Ravnateljstvo za robne zalihe

Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje; priprema prijedloge Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha kao i druge akte određene Zakonom; zaključuje ugovore o poslovima robnog prometa i druge ugovore na način i uz uvjete utvrđene zakonom i aktima Vlade Republike Hrvatske; brine o tekućem i investicijskom održavanju skladišta u vlasništvu Ravnateljstva, odnosno državnom vlasništvu, kao i opreme i sredstava u skladištima i ostalim objektima koje koristi Ravnateljstvo; obavlja financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva; obavlja analitičko-planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza o skladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha; obavlja poslove u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Služba za kontrolu i popunu Bilance prati i analizira stanje i kretanja na tržištu i u proizvodnji roba s aspekta uloge robnih zaliha; priprema i sudjeluje u izradi prijedloga Bilance i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha; predlaže, obnavlja i izvršava plan nabave i prodaje roba sukladno utvrđenom Godišnjem programu strateških robnih zaliha i odlukama Vlade Republike Hrvatske; prati promjene i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na poslovanje s robnim zalihama; prati i osigurava pravovremenost u izvršavanju ugovornih obveza između Ravnateljstva i pravnih subjekata iz djelokruga Službe te predlaže i priprema dokumentacijsku osnovu za pravnu i drugu zaštitu ugovornih i gospodarskih interesa Ravnateljstva, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Odjel za prehrambene proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu prehrambenih proizvoda i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti, te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanja prehrambenih proizvoda; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz svoga djelokruga; vodi odgovarajuće evidencije o prehrambenim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje s prehrambenim robnim zalihama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.
 
Odjel za neprehrambene i industrijske proizvode obavlja poslove nadzora nad radom pravnih osoba u pogledu primjene zakona i ugovornih obveza skladištenja i čuvanja robnih zaliha, vrši kontrolu robnih zaliha i uvjetnosti njihovog smještaja, poduzima mjere radi otklanjanja utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti te predlaže plan kontrola i vodi Očevidnik obavljenih kontrola. Predlaže i sudjeluje u izradi prijedloga i izvršava program u dijelu koji se odnosi na investicijsko i tekuće održavanje objekata, skladišne, informatičke i druge opreme Ravnateljstva; predlaže i provodi najracionalniji način njezine uporabe; brine se o osiguranju i svim mjerama zaštite objekata, opreme i automobila; sudjeluje u izradi programa tehničkog praćenja ukupne imovine Ravnateljstva; predlaže i izvršava plan nabave i prodaje i obnavljanje skladišne, informatičke i druge opreme te neprehrambenih i industrijskih proizvoda; prikuplja, obrađuje i predlaže izbor najpovoljnijih ponuđača za kupnju, prodaju i održavanje objekata, opreme i drugih sredstava; predlaže i provodi vrste i način evidencije iz svoga djelokruga; daje prijedloge za tehnička i tehnološka poboljšanja u korištenju i raspolaganju imovinom Ravnateljstva; vodi odgovarajuće evidencije o strateškim robnim zalihama; daje prijedloge za tehnološka i racionalna poboljšanja koja se odnose na poslovanje sa strateškim robnim zalihama, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.

ANJA BAGARIĆ
ravnateljica Ravnateljstva za robne zalihe
     

Snježana Pintar, administrativna tajnica
Tel: 01/6106-937, 01/6106-130
Faks: 01/6103-132
E-pošta: snjezana.pintar@mingo.hr