Savjetovanje s javnošću

Slika /Službene fotografije Vlada RH/Pristup informacijama/Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.jpg

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, br. 140/09).

Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

U travnju 2015. godine uspostavljen je Središnji državni portal „e-Savjetovanja“, koji predstavlja novi korak u razvoju procesa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću te omogućuje objedinjavanje svih otvorenih savjetovanja na jednom mjestu, brzu i jednostavnu pretragu otvorenih savjetovanja te učinkovito zagovaranje svih zainteresiranih društvenih skupina i pojedinaca u procesu oblikovanja javnih politika.
 
Izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 85/15) uspostavljen je zakonodavni okvir za korištenje sustava "e-Savjetovanja", kroz odredbe članka 11. koji navodi da: "Savjetovanje s javnošću tijela državne uprave provode preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću, a druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima preko internetske stranice ili preko središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću, objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, s obrazloženjem razloga i ciljeva koji se žele postići donošenjem propisa, akta ili drugog dokumenta te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja."

Stupanjem na snagu Uredbe o Uredu za zakonodavstvo (Narodne novine, br. 63/19), Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (Narodne novine, br. 63/19), te Uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge (Narodne novine, br. 63/19), 6. srpnja 2019. godine Ured za zakonodavstvo preuzeo je poslove administrativne podrške radu portala e-Savjetovanja, te koordinaciju tijela državne uprave u pogledu provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Savjetovanja s javnošću Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostupna su na portalu e-Savjetovanja