Naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe

​U Sektoru za naftno-rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe (u daljnjem tekstu: Sektor) izrađuju se prijedlozi zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajnog zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, te praćenje zakonodavstva EU unije kao i usklađivanje domaćeg zakonodavstva s direktivama EU iz gore navedenih područja.

Obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama u skladu sa Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050., Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika te Planom razvoja geotermalnog potencijala RH do 2030.

U Sektoru se donose i vode energetske politike vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalne vode za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, odluke o provođenju javnih nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, odluke o dodjeli dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, vodi se registar istražnih prostora i eksploatacijskih polja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, prati se poslovanje i ispunjavanje obveza naftno rudarskih gospodarskih subjekata, koordinira rad povjerenstva za utvrđivanje rezervi te provode postupci provjere elaborata o rezervama, vodi se evidenciju o rezervama i pridobivenim količinama (eksploataciji) i izrađuje godišnje bilance rezervi, provode se postupci provjere istražnih i eksploatacijskih projekata, izdaju se građevinske i uporabne dozvole za naftno-rudarske objekte i postrojenja te se provode tehnički pregledi za izdavanje uporabnih dozvola za naftno-rudarske objekte i postrojenja, koordinira rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova iz područja naftnog rudarstva, geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama, provodi se upravni nadzor nad primjenom zakona i propisa iz područja naftnog rudarstva. Sektor je uz Agenciju za ugljikovodike odgovoran za prikupljanje, pohranu, obradu i zbrinjavanje svih podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skladištenje prirodnog plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama.

Sektor koordinira i nadzire rad nacionalne baze podataka prikupljenih pri istraživanju i/ili eksploataciji ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe te pri skladištenju prirodnog plina i trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida.

Sektor izrađuje i objavljuje upute i smjernice investitorima za jasnije i lakše ispunjavanje preuzetih obveza investitora iz gore navedenih područja.
 
  • Interaktivne karte Registara ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe i podzemnog skladišta plina:
 
GEOTERME - WEB GIS portal - Geotermalne vode / Geothermal Waters (azu.hr)
UGLJIKOVODICI - WEB GIS portal - Ugljikovodici / Hydrocarbon (azu.hr)