Minerali i fosili

Minerali

Minerali su u smislu Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/19) prirodne tvorevine i sastavni dijelovi litosfere, određenog i stalnog kemijskog sastava i fizičkih svojstava stabilnih u određenim uvjetima tlaka i temperature. Mineralima se smatraju i nakupine ili tvorevine minerala.

U smislu navedenog Zakona minerali su sastavnice georaznolikosti i nisu mineralne sirovine. 

Fosili

Fosili su u smislu Zakona o zaštiti prirode ostaci živih organizama iz geološke prošlosti, kao i otisci njihovih životnih aktivnosti/ihnofosili. 

Pronalazak iznimnih minerala i fosila i obveze nalaznika

Pronalazak minerala i fosila iznimnog zbog svoje rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značaja nalaznik je dužan prijaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od dana pronalaska.

Na mjestu nalaza se ne smiju obavljati nikakvi zahvati niti djelatnosti koje bi mogle dovesti do uništenja ili oštećenja nalaza, ako Ministarstvo ne odluči drugačije.

Vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojem su pronađeni minerali i fosili dužan je omogućiti istraživanje nalazišta u skladu s rješenjem Ministarstva.

Ako Ministarstvo utvrdi da minerali ili fosili predstavljaju prirodnu vrijednost koju je potrebno zaštititi donosi rješenje po službenoj dužnosti o nužnim mjerama zaštite nalazišta u svrhu sprječavanja uništenja, oštećenja ili krađe nalaza u roku od 30 dana od dana prijave nalaza. Rješenje dostavlja nadležnoj javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

Proglašenje minerala i fosila zaštićenim dijelom prirode

Minerale/mineralne tvorevine i nakupine te fosile/ihnofosile koji su značajni zbog svoje rijetkosti, veličine, izgleda ili obrazovnog i znanstvenog značenja, utvrđuje i proglašava zaštićenim dijelovima prirode Ministarstvo rješenjem.

Zaštićeni fosil i zaštićeni mineral upisuje se u Upisnik zaštićenih minerala i fosila kojeg vodi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva. Rješenje o zaštiti se objavljuje u 'Narodnim novinama'. 

Zabranjene aktivnosti vezane uz zaštićene minerale i fosile i njihova nalazišta

Zabranjeno je zaštićene minerale i fosile:

  • uništavati,
  • provoditi zahvate i/ili radnje koji mogu dovesti do oštećenja njih ili njihovih nalazišta,
  • stavljati u promet,
  • uzimati iz prirode i istraživati njihova nalazišta bez dopuštenja Ministarstva,
  • izvoziti/iznositi bez dopuštenja Ministarstva. 


Zaštita i očuvanje minerala i fosila (in situ i ex situ)

Zaštićeni minerali i fosili čuvaju se na mjestu nalaza (in situ).

Ako zaštićene minerale i fosile nije moguće zaštititi na nalazištu daju se na čuvanje pravnoj ili fizičkoj osobi koja će osigurati njihovu stručnu zaštitu (ex situ) i omogućiti njihovu uporabu u svrhu obrazovanja, muzejske djelatnosti, znanosti i zaštite prirode.

Uvjete pod kojima se zaštićeni minerali i fosili mogu dati pravnoj ili fizičkoj osobi na zaštitu i čuvanje utvrđuje Ministarstvo dopuštenjem. 

Istraživanje i uzorkovanje zaštićenih minerala i fosila

Pravna i fizička osoba koja planira uzimanje iz prirode zaštićene minerale i fosile ili provoditi znanstvena i/ili stručna istraživanja nalazišta zaštićenog minerala i fosila dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva. 

Zahtjev za izdavanje dopuštenja sadrži osobito podatke o:

-  lokaciji uzimanja,

-  količini i vrsti minerala i fosila,

- svrsi uzimanja i/ili izvoza.

Ministarstvo izdaje dopuštenje ako utvrdi da uzorkovanje, istraživanje i/ili izvoz neće štetiti stanju i očuvanosti zaštićenih minerala i fosila i njihovih nalazišta.

Izvoz/iznos zaštićenih minerala i fosila

Pravna i fizička osoba koja planira uzimanje iz prirode i/ili izvoz zaštićenog minerala i fosila, u svrhu znanstvenog i stručnog istraživanja, obrazovanja, izlaganja na izložbama i sl. dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva.

Zahtjev za izdavanjem dopuštenja sadrži osobito podatke o:

- lokaciji uzimanja,
 
- količini i vrsti minerala i fosila,
 
- svrsi uzimanja i/ili izvoza.

Ministarstvo izdaje dopuštenje ako utvrdi da uzorkovanje i/ili izvoz neće štetiti stanju i očuvanosti zaštićenih minerala i fosila i njihovih nalazišta.

Stavljanje u promet minerala i fosila koji nisu zaštićeni

U promet se mogu stavljati samo minerali i fosili koji nisu zaštićeni sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Pravna i fizička osoba koja namjerava uzimati minerale ili fosile iz prirode radi stavljanja u promet dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva. 

Zahtjev za dopuštenjem sadrži osobito podatke o:

- lokaciji uzimanja minerala i fosila,
 
- vrsti i količini minerala ili fosila,
 
- vremenu uzimanja.