km do Q2 2025) što proizlazi iz usvajanja Dodatka NPOO-u od strane Vijeća ministara za ekonomske i financijske poslove EU dana 8.12.2023.;
 • obaveza unosa Projektne prijave koja se zadovoljila u svim koracima postupka dodjele u sustav eNPOO;
 • korigiran je rok za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji je pomaknut sa 45 na 30 dana od donošenja Odluke o financiranju što je u skladu sa izmjenama Zajedničkih nacionalnih pravila verzije 2.0;
 • ažuriran je strateški okvir obzirom da je Odlukom Vlade o donošenju Plana upravljanja vodnim područjima do 2027. („Narodne novine“, br. 84/2023) donesen novi Plan upravljanja vodnim područjima do 2027. godine;
 • na dokument „Uputa za prijavitelje“ te izmijenjeni Prijavni obrazac umetnut je amblem EU „NextGenerationEU“ kako bi se uvažilo podrijetlo i osigurala vidljivost sredstava Unije u okviru NPOO-a;
 • dodana je napomena koja definira valutu u kojoj će biti iskazani iznosi u Projektnoj prijavi ovisno o godini podnošenja Projektne prijave.  

U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele). Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje.
Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.


Ovim Pozivom dodjeljivati će se bespovratna sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: MOO) kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (dalje u tekstu: NPOO) za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske.
 
Isto tako potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.

Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:
 • Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
 • Revitalizacija slatkovodnih sustava
U 100%-tnom udjelu iz MOO.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog poziva do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv i to unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.

Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).

Upute se objavljuju u verziji sa vidljivim izmjenama i u čistopisu. 

3. Izmjene i dopune trajno ograničenog poziva,
Upute za prijavitelje - čistopis, 
Upute za prijavitelje - izmjene


 
11.7.2023. Izmjena trajnog ograničenog Poziva "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 19.12.2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)
 Poziv Aglomeracije.pdf (gov.hr)

Izmjene Poziva se odnose na sljedeće: 
 • Izmijenjen je popis Korisnika bespovratnih sredstava
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda te čiji su Projekti koji će se financirati u okviru ovog Poziva identificirani na indikativnoj listi projekata NPOO-a, a radi se o sljedećim JIVU-ima:
 
-          Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres
-          Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir
-          Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo
-          Našički vodovod d.o.o., Našice
-          Komunalije d.o.o., Đurđevac
-          Vodovod Imotske krajine d.o.o., Imotski
-          Komrad d.o.o., Slatina
-          Vodne usluge d.o.o., Križevci
-          Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac
-          Ivkom d.d., Ivanec
-          Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb
-          Pragrande d.o.o., Pula
-          Vodorad d.o.o., Đurđenovac
 
 • Produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka, postupak dodjele započinje zaprimanjem prvog projektnog prijedloga a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 31.12.2023. godine. 
 

U okviru ovih izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje. 
 
Izmjena Poziva 
Izmijenjene Upute za prijavitelje
11.7.2023. Treća Izmjena trajnog ograničenog Poziva "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda" u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Treću Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 14. travnja 2022. na mrežnim stranicama Ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)
Poziv_Male intervencije II..pdf (gov.hr)
 
Izmjene Poziva se odnose na sljedeće:
 
• Iznos bespovratnih sredstava
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva povećava se za iznos od 305 mil EUR te sad iznosi 437.722.808,42 EUR (3.298.022.500,04 HRK). Bespovratna sredstva dodjeljivat će se kao i do sada putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) predviđenih za ovaj Poziv.
 
Upute za prijavitelje su izmijenjene u dijelu koji se odnosi na prihvatljivost projekta na način da su dana dodatna pojašnjenja vezano za dokazivanje doprinosa projekta klimatskim ciljevima.
 
U okviru ovih izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje. 
 
Izmjena Poziva 
Izmijenjene Upute za prijavitelje
3.7.2023. Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe

UVOD
 
Dana 2. lipnja 2023. objavljen je Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača ("Narodne novine“, broj 59/23; u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je u pravni sustav Republike Hrvatske prenesena Direktiva (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (SL L 409, 4.12.2020.). Svrha donošenja Zakona jest ustanovljenje pravnog okvira kojim će se osigurati veća razina učinkovitosti sustava kolektivne pravne zaštite nego što je dosad bio slučaj.
 
Jedna od važnih izmjena koju Zakon donosi odnosi se na zahtjeve koji se mogu istaknuti prilikom podnošenja predstavničke tužbe. Naime, ovim se Zakonom omogućuje vođenje parnica u kolektivnim potrošačkim sporovima ne samo radi utvrđivanja i/ili zabrane određenih postupanja trgovaca, već i radi obeštećenja potrošača (radi naknade štete te radi isplate zbog stjecanja bez osnove), što će rezultirati lakšim ostvarivanjem potrošačkih prava ali i rasterećenju pravosudnog aparata, budući da neće biti potrebe za pokretanjem niza individualnih parnica za naknadu štete od strane oštećenih potrošača.
 
Osim toga, ovim je Zakonom znatno proširen broj potrošačkih propisa za čije se kršenje predviđa kolektivna pravna zaštita. Konkretnije, Prilog I. ovog Zakona sadrži čak 66 propisa kojima se, primjerice, uređuju opća prava potrošača, prava putnika, zaštita osobnih podataka, zaštita korisnika elektroničkih komunikacija, turističke usluge, financijske usluge i slično. Osim navedenog, bitno je napomenuti da će se navedeni popis kontinuirano širiti u slučaju donošenja novih potrošačkih propisa na razini Europske unije, kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita u svim potrošačkim područjima.
 
Nadalje, jedna od najvažnijih novina koja se uređuje ovim Zakonom je taksativno propisivanje konkretnih pretpostavki kojima moraju udovoljiti udruge ili savezi udruga za zaštitu potrošača kako bi isti bili uvršteni na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Popis ovlaštenih tijela), a koji im daje mogućnost da, u svojstvu ovlaštenih tužitelja, pokreću predstavničke tužbe u slučaju povrede kolektivnih interesa i prava potrošača koja se ovim Zakonom štite. Propisivanje strogih kriterija zahtjev je koji predviđa Direktiva o predstavničkim tužbama, a čiji je cilj osigurati zaštitu interesa povrijeđenih potrošača na način da samo one udruge koje su neovisne, financijski stabilne, stručne i kompetentne u njihovo ime mogu podnositi predstavničke tužbe. Naime, uloga organizacija civilnog društva koje se aktivno bave politikom zaštite potrošača u sustavu zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača iznimno je bitna, budući da su isti jedni od ključnih nositelja potrošačke politike iz razloga što u izravnom kontaktu s potrošačima često dolaze do direktnih saznanja o sustavnim kršenjima kolektivnih prava i interesa potrošača. Iz navedenog je razloga potrebno omogućiti predmetnim dionicima da, uz nadležna javnopravna tijela u Republici Hrvatskoj, imaju mogućnost podnošenja predstavničke tužbe kako bi se kolektivna prava i interesi potrošača adekvatno zaštitili.
 
1.  PREDMET I SVRHA OTVORENOG JAVNOG POZIVA  
 
 1. Predmet Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Otvoreni javni poziv) je odabir udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj koje će biti ovlaštene za podnošenje predstavničkih tužbi u smislu Zakona, temeljem kriterija utvrđenih u članku 9. stavku 2. Zakona.
 
1.2. Svrha Otvorenog javnog poziva je osiguravanje sudjelovanja organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj koje udovoljavaju Zakonom propisanim kriterijima u zaštiti kolektivnih interesa i prava potrošača na način da im se uvrštavanjem na Popis ovlaštenih tijela, u svojstvu ovlaštenih tužitelja, omogućuje sudjelovanje u postupcima povodom domaćih i prekograničnih predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.
 
Riječi i pojmovi korišteni u ovom Otvorenom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.
 
2.  PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA
 
2.1. U smislu iskaza interesa na Otvoreni javni poziv, smatrat će se prihvatljivima isključivo prijave udruga ili drugih oblika udruživanja udruga sukladno članku 20. Zakona o udrugama ("Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22).
 
2.2. U slučaju prijave nekog od oblika udruživanja udruga (saveza, zajednice, mreže udruga i sl.), prijaviteljem će se smatrati taj oblik udruživanja, a ne udruge koje čine takav ustrojstveni oblik. S tim u vezi, ispunjavanje kriterija ocjenjivat će se u odnosu na taj oblik udruživanja, bez obzira na pojedine udruge koje su njegov dio.
 
2.3. Na prihvatljivost zasebne prijave pojedine udruge ne utječe činjenica da je ista dio drugog oblika udruživanja koji je dostavio prijavu na Otvoreni javni poziv.
 
3.  UVJETI ZA PRIJAVU NA OTVORENI JAVNI POZIV
 
3.1. U skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona, udruga ili drugi oblik udruživanja udruga koji podnosi prijavu (iskaz interesa) na Otvoreni javni poziv u svrhu uvrštavanja na Popis ovlaštenih tijela mora ispunjavati sljedeće uvjete:
 
 1. biti upisana u Registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa i uprave i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija;
 2. biti osnovana radi zaštite jednog ili više prava potrošača uređenih propisima iz Priloga I. Zakona;
 3. aktivno djelovati najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv;
 4. da protiv podnositelja nije pokrenut postupak prestanka postojanja u skladu s propisima koji uređuju navedeno područje;
 5. voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 6. uredno ispunjavati ugovorne obveze u provedbi odobrenih financijskih podrški od strane tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u razdoblju od 12 mjeseci koji su prethodili prijavi na Otvoreni javni poziv;
 7. uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 8. predočiti dokaz da se protiv osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti;
 9. predočiti dokaz o neovisnosti djelovanja i nepostojanju utjecaja osoba koje nisu potrošači, osobito trgovaca, a koje imaju ekonomski interes za podnošenje određenih tužbi;
 10. osigurati organizacijske, ljudske, prostorne i financijske resurse za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu s financijskim planom i programom rada;
 11. prijavitelj mora biti solventan; i
 12. na svojim mrežnim stranicama redovito, jasno i razumljivo objavljivati informacije iz točaka 1. do 11. ovoga Poglavlja, zajedno s informacijama o izvorima financiranja, organizacijskoj i upravljačkoj strukturi te strukturi članstva podnositelja.
 
3.2. U slučaju da se postojanje nekog od uvjeta iz točke 3.1. ovoga Poglavlja dokazuje uvidom u javno dostupne registre, izvatke iz navedenih registara nije potrebno prilagati uz prijavu, već ih prijavitelj samo navodi kao dokaz ispunjavanja određenog uvjeta u Obrascu opisa prijave.
 
4.  SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA  
 
4.1. Obrasci za prijavu na Otvoreni javni poziv i ostala dokumentacija
 
Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju u jednom primjerku:
 
 1. Obrazac opisa prijave (potpisan i u cijelosti popunjen);
 2. Preslika važećeg Statuta prijavitelja ako Statut nije objavljen u Registru udruga, te dokaz (dopis) da je Statut predan na ovjeru Uredu državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za prijavitelje koji su predali zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi);
 3. Godišnje izvješće o radu udruge sa svim provedenim aktivnostima za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode prijavi. Ako je riječ o novoosnovanoj udruzi čije izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu ne obuhvaća razdoblje od 12 mjeseci djelovanja udruge koji prethode prijavi, za preostalo razdoblje djelovanja udruge koje nije obuhvaćeno izvješćem o radu za prethodnu kalendarsku godinu, udruga prilaže druge dokaze o svom djelovanju za preostalo razdoblje (primjerice kvartalna i polugodišnja izvješća i druge dokaze);
 4. Izjava o financiranim projektima udruge iz javnih izvora i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 12 mjeseci koje prethodi mjesecu podnošenja prijave. Izjava se obvezno dostavlja i u slučaju da prijavitelju nisu bili sufinancirani projekti (popunjena i potpisana);
 5. Potvrda Ministarstva financija - Porezne uprave kojom se potvrđuje uredno ispunjavanje obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave (ovjerena od strane ovlaštenog tijela) koja nije starija od 30 dana od dana prijave na Otvoreni javni poziv;
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje prijavitelja koje nije starije od tri mjeseca od dana prijave na Otvoreni javni poziv;
 7. Izjava o neovisnosti i nepostojanju sukoba interesa (popunjena i potpisana);
 8. Potvrda o bonitetu (BON2) ili potvrda o solventnosti (SOL 2) ne starija od šest mjeseci od dana prijave na Otvoreni javni poziv;
 9. Dokumenti kojima se dokazuje da je podnositelj osigurao organizacijske, ljudske, prostorne i financijske resurse za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu s financijskim planom i programom rada udruge (primjerice, životopis (s naznačenim datumom i potpisom); preslika ugovora o najmu ili drugi dokaz kojim se potkrjepljuje osiguravanje prostornih resursa za djelovanje i dr.).
 10. Svi ostali dokumenti kojima se dokazuje udovoljavanje uvjetima iz Poglavlja 3. Otvorenog javnog poziva.
 
4.2. Način dostave dokumentacije
 
Dokumentaciju iz točke 4.1. Otvorenog javnog poziva prijavitelj dostavlja skeniranu ili u PDF formatu.
 
5. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
 
5.1. Prijava mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točci 4.1. Otvorenog javnog poziva.
5.2. Prijavitelji su dužni ispuniti odgovarajuće stavke prijave navedene u točci 4.1. Otvorenog javnog poziva putem propisanih obrazaca koji su dio Otvorenog javnog poziva, a koji moraju biti ovjereni potpisom ovlaštene osobe za zastupanje i pečatom prijavitelja, ako je statutom prijavitelja predviđeno korištenje pečata.
5.3. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti pojedinog prijavitelja.
 
 
Prijave na Otvoreni javni poziv potrebno je dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj.potrosaci@mingor.hr s naznakom u predmetu (subject-u) „Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe“
 
 
5.3. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa:  
5.4. Prijave koje nisu popunjene putem propisanih obrazaca, ako prijavitelj nije popunio sve predviđene obrasce, ako prijavitelj nije udruga ili drugi oblik udruživanja udruga za zaštitu potrošača ili ako prijave na drugi način nisu u skladu s uvjetima Otvorenog javnog poziva, neće se razmatrati.
 
6.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA
 
6.1. Prijave na Otvoreni javni poziv moći će se podnijeti od dana objave Otvorenog javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr/ i Središnjeg portala za potrošače https://szp.hr/.
 
6.2. Prijave na Otvoreni javni poziv mogu se podnositi kontinuirano.
 
 
7.  ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA NA OTVORENI JAVNI POZIV
 
7.1. Ministar odlukom osniva Povjerenstvo za procjenu prijava na Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za procjenu prijava).
 
Način obavljanja zadaća Povjerenstva za procjenu prijava, prava i obveze članova Povjerenstva, način donošenja odluka i druga pitanja koja se odnose na rad Povjerenstva uređena su Poslovnikom o radu Povjerenstva za procjenu prijava na Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Poslovnik).
 
U slučaju sumnje u vjerodostojnost i/ili vremensko važenje dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog kriterija iz Poglavlja 3. Otvorenog javnog poziva, Povjerenstvo za procjenu prijava može zahtijevati na uvid izvornik određenog dokumenta iz točke 4.1. Otvorenog javnog poziva ili presliku istog, ovjerenu od javnog bilježnika.
 
Povjerenstvo za procjenu prijava zadržava pravo zatražiti, pored propisane i dostavljene dokumentacije, dostavljanje i druge dokumentacije potrebne za provjeru prihvatljivosti prijave.
 
7.2. Temeljem provedene formalne i sadržajne procjene zaprimljenih prijava, za prijavitelje koji su udovoljili svim propisanim uvjetima iz točke 3.1. Otvorenog javnog poziva, Povjerenstvo za procjenu prijava će sastaviti prijedlog liste odabranih prijavitelja.
 
Prijave prijavitelja za koje Povjerenstvo za procjenu prijava prilikom postupka procjenjivanja utvrdi da ne udovoljavaju bilo kojem od propisanih uvjeta iz točke 3.1. Otvorenog javnog poziva, neće biti uvrštene na prijedlog liste odabranih prijavitelja, o čemu će prijavitelji predmetnih prijava biti obaviješteni.
 
7.3. Prijavitelj za kojeg je, nakon provedenog postupka procjene prijava, utvrđeno da nije udovoljio svim uvjetima iz Otvorenog javnog poziva, može se ponovno prijaviti nakon što osigura ispunjenje svih uvjeta.
 
8.  ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA OTVORENOG JAVNOG POZIVA
 
Svi prijavitelji bit će obaviješteni o donesenoj Odluci o odabiru udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača i uvrštavanju istih na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Odluka).
Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr/ i Središnjeg portala za potrošače https://szp.hr/.
Prijavitelji čije prijave nisu prihvaćene bit će obaviještene o razlozima neprihvaćanja njihovih prijava u roku od 8 radnih dana od dana donošenja Odluke.
 
9.  PODNOŠENJE PREDSTAVKI
 
9.1. Osobe koje smatraju da udruge i drugi oblici udruživanja uvršteni na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe ne ispunjavaju uvjete za prijavu iz Poglavlja 4. Otvorenog javnog poziva, mogu podnijeti predstavku Ministarstvu:
 
preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnicu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radnim danom u vremenu od 9:00 sati do 16:00 sati) na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA,
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
s naznakom „Predstavka vezana uz Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe - NE OTVARAJ“
 
ili
 
putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj.potrosaci@mingor.hr s naznakom u predmetu (subject-u) „Predstavka vezana uz Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe“.
 
9.2. O zaprimljenim predstavkama odlučuje ministar na prijedlog Povjerenstva za rješavanje o predstavkama u roku od 60 dana od zaprimanja predstavke.
 
9.3. Povjerenstvo za rješavanje o predstavkama odlukom osniva ministar. Rad Povjerenstva za rješavanje o predstavkama uređen je Poslovnikom o radu Povjerenstva za rješavanje o predstavkama.DOKUMENTACIJA: 

1. Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe
2. Obrazac opisa prijave
3. Izjava o financiranim projektima udruge iz javnih izvora i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 12 mjeseci koje prethodi mjesecu podnošenja prijave
4. Izjava o neovisnosti i nepostojanju sukoba interesa

 
2. 6. 2023. Objavljen Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (Standard Action Projects, SAP) koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2023. godinu sufinancirati u visini do 50 % učešća kojeg korisnik mora samostalno osigurati.
 
Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a završava:
 
 • 21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost” i „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
 
 • 31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.
 
Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE projekata: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, udruge, fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost.

Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.
 
Javni poziv i svu dokumentaciju moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/osigurano-nacionalno-sufinanciranje-projekata-standardnih-djelovanja-za-life-natjecaj-za-2023-godinu/
1.6.2023. Objava javnog poziva "Vaučeri za digitalizaciju" (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)
Najava zatvaranja poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) i objave novog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja najavljuje zatvaranje  poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) namijenjenog mikro, malim i srednjim poduzetnicima, uslijed izmjene pravne osnove za dodjelu potpora, odnosno stupanja na snagu nove Uredbe Komisije (EU) 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L 2023/2831, 15.12.2023.).

Ujedno najavljujemo i otvaranje novog  poziva za dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.02), usklađenog s gore navedenom Uredbom.  

Kako bi se ostvarili ciljevi ove mjere zacrtani u NPOO-u, ovisno o vrsti vaučera, izmijenit će se i intenziteti potpora u odnosu na prihvatljive troškove za određene vrste vaučera.

Novi poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ će, kao i prethodni,  biti objavljen u modalitetu privremeno otvorenog poziva. Zbog najavljenih izmjena,  rok za odnošenje projektnih prijedloga biti će produljen te će trajati od 1. ožujka 2024. godine do 08. travnja 2024 godine.

Dokumentacija će biti objavljena na stranicama Ministarstva i u sustavu  eNPOO prema pojedinoj vrsti vaučera.


Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) 13. listopada 2023. godine
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01).
Prva izmjena Poziva odnosi se na manje tehničke izmjene Uputa za prijavitelje, u dijelu definicija pokazatelja, neprihvatljivih aktivnosti te projektne dokumentacije. Napominjemo da se pitanja i odgovori za pojedinu vrstu vaučera objavljeni tijekom trajanja poziva jednako primjenjuju na sve vrste vaučera. 
Manje tehničke izmjene unesene su i u Prilog 1. Obrazac vaučera, Prilog 2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava i Prilog 6 Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor.
Prvom Izmjenom Poziva se, uz gore navedeno, zbog potrebnog usklađivanja s rokovima utvrđenim poreznim propisima,  mijenjaju 2. i 3. rok zaprimanja projektnih prijedloga:
 
Rok za prijave
1. rok - od 01.06.2023. godine u 11.00 sati do 07.07.2023. godine u 11.00 sati
2. rok od 31.10.2023. godine u 11.00 sati do 30.11.2023. godine u 17.00 sati
3. rok -  od 01.03.2024. godine u 11.00 sati do 29.03.2024. godine u 17.00 sati
 
Izvršene izmjene su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute i ne utječu na uvjete Poziva.
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.
Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Upute za prijavitelje - 1. izmjena
Obrazac 2 Izjava prijavitelja o usklađenosti s Uputama za prijavitelje - 1. izmjena
Obrazac 3 Izjava o korištenim potporama male vrijednosti - 1. izmjena
Obrazac 4 Skupna izjava prijavitelja - 1. izmjena
Obrazac 5 Izjava pružatelja usluga - 1. izmjena
Prilog 1 Obrazac vaučera - 1. izmjena
Prilog 2 Postupak dodjele bespovratnih sredstava - 1. izmjena
Prilog 3 Minimalni sadržaj ugovora između pružatelja i korisnika - 1. izmjena
Prilog 4 Pravila za NOJN - 1. izmjena
Prilog 5 Izvješće pružatelja usluge i korisnika - 1. izmjena
Prilog 6 Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor - 1. izmejna 


OBAVIJEST (14.6.2023.)

Virtualna radionica „Vaučeri za digitalizaciju“ (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01))

U srijedu, 14. lipnja  2023. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja održalo je virtualnu informativnu radionicu za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01) iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Na radionici je sudjelovalo preko 500 sudionika te su zainteresiranim prijaviteljima predstavljeni detalji Poziva, a stručne službe Ministarstva i HAMAG-BICRA su pružile odgovore na preko 130 pitanja o postupku prijave, izrade projektnog prijedloga, prihvatljivosti prijavitelja i projekata te provedbe.

Prezentacija virtualne informativne radionice bit će 15. lipnja 2023. godine dostupna na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na poveznici https://www.youtube.com/@ministarstvogospodarstvaio7205/videos.

Prezentacija s radioniceOBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE „Vaučeri za digitalizaciju“  (C1.1.1. R3-I2.01) - 07.06.2023.

Virtualna radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ (C1.1.1. R3-I2.01) održat će se u srijedu, 14. lipnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati.

Radionica će se održati putem platforme ZOOM. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje do zaključno 13. lipnja 2023. godine u 14 sati.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ozIqM3sjQsCrGyUZurEwdQ

Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po organizaciji/poduzeću.

Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.

Radionica će se održati na hrvatskom jeziku i besplatna je za sudjelovanje. Radionica se snima, a snimke i prezentacija s radionice biti će objavljene i dostupne na poveznicama koje će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objaviti na svojim stranicama i na portalu eNPOO
„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „„Vaučeri za digitalizaciju“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R3-I2.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva
Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Poziv obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, ovisno o potrebama MSP-ova:
 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za digitalni marketing
 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti
 • Vaučer za složena digitalna rješenja
 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati, ovisno o vrsti vaučera:
 • specijalizirani programe neformalnog učenja usmjereni na razvoj digitalnih vještina za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije
 • izrada internetskih stranica, aplikacija i e-trgovine, upravljanje društvenim mrežama
 • izradu strategije digitalne transformacije s akcijskim planom provedbe i metodologijom praćenja provedbe
 • provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća kroz provedbu sigurnosnih provjera i analizu prikupljenih podataka te definiranje dodatnih poboljšanja sustava
 • uvođenje složenih digitalnih rješenja kojima će se omogućiti razvoj digitalnih poslovnih modela te jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije
Ukupno raspoloživi iznos sredstava: 9.954.210 EUR

Indikativna raspodjela sredstava po pojedinoj vrsti vaučera:
 
Vrsta vaučera Indikativna alokacija
po vrsti vaučera (EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina 1.924.480
Vaučer za digitalni marketing 1.990.850
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije 1.194.500
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti 2.919.900
Vaučer za složena digitalna rješenja 1.924.480
Ukupna alokacija Poziva: 9.954.210


Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu ovisi o vrsti vaučera te iznosi:
 
Vrsta vaučera Maksimalni iznos potpore
(EUR)
Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina - VDV 9.990,00
Vaučer za digitalni marketing - VDM 9.990,00
Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije - VDT 9.990,00 
Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti - VKO 14.500,00
Vaučer za složena digitalna rješenja - VSD 19.900,00

Pojedinom prijavitelju mogu se po ovom Pozivu dodijeliti najviše dva vaučera. Vaučeri moraju biti različite vrste, odnosno moraju se odnositi na različite vrste aktivnosti.
 
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi
 
Prihvatljivi pružatelji usluga: pravne i fizičke osobe upisane u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 
Rok za prijave Indikativna alokacija po roku za prijave
1. rok od 01.06. do 07.07.2023. godine 3,318,070 EUR
2. rok od 01.11. do 01.12.2023. godine 3,318,070 EUR
3. rok od 01.03. do 01.04.2024. godine 3,318,070 EUR

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka pojedinog roka za podnošenje projektnih prijedloga.


Upute za prijavitelje
Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s Uputama
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja
Obrazac 5. Izjava pružatelja usluga
Prilog 1. Obrazac vaučera
Prilog 2. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
Prilog 3. Minimalni sadržaj ugovora između pružatelja i korisnika
Prilog 4. Prilog NOJN
Prilog 5. Izvješće pružatelja usluge i korisnika
Prilog 6. Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor


Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 
30.03.2023. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru“ - Sanacija šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije – Izravna dodjela
​(Referentni broj: FSEU.2021.ENERGETIKA.MINGOR.ID.1)

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija

Prihvatljivi prijavitelj i prihvatljivi troškovi su oni koji su opisani u sažetku ovog Poziva te se na ista primjenjuju pravila Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije.

Poziv se provodi kao izravna dodjela. U okviru izravne dodjele datumom zatvaranja postupka dodjele smatra se datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Dokumentacija
22.02.2023. Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije

VAŽNO – 16.6.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.


VAŽNO – 31.5.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 16. lipnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz potres koji se dogodio 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Nadalje, obavještavamo potencijalne prijavitelje da se s danom 31. svibnja 2023. godine zaključno u 20:00 h  obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele vezane uz seriju potresa koji su dogodili počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije.

Sve prijave koje sadrže nastale troškove vezane uz seriju potresa koji su dogodili počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije, a prijave se nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, nakon navedenog roka, neće biti uzete na razmatranje.


VAŽNO – 27.4.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 31. svibnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.


VAŽNO – 30.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje da se produžuje razdoblje zaprimanja prijava na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije do 30. travnja 2023. godine za nastale troškove iz točke 5.1. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Prijave za troškove koji su već nastali moguće je dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.


VAŽNO - 10.3.2023., Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava, da se s danom 10. ožujka 2023. godine zaključno u 15:00 h  obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u okviru kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnom Tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, nakon navedenog roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/ , https://strukturnifondovi.hr/ te https://mingo.gov.hr/.

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja, te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.


OBAVIJEST

dana 22. veljače 2023. godine, na stranicama Europski strukturni i investicijski fondovi objavljena Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, referentnog broja: FSEU.JID.  Objavu predmetne dodjele možete pronaći na poveznici  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/ 


Odluka o objavi
7. 2. 2023. Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
2. 1. 2024. Objava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Prijave pružatelja usluga za upis u Katalog će se zaprimati od 2. siječnja 2024. godine od 11:00 sati do 2. veljače 2024. godine do 11:00 sati, a prijave zaprimljene prije i nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr,  do nastupanja privremene obustave Poziva, a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr,.
Ministarstvo će redovito ažurirati Katalog u skladu s dinamikom zaprimanja i obrade prijava.


15.12.2023. Najava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” 

Nastavno na objavu Privremene obustave Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” od 02. listopada 2023., obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv da, sukladno najavi, privremena obustava traje do 2. siječnja 2024. godine do 11:00 sati. Javni poziv će biti otvoren do 2. veljače 2024. godine do 11:00 sati, a prijave zaprimljene izvan navedenih rokova neće se uzimati u obzir. 
Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr, a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr.


13.9.2023. Objava ažurirane verzije Kataloga pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” i roka za dostavu prijava nakon završetka privremene obustave Poziva
 
Obavještavamo prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ da je Ministarstvo objavilo ažuriranu verziju Kataloga. Sve prijave zaprimljene do početka privremene obustave su obrađene ili su u postupku obrade.
Prijave pružatelja usluga za upis u Katalog će se ponovno zaprimati od 15. rujna u 00:00:01 sati do 02.listopada 2023. godine u 24:00:00 sati, kada će nastupiti privremena obustava Poziva. Prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr. Prijave zaprimljene prije ili nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.
Ministarstvo će redovito ažurirati Katalog u skladu s dinamikom zaprimanja i obrade prijava.


8.9.2023. 1. izmjena Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga okviru Poziva „Vaučeri za digitalizaciju“ da je Ministarstvo donijelo 1. izmjenu Javnog poziva.
Sukladno najavi, prijave će se zaprimati od 15. rujna u 00:00:01 sati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr. Prijave zaprimljene prije završetka obustave Javnog poziva neće se uzimati u obzir.

Javni poziv- 1.izmjena
Izjava pružatelja usluga - 1.izmjena
Prijavni obrazac Katalog - 1.izmjena
Obrazac reference - 1.izmjena


U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti predviđena je objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“ kojim će se poticati ulaganja MSP-ova usmjerena na provedbu digitalizacije i digitalne transformacije poslovanja kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina, prilagodbu poslovnih modela digitalnoj transformaciji, digitalni marketing, kiberotpornost i primjenu složenih digitalnih rješenja. Mikro, mala i srednja poduzeća (MSP) koja se prijavljuju na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ izabrat će  pružatelja usluge iz Kataloga pružatelja usluga koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ili drugoj odgovarajućoj platformi. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Katalogom pružatelja usluga (u daljnjem tekstu: Katalog) želi poduzetnicima koji će se prijaviti na Poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ olakšati pristup prihvatljivim pružateljima usluga te ujedno olakšati i time i ubrzati postupak dodjele vaučera.

Slijedom navedenoga, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva poduzetnike koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete na iskaz interesa za upis u Katalog pružatelja usluga i objavljuje:

JAVNI POZIV

za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga

u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 

Pružatelji usluga prijave za upis u katalog dostavljaju putem adrese elektroničke pošte katalog@mingor.hr.

Ovaj Poziv otvoren je od datuma objave do opoziva, koji će pravovremeno biti najavljen na mrežnim stranicama Ministarstva.


1.9.2023. Najava otvaranja Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Nastavno na objavu Privremene obustave Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” od 26. lipnja 2023., obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv da, sukladno najavi, privremena obustava traje do 15. rujna. Prijave zaprimljene prije završetka obustave Javnog poziva neće se uzimati u obzir.
Također, Ministarstvo će objaviti izmjene Javnog poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” koji se odnose na tehničke pojedinosti Poziva, o čemu će potencijalni prijavitelji biti pravovremeno informirani putem web-stranica Ministarstva.

Kao i do sada, prijave će se zaprimati na adresu e-pošte katalog@mingor.hr ,  a eventualni upiti na adresu upiti.katalog@mingor.hr .


26. 6. 2023. ​Privremena obustava Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” da će se Poziv obustaviti na određeno vrijeme zbog velikog broja pristiglih prijava.
Ova obustava nastupa 07. srpnja 2023. godine, a traje do 15. rujna 2023. godine.
Sve prijave zaprimljene zaključno s 06. srpnja 2023. godine u 24:00:00 sati biti će uzete u razmatranje.
Podnošenje dokumentacije neće biti moguće nakon obustave Poziva, a prijave predane nakon obustave Poziva neće biti razmatrane.

Ispričavamo se svim zainteresiranim pružateljima usluga zbog pogreške u objavi obavijesti o Privremenoj obustavi Javnog  poziva za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”, gdje je umjesto 06. lipnja 2023. godine trebalo stajati 06. srpnja 2023. godine. Navedeno je ispravljeno u objavi obavijesti.


Dokumentacija:

Javni Poziv (nevažeće)

Prijavni obrazac (nevažeće)

Izjava pružatelja usluga (nevažeće)

Katalog pružatelja usluga
Obavijest o upisu u Katalog pružatelja usluga

Obavještavamo prijavitelje na Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” da su pristigle cjelovite prijave obrađene u zadanim rokovima. Sve prijave koje su udovoljile odredbama Javnog poziva  unesene su u verziju kataloga objavljenu 06.07.2023. godine.

Obrada prijava zaprimljenih do roka navedenog u objavi o privremenoj obustavi Javnog poziva se nastavlja sukladno propisanim rokovima.
 
9.12.2022. Izravni poziv za „Financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.

1. PREDMET I SVRHA POZIVA
 
Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavljuje Poziv na dostavu projektnog prijedloga za „Financiranje investicije: Mjerni uređaji na vodozahvatima“.
 
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje investicije Mjerni uređaji na vodozahvatima kako bi se pridonijelo poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene i doprinosa načelu racionalnog korištenja voda.
Dostizanje ciljeva projekta mjeri se kvantitativno kroz pokazatelje zadane u NPOO-u. Kroz Operativni sporazum definiran je način i dokumenti kojima se dokazuje postignuće ciljanih vrijednosti pokazatelja.
 
Razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1.2.2020. do 30.6.2026. Sredstva se mogu dodijeliti isključivo projektima koji nisu u potpunosti završeni do datuma zaprimanja projektne prijave.

 
2. KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Poziv na dostavu projektnog prijedloga upućuje se Hrvatskim vodama (pravna osoba za upravljanje vodama) kao unaprijed određenom prijavitelju  koji je utvrđen u prilogu Provedbene odluke Vijeća o odobrenju ocjene NPOO-a.
 
Hrvatske vode, kao komisioni naručitelj, provode postupak nabave za investiciju Mjerni uređaji na vodozahvatima na području Hrvatske u ime i za račun javnih isporučitelja vodnih usluga na čijem se području (vodozahvatu) mjerni uređaj ugrađuje. 
 
Hrvatske vode će sa javnim isporučiteljima vodnih usluga sklopiti ugovore o komisionom vođenju projekta kojim se uređuju međusobna prava i obveze radi provedbe investicije Mjerni uređaji na vodozahvatima.

 
3. TRAJANJE POZIVA
 
Poziv se provodi kroz postupak izravne dodjele, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 31. prosinca 2022.

 
4. IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA i STOPA SUFINANCIRANJA
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 64.000.000 kn (8.494.259,74 EUR).
Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih izdataka projekta bespovratnim sredstvima NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će osigurano od strane Hrvatskih voda.

 
5. PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje. Poziv i Upute za prijavitelje dostupne su na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingo.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390.
 
 
6. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 
Obavezna dokumentacija Aplikacijskog paketa (predmet administrativne provjere) uključuje:
 
•             Obrazac_Opis projekta_IZRAVNA DODJELA
•             Troškovnik s referencama
•             Opis spremnosti projekta
•             Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
•             Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom  „ne nanosi značajnu štetu“ (DNSH)
 
Dodatna dokumentacija koja se dostavlja ukoliko je primjenjivo (nije predmet administrativne provjere) uključuje:
 
•                             Izvod poslovne banke kojim se potvrđuje nastala transakcija (plaćena situacija), ukoliko je primjenjivo
•                             Kopije ugovora svih projektnih elemenata, ukoliko je primjenjivo
•                             Kopije Ugovora o sufinanciranju, ukoliko je primjenjivo
 
Dokumentacija za prijavu projekta se dostavlja u obliku word dokumenta, osim izjava koje je potrebno potpisati, ovjeriti i dostaviti skenirani dokument. 

 
7.  NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 

Projektni prijedlog dostavlja se kroz sustav eNPOO unutar roka određenog ovim Pozivom. Faza zaprimanja i registracije vrši se automatski putem sustava eNPOO. Podneseni projektni prijedlog dobiva jedinstveni referentni broj (kod projekta). Riječ je o referentnoj oznaci projektnog prijedloga tijekom čitavog trajanja projekta te je nije moguće mijenjati.
 
Zaprimanjem projektnog prijedloga u sustavu eNPOO započinje postupak dodjele.
 
Prije podnošenja projektnog prijedloga, prijavitelj dostavlja Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelu državne uprave nadležnom za podkomponentu NPOO C1.3. - reformsku mjeru C1.3. R1 (NT) i Hrvatskom vodama kao Provedbenom tijelu (PT) dokumentaciju na prethodno mišljenje o usklađenosti projektnog prijedloga s kriterijima dodjele bespovratnih sredstava te se po potrebi projektni prijedlog dorađuje. Dokumentacija se na prethodno mišljenje  dostavlja putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu: npoo-vk@mingor.hr.
 
Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnog prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.

 
8. PRILOZI
 
Sastavni dio ovog Poziva su:
 
-              Upute za prijavitelje sa svom potrebnom dokumentacijom

 
9. ZAVRŠNE ODREDBE

 
Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
 
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).


Upute za prijavitelje
Poziv
 
19. 12. 2022. Ograničeni poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
 1. PREDMET I SVRHA POZIVA
 
Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga za „Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“.
 
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija u okviru „Programa razvoja javne odvodnje otpadnih voda“. Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda uključuje, između ostalog, provedbu investicijskih projekata koji se odnose na ulaganja u poboljšanje sustava javne odvodnje  pročišćavanja otpadnih voda i sustava javne vodoopskrbe na razini aglomeracija u cilju doprinosa za postizanje cjelovitog rješenja aglomeracija te postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Navedene investicije obuhvaćene su kroz programsku sastavnicu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija“.
 
Sredstva će se u okviru ovog poziva dodjeljivati za projekte čija je provedba započela u okviru Operativnog program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.  (OPKK 2014. – 2020.)  međutim zbog ograničenih sredstava  i zbog vremenskog okvira za provedbu projekata nije ih bilo moguće završiti u okviru OPKK 2014. –2020. te za projekt koji je inicijalno pripremljen za financiranje iz OPKK 2014. – 2020., ali također zbog ograničenih sredstava  i vremenskog okvira za provedbu projekata, nije ga bilo moguće odobriti kroz navedeno programsko razdoblje.
 
Razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1.2.2020. do 30.6.2026. Sredstva se mogu dodijeliti isključivo projektima koji nisu u potpunosti završeni do datuma zaprimanja projektne prijave.
 
 1. KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda te čiji su Projekti koji će se financirati u okviru ovog Poziva identificirani na indikativnoj listi projekata NPOO-a, a radi se o  sljedećim JIVU-ima:
 
 • Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres
 • Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir
 • Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo
 • Našički vodovod d.o.o., Našice
 • Komunalije d.o.o., Đurđevac
 • Vodovod Imotske krajine d.o.o., Imotski
 • Komrad d.o.o., Slatina
 • Vodne usluge d.o.o., Križevci
 • Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac
 • Ivkom d.d., Ivanec
 • Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb
 • Pragrande d.o.o., Pula
 
 1. TRAJANJE POZIVA
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka, a rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 31.08.2023. godine.
 
 1. IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA i STOPA SUFINANCIRANJA
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO-a koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 2.372.640.711,00 kn.
 
Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz NPOO-a je 85% od iznosa prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u Analizi troškova i koristi za projekt, a isti  ne  smiju  premašiti  trenutnu  vrijednost investicijskog  troška  uz  odbitak  trenutne  vrijednosti  neto  prihoda  od  ulaganja  za  specifično referentno razdoblje. U takvim se slučajevima određivanje razine pomoći Zajednice temelji na stopi “financijskog jaza” projekta, tj. udjela diskontiranog troška početnog ulaganja koje nije pokriveno diskontiranim neto prihodom projekta. 
Preostali iznos prihvatljivih izdataka biti će financiran iz nacionalnih sredstava koji čine sredstva državnog proračuna te proračuna Hrvatskih voda i sredstava koje je dužan osigurati prijavitelj, a određen je temeljem Indeksa razvijenosti jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave (Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samo uprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 158/2013) koja je bila na snazi u trenutku pripreme navedenih projekata
 
 1. PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje. Poziv i Upute za prijavitelje dostupne su na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingo.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390
 
 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 
Projektna prijava mora sadržavati u cijelosti ispunjene na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku sljedeće dokumente:
 
 • Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele)
 • Prijavni obrazac za velike projekte (Prilog II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/207 оd 20. siječnja 2015. izmijenjene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/256 оd 13. veljače 2019.), uključujući:
 • Dodatak 1. – Izjava tijela nadležnog za praćenje područja NATURA 2000
 • Dodatak 2. –  Izjava nadležnog tijela odgovornog za gospodarenje vodama
 • Dodatak 3. – Tablica koja se odnosi na usklađenost aglomeracija na koje se primjenjuje obrazac zahtjeva s direktivom o gospodarenju komunalnim otpadnim vodama
 • Dodatak 4. – Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi
 • Dodatak 5. – Karta na kojoj su utvrđeni područje projekta i georeferencirani podaci
 • Dodatak 6. – dokumentacija koja se zahtijeva u poglavlju  9. Aplikacijskog obrasca
 • preslike relevantnih odluka, dozvola i drugih dokumenata
 
Od dokumenata i priloga navedenih u ovoj točki, u odnosu na odobreni/usuglašeni aplikacijski paket dokumenata u okviru OPKK 2014.-2020., potrebno je ažurirati sljedeće:
 
 • Analiza troškova i koristi)
 • Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
 • Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom „ne nanosi značajnu štetu“ (DNSH)
 • Građevinske dozvole, odnosno lokacijske dozvole u slučaju gradnje UPOV-a (kopije)
 • Rješenje nadležnog ministarstva o provedenom postupku OPUO/PUO
 
Navedeni Obrasci koje je potrebno ispuniti nalaze se u sklopu Uputa za prijavitelje.
 
 1. NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektne prijedloge moguće je dostaviti u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja od trenutka objave ovog Poziva putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-vk@mingor.hr.
 
Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.
 
 1. PRILOZI
 
Sastavni dio ovog Poziva su:
 
 • Upute za prijavitelje sa svom potrebnom dokumentacijom
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
 
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).

Upute za prijavitelje
Poziv

 
28. 12. 2022. 2. izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
OBAVIJEST (28. prosinca 2022.)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje drugu izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 16.12.2021. na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).
 
Uzevši u obzir uočene potrebe, izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:
 • produljenje roka provedbe Poziva gdje se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31. prosinca 2023. ili  do iskorištenja sredstava, s obzirom na to da sva sredstva ovog Poziva nisu iskorištena, djelom i zbog kašnjenja u dobivanju okolišne dokumentacije,
 • dodatno su pojašnjene procedure za one projekte koji imaju građevinsku dozvolu ishođenu nakon 4. prosinca 2020. u kontekstu provođenja OPUO/PUO procedura,
 • dodana je napomena koja definira u kojoj valuti je potrebno iskazivati iznose.
 
U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele). Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje.
Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Ovim Pozivom dodjeljivati će se bespovratna sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: MOO) kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje u tekstu: NPOO) za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske. 
Isto tako, potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.

Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:
 • Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
 • Revitalizacija slatkovodnih sustava
U 100%-tnom udjelu iz MOO.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 31. prosinca 2023., i to unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).
Upute se objavljuju u verziji sa vidljivim izmjenama i u čistopisu. 

Izmjene i dopune trajno ograničenog poziva,
Upute za prijavitelje – čistopis,
Upute za prijavitelje – izmjene.
 
29. 12. 2022. Druga Izmjena trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Drugu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 14. travnja 2022. na mrežnim stranicama Ministarstva:
 
Izmjene Poziva koje se odnose na sljedeće:
 
Produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga
 
Prvom izmjenom Poziv je otvoren do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava u okviru ovog Poziva u iznosu od 1.000.000.000,00 HRK (132.722.808,41 EUR)  ili maksimalno do 31.12.2022. godine. S obzirom da financijska omotnica još uvijek nije iscrpljena, Poziv je produljen do iscrpljenja navedene financijske omotnice.
 
• Dodatno su pojašnjeni uvjeti usklađenosti projektnog prijedloga s Direktivom o staništima u odnosu na sagledavanje mogućih utjecaja projekta (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je dodana i Uputa za izradu Analize usklađenosti sagledanih utjecaja i/ili utvrđenih mjera ublažavanja za zahvate u odnosu na dorađene ciljeve očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 pripremljena od strane Uprave nadležne za zaštitu prirode MINGOR-a.
 
U okviru ovih izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje. 
 
9. 9. 2022. Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Na temelju točke VII. a u svezi s točkom IV. stavkom 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“ br. 96/22), ministar gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, KLASA: 330-01/22-01/212, URBROJ: 517-08-03-02-02-22-1 od 31. kolovoza 2022 (dalje u tekstu: Javni poziv).

Sukladno točki 3.3. Javnog poziva objavljuje se Javni poziv na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Središnjeg portala za potrošače (www.szp.hr).

Dokumentacija za iskaz interesa za članstvo u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača iz točke 3.1. i 3.2. Javnog poziva dostavlja se na adresu nvzp@mingor.hr najkasnije 30 dana od dana objave, odnosno do 10. listopada 2022. (uključujući i taj dan).


Javni poziv

Izjava da udruga nije u postupku ukidanja

Izjava o diseminaciji informacija

Izjava da je udruga neovisna u svom djelovanju od trgovaca 

Obrazac za iskaz interesa 

14. 9. 2022. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada
 
Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je raspisalo javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za obavljanje poslova obrade otpadne električne i elektroničke opreme radi ispunjavanja nacionalnih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe EE otpada.

Zahtjev za davanje ovlaštenja podnosi se na hrvatskom jeziku i pismu na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, naznaka: »Javni poziv – obrada EE otpada«.

Rok za podnošenje zahtjeva za davanje ovlaštenja na ovaj javni poziv počinje teći od prvog dana nakon objave ovog javnog poziva u Narodnim novinama te traje 15 dana od objave ovoga javnog poziva u Narodnim novinama.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8343622.html
 
27. 9. 2022. Izmjena trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu Izmjenu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ inicijalno objavljenog 14.4.2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske - Otvoreni javni pozivi i natječaji (gov.hr)

Poziv_Male intervencije II..pdf (gov.hr)

 
Izmjene Poziva koje se odnose na sljedeće: 

 • Produljenje krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga

             Inicijalni Poziv je otvoren do iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava u okviru ovog Poziva
             (1.000.000.000,00 HRK)  ili maksimalno do 30. 09. 2022. godine.
             S obzirom da financijska omotnica još uvijek nije iscrpljena, Poziv je produljen do 31. 12. 2022. 
 
 • Dokumentacija za prijavu projekta

            U odnosu na dokumentaciju za prijavu projekta koja je propisana u inicijalnom Pozivu,
            nije potrebna sljedeća dokumentacija:

             Obrazac skupne Izjave prijavitelja

             Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera

 
U okviru ovih izmjena, izmijenjene su i Upute za prijavitelje.

Izmjena Poziva

Izmijenjene Upute za prijavitelje (sa vidljivim izmjenama)

3. 8. 2022. Otvoreni javni poziv „Osiguravanje preventivne infrastrukture oštećene potresom“ za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije


Otvoreni javni poziv „Osiguravanje preventivne infrastrukture oštećene potresom“ za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (dalje u tekstu: Poziv). Referentna oznaka poziva: FSEU.2022.MINGOR.05.  Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, broj 125/20 i 79/22), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja određeno je kao nadležno tijelo odgovorno za provedbu financijskih doprinosa za operaciju Osiguravanje preventivne infrastrukture.


Svrha poziva

Svrha Poziva je nadoknada sredstava operacijama u području zaštite od štetnog djelovanja voda za provedene hitne mjere sanacije, usluge utvrđivanja stanja, sanaciju šteta na vodnim građevinama koje se provode kroz ugovore o uslugama, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na branjenim područjima pogođenim potresom iz ožujka 2020. godine, na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i njihovo dovođenje u prijašnje stanje.

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 31.000.000,00 kuna. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinom projektu iznosi 100 % prihvatljivih troškova. Zadržava se pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.
 
Prihvatljivi prijavitelji

Hrvatske vode - pravna osoba za upravljanje vodama
 
Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
1. Priprema projektno-tehničke dokumentacije 
2. Izvedba radova/usluga
3. Upravljanje projektom i administracija

Postupak prijave
 
Poziv se provodi kao izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava koja se primjenjuje na operacije za čiju provedbu postoji samo jedan unaprijed određeni prijavitelj. Dostava (podnošenje) projektnih prijedloga dozvoljena je najranije danom objave Poziva, a najkasnije do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. listopada 2022., ovisno o tome što prije nastupi.
 
Pitanja i odgovori
 
Potencijalni prijavitelji  mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv.
Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr  i  https://mingo.gov.hr/, u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana. Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: javnipoziv@mingor.hr.
 
 
Dokumentacija uz poziv:
 
 1. Upute za prijavitelje
 2. Sažetak Poziva
 3. Obrazac 1 Prijavni obrazac
 4. Obrazac 2 Izjava prijavitelja
 5. Obrazac 3 Izjava stručnjaka
 6. Obrazac 4 Izjava o imenovanju voditelja operacije
 7. Obrazac 5 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV-a
 8. Obrazac 6 Izjava o nepromijenjenim okolnostima
 9. Obrazac 7 Predložak adresiranja omotnice
 10. Prilog 1 Ugovor
 11. Prilog 2 Opći uvjeti ugovora
 12. Prilog 3 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka
 13. Prilog 4 Zahtjev za nadoknadom sredstava
 14. Prilog 5 Završno izvješće

Prva izmjena Poziva:

0_Popis izmjena_prva izmjena
1_Upute za prijavitelje_prva izmjena
2_Sažetak poziva_prva izmjena
3_Obrazac 1 Prijavni obrazac_prva izmjena
4_Obrazac 2 Izjava prijavitelja_prva izmjena
5_Obrazac 3 Izjava stručnjaka_prva izmjena
6_Obrazac 4 Izjava o imenovanju voditelja operacije_prva izmjena
7_Obrazac 5 Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata PDV_prva izmjena
8_Obrazac 6 Izjava o nepromijenjenim okolnostima_prva izmjena
9_Obrazac 7 Predložak adresiranja omotnice_prva izmjena
10_Prilog 1 Ugovor_prva izmjena
11_Prilog 2 Opći uvjeti ugovora_pva izmjena
12_Prilog 3 Prilog Odluci Komisije o utvrđivanju smjernica za određivanje financijskih ispravaka
13_Prilog 4 Zahtjev za nadoknadom sredstava_prva izmjena
14_Prilog 5 Završno izvješće_prva izmjena 
12. 7. 2022. Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže“ (ref. broj: NPOO.C1.2.R1-I1.01)
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (NT) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže" (referentni broj: NPOO.C1.2.R1-I1.01). 
 
Svrha poziva
Cilj je ulaganja poduprijeti elektrifikaciju i dekarbonizaciju energetskog sektora nadogradnjom i digitalizacijom hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Investicija će omogućiti kreiranje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, bolju povezanost mreže jug-sjever te povezivanje šest otoka s kopnenom mrežom kako bi se iskoristio njihov potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i osiguralo dovođenje takve električne energije s juga Hrvatske, gdje se može postaviti najviše obnovljivih izvora električne energije, na sjever Hrvatske, gdje se troši najviše energije. Cilj je ulaganja izravno doprinijeti desetogodišnjem planu razvoja mreže koji provodi Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS), s naglaskom na najvažnije elemente nužne za osiguravanje stabilnosti sustava i stvaranje preduvjeta za razvoj kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.

Predmet ovog poziva
Predmet investicije je ubrzanje razvoja mreže do 2026. na način da se postojeći sustav prijenosa električne energije zbog povećanja kapaciteta prijenosa (posebice linije sjever – jug) revitalizira i digitalizira, a paralelno s tim dograde i novi kapaciteti prijenosa. Tako će se osigurati nesmetano preuzimanje električne energije u sustav koji će prestati biti usko grlo, što će osigurati jaču dekarbonizaciju energetskog sektora. Investicijom se planira modernizacija i digitalizacija te proširenje elektroenergetskog prijenosnog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora na razini Hrvatske. Provedba predmetne investicije doprinijeti će dekarbonizaciji energetskog sektora, što predstavlja osnovni preduvjet za dostizanje ciljeva za 2030. u pogledu udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji od 36,6%.

Ukupna bespovratna sredstva: 1.643.764.188,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.643.764.188,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.643.764.188,00 kn
Prihvatljivi Prijavitelj u okviru Poziva: HOPS d.d.

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za Prijavu na Poziv možete pronaći klikom OVDJE .
12. 7. 2022. „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)
Otvoren privremeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga
u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.

Cilj poziva
Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:
 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).
 
Raspoloživi iznos sredstava: 141.700.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 12. kolovoza 2022. godine  u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine  u 16:00 sati

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 
OBAVIJEST (25. srpnja 2022.)
Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)
Izmjene su tehničke prirode, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje - u poglavlju 2.10. Prihvatljive kategorije troškova
 
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.Dokumentacija:
1. izmjena Poziva - NPOO.C1.1.2. R2-I3.02_UzP
Obrazac 2. Izjava uskladjenosti s UzP_1. izmjena Poziva
Obrazac 3. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti_1. izmjena Poziva
Obrazac 4. Skupna izjava prijavitelja_1. izmjena Poziva
Obrazac 5. Financijski podaci_1. izmjena Poziva
Obrazac 6. Poslovni plan_1. izmjena Poziva
Prilog 1. Opci uvjeti_1. izmjena Poziva
Prilog 2. Ugovor_1. izmjena Poziva
Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava_1. izmjena Poziva
Prilog 4. Pravila za NOJN_1. izmjena Poziva
Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama_1. izmjena Poziva
Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi_1. izmjena Poziva
Prilog 7. Minimalni sadržaj garancije za predujam_1. izmjena Poziva


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1. 7. 2022. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo
POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO
(Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)

 
 
POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01) kojim će poduprijeti bržu prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te utjecati na smanjenje negativnih učinaka na klimu i okoliš, povećanu održivost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta te jačanje lokalne i regionalne konkurentnosti. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.
 
Predmet Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća iz energetski intenzivnih industrija. Ulaganja se odnose na promicanje kružnog gospodarstva, odnosno uvođenje resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, kao i na smanjenje štetnih emisija energetski intenzivnih industrija.
 
Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja u poslovne procese koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2
 • ulaganja neophodna za poticanje proizvodnje električne/toplinske/rashladne energije iz obnovljivih izvora (sunca, vjetra, geotermalne)
 • provedba energetskog pregleda poduzeća za mala i srednja poduzeća
 • priprema tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i revizija projekta
 
Ukupna vrijednost poziva: 1.900.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
za mala i srednja poduzeća: od 750.000,00 do 7.500.000,00 HRK
za srednje kapitalizirana poduzeća: od 2.000.000,00 do 35.000.000,00 HRK
 
Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana privatna poduzeća iz energetski intenzivnih industrija (razredi iz sektora C prema NKD 2007): prehrambena industrija (10) , proizvodnja tekstila (13), drvoprerađivačka industrija (16), papirna industrija (17), kemijska industrija (20), građevinska industrija (23), metaloprerađivačka industrija (24).
 
Razdoblje zaprimanja prijava
: od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022.
 
Način podnošenja projektnih prijedloga
:
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva isključivo putem sustava eNPOO, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

 
Objava 1. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.1.R4-I1.01).

Temeljem analize broja potencijalnih prijavitelja za ovaj Poziv, koja je izvršena u konzultacijama s poslovnim udruženjima Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, utvrđeno je da se temeljem propozicija ovog poziva na isti mogu javiti poduzeća iz 7 prihvatljivih razreda prerađivačke industrije. Ministarstvo je stoga organiziralo dodatne konzultacije s Europskom komisijom kako bi se proširio opseg potencijalnih prijavitelja i time bolje odgovorilo na potrebe hrvatskoga gospodarstva. Ovo je osobito važno u aktualnom trenutku, odnosno u uvjetima energetske krize, kada je potreba prelaska na obnovljive izvore energije i potreba energetskih ušteda izraženija nego ikada prije.
Kao rezultat pregovora značajno je proširen krug prihvatljivih sektora te posljedično i broj prihvatljivih prijavitelja, a čime će se osigurati i ostvarenje zacrtanih pokazatelja definiranih NPOO-om.
U skladu s navedenim proširenjem prihvatljivih sektora, i time posljedično prihvatljivih prijavitelja, izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Ostale izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva.

Izmjene su slijedeće:
Upute za prijavitelje, u dijelu definicija pokazatelja, prihvatljivih sektora  i prijavitelja te dijela potrebne dokumentacije, Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Kriteriji za provjeru prihvatljivosti prijavitelja, Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete, Obrazac 2. Izjava prijavitelja o usklađenosti s UzP-om.
 
Kako bi prijavitelji imali dovoljno vremena za pripremu dokumentacije mijenjaju se rokovi dostave projektnih prijedloga. Podnošenje projektnih prijedloga dozvoljeno je od 01. rujna 2022. u 11 sati do 19. prosinca 2022. u 11 sati.
 
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva Izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.


 
OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE
„Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (C1.1.1. R4-I1.01)
13. 10. 2022.

 
Virtualna radionica poziva na dostavu projektnih prijedloga „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (C1.1.1. R4-I1.01) održat će se u četvrtak, 20. listopada 2022. s početkom u 10 sati.
Radionica će se održati putem platforme ZOOM. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje zaključno do 19. listopada 2022.  u 14 sati.
Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hjP5lVPOQlKXy49Qkklrfw.
Molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije e-mail adrese po organizaciji/poduzeću.
Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Prilikom prijave za radionicu možete putem poveznice na prijavnom obrascu postaviti pitanje vezano uz Poziv na koje će biti odgovoreno na radionici.
 

Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 20. listopada 2022. 

Slijedom održane virtualne radionice poziva „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ (C1.1.2.R1-I4) održane 20. listopada 2022., obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici: prezentacija  

Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na sljedećoj poveznici: snimka


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

 

24. 6. 2022. Bespovratne potpore za digitalizaciju
OTVOREN PRIVREMENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA
U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021.- 2026.

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01). Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva.
 
Cilj Poziva
 je omogućiti  digitalizaciju u svrhu digitalne transformacije hrvatskih MSP-ova nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa, što će u konačnici rezultirati jačanjem tržišne pozicije poduzeća i rastom produktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • izrada, razvoj ili nabava digitalnih rješenja i tehnologija u svrhu digitalne transformacije poslovnih procesa ili proizvodnje;
 • implementacija, prilagodba ili integracija digitalnih rješenja i tehnologija;
 • jačanje digitalnih vještina zaposlenika, povezano s prethodno navedenim aktivnostima.
 
Raspoloživi iznos sredstava: 206.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 150.000,00 HRK
 • najviši iznos 750.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi s najmanje tri (3) zaposlena na puno radno vrijeme (temeljem sati rada) u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog.
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 1. srpnja 2022. u 11 sati - do 12. kolovoza 2022.
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva.

Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
13. 6. 2022. Javni poziv za nacionalno sufinanciranje projekata standardnih djelovanja u okviru LIFE natječaja za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2022. godini.

Pozivamo sve potencijalne prijavitelje na dostavu zahtjeva na ovogodišnjem LIFE natječaju:

LIFE 2022. – JAVNI POZIV ZA NACIONALNO SUFINANCIRANJE (poveznica)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2022. godinu sufinancirati u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i traje do 13. rujna 2022.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE programa: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, organizacije civilnog društva (udruge), kao i ostali proračunski te izvanproračunski korisnici.

Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje

​Svi podnositelji prijava na ovaj Poziv svoje zahtjeve dostavljaju:

 • u zatvorenoj omotnici s adresom podnositelja prijave i naznakom PRIJAVA za financijsku podršku projektnom prijedlogu za prijavu na natječaj za Program LIFE 2022.
 • preporučenom poštom ili osobno putem urudžbenog zapisnika,
 • na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
 • te elektroničkom poštom na adresu life@mingor.hr

 

 

 

13. 6. 2022. Javni poziv za dostavu pisanih ponuda s uvjetima za sudjelovanje na javnom natječaju za izdavanje energetskog odobrenja
Na temelju članka 17. stavka 20. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“ br. 111/21) (dalje u tekstu: Zakon), a u svezi s člankom 133. stavkom 3. Zakona, ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi,


ODLUKU
O PROVOĐENJU JAVNOG  NATJEČAJA
ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA
 
I.
Raspisuje se Javni natječaj za izdavanje energetskog odobrenja, za proizvodno postrojenje sunčana elektrana Donja Dubrava na lokaciji Općine Sveta Marija u Međimurskoj županiji, sa sadržajem javnog poziva za dostavu pisanih ponuda s uvjetima za sudjelovanje na Javnom natječaju za izdavanje energetskog odobrenja 01/22, koji je sastavni dio ove Odluke.
II.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke, bit će objavljen na web stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr/), u „Narodnim novinama“, te Službenom listu Europske unije, a obavijest o objavi javnog natječaj na web stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr/).
III.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke trajati će 15 (petnaest) dana, računajući od dana objave u „Narodnim novinama“.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
 
 
Prilog:
Javni poziv
10.6.2022. Javni poziv za iskaz interesa za prikupljanje proketnih prijedloga iz područja zdravlja s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanje na listu potencijalnih Važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području zdravlja
Nastavno na krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19 i u skladu s ciljevima europske industrijske, digitalne i farmaceutske strategije, Europskog zelenog plana, Novog EIP za istraživanje i inovacije i Europskog plana za borbu protiv raka, države članice Europske unije su u procesu pripreme Važnog projekta od zajedničkog europskog interesa u području zdravlja (u daljnjem tekstu: IPCEI Zdravlje).
Kao odgovor na ovu inicijativu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA
ZA PRIKUPLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA IZ PODRUČJA ZDRAVLJA
s ciljem mogućeg sudjelovanja prijavitelja iz Republike Hrvatske i uvrštavanja na listu potencijalnih Važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (IPCEI) u području zdravlja
 

Javni poziv 
Obrazac 1 
Upitnik DNSH
8.6.2022. Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog interesa u području mikroelektronike
Europska komisija i države članice u procesu su notifikacije važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike (IPCEI mikroelektronika).

Prepoznajući stratešku važnost proizvodnje mikroelektroničkih komponenti kao i potrebu za poboljšanje otpornosti europskog opskrbnog lanca u poluvodičima, a u skladu s pravilima važnih projekata od zajedničkog europskog interesa, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike.
 
Prijava iskaza interesa dostavlja se na adresu elektroničke pošte Ministarstva: pisarnica@mingo.hr; s naznakom: Javni poziv za uvrštavanje na popis važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području mikroelektronike - iskaz, daje se.
Prijave se zaprimaju isključivo do 08.07.2022 godine.
 
Prihvatljivi su projekti koji se odnose na glavna područja razvoja lanca vrijednosti u području mikroelektronike, uključujući (ali ne ograničavajući se na):
 
 • Dizajn procesora i čipova za AI,
 • Dizajn čipova i sustava za komunikaciju (5G/6G i ostalo) i povezivanje,
 • Razvoj i proizvodnja ovih čipova u Europi,
 • Napredno pakiranje za heterogenu integraciju,
 • Održiva elektronika male snage,
 • Poluvodičke podloge za RF i energetsku elektroniku.

Dokumentacija:
13.5.2022. Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada
 
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA
OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (referentni broj: NPO.C1.3.R2-I2.01). 

 

Cilj poziva

Predmet ovog Poziva je doprinos ispunjenju pravne stečevine EU na temelju obveza iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji iz područja gospodarenja otpadom, odnosno sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017.-2022.(NN 3/17, 1/22) na način da budu usklađena s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18, 56/19, u daljnjem tekstu: Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada) i kriterijima odredbama Direktive 1999/31/EZ, kako bi smanjile emisije stakleničkih plinova te onemogućilo onečišćenje podzemnih i površinski voda štetnim tvarima koje su nastale tijekom rada odlagališta.
Svrha poziva je sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada  koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem i nakon sanacije se više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.
U okviru  ovog Poziva bespovratna sredstva mogu se dodijeliti projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, koja u popisu odlagališta iz Izvješća o komunalnom otpadu za 2020. godinu, Prilog 4 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije, stanje s krajem 2020. godine nemaju status operativnosti „aktivno“.
 

Ukupna raspoloživa sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 80.000.000,00 HRK.
 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju 

Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 30.000.000,00 HRK.
 

Predviđeni intenzitet potpore

Iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.
 

Prihvatljivi prijavitelji

U skladu s čl. 10., st. 4. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21),  prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS-ova postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS, prihvatljivi prijavitelji su i JLS-ovi koji su vlasnici/ imaju pravo građenja na zemljištu na kojem se nalazi odlagalište ili su vlasnici osobe koja upravlja odlagalištem na administrativnom području neke druge JLS.

 
Prihvatljive aktivnosti

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:
 1. aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova - pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
 2. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;
 3. aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju;
 4. aktivnosti projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II).
 5. usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19);
 6. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, financijsko upravljanje, izvještavanje, pripremu i provedbu javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom),
 7. aktivnosti informiranja i vidljivosti.
Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti potrebne za izvođenje/realizaciju projekta.
 

Geografska ograničenja

Prihvatljivo zemljopisno područje je Republika Hrvatska.
 

Administrativni podaci

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. travnja 2024. godine do 14:00 h ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
 
Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022. u 9:00h putem poveznice: https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/9.


 
OBAVIJEST O ONLINE INFORMATIVNOJ RADIONICI
 
Online informativna radionica za poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (ref. poziva: NPOO.C1.3.R2-I2.01) održat će se u četvrtak, 9. lipnja 2022. s početkom u 10 sati. Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Za sudjelovanje na radionici potrebno se prijaviti do srijede 8. lipnja 2022. do 9 sati na e-mail seup@mingor.hr. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime te elektroničku adresu osobe koja će biti prisutna na radionici (najviše dvije adrese elektroničke pošte po prijavi) i referencu NPOO poziva na koju se prijava odnosi.

Nakon završetka roka za prijavu, prijavljenim kandidatima bit će poslana poveznica za online radionicu preko platforme Webex. Na mrežnoj stranici https://fondovieu.gov.hr/portal/pozivi/ naknadno će biti objavljena prezentacija s provedene radionice.


OBAVIJEST (7. lipnja 2022.)
1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“
(ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) 

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je  7. lipnja 2022. na portalu eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal) 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ (ref. broj: NPOO.C1.3.R2-I2.01) sa cjelokupnom dokumentacijom. Prethodna verzija dokumentacije s danom objave 1. izmjene Poziva prestaje biti važeća.

U dokumentu  „Prva izmjena Poziva-popis izmjena“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 • Upute za prijavitelje
 • Sažetak poziva
 • Obrazac 4. Obrazac usklađenosti projekta s načelom „ne nanosi bitnu štetu“
 • Prilog 2.1. Obrazac za administrativnu provjeru
 • Prilog 2.4. Obrazac za ocjenjivanje kvalitete.
 
Napominjemo da je ovim izmjenama najraniji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 13. lipnja na 20. lipnja 2022. 
 
OBAVIJEST (2. siječnja 2023.)
Druge izmjene poziva „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ (NPOO.C1.3.R2-I2.01)

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. siječnja 2023. druge izmjene poziva „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ (ref. br. NPOO.C1.3.R2-I2.01). U dokumentu „Popis izmjena - 2. izmjene Poziva“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 2.3. Kontrolna lista za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti
 • Sažetak poziva
Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave prvih izmjena Poziva prestaju biti važeće.

Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/9.
 

OBAVIJEST (29. travnja 2024.)
3. izmjene Poziva "Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada" (NPOO.C1.3.R2-I2.01)

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 29. travnja 2024. treće izmjene poziva „Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada“ (ref. br. NPOO.C1.3.R2-I2.01). U dokumentu „Popis izmjena - 3. izmjene Poziva“ navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva, a odnose se na sljedeće dokumente:
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 1.1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Sažetak poziva
Prethodne verzije istih dokumenata s danom objave trećih izmjena Poziva prestaju biti važeće. Cjelokupna dokumentacija poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/9.

Napominjemo da je ovim izmjenama krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga pomaknut s 30. travnja na 31. listopada 2024. godine, te da je ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru Poziva povećan sa 10.617.824,67 EUR na 18.000.000,00 EUR.


Financira Europska unija - NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 
22. 4. 2022. Objavljen natječaj za dodjelu financijske podrške projektima koji doprinose zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u Hrvatskoj
Javni natječaj „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“, namijenjen udrugama za zaštitu prava potrošača, objavljen je danas, a rok za prijavu je 24. svibnja do 13 sati.
 
Natječajem će se dodijeliti financijske podrške projektima koji doprinose zaštiti potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, a ukupna vrijednost mu je 720 tisuća kuna.
Prijaviti se mogu sve udruge registrirane u skladu sa Zakonom o udrugama, koje djeluju u području zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača, a u svom djelovanju su neovisne o trgovcima, sukladno odredbama članka 128. Zakona o zaštiti potrošača, te zadovoljavaju taksativno navedene uvjete Natječaja.

Sve zainteresirane udruge koje ispunjavaju uvjete Natječaja prijavljuju svoje prijedloge projekata na propisanim obrascima. Prijava na javni natječaj podrazumijeva internetsku prijavu koja se obavlja putem sustava financijskepodrske.hr.
 
Sva pitanja vezana uz dokumentaciju i uvjete Natječaja mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu e-pošte: natjecaj.potrosaci@mingor.hr i to najkasnije do 6. svibnja 2022.
Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja mingor.gov.hr i Središnjeg portala za potrošače szp.hr, i to najkasnije 8 dana prije isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj.

Kako bi se udrugama omogućila što kvalitetnija priprema i prijava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 29. travnja 2022. s početkom u 9 sati organizira online pripremnu informativnu radionicu s ciljem predstavljanja javnog natječaja.
Mole se svi zainteresirani prijavitelji da se za sudjelovanje prijave do 27. travnja 2022. putem adrese e-pošte: natjecaj.potrosaci@mingor.hr, a potvrdu sudjelovanja te link za povezivanje dobit će dan prije održavanja radionice.
 
Tekst natječaja s cjelokupnom dokumentacijom objavljen je na poveznici:  https://www.financijskepodrske.hr/home/prikaz_natjecaja/program/100240


Dokumenti:
 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava
 2. Tekst javnog natječaja
 3. Upute za prijavitelje
 4. Opisni obrazac za prijavu projekta
 5. Obrazac proračuna projekta
 6. Obrazac životopisa
 7. Izjava o financiranim projektima iz javnih izvora
 8. Izjava da je udruga neovisna od trgovaca
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 10. Obrazac Ugovora
 11. Obrazac za provedbu terenskog posjeta
 12. Obrazac opisnog izvještaja projekta
 13. Obrazac financijskog izvještaja
 14. Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava
 15. Obrazac procjene kvalitete prijave
14.4.2022. Izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
OBAVIJEST (14. travnja 2022.)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ (14. 4. 2022.) inicijalno objavljenog 16.12.2021. godine na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/)
 
Obzirom na uočene potrebe, izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:
 • produljenje roka provedbe projekta gdje se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31.12. 2022. ili  do iskorištenja sredstava,
 • dozvoljena je mogućnost prijavljivanja projektnih prijedloga sa partnerom,
 • definiran je način i dokumenti kojima se dokazuje postignuće ciljanih vrijednosti pokazatelja,
 • dodatno su pojašnjene procedure koje se odnose na sagledavanje mogućih utjecaja zahvata u odnosu na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže u svrhu ispunjavanja zahtjeva zadanih principom „ne nanosi značajnu štetu (tzv. DNSH),
 • dopunjene su prihvatljive aktivnosti projekata,
 • dodana je točka kojom je definirana mjera informiranja i vidljivosti,
 • dodana je točka kojom je definirana zaštita osobnih podataka.
 
U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele). Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje.
Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.
Ovim Pozivom dodjeljivati će se bespovratna sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: MOO) kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje u tekstu: NPOO) za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske. 
Isto tako potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.
Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:
 • Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
 • Revitalizacija slatkovodnih sustava
U 100%-tnom udjelu iz MOO.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 31. 12. 2022., i to unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode. Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).
Upute se objavljuju u verziji sa vidljivim izmjenama i u čistopisu. 

Izmjene i dopune trajno ograničenog poziva
Upute za prijavitelje - čistopis
Upute za prijavitelje - izmjene
 
14.4.2022. Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 1. PREDMET I SVRHA POZIVA
 
Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) - (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje provedbe  investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.
 
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje ulaganja u proširenje i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda u cilju osiguranja kvalitetne i sigurne vodoopskrbe, smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, sprječavanja zagađenja vodnih resursa i okoliša nepročišćenim otpadnim vodama, poboljšanja upravljanja vodama i postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te doprinosa postizanju usklađenosti s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju. Sredstva će se u okviru ovog poziva dodjeljivati za projekte koji su u potpunosti spremni što podrazumijeva da mogu odmah krenuti sa provedbom postupaka javne nabave i ugovaranjem. Isto tako, sredstva se mogu dodijeliti i za projekte koji su već započeli s provedbom pod uvjetom da cjeloviti projekt koji se prijavljuje nije u potpunosti financijski niti fizički završen.
Razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju  od 1.2.2020. do 30.6.2026.
 
 1. KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenim prijaviteljima koji su isključivo javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU) koji na području Republike Hrvatske pružaju uslugu javne vodoopskrbe, odnosno javne odvodnje otpadnih voda.
 
 1. TRAJANJE POZIVA
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga, točnije do 30.09.2022. godine.
 
 1. IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA i STOPA SUFINANCIRANJA
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.000.000.000,00 kn. Indikativno, bespovratna sredstva namijenjena za s ulaganja u javnu odvodnju i/ili javnu odvodnju s integriranom javnom vodoopskrbom iznose 380.000.000,00 kn, a za ulaganja u javnu vodoopskrbu iznose 620.000.000,00 kn.
 
Maksimalna stopa sufinanciranja bespovratnim sredstvima iz NPOO-a je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa prihvatljivih izdataka biti će financirano iz nacionalnih sredstava i to10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik (s partnerima, ukoliko ih ima) i 10% iz sredstava Hrvatskih voda.
 
 1. PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje.
 
 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 
Projektna prijava mora sadržavati u cijelosti ispunjene na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku sljedeće dokumente:
 • Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele) 
 • Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
 • Obrazac skupne Izjave prijavitelja
 • Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom  „ne nanosi značajnu štetu“
 • Građevinske dozvole, odnosno lokacijske dozvole u slučaju gradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (kopije)
 • Rješenje nadležnog ministarstva o provedenom postupku OPUO/PUO
 • Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika prijavitelja i partnera ne stariji od 10 dana od dana podnošenja projektnog prijedloga
 
Dodatna dokumentacija koja se dostavlja ukoliko je primjenjivo uključuje:
 • Izvod poslovne banke kojim se potvrđuje nastala transakcija (plaćena situacija), ukoliko je primjenjivo
 • Kopije ugovora svih projektnih elemenata, ukoliko je primjenjivo
 • Kopije Ugovora o sufinanciranju, ukoliko je primjenjivo
 
Navedeni Obrasci koje je potrebno ispuniti nalaze se u sklopu Uputa za prijavitelje.
 
 1. NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 31.03.2022. godine putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-vk@mingor.hr.
Prijavitelj se obvezuje da će projektnu prijavu koja je zadovoljila u svim koracima postupka dodjele unijeti u sustav eNPOO.
 
Na gore navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.
 
 1. PRILOZI
 
Sastavni dio ovog Poziva su:
 • Upute za prijavitelje sa svom potrebnom dokumentacijom
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
 
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).

    
Upute za prijavitelje
Poziv

 
1.4.2022. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021 – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“.

Cilj Poziva

Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije).
 
Raspoloživi iznos sredstava: 141.000.000,00 HRK
 
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)
 
Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 1. lipnja 2022. godine  u 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine
Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine, do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE
„Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3), 22.4.2022.

 
Virtualna radionica za poziv na dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (C1.1.2. R2-I3) održat će se u petak, 22. travnja 2022. s početkom u 13 sati. Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem elektroničke pošte zaključno s 21. travnja 2022. do 12 sati, ili do popunjenja kapaciteta. 

Očekivano trajanje radionice je 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem poruke na: nov@mingor.hr s naznakom „Prijava na virtualnu radionicu novoosnovani MSP“. Nakon zaprimljenih prijava, na Vašu mail adresu ćete zaprimiti poveznicu za radionicu na platformi MS Teams. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin. Na mrežnoj stranici https://mingo.gov.hr/ biti će objavljena prezentacija s provedene radionice.
 
 
OBAVIJEST (20. travnja 2022.)
Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)
 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 20. travnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

 

Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 22. travnja 2022.
 
Slijedom održane virtualne radionice poziva „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (NPOO.C1.1.2. R2-I3.01) održane 22. travnja 2022., obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici:
 
prezentacija "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" 
 
Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poveznici:
 
Poveznica na YT kanal MINGOR-a
 

OBAVIJEST (11. svibnja 2022.)
Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.

Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja
 • Obrazac 2. Izjava Prijavitelja – usklađenje s Uputama za prijavitelje
 • Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije
 • Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – izmjena poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
 • Prijavni obrazac :
- u kartici Projekt – Upute za popunjavanje u poljima ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA
- u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

 

OBAVIJEST (31. svibnja 2022.)
Objava o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga BESPOVRATNE POTPORE ZA NOVOOSNOVANA PODUZEĆA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poništava i zatvara Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva.

Slijedom navedenog, rad na projektnim prijavama neće biti moguć unutar sustava eNPOO nakon 14 sati, 31. svibnja 2022.

O slijedećim koracima vezanim za Poziv potencijalni prijavitelji bit će pravovremeno obaviješteni.

Sve verzije dokumentacije prestaju biti važeće.
 
OBAVIJEST (11. srpnja 2022.)
 
Nastavno na obavijest Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 31. svibnja 2022. godine o poništenju i zatvaranju Poziva na dostavu projektnih prijedloga  „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.01), zbog izmjene modaliteta Poziva, obavještavamo prijavitelje kako će novi otvoreni poziv, u modalitetu privremenog poziva biti objavljen u utorak, 12. srpnja.


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
 


 
1.4.2022. Komercijalizacija inovacija
TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija“. (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5) kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Cilj Poziva
Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati :
 • Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 • Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 • Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 • Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)
Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.
 
Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK
Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:
 • najniži iznos 760.000,00  HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00  HRK.
 
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga

Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO
 • od 20. svibnja 2022. godine od 11:00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine
 
Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022.
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.OBAVIJEST O ODRŽAVANJU VIRTUALNE INFORMATIVNE RADIONICE
Komercijalizacija inovacija“ (C1.1.2. R2-I5), 14. travnja 2022.
 
Virtualna radionica za poziv na dostavu projektnih prijedloga „Komercijalizacija inovacija “ (C1.1.2. R2-I5) održat će se u četvrtak, 14. travnja 2022. s početkom u 13 sati. Radionica će se održati putem platforme MS Teams. Svi zainteresirani mogu se prijaviti za sudjelovanje putem elektroničke pošte ki-npoo@mingor.hr zaključno s 13. travnja 2022. do 12 sati. Svi prijavljeni će putem elektroničke pošte dobiti MS Teams poveznicu i upute vezane uz sudjelovanje na radionici. Zbog ograničenog broja korisnika MS Teams platforme, molimo Vas da se na radionicu prijavite s najviše dvije mail adrese po instituciji/poduzetniku.

Očekivano trajanje radionice: 2 sata.

Na radionicu se možete prijaviti slanjem poruke na: ki-npoo@mingor.hr s naznakom „Prijava na virtualnu radionicu“. Nakon zaprimljenih prijava, na Vaš mail ćete zaprimiti poveznicu na radionicu i upute vezane uz platformu MS Teams. U slučaju tehničkih poteškoća tijekom same radionice po potrebi će se organizirati dodatni termin.
 
 
Snimka i prezentacija s virtualne radionice održane 14.4.2022.
 
Slijedom održane virtualne radionice poziva „Komercijalizacija inovacija“ (C1.1.2.R2-I5) održane 14.4.2022. godine, obavještavamo Vas da je prezentacija s radionice dostupna na poveznici:
 
prezentacija "Komercijalizacija inovacija"
 
Snimka virtualne informativne radionice navedenog Poziva dostupna je na youtube kanalu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, na poveznici:
 
Poveznica na YT kanal MINGOR-a

https://www.youtube.com/watch?v=DLfyqQ3elpA 

 
OBAVIJEST (20. travnja 2022.)
Objava prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 20. travnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene su u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.
Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva. 
OBAVIJEST (11. svibnja 2022.)
Objava 2. izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)

Izmjene su tehničke prirode te ne utječu na uvjete Poziva, a unesene u natječajnu dokumentaciju na način da su jasno istaknute.
Izmijenjeni su slijedeći dokumenti: 
 • Upute za prijavitelje - u dijelu Troškovi plaća osoblja
 • Obrazac 5. Financijski podaci – otključane su sve potrebne ćelije
 • Prilog 3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava - Kontrolna lista za ocjenjivanje kvalitete
 • Prilog 4.  Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 5. Pravila o financijskim korekcijama – poveznice za objavu Poziva na dostavu ponuda
 • Prilog 6. Metodologija obračuna troškova prema PMF metodi
 • Prijavni obrazac :
  • u kartici Projekt – upute za popunjavanje u poljima: ANALIZA IZVEDIVOSTI I OPCIJA, DETALJNI OPIS PROJEKTA UNAPRJEĐENJA POSLOVNIH PROCESA i FINANCIJSKA ANALIZA
  • u kartici Aktivnosti – u polju AKTIVNOSTI PROJEKTA obavezan je unos datuma početka provedbe

Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/portal), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.

 
OBAVIJEST (29. lipnja 2022.)
 Privremena obustava Poziva „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01) da je predmetni Poziv obustavljen 29. lipnja 2022. u 23:59 sati na razdoblje od 90 dana, odnosno do 27. rujna 2022.

Poziv se obustavlja na određeno vrijeme uslijed prekoračenja 200 % ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava, sukladno poglavlju „Kako se prijaviti“, točki „Projektni prijedlog“ u Uputama za prijavitelje.
Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eNPOO biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga. Svi projektni prijedlozi koji se pokušaju registrirati u sustav eNPOO unutar razdoblja u kojem je Poziv obustavljen neće biti uzeti u razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Poziva, obavijesti će biti objavljene na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86, te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Sukladno Uputama za prijavitelje, pitanja se mogu postavljati tijekom trajanja Poziva, stoga se tijekom razdoblja obustave Poziva, obustavlja i zaprimanje pitanja te na ista nadležno tijelo neće odgovarati.

U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, ili uslijed drugih okolnosti, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na mrežnim stranicama https://fondovieu.gov.hr/ i https://planoporavka.gov.hr/natjecaji/86 te na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, navodeći točan datum zatvaranja.

 
OBAVIJEST ZA PRIJAVITELJE (26. rujna 2022.)
NAJAVA ZATVARANJA POZIVA „KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA"
(referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01)
 
Obavještavamo potencijalne prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I5.01) da će se predmetni Poziv, obustavljen 29. lipnja 2022. godine u 23:59 h, zatvoriti 27. rujna 2022. godine u 11:00 h zbog iscrpljenja raspoložive financijske alokacije Poziva.
 
Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eNPOO biti obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga.


Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


 
25.1.2022. Javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanje na listu potencijalnih važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika
U skladu s ambicioznim povećanjem cilja smanjenja emisija Co2 i predanosti realizaciji plana da Europa do 2050. godine postane prvi klimatski neutralni kontinent, vodik zauzima sve veću ulogu u dekarbonizaciji gospodarstva i energetskog sektora. U skladu s tim, kao i postojećim pravilima IPCEI projekata, Europska Komisija (EK) i države članice u procesu su pripreme liste važnih projekata od zajedničkog europskog interesa u području tehnologija i sustava vodika.

Kao odgovor na ovu inicijativu, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZ INTERESA
ZA UVRŠTAVANJE NA LISTU POTENCIJALNIH VAŽNIH PROJEKATA OD
ZAJEDNIČKOG EUROPSKOG INTERESA U PODRUČU TEHNOLOGIJA I
SUSTAVA VODIKA
 
5.1.2022. Javni poziv "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine"
                        
 
Ovaj Poziv se financira iz
Fonda solidarnosti Europske unije

 
 FSEU.2022.ENERGETIKA.MINGOR
 
 1. Svrha (cilj) Poziva

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u seriji potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

 1. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 372.530.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

       3. Prihvatljivi prijavitelji

 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;

 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;

 •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje.

 1. Prihvatljive aktivnosti

 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 

          5.Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 27. 05. 2022. godine, ovisno što nastupa ranije.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.

Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.

Za potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva izrađen je Program dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.

Kako se putem poziva dodjeljuje (državna) potpora, prijavitelj se mora uskladiti s Programom dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.

Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr/.

Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

6.Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: energetika@mingor.hr. 
Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingo.gov.hr/ svakih 7 radnih dana. 
 

16.12.2021. Trajni ograničeni Poziv za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“
 1. PREDMET I SVRHA POZIVA
 
Sukladno Odluci o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NN, br.78/2021) (NPOO), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kao Tijelo državne uprave nadležno za podkomponentu NPOO-a C1.3. Unaprjeđenje vodnoga gospodarstva i gospodarenja otpadom, te reformsku mjeru C1.3.R1. Provedba programa vodnoga gospodarstva, objavljuje poziv na dostavu projektnih prijedloga za Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.
 
Svrha ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz NPOO za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske. 
Isto tako potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.
 
 1. KORISNICI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
Poziv je namijenjen unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode koje su nadležne za planiranje, organiziranje, financiranje i provedbu mjera obrane od poplava .
 
 1. TRAJANJE POZIVA
 
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 120 dana od dana objave Poziva.
 
 
 1. IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA i STOPA SUFINANCIRANJA
 
Maksimalni iznos EU bespovratnih sredstava iz NPOO koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 1.188.272.071 kn.
 
Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:
 1. Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske
 2. Revitalizacija slatkovodnih sustava
Ova programska sastavnica će se financirati 100% kroz MOO.
 
 
 1. PRIHVATLJIVOST PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
U okviru ovog Poziva financirat će se provedba projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama, a razdoblje prihvatljivosti izdataka (razdoblje unutar kojeg trošak mora nastati da bi bio prihvatljiv za financiranje) traje od 1.2.2020 do 31.12.2025. Uz navedeno, svi troškovi moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju  od 1.2.2020. do 30.6.2026.
 
Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje. Objava Poziva i Upute za prijavitelje dostupne su i na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i to na sljedećoj poveznici: https://mingo.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-ministarstva-7389/otvoreni-javni-pozivi/7390
 
 1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
 
Projektna prijava mora sadržavati u cijelosti ispunjene na latiničnom pismu i na hrvatskom jeziku sljedeće dokumente:
 • Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele) 
 • Obrazac izjave prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele
 • Obrazac usklađenosti prijedloga projekta s principom  „ne nanosi značajnu štetu“
 • Građevinske dozvole
 • Za provedene postupke Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš/Procjene utjecaja na okoliš rješenja nadležnog ministarstva, odnosno dokaz podnošenja Elaborata zaštite okoliša nadležnom tijelu radi ishođenja rješenja
 • Izvod poslovne banke kojim se potvrđuje nastala transakcija (plaćena situacija)
 • Kopije ugovora svih projektnih elemenata
 
Navedeni Obrasci koje je potrebno ispuniti nalaze se u sklopu Uputa za prijavitelje.
 
 1. NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA
 
Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja od 17. prosinca 2021. godine putem elektroničke pošte na sljedeću e-mail adresu npoo-poplave@mingor.hr.
 
Na navedenu e-mail adresu mogu se uputiti i upiti ukoliko postoje nejasnoće ili potrebe za pojašnjenjima prije podnošenja projektnih prijedloga. Molimo da prilikom dostave upita navedete i kontakt broj telefona kako bismo Vas mogli kontaktirati u slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima.
 
 1. PRILOZI
 
Sastavni dio ovog Poziva su:
 • Upute za prijavitelje sa svom potrebnom dokumentacijom
 
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 
Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
 
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mingo.gov.hr/).
 

Poziv
Upute za prijavitelje
6.10.2021. Otvoreni javni poziv "Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru" za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom od 22. ožujka 2020. godine na energetskoj infrastrukturi i energetskim postrojenjima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
Opće informacije

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20).

1. Svrha (cilj) Poziva  

Svrha Poziva je nadoknada sredstava za uspostavu redovnog funkcioniranja energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, građevina i energetskog sustava u cjelini (električna energija, toplinska energija i distribucija plina) oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te dovođenje istih na razinu prije potresa na tehnički prihvatljiv i gospodarski opravdan način.

2. Ukupna raspoloživa financijska sredstva

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 18.922.000,00 kuna, koji je osiguran u Državnom proračunu, iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).
 
3. Prihvatljivi prijavitelji
 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
 • pravne osobe koje obavljaju energetsku djelatnost distribucije plina, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelje;
 •  pravne osobe koje  imaju koncesiju za distribuciju i opskrbu toplinske energije temeljem dozvole za obavljanje djelatnosti distribucije toplinske energije na području pogođenom potresom, koje u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, kako je to definirano Uputama za prijavitelj

4. Prihvatljive aktivnosti
 
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su: 

Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova
Grupa 4.: Upravljanje projektom i administracija
 
5. Administrativni podaci

Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.
Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od dana objave Poziva.
Budući da je Poziv otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele moći će ponovno podnijeti projektni prijedlog.
Za potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva izrađen je Program dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.
Kako se putem poziva dodjeljuje (državna) potpora, prijavitelj se mora uskladiti s Programom dodjele državnih potpora za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru.
Obrazložena informacija  o izmjenama Poziva, zatvaranju Poziva i obustavu Poziva, kao i sam Poziv objavljuju se na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr/.
Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga dosegne najviše 200% raspoložive alokacije bespovratnih sredstava Poziva.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa, putem pošte, predajom u pisarnicu tijela na adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb.

6. Pitanja i odgovori

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: energetika@mingor.hr. 
Odgovori na postavljena pitanja će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i internetskim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  https://mingo.gov.hr/ svakih 7 radnih dana. 


DOKUMENTACIJA UZ POZIV:

- Upute za prijavitelje
- Upute za prijavitelje - Aneks 1
- Upute za prijavitelje - Aneks 2
- Sažetak poziva
- Obrazac 1
- Obrazac 2
- Obrazac 3
- Obrazac 4
- Obrazac 5
- Obrazac 6
- Obrazac 7
- Prilog 1
- Prilog 2
- Prilog 3
- Prilog 4
- Prilog 5
- Pitanja i odgovori
- Registar Ugovora FSEU Energetika

 

22.4.2021. Natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća poslovnog sektora u zaštiti okoliša u 2021. godini.

Natječaj je otvoren za poslovni sektor u pet kategorija:
 1. Upravljanje - za iznimne organizacije ili skupine organizacija sa strateškom vizijom i sustavom upravljanja koji im omogućava kontinuirano poboljšanje okolišnih svojstava. 
 2. Proizvodi i usluge - za stavljanje na tržište novog proizvoda ili usluge koji daje značajan doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju.
 3. Proces – za uspješnu primjenu inovativnog rješenja u području procesnih i proizvodnih metoda koje štite okoliš i potiču održivi razvoj.
 4. Međunarodna poslovna suradnja - za suradnju u kojoj sudjeluje barem jedan privatni subjekt iz Europske unije i drugi iz privatnog, javnog, nevladinog ili akademskog sektora države u razvoju ili s gospodarstvom u tranziciji.
 5. Poslovanje i bioraznolikost – za uspješan poslovni model, sustav upravljanja, proizvode i usluge ili za međunarodnu suradnju s državom u razvoju koja daje značajan doprinos zaustavljanju gubitka bioraznolikosti i koja podržava prirodne ekosustave.
 
Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Hrvatskoj za jednu ili više kategorija. Obrasci za prijavu su izrađeni za svaku od pet kategorija.

Obrasci za prijavu s popratnom dokumentacijom šalju se elektroničkim putem na e-poštu: nagrade2021@mingor.hr. Iznimno, prijava s popratnom dokumentacijom se može dostaviti osobno ili poslati na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Uprava za klimatske aktivnosti s napomenom „Javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada - ne otvarati!“
 
Rok za prijave je do 20. srpnja 2021.
 
Osim dodjele nacionalnih nagrada i priznanja, Ministarstvo će finalistima natječaja omogućiti prijavu za Europsku poslovnu nagradu za okoliš (European Business Awards for the Environment, EBAE).
 
14.1.2021. - Ispravak ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
Dana 11. prosinca 2020. godine objavljen je Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača KLASA: 330-01/19-01/589, URBROJ: 526-05-02-03-01/1-20-12 od  4. prosinca 2020. godine (u daljnjem tekstu: Ponovljeni javni poziv)

https://mingo.gov.hr/javni-pozivi/javni-pozivi-ministarstva/ponovljeni-javni-poziv-imenovanje-predstvnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/12817

https://mingo.gov.hr/vijesti/ponovljeni-javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/6106

https://www.szp.hr/kutak-za-udruge/ponovljeni-javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca-876/876

https://www.szp.hr/aktualno/ponovljeni-javni-poziv-za-dostavu-iskaza-interesa-i-podnosenja-prijedloga-za-imenovanje-predstavnika-udruga-za-zastitu-potrosaca-u-nacionalno-vijece-za-zastitu-potrosaca/875.

Ispravkom ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača KLASA: 330-01/19-01/589, URBROJ: 517-08-02-02-21-15 od 13. siječnja 2021. godine Ponovljeni javni poziv mijenja se u točki 3. 3.  PODNOŠENJE PRIJAVE i produljuje se rok za dostavu prijava na isti do 15. veljače 2021. godine.

U ostalom dijelu Ponovljeni javni poziv ostaje neizmijenjen.

Ispravak ponovljenog javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
5.1.2021. - Objava rezultata Poziva za predizbor EDIH-a

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja provelo je evaluaciju prijava zaprimljenih na Javnom pozivu na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH) objavljenog 30. listopada 2020. https://mingo.gov.hr/javni-pozivi-ministarstva/11168.
 
Temeljem uvjeta prihvatljivosti i kriterija vrednovanja definiranih u navedenom Pozivu Ministarstva, odabrani su sljedeći projektni prijedlog kao nacionalni kandidati za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH):
 
 1. EDIH Adria, prijavitelj Sveučilište u Rijeci
 2. Blue European Digital Innovation Hub (Bluedih), prijavitelj Sveučilište u Splitu
 3. EDIH AI4Health.Cro: AI za pametno zdravstvo i medicinu, prijavitelj Institut Ruđer Bošković
 4. CROBOHUB++: CROatian Industry and Society Bosting – European Digital Innovation Hub, prijavitelj Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 5. JURK, prijavitelj Regionalni koordinator Sisačko–moslavačke županije

Navedeni kandidati su time stekli pravo prijave na predstojeći poziv Europske komisije za sufinancirane EDIH-ova u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027., u kojem je predviđeno do 12,7 milijuna EUR za aktivnosti EDIH-ova u Hrvatskoj, u sedmogodišnjem razdoblju.
 
Digitalni inovacijski centri, a osobito EDIH-ovi, trebaju imati ključnu ulogu u pružanju podrške poduzećima i drugim korisnicima za digitalizaciju, a posebno u području umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i računarstva visokih performansi. Stoga Ministarstvo planira iskoristiti sredstva EU izvora koja su na raspolaganju RH za razdoblje 2021.-2027., kako bi podržalo uspostavu i provedbu aktivnosti digitalnih inovacijskih centara u Hrvatskoj.
 
11.12.2020. - Ponovljeni javni poziv - imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
 1. ŠTO JE NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I NJEGOVE ZADAĆE?
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2019. godine Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.
Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Vijeće čine predstavnici ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača, okoliša i energetike, ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu, ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva nadležnog za pravosuđe, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, ministarstva nadležnog za turizam, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, Državnog inspektorata, Agencije za elektroničke medije, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Vijeća za vodne usluge, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, akademske zajednice i udruga za zaštitu potrošača.
Zadaće Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača jesu: sudjelovanje u izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača, kreiranju politike zaštite potrošača, te poticanje izmjena propisa iz područja zaštite potrošača.
Nacionalno Vijeće svake godine podnosi Izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.
Rad Vijeća je javan, a Vijeće se sastaje sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.
 
 1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA ISKAZ INTERESA?
Na Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Ponovljeni javni poziv) može se prijaviti udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga iz područja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.  Svaka udruga ili neki od oblika udruživanja može prijaviti po jednog predstavnika/predstavnicu.
Ovaj Ponovljeni javni poziv ne odnosi se na udruge - članice nekog od oblika udruživanja koji prijavljuje predstavnika u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.
Ukupno se odabiru 2 člana/članice iz reda udruga za zaštitu potrošača, budući je temeljem provedenog Javnog poziva za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, KLASA: 330-01/19-01/589, URBROJ: 526-05-02-03-01/1-19-1 od 1. srpnja 2019. imenovan jedan predstavnik udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača, a točkom II. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača (Narodne novine, broj 57/19) predviđeno je sudjelovanje tri predstavnika udruga za zaštitu potrošača u radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača. 
 
 1. POSTUPAK PRIJAVE I IZBORA PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNOM VIJEĆU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
 
3.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA 
Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju u jednom primjerku:
 1. Akt tijela Udruge kojim se predlaže predstavnik iste za člana Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.
 2. Motivacijsko pismo predstavnika udruge, saveza, zajednice, mreže, koordinacije ili drugog oblika udruživanja uključujući reprezentativnost (broj članova koje predstavlja), mogućnost diseminacije informacija prema što većem broju članova civilnog društva u području zaštite potrošača, kao i tekuće i planirane aktivnosti.
 3. Potpisani životopis predloženog predstavnika koji sadrži među ostalim i popis projekata iz područja zaštite potrošača koje je predloženi predstavnik vodio ili je u njima sudjelovao s naznakom o nazivu i svrsi, razdoblju provedbe, te ulozi u provedbi projekata. 
 4. Izjavu da je Statut udruge usklađen sa Zakonom o udrugama i vidljiv u Registru udruga u Republici Hrvatskoj,  odnosno dokaz da je Statut udruge predan na ovjeru Uredu državne uprave nadležnom prema sjedištu udruge radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, a zahtjev im je još u obradi).
 5. Izjavu da je udruga neovisna u svom djelovanju od trgovaca.
 6. Izjavu da udruga nije u postupku ukidanja sukladno razlozima za prestanak djelovanja udruge temeljem članka 48. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 74/14, 70/17 i 98/19).
 7. Izjavu da će izabrani predstavnik udruga za zaštitu potrošača redovito izvršavati diseminaciju informacija prema ostalim udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

3.2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
 1. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i predloženog člana), ne starije od 3 mjeseca od dana prijave na Ponovljeni javni poziv

3. 3.  PODNOŠENJE PRIJAVE

Ovaj Ponovljeni javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (gospodarstvo.gov.hr) i Središnjeg portala za potrošače (www.szp.hr). 
Dokumentaciju za iskaz interesa za članstvo u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača iz točke 3. 1. i 3. 2. ovog Ponovljenog javnog poziva potrebno je dostaviti potpisano, ovjereno, ukoliko udruga koristi pečat i skenirano elektroničkom poštom na adresu nvzp@mingor.hr s naznakom „Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača“ najkasnije do 15. siječnja 2020. godine.
Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se uzimati u obzir.


3.4. PREGLED I PROCJENA PRIJAVA, TE OBJAVA ODLUKE

Ministar osniva Povjerenstvo za procjenu prijava na Ponovljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača koje će procijeniti sve zaprimljene prijave. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja.
Odluka o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gospodarstvo.gov.hr i www.szp.hr .
 
30.10.2020. - Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za predodabir nacionalnih kandidata koji će biti predloženi Europskoj komisiji za daljnji postupak odabira i (su)financiranja Europskih digitalnih centara za inovacije (engl. European Digital Innovation Hub, EDIH).


Pravo prijave na ograničeni poziv Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. u kojem je moguće ostvariti 50% sufinanciranja, imat će samo oni prijavitelji iz Hrvatske koji će biti predloženi od strane Ministarstva.

EDIH je jedinstveni (samostalni) pravni subjekt ili konzorcij organizacija komplementarne specijalizacije i djelatnosti i neprofitnog karaktera koji pruža podršku poduzećima i drugim dionicima u procesima digitalne transformacije. EDIH-ovi primarno trebaju pružati usluge u ključnim područjima programa Digitalna Europa 2021.-2027.: umjetnoj inteligenciji, kibernetičkoj sigurnosti i/ili računarstvu visokih performansi.

U skladu s radnim dokumentom Europske komisije o EDIH-ovima, predviđeni su sljedeći kriteriji prihvatljivosti u nacionalnom postupku predodabira kandidata:
 • Prijavitelj treba biti neprofitna organizacija: javne ustanove (visoka učilišta, instituti…), agencije, komore i druge organizacije kojima je osnivač Republika Hrvatska ili tijela lokalne i regionalne samouprave.
 • Ostali članovi konzorcija mogu imati bilo koji pravni oblik, ali trebaju biti osnovani od strane Republike Hrvatske, tijela lokalne i regionalne samouprave RH ili biti registrirani na trgovačkom sudu u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavitelj ili barem 1 član konzorcija je znanstvena organizacija upisana u upisnik znanstvenih organizacija pri ministarstvu nadležnom za znanost u području prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti ili biomedicine i zdravstva.
 • Prijava ima definirano područje/a specijalizacije i geografsku orijentaciju, uključujući fokus na barem jedno od tri ključnih područja definiranih u DEP-u: umjetna inteligencija, računarstvo visokih performansi i/ili kibernetička sigurnost.
 • Prijava je usklađena s europskim strategijama u području digitalizacije, nacionalnom strategijom pametne specijalizacije i ostalim relevantnim nacionalnim dokumentima.
 • Prijava ima definirane uloge i opisane kompetencije Prijavitelja i svakog člana konzorcija
 • Prijavitelj raspolaže odgovarajućim prostornim kapacitetimau skladu s planom aktivnosti, koji omogućava sljedeće aktivnosti: primanje korisnika, održavanje edukacija i savjetovanje, izložbene potrebe (showroom), provedbu demonstracijskih aktivnosti i testiranja itd.
 • Prijavitelj ili član/ovi konzorcija imaju odgovarajuću opremu i infrastrukturu za pružanje usluga „Testiranje prije ulaganja“ u skladu s definiranom specijalizacijom Prijave

Konzorcijske prijave trebaju uključivati organizacije koje mogu pružiti različite i komplementarne usluge, ali pri tom trebaju imati jasnu ulogu u predloženom EDIH-u.

Značajan čimbenik u nacionalnom postupku odabira će imati regionalna i tehnološka pokrivenost, odnosno omogućavanje pristupa relevantnom spektru usluga što većem broju korisnika u Hrvatskoj.

Predviđeni su sljedeći kriteriji vrednovanja prihvatljivih prijava:
 1. Regionalni ili nacionalni strateški značaj i doprinos digitalnoj transformaciji gospodarstva
 2. Ljudski, tehnički i financijski kapaciteti (u protekla 24 mjeseca)
 3. Poslovni model i predviđeni proračun projekta
 
Prijave se šalju isključivo putem Prijavnog obrasca koji uz pripadajuće dokumente treba poslati do petka, 20. studenoga 2020. putem:
 
 1. elektroničke pošte na adresu DIH-info@mingor.hr, pri čemu Obrazac treba dostaviti popunjen, potpisan i ovjeren pečatom u .pdf formatu prihvatljivom za pretraživanje i
 2. poštom na adresu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Sektor za inovacije
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
s naznakom “Prijava za nacionalni predodabir kandidata za Europske digitalne centre za inovacije (EDIH)”.
 
Više informacija dostupno je u tekstu Poziva i Prijavnom obrascu.

EDIH- Javni poziv za predodabir nacionalnih kandidata za Europske digitalne centre za inovacije

EDIH - Prijavni obrazac