Zakoni i propisi

Sloboda pružanja usluga
 
Akcijski plan za liberalizaciju tržišta usluga (dokumenti: 187-22.), nastavno na već preko 245 provedenih mjera liberalizacije u preko 50 djelatnosti i profesija, kroz Nacionalni program reformi 2020.  
Ugovor o funkcioniranju Europske unije (članci 49.-61.)
Direktiva o uslugama prenijeta kroz Zakon o uslugama (Narodne novine 80/11)
Uredba o administrativnoj suradnji kroz Informacijski sustav unutarnjeg tržišta
Uredba o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema
Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća
Reformske preporuke za regulaciju profesionalnih usluga
Dugoročni akcijski plan za bolju provedbu i osiguravanje primjene pravila jedinstvenog tržišta
Utvrđivanje i uklanjanje prepreka jedinstvenom tržištu
Zaključci o Novoj razini ambicije za konkurentno jedinstveno tržište 
Izjava ministara odgovornih za unutarnje tržište (tijekom hrvatskog predsjedanja) 
Zaključci o produbljenom jedinstvenom tržištu za snažan oporavak i konkurentnu, održivu Europu 

Sloboda kretanja roba
 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (Narodne novine 126/21)
Zakon o postupku notifikacije u području tehničkih propisa i propisa o uslugama informacijskog društva (TRIS) (Narodne novine 21/22)
Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (Narodne novine 20/2087/20, 104/2146/22111/2217/2023 i 87/2023)
Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (Narodne novine 34/11
Uredba (EU) 2019/515 o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008
Uredba (EU) 2019/1020 o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i Uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011
Uredba (EZ) br. 765/2008  Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93
Uredba 2679/1998/EZ o djelovanju unutarnjeg tržišta u odnosu na slobodno kretanje roba između država članica (Strawberry Regulation)
Direktiva (EU) 2015/1535 o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva
Odluka 768/2008/EZ o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište
„Plavi vodič” ("Blue Guide") o provedbi pravila EU-a o proizvodima 2022.

Digitalno gospodarstvo

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (Narodne novine 94/18)
Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u
javnoj nabavi
Pravilnik o vrsti i visini naknada za usluge zaprimanja i slanja elektroničkih računa za javne
naručitelje u javnoj nabavi
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (Narodne novine 62/17)
Pravilnik o pružanju i korištenju usluga povjerenja
Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine 64/18)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (Narodne novine 138/2020)
Zakon o elektroničkoj trgovini (Narodne novine 173/0367/0836/09130/1130/1432/19)

Javna nabava

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016)
Uredba o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti (Narodne novine 19/2018
Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 75/2020)
Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/2017)
Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 65/2017)
Pravilnik o javnoj nabavi u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (Narodne novine 69/2017
Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017)
Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine 101/2017)

Državna komisija za kontroli postupaka javne nabave

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 18/2013)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 127/2013
Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 74/2014)
Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine 98/2019)

Zaštita potrošača
 
Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine 41/14110/15 i 14/19)
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Narodne novine 121/2016 i 32/19)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Narodne novine 30/09139/10, 14/14 i 32/19)
Zakon o nedopuštenom oglašavanju (Narodne novine 43/09)
Uredba (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 60I , 2.3.2018)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ (Narodne novine 25/19)
Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (SL L 165, 18.6.2013.)
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1051 оd 1. srpnja 2015. o načinima korištenja funkcijama platforme za online rješavanje sporova, načinima za podnošenje elektroničkog obrasca za pritužbe te načinima suradnje među kontaktnim točkama predviđenima u Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova (SL L 171, 2.7.2015.)
Uredba (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (SL L 345, 27.12.2017.)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (Narodne novine 54/20)

Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX), (Narodne novine 5/11, 120/14 i 39/19)
Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja, (Narodne novine 88/09 i 155/09)

Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača (Narodne novine 105/14)

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga, (Narodne novine 66/14 i 16/15)
Pravilnik o Registru „Ne zovi“ (Narodne novine 47/16)
Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja (Narodne novine 135/15)
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni (Narodne novine 66/14)
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni ( Narodne novine 66/14)
Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (Narodne novine 72/14)
Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače (Narodne novine 55/1090/10109/14 i 23/19)

Popis oznaka Hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda (Narodne novine 101/18)
Posebne uzance u trgovini na malo (Narodne novine 16/95)
Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/417 оd 8. studenoga 2018. o utvrđivanju smjernica za upravljanje Sustavom Europske unije za brzu razmjenu informacija „RAPEX” uspostavljenim prema članku 12. Direktive 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda te njegovim sustavom obavješćivanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7334) (OJ L 73, 15.3.2019)

Trgovina i nekretnine

Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/1932/20 i 33/23)
Uredba o dražbi određenih drvnih sortimenata (Narodne novine 100/15)
Uredba o uvjetima za osnivanje i rad predstavništva stranih osoba u RH (Narodne novine 21/09)
Uredba o uvjetima za organiziranje, način poslovanja te postupak prodaje ribe na tržnicama na veliko ribom (Narodne novine 96/09)
Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)
Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo (Narodne novine 39/09 i 46/15)
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine 79/0980/13 i 41/21)
Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere (Narodne novine 129/10 i 96/17)
Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena (Narodne novine 73/97)
Uredba o izravnim mjerama kontrole cijena (Narodne novine 2/01, 156/02, 110/04, 92/05, 112/07, 43/09, 78/11 i 72/13)
Odluka o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (Narodne novine 50/11, 119/11, 28/13, 96/13, 47/14, 61/15, 34/16, 17/17, 86/17 i 97/18)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine 107/07, 144/12, 14/14 i 32/19)
Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (Narodne novine 56/08, 99/13, 115/13 i 78/22)
Pravilnik o Stručnom ispitu za agenta u posredovanju u prometu nekretnina (Narodne novine 56/0877/10 i 26/17)
Pravilnik o Imeniku agenata posredovanja u prometu nekretnina (Narodne novine 56/08 i 137/08)
Pravilnik o Registru posrednika u prometu nekretnina (Narodne novine 56/08

Dozvole za oružje
 
Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine 80/13) 
The Act on the Trade Control of Military Goods and Non-military Lethal Goods (Official Gazette 80/13) 
Uredba o Popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine 61/23
Pravilnik o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine 104/13)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prometu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava (Narodne novine 53/18)
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 258/2012 o provedbi članka 10. Protokola Ujedinjenih naroda o vatrenom oružju, utvrđivanju odobrenja za izvoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, mjera za uvoz i provoz vatrenog oružja, njegovih dijelova i komponenata i streljiva (Narodne novine 56/15
ZAJEDNIČKO STAJALIŠTE VIJEĆA 2008/944/ZVSP o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme