Propisi iz područja zaštite zraka

Propisi
 

 • Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2024. godinu

 • Odluka o donošenju Ocjene kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020. godine

 • ​Ocjena kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za radoblje 2016.-2020. godine

 • Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2023. godinu
 • Zakon o zaštiti zraka
  Narodne novine 127/19, 57/22

   
 • Program kontrole onečišćenja zraka za razdoblje od 2020. do 2029. godine  
  Narodne novine 90/19

   
 • Uredba o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zraku u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 76/18

   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
  Narodne novine 71/04115/15

   
 • Uredba o kakvoći biogoriva
  Narodne novine 141/0533/11

   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš ugljikovog dioksida 
  Narodne novine 73/0748/092/18

   
 • Odluka o prihvaćanju Nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o 
  postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Narodne novine 145/08

   
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske
  Narodne novine 151/08

   
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici 
  Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010. godine, s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. godine
  Narodne novine 152/09
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku
  Narodne novine 77/20

   
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 47/21

   
 • Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
  Narodne novine 26/23

   
 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
  Narodne novine 72/20

   
 • Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila
  Narodne novine 86/21

   
 • Odluka o donošenju Izvješća o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine
  Narodne novine 95/13

   
 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine
  Narodne novine 139/13

   
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske
  Narodne novine 1/14

   
 • Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  Narodne novine 12/23

   
 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 114/14147/14

   
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
  Narodne novine 156/14
 
 • Odluka o prihvaćanju Drugog nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj
  Narodne novine 62/16

   
 • Odluka o donošenju Trećeg nacionalnog plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj
  PDF verzija

   
 • Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
  Narodne novine 107/22
 
 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva 
  Narodne novine 131/21

   
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora
  Narodne novine 42/21

   
 • Program praćenja učinaka onečišćenja zraka na ekosustave
  PDF verzija
 • Program kvalitete tekućih naftnih goriva za 2021.
  PDF verzija
 
 • Program praćenja kvalitete tekućih naftnih goriva za 2022. godinu
  PDF verzija

Popis međunarodnih ugovora
 • Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
  (Geneva, 1979.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93
   
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP)
  (Geneva, 1984.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
   
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o daljnjem smanjenju emisija sumpora
  (Oslo, 1994.)
  Objavljen je u NN-MU br. 17/98 i ispravak br. 3/99, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. travnja 1999.
   
 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Göteborg, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999.
  Objavljen je u NN-MU br. 04/08, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. siječnja 2009. a taj datum je objavljen u NN-MU br. 7/08.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka od II. do IX. Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona iz 1999. uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i dodavanje novih Dodataka X i XI.
  Objavljen je u NN-MU br. 8/18 i Ispravak NN-MU br. 1/19.
   
 • Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekogranič­nom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Geneva, 1991.)
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08.
   
 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Sofia, 1988.) 
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08.
   
 • Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 9/07.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka osim III. i VII. protokola o teškim metalima iz 1998. godine uz konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  Narodne novine - Međunarodni ugovori 1/18.
   
 • Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07, stupio ja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u NN-MU br. 9/07.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjena i dopuna teksta i Dodataka I., II., III., IV., VI. i VIII. Protokola o postojanim organskim onečišćujućimn tvarima iz 1998. godine uz Konveciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine i Izmjena i dopuna Dodataka I. I II. Protokola o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  Objavljen NN-MU br. 1/18.
   
 • Stockholmska Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (Stockholm, 2001.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/06, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.
   
 • Uredba o objavi Dodatka G od 6. svibnja 2005. godine, Izmjena i dopuna Dodataka A, B i C iz svibnja 2009. godine, Izmjene i dopune Dodatka A iz travnja 2011. godine i Izmjene i dopune Dodatka A iz svibnja 2013. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 8/15.
   
 • Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2015. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 5/16.
   
 • Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i C iz svibnja 2017. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 1/19.
   
 • Uredba o objavi Izmjena i dopuna Dodataka A i B iz svibnja 2019. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 5/20.
   
 • Uredba o objavi Izmjene i dopune Dodatka A iz lipnja 2022. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN-MU br. 9/23.
   
 • Uredba (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena na stranici EUR-Lex PE/61/2019/REV/1.
   
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  Objavljena u NN br. 54/20.