Zaštita potrošača

Glavni cilj politike zaštite potrošača je unaprjeđenje kvalitete života građana na način da građani u svakodnevnom životu u potpunosti mogu uživati visoke standarde u svim sektorskim politikama.
 
Potrošaču se na otvorenom europskom tržištu osigurava sloboda odabira proizvoda i usluga, pravo na sigurne proizvode i usluge, pravo na točne i istinite informacije o sadržaju i kvaliteti proizvoda, pravo na jasne i transparentne ugovorne odredbe, pravo na zaštitu od nepoštene (zavaravajuće i agresivne) poslovne prakse te mogućnost učinkovitog rješavanja (domaćih i prekograničnih) pritužbi i sporova.
 
Važno je informirati i educirati potrošača za donošenje racionalnih odluka pri kupnji proizvoda i usluga te korištenje alata koje ima na raspolaganju kada mu je neko od potrošačkih prava uskraćeno. U tu svrhu potrošačima je dostupan Središnji portal za potrošače koji na jednom mjestu pruža pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti.
Savjete i informacije o prekograničnoj kupovini na području Europske unije, Norveške, Islanda i Ujedinjene Kraljevine pruža Europski potrošački centar Hrvatska, kao dio Mreže europskih potrošačkih centara (ECC-Net). Mreža Europskih potrošačkih centara sastoji se od 30 nacionalnih Europskih potrošačkih centara koji međusobno surađuju na način da potrošačima besplatno osiguravaju pomoć i informacije vezane za prekograničnu kupovinu te im ujedno, u slučaju kršenja njihovih prava, pomažu u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi.
 
 
Više informacija

Publikacije