e-račun u javnoj nabavi

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi stupio je na snagu 1. studenoga 2018. E-račun je okosnica elektroničkog poslovanja i automatizacije poslovnih procesa. Uvođenjem elektroničkog fakturiranja u poslovanje, kroz ostvarivanje svih prednosti koje moderna tehnologija omogućava, ubrzavaju se i automatiziraju poslovni procesi, smanjuju troškovi poslovanja, ostvaruju značajne uštede te se potencijalno stvara veća dodana vrijednost u poslovanju, kako u poslovnom sektoru tako i u državnoj upravi.

E-račun je u postupcima javne nabave u RH u potpunosti postao obvezan 1. srpnja 2019. (uklanjaju se papirnati računi u postupcima javne nabave). Ovom reformskom mjerom Vlade RH se planira postići procijenjene proračunske uštede od barem 6% ukupnog iznosa nabave u RH, odnosno oko 2,6 milijarde kuna.
 
Sukladno odredbama Zakona, elektroničku razmjenu e-računa i pratećih isprava za javne naručitelje obavlja Financijska agencija (FINA). Javni naručitelji - jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLRPS) i tijela javnog prava koja u iznosu većem od 50% financira JLPRS ili su podložna upravljačkom nadzoru JLPRS usluge razmjene računa mogu povjeriti Fini ili bilo kojem drugom informacijskom posredniku. Sektorski naručitelji i izdavatelji e-računa usluge razmjene računa mogu povjeriti Fini ili bilo kojem drugom informacijskom posredniku.

Javni naručitelji: Sukladno odredbama Zakona, javni naručitelji od 1. prosinca 2018. godine moraju zaprimati i obrađivati e-račune te prateće isprave u postupcima javne nabave putem servisa eRačun za obveznike javne nabave (Fina).

Zaprimanje računa: e-računi se mogu zaprimati na dva načina:

1.    direktno u svoj računovodstveni sustav
2.    pojedinačno putem web aplikacije (omogućena je i likvidatura računa)

Saznajte i detaljne informacije o svakom od dva načina zaprimanja e-računa.

Saznajte i detaljne informacije o preduvjetima za integraciju sustava putem web servisa (direktno zaprimanje e-računa u sustav), pristupu servisu, potrebnoj dokumentaciji, predaji dokumentacije, tehničkoj specifikaciji za integraciju, preduvjetima i koracima za testiranje i produkciju te hodogramima.

Saznajte i detaljne informacije o Preduvjetima za pristup servisu putem web aplikacije, potrebnoj dokumentaciji i predaji dokumentacije te hodogrami.

Saznajte potrebne informacije za slanje e-računa.

Kao i za zaprimanje, javni naručitelji e-račune mogu slati na dva načina:

1.    direktno iz svog računovodstvenog sustava
2.    pojedinačno putem web aplikacije

Saznajte detaljne informacije o preduvjetima za integraciju sustava putem web servisa (direktno slanje e-računa iz vlastitog sustava), pristupu servisu, potrebnoj dokumentaciji, predaji dokumentacije, tehničkoj specifikaciji za integraciju, preduvjetima i koracima za testiranje i produkciju te hodogramima.

Korištenjem web aplikacije omogućeno je i pojedinačno slanje e-računa. Preduvjeti i dokumentacija su isti kao već prije spomenuti za zaprimanje računa.

Upute za javne naručitelje iz JLPRS i sektorske naručitelje: Sektorski naručitelji, naručitelji kao predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLPRS) i tijela javnog prava koja u iznosu većem od 50% financiraju JLPRS ili su podložna upravljačkom nadzoru JLPRS, mogu uslugu informacijskog posredništva za e-račun povjeriti i bilo kojem informacijskom posredniku. Informacijski posrednici moraju biti integrirani na centralnu platformu za razmjenu e-računa.