Speleološki objekti

Speleološki objekti u smislu Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013, 15/2018, 14/2019 i 127/19) su prirodno formirane podzemne šupljine (špilje, jame, ponori i dr.), kao i njihovi dijelovi. Navedeni objekti su dio nežive prirode i sastavnica georaznolikosti. Od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu.

Za speleološke objekte izrađuje se katastar koji uspostavlja i vodi Ministarstvo u sklopu Informacijskog sustava zaštite prirode (bioportal).

Zabranjene aktivnosti vezane uz speleološke objekte

Zabranjeno je oštećivati, uništavati i odnositi sige, živi svijet speleoloških objekata, fosilne, arheološke i druge nalaze, odlagati otpad ili ispuštati otpadne tvari u speleološke objekte, kao i provoditi druge zahvate i aktivnosti kojima se mijenjaju stanišni uvjeti u objektu.

Otkriće speleološkog objekta i obveze nalaznika

O otkriću speleološkog objekta nalaznik je dužan obavijestiti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Upravu za zaštitu prirode i to:

  • u roku od 8 dana od otkrića ako se otkriće dogodilo tijekom boravka u prirodi,
  • odmah, bez odgađanja pisanim putem ako se otkriće dogodilo tijekom izvođenja građevinskih ili drugih radova na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru uz obvezu prekidanja svih radova na lokaciji otkrića speleološkog objekta.

Za daljnje postupanje s otkrivenim speleološkim objektom, odnosno o nastavku ili obustavi radova na lokaciji otkrića speleološkog objekta Ministarstvo donosi rješenje po službenoj dužnosti u roku od 90 dana od dana prijave otkrića.

Nalaznik speleološkog objekta i nositelj zahvata, odnosno osoba koja izvodi građevinske ili druge radove dužna je poduzeti nužne mjere zaštite otkrivenog speleološkog objekta do donošenja rješenja Ministarstva.

Proglašenje speleoloških objekata zaštićenim dijelom prirode

Pojedini speleološki objekti ili njihovi dijelovi mogu biti proglašeni zaštićenim dijelom prirode/zaštićenim područjem od tijela utvrđenog Zakonom o zaštiti prirode u odgovarajućoj kategoriji zaštite prirode, na temelju stručne podloge koju izrađuje Ministarstvo, a po provedenom javnom uvidu u prijedlog akta o zaštiti.

Zaštićeni speleološki objekti upisuju se u Upisnik zaštićenih područja kojeg vodi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva.

Upravljanje i korištenje speleoloških objekata

Speleološkim objektom koji se nalazi na zaštićenom području i/ili je posebno zaštićeno područje i/ili dio područja ekološke mreže upravlja nadležna javna ustanova sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode i posebnog propisa.

Za korištenje speleoloških objekata u komercijalne svrhe, odnosno za obavljanje djelatnosti u speleološkim objektima u kojima je to dopušteno sukladno Zakonu o zaštiti prirode potrebno je ishoditi:

  • koncesijsko odobrenje nadležne javne ustanove,
  • koncesiju Ministarstva ili nadležnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave.

Koncesijsko odobrenje daje se na vrijeme do 5 godina za korištenje speleoloških objekta koji se nalaze na zaštićenom području ili su posebno zaštićeni dijelovi prirode sukladno pravilniku kojeg propisuje Ministar.

Koncesija za korištenje speleoloških objekata koji nisu posebno zaštićeni i nalaze se izvan zaštićenog područja te nisu dio područja ekološke mreže daje se na rok od 6 do 55 godina na temelju provedenoga javnog nadmetanja sukladno Zakonu o koncesijama.

Obveza ishođenja dopuštenja za zahvate, radnje i istraživanja u speleološkim objektima

Pravna i fizička osoba koja planira provedbu zahvata (za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja) ili obavljanje radnji i znanstvenih i/ili stručnih istraživanja u speleološkom objektu ili njegovu nadzemlju koji utječu na temeljna obilježja, uvjete i živi svijet u speleološkom objektu dužna je ishoditi dopuštenje nadležnog upravnog tijela. 

Zahtjev za izdavanje dopuštenja treba sadržavati podatke o:

– izvoditelju zahvata, radnji ili istraživanja,

– opisu zahvata, radnji ili istraživanja,

– svrsi zahvata, radnji ili istraživanja,

– lokaciji zahvata, radnji ili istraživanja,

– načinu izvođenja zahvata, radnji ili istraživanja,

– vremenu u kojem će se izvoditi zahvat, radnja ili istraživanje,

– korištenoj opremi, alatima, strojevima i dr.

Ministarstvo izdaje dopuštenje za provođenje zahvata, radnji i istraživanja u speleološkim objektima koji nisu proglašeni zaštićenim područjem kao i za provođenje zahvata i istraživanja u speleološkim objektima koji se nalazi na području strogog rezervata, nacionalnog parka, posebnog rezervata i parka prirode.

Upravno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave nadležno za zaštitu prirode izdaje dopuštenje za provođenje zahvata i istraživanja u speleološkim objektima koji su proglašeni spomenicima prirode i/ili se nalaze na području regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture.

Nadležno tijelo može navedenim dopuštenjem odrediti obvezu dostave izvješća ili rezultata istraživanja ako ocijeni da je to od interesa za zaštitu prirode, koje se dostavlja na sljedećem obrascu.

Prava i obveze vlasnika ili nositelj prava na zemljištu na kojemu se nalazi speleološki objekt

Vlasnik ili nositelj prava na zemljištu na kojemu se nalazi speleološki objekt:

  • dužan je omogućiti pristup speleološkom objektu i provođenje zahvata, obavljanje radnje i/ili istraživanja za koje je ishođeno dopuštenje nadležnog upravnog tijela,
  • ima pravo na naknadu za ograničenja kojima je podvrgnut zbog korištenja speleološkog objekta razmjerno umanjenom prihodu.

Napomene:
Odredbe Zakona o zaštiti prirode koje se, između ostalog, odnose i na speleološke objekte ne primjenjuju se u slučaju odvraćanja neposredne opasnosti za život ili zdravlje ljudi ili imovinu, spašavanja ljudi i imovine te izvođenja obrambenih aktivnosti Republike Hrvatske.