Planovi upravljanja i akcijski planovi

Temeljem Zakona o zaštiti prirode ministar donosi planove upravljanja i akcijske planove u svrhu očuvanja strogo zaštićenih vrsta. Ovim dokumentima utvrđuje se postojeće stanje populacije i staništa, ugroženost, mehanizmi i kapaciteti za zaštitu vrste, ocjena provedbe plana, vizija, opći cilj i specifični ciljevi, detaljni akcijski plan, provedba, nadzor i revizija plana, kao i rokovi te provoditelji svih aktivnosti.