Međunarodno važna podzemna skloništa šišmiša

 
Špilje, rudnici, utvrde i tuneli imaju važnu ulogu u životnom ciklusu velikog broja vrsta šišmiša rasprostranjenih u Europi. Šišmiši u njima mogu boraviti tijekom cijele godine, samo tijekom hibernacije ili u ljetnom razdoblju tijekom rađanja i podizanja mladih te tijekom proljetnih i jesenskih migracija. UNEP/EUROBATS Sporazum o zaštiti europskih populacija šišmiša je još  1998. godine usvojio Rezoluciju 2.4. koja je započela međunarodni projekt izrade popisa europskih podzemnih skloništa važnih za šišmiše i standardnih mjera za održavanje populacija šišmiša u tim skloništima na zdravoj i stabilnoj razini na teritoriju Sporazuma. U bazi podataka dostupnoj na službenoj stranici UNEP/EUROBATS Sporazuma ukupno je 1895 međunarodno važnih podzemnih skloništa šišmiša u Europi, od kojih se 55 nalazi na području Republike Hrvatske. U međunarodno važna podzemna skloništa šišmiša u Hrvatskoj uvrštene su špilje, jame, rudnici, tuneli i tuneli za odvodnju. Ukupno su u ovim podzemnim skloništima zabilježene 22 vrste šišmiša, od ukupno 33 vrste prisutne u Hrvatskoj. U pravilu, najveće hibernacijske kolonije nalaze se u kontinentalnoj biogeografskoj regiji, dok su u mediteranskoj regiji najveće porodiljne kolonije većine vrsta.
 
Sva međunarodno važna podzemna skloništa šišmiša u Hrvatskoj su u Natura područjima očuvanja značajnim za vrste i stanišne tipove (POVS ekološka mreža Natura 2000) pa se u okviru postupaka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sagledava utjecaj plana, programa ili zahvata na šišmiše kao ciljne vrste u tim skloništima.
Sve vrste šišmiša su u Hrvatskoj strogo zaštićene pa je šišmiše zabranjeno namjerno hvatati ili ubijati, namjerno uznemiravati posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih ili hibernacije te oštećivati ili uništavati područja njihova razmnožavanja ili odmaranja. Pod uvjetom da ne postoje druge pogodne mogućnosti i da radnje koje se planiraju provesti neće štetiti održavanju populacija šišmiša povoljnom stanju očuvanja u njihovu prirodnom području rasprostranjenosti, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja može dopustiti izuzeća od zabranjenih radnji sa šišmišima. Za ovakva izuzeća svaka pravna ili fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva podnošenjem zahtjeva na za to predviđenom obrascu.
 
 
Popis međunarodno važnih podzemnih skloništa šišmiša u Republici Hrvatskoj
 
Broj
skloništa
Naziv podzemnog skloništa Tip skloništa Primarno korištenje tijekom godine Broj vrsta
1 Baldina jama špilja cijele godine 5
2 Barićeve špilje (sinonim Barićeva špilja) špilja cijele godine 11
3 Čepić tunel tunel za odvodnju vode porodiljne kolonije 4
4 Ćulumova velika pećina (sinonim Ćulumova) špilja cijele godine 7
5 Dobra voda prostor ispod blokova kamenja s otvorima porodiljne kolonije 3
6 Duboška Pazuha, otok Hvar špilja porodiljne kolonije 3
7 Glogova jama špilja hibernacijske kolonije 1
8 Golubinka, Dugi otok špilja porodiljne kolonije 2
9 Golubnjača špilja hibernacijske kolonije 3
10 Gradusa špilja špilja cijele godine 8
11 Izvor Krke špilja - ulaz HE (sinonim Izvor Krke) tunel porodiljne kolonije 2
12 Izvor Krnjeze špilja porodiljne kolonije 2
13 Izvor rijeke Bijele špilja porodiljne kolonije 7
14 Jamina špilja migracijsko/sezonsko sklonište 1
15 Jopićeva špilja - Bent sustav (sinonim Jopićeva jama) špilja hibernacijske kolonije 4
16 Kraljicina špilja, otok Vis (sinonim Kraljićina špilja, Island Vis) špilja migracijsko/sezonsko sklonište 2
17 Kuštrovka špilja špilja hibernacijske kolonije 5
18 Kuterevčeva špilja špilja porodiljne kolonije 3
19 Mandalina špilja porodiljne kolonije 3
20 Markova jama (sinonim Markova jama, Tar) špilja porodiljne kolonije 3
21 Medova buža špilja porodiljne kolonije 6
22 Medveđa ropa, otok Lastovo špilja porodiljne kolonije 3
23 Miljacka II špilja porodiljne kolonije 8
24 Modra špilja, Plitvice špilja porodiljne kolonije 4
25 Panjkov ponor-Varićakova špilja sustav špilja hibernacijske kolonije 2
26 Pušina jama špilja hibernacijske kolonije 1
27 Rastik (sinonim Rastik špilja) špilja hibernacijske kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište 5
28 Stražbenica špilja migracijsko/sezonsko sklonište 3
29 Stražnica špilja porodiljne kolonije 1
30 Sustav Crvenkuša-Tamnica (ranije kao Suhi Rumin jama) špilja porodiljne kolonije 7
31 Sustav Matešićeva - Popovačka špilja (sinonim Matešića pećina) špilja cijele godine 8
32 Škarin Samograd špilja porodiljne kolonije 6
33 Špilja u kamenolomu Tounj špilja hibernacijske kolonije 3
34 Špilja u uvali Pišćena, otok Hvar špilja porodiljne kolonije 1
35 Topla peć na Krupi (sinonim Topla peć, Krupa) špilja cijele godine 5
36 Topla pećina, Ključ, Drniš (sinonim Topla peć, Čikola) špilja cijele godine 5
37 Tounjčica špilja špilja cijele godine 5
38 Tradanj špilja porodiljne kolonije 6
39 Trbušnjak špilja porodiljne kolonije 5
40 Tunel 1, Mihanići željeznički tunel porodiljne kolonije 5
41 Tunel 3, Mihanići željeznički tunel porodiljne kolonije 5
42 Uviraljka špilja hibernacijske kolonije 12
43 Velika Kusača špilja porodiljne kolonije 3
44 Veliki rudnik bazalta, Banovo brdo (sinonim Banovo brdo) rudnik cijele godine 5
45 Veternica špilja cijele godine 16
46 Vilina špilja - izvor Omble špilja porodiljne kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište 7
47 Vištičina jama špilja hibernacijske kolonije 5
48 Vodena peća (sinonim : Vodena jama, Rumin) špilja hibernacijske kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište 7
49 Vora rudnici, otok Vis špilja hibernacijske kolonije 1
50 Vratolom špilja porodiljne kolonije 6
51 Vrbničko polje, tunel, otok Krk tunel za odvodnju vode porodiljne kolonije 8
52 Vrlovka špilja cijele godine 7
53 Zagorska peć kod Novog Vinodola (sinonim Zagorska špilja, Novi Vinodolski) špilja cijele godine 6
54 Zatonska špilja (sinonim Zatonska=Rafova špilja) špilja porodiljne kolonije 3
55 Zelena špilja, Bunić špilja porodiljne kolonije i migracijsko/sezonsko sklonište 5