2021

7.10.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika uprave JADRANSKOG NAFTOVODA d.d.
KLASA: 011-01/21-01/625
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 7. listopada 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika Uprave Jadranskog naftovoda, d.d., Zagreb Miramarska cesta 24 objavljuje:


POZIV NA RAZGOVOR
 
 
Vezano uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika Uprave Jadranskog naftovoda, d.d., Zagreb Miramarska cesta 24 koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 99/21 od 10. rujna 2021. te na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingo.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071 te na mrežnim stranicama trgovačkog društva Jadranski naftovod d.d. https://janaf.hr/karijere/otvoreni-natjecaji/javni-natjecaj-za-predsjednika-uprave-janaf-a i u Večernjem listu i Jutarnjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 11. listopada 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica  grada  Vukovara 78, Zagreb.


7.10.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
10.9.2021. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika uprave JADRANSKOG NAFTOVODA d.d.

KLASA: 011-01/21-01/625

URBROJ: 517-14-21-1

 

Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine br. 52/18) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za predsjednika Uprave Jadranskog naftovoda, dioničko društvo, Zagreb, Miramarska cesta 24.

Narodne novine
30.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
KLASA: 011-01/21-01/590
URBROJ: 517-14-1-21-4
Zagreb, 30. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezano uz javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 77/21 od 7. srpnja 2021. te na mrežnim stranicama https://mingo.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071, i u dnevnom tisku Jutarnjem listu.
 
Razgovori (intervju) s kandidatima, održat će se 31. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


30.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR

 
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU NP Mljet
KLASA: UP/I-112-03/21-01/07
URBROJ: 517-14-21-2
Zagreb, 23. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove „Nacionalni park Mljet“ na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 85/21, od 28. srpnja 2021. i u dnevnom tisku Jutarnji list, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Nacionalni park Mljet« (https://www.np-mljet.hr).
 
Razgovor (intervju) s kandidatom održat će se 26. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU NP Sjeverni Velebit
KLASA: UP/I-112-03/21-01/06
URBROJ: 517-14-21-3
Zagreb, 23. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 86/21, od 30. srpnja 2021. i u dnevnom tisku Novi list, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit« (https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/).
 
Razgovor (intervju) s kandidatom održat će se 26. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir i imenovanje ravnatelja/ice JU PP Medvednica
KLASA: UP/I-112-03/21-01/04
URBROJ: 517-14-21-4
Zagreb, 23. kolovoza 2021.
 
Povjerenstvo za provođenje natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Medvednica objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz raspisani javni natječaj za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Medvednica na mandatno razdoblje od četiri godine, objavljen u Narodnim novinama, broj: 85/21, od 28. srpnja 2021. i u dnevnom tisku Jutarnji list, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Medvednica (https://www.pp-medvednica.hr).
 
Razgovor (intervju) s kandidatom održat će se 26. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.
 

23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
KLASA: 011-0/21-01/486
URBROJ: 517-14-21-3

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
 
 
Vezan uz javni poziv za predlaganje kandidata za za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj: 78/21 od 9. srpnja 2021. te na mrežnim stranicama https://www.hera.hr/hr/html/natjecaji.html i https://mingo.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071, i u dnevnom tisku Jutarnjem i Večernjem listu.
 
Razgovori (intervju) s kandidatima, održat će se 25. kolovoza 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.


23.8.2021. - POZIV NA RAZGOVOR
30.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Nacionalni park Sjeverni Velebit«, Krasno

Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit«, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit«, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit«

Narodne novine

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja,

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte – obrazac prijave nalazi se na https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/uprava/dokumenti – Javni natječaji), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit«.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza%20za%
20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit«. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Novi list, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Nacionalni park Sjeverni Velebit« (https://np-sjeverni-velebit.hr/www/hr/).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Sjeverni Velebit«, Krasno 96, 53274 Krasno, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o izboru ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

28.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Goveđari

Upravno vijeće Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«

Narodne novine
 

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci će se obrađivati u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi Povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove »Nacionalni park Mljet«. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Jutarnji list, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove »Nacionalni park Mljet« (https://www.np-mljet.hr).

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili preporučenom poštom, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Mljet«, Pristanište 2, 20226 Goveđari, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

28.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ - Javna ustanova Park prirode Medvednica

Upravno vijeće Javne ustanove Park prirode Medvednica, na temelju članka 134. stavka 1. točke 6. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13,15/18 i 14/19 i 127/19), članka 14. stavka 1. točke 6., članka 26. i članka 27. Statuta Javne ustanove Park prirode Medvednica raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode Medvednica.


Narodne novine

 

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i adresa elektroničke pošte), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radnu knjižicu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Medvednica.

Na javni natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe obaju spolova.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapošljavanje/popis%20dokaza
%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapoŠljavanju.pdf.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/na je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo takvo pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu.

Kandidat/kinja pripadnik/ica nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice provodi povjerenstvo koje imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata/kinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te provodi razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina i ocjene koncepcije rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Medvednica. Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) povjerenstvo će predložiti kandidata/tkinju za imenovanje ministru gospodarstva i održivog razvoja.

Javni natječaj objavit će se u Narodnim novinama, u dnevnom tisku Jutarnji list, na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingo.gov.hr), na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr), te na mrežnim stranicama Javne ustanove Park prirode Medvednica (https://www.pp-medvednica.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Park prirode Medvednica, Bliznec 70, 10000 Zagreb, s naznakom: »Ne otvaraj – natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o imenovanju ravnatelja/ice kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

23.7.2021.- POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani javni natječaj za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave NARODNE NOVINE d.d.
KLASA: 011-01/21-01/473
URBROJ: 517-14-21-18
Zagreb, 23. srpnja 2021.
 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave Narodnih novina d.d., Zagreb, objavljuje:
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
Vezan uz javni natječaj za predlaganje kandidata za predsjednika i dva člana Uprave Narodnih novina d.d., koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 77/21 od 7. srpnja 2021. te na mrežnim stranicama https://www.nn.hr/hr/antikorupcija/natjecaji/javni-natjecaj,629.html i https://mingo.gov.hr/pristup-informacijama-4924/zaposljavanje-2078/aktualni-natjecaji/5071, i u Jutarnjem listu.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz poziva održat će se 27. srpnja 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb.

23.7.2021. - POZIV NA RAZGOVOR 
9.7.2021. - JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije

Klasa: 011-01/21-01/486

Urbroj: 517-14-1-21-1

 

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12, 68/18), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (u daljnjem tekstu: Agencija)

 


Narodne novine

7.7.2021. - JAVNI NATJEČAJ za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave NARODNE NOVINE d.d.
KLASA: 011-01/21-01/473
URBROJ: 517-14-1-21-1
 
 
Na temelju Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihovih izbora (Narodne novine, br. 12/19), a u vezi s člankom 31. Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb, objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za odabir kandidata za predsjednika i dva člana Uprave NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski Gaj XIII. put 6.

 
7.7.2021. - JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
KLASA: 011-01/21-01/348
URBROJ: 517-14-1-21-9

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
 
1. Na temelju članka 27. stavka 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09., 80/13., 41/21.), Vlada Republike Hrvatske objavljuje javni poziv za predlaganje kandidata za predsjednika Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja.
 
23.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezna uz raspisani natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije
KLASA: 080-09/21-01/09
URBROJ: 517-10-2-21-12
Zagreb, 23. veljače 2021.
 
Komisija za provođenje postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 4/21 od 15. siječnja 2021. te na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije, za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije na mandat od četiri godine.
 
Razgovori s kandidatima, koji ispunjavaju formalno-pravne uvjete iz natječaja održat će se 25. veljače 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.


23.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR - HAA
10.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme
KLASA: 011-01/21-01/48
URBROJ: 517-10-2-21-10
Zagreb, 10. veljače 2021.
 
Komisija za provođenje postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme objavljuje
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 144/20 od 23. prosinca 2020. te na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za norme, za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme na mandat od četiri godine.
 
Razgovori s kandidatima, koji su zadovoljili na testiranju održat će se 12. veljače 2021. u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.


10.2.2021. - POZIV NA RAZGOVOR - HZN
22.1.2021. - POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme
KLASA: 011-01/21-01/48
URBROJ: 517-10-2-21-9
Zagreb, 22. siječnja 2021.
 
Komisija za provođenje postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
vezan uz raspisani Javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“, broj: 144/20 od 23. prosinca 2020. te na mrežnim stranicama Hrvatskoga zavoda za norme, za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskoga zavoda za norme na mandat od četiri godine.

22. 1. 2021. - POZIV NA TESTIRANJE - HZN