Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se ocjenjuje utjecaj strategije, plana, programa ili zahvata, samog i s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima, na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 

Ocjena prihvatljivosti provodi se za strategiju, plan, program ili zahvat, kao i za svaku izmjenu i/ili dopunu strategije, plana, programa ili zahvata, koja sama ili s drugim strategijama, planovima, programima ili zahvatima može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 

Ocjena prihvatljivosti ne provodi se za strategiju, plan, program ili zahvat neposredno povezane i nužne za upravljanjem područjem ekološke mreže.

 
Ocjena prihvatljivosti sastoji se od:

  • prethodne ocjene prihvatljivosti (Prethodna ocjena);
  • glavne ocjene prihvatljivosti (Glavna ocjena);
  • utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa i odobravanja zahvata uz kompenzacijske uvjete.

 
Ocjena prihvatljivosti za strategije, planove, programe i zahvate provodi se u skladu s odredbama članaka 24. do 51. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

 
O tijeku i ishodu postupka Ocjene prihvatljivosti čija je provedba u nadležnosti ovoga Ministarstva javnost i zainteresirana javnost obavještava se putem internetske stranice Ministarstva.