Zakoni i propisi iz područja gospodarenja otpadom


​​​ZAKONI

 • Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 i 142/23 - Odluka USRH)

 Waste Management Act (OG 84/2021) -  provisional translation

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/1373/1714/1998/19)

 

PRAVILNICI

 
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06109/12)
   
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN  38/08)
 
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN  50/15,56/19)
 
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN  99/15)
 
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN  69/16)
 
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (NN 56/23)
    
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20)
Napomena: Stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22) prestaje važiti ovaj Pravilnik,  osim članka 47. i Dodatka XIII. koji prestaje važiti stupanjem na snagu pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona o gospodarenju otpadom

 

  
 • Pravilnik o odlagalištima otpada (NN 4/23 )
 
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN  54/23)
 
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN  54/23
  
 • Pravilnik o ukidanju statusa otpada (NN  55/23)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN  117/14)
Napomena: Prestaje važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ukidanju statusa otpada
 

 • Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)
Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/1448/14107/14,139/14,11/20197/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07133/0831/09156/09143/1286/13)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN  111/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima  (NN  133/0631/09156/0945/1286/13)

Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN  125/1590/1660/1872/1881/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)

Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN  113/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN  40/0631/09156/09111/1186/13)
 
Napomena: prestao važiti stupenjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama ('Narodne novine', br. 113/16), osim članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. Pravilnika koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a Pravilnika koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond; članka 15. stavka 1. i 2. Pravilnika koje su na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond te članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. Pravilnika koje su na snazi do uspostave Registra

 

 • Pravilnik o spaljivanju i suspaljivanju otpada (NN 124/23)
 Pravilnik o termičkoj obradi otpada (NN  75/16)
 
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku (NN 137/23)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN  88/1578/16116/1714/2020 i 144/20)

 
 

​UREDBE

 
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN  6/14)
 
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN  97/157/20 i 140/20)
 
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN  105/1557/20)
 
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN  112/15)
 
Napomena: prestala važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 106/22)


 

NAPUTCI

 
 • Naputak o financijskom jamstvu (NN  55/21)  (za primjenu Zakona o održivom gospodarenju otpadom)
 
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)  (za primjenu Zakona o održivom gospodarenju otpadom)


 

ODLUKE

 
 • Zatvaranje odlagališta           
  • Dinamika zatvaranja odlagališta 
  • Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/201917/2019)
  • Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-845/2019 i U-II-2160/2019 od 18. travnja 2023. (NN 45/2023)
  • Odluka o izmjenama i dopunama odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta  (NN 120/23)
    
 
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN  40/1557/20)
 
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN  88/15)
 
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN  95/1557/20)
   
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN  20/16)
 
 

PROPISI I ODLUKE EUROPSKE UNIJE

      
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Tekst značajan za EGP)
 
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 od 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
     
 • Uredba Komisije (EU) br. 1179/2012 od 10. prosinca 2012. o kriterijima za utvrđivanje kada stakleni krš prestaje biti otpad na temelju Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća
​  
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1752 оd 1. listopada 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu
   
 • PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2019/1885 оd 6. studenoga 2019. o utvrđivanju pravila za izračun, provjeru i dostavu podataka o odlagalištima komunalnog otpada u skladu s Direktivom Vijeća 1999/31/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2000/738/EZ (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019) 7874)
 
 • ODLUKA VIJEĆA od 1. veljače 1993. o sklapanju, u ime Zajednice, Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Baselska konvencija) (93/98/EEZ), OJ L 39/1
     
 • ODLUKA VIJEĆA od 14. travnja 2014. o ratifikaciji Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. od strane država članica ili pristupanju država članica toj Konvenciji u interesu Europske unije (2014/241/EU) OJ L128/45
 
 • UREDBA (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (Tekst značajan za EGP. ) OJ L 137/1
 
 • UREDBA (EU) 2019/1021 Europskog Parlamenta I Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (Tekst značajan za EGP) OJ L 169/45
 
 • UREDBA (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (Tekst značajan za EGP) OJ L 330
 
 • UREDBA (EU) 2019/1009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003
 

 

MEĐUNARODNE KONVENCIJE, UGOVORI I REZOLUCIJE

 
 • Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju- Basel, 1992.  (NN 3/94)
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.
 
 • Admission of the Republic of Croatia to membership in the United Nations : Resolution A/RES/46/238 adopted by the General Assembly, 20 July 1992
       NACIONALNO ZAKONODAVSTVO KOJIM SU PRENESENE MEĐUNARODNE KONVENCIJE I PROPISI EUROPSKE UNIJE

 
 • Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN 3/94)
 
 • Zakon o potvrđivanju izmjene i dopune baselske konvencije o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (NN 7/19)
 
 • Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi (NN 8/17)
 
 • Zakon o potvrđivanju Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 11/06)
 
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009. (NN 8/20)
 
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/852 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o živi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1102/2008 (NN 115/18) 
 
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN 54/20)
 
 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 1257/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ (NN 96/19)