OPUO 2016. studeni - prosinac

Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rogoznica
Izgradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u Gradu Krku
Rekonstrukcija obalnog pojasa Plaža C1 u uvali Čikat na otoku Lošinju
Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Šipanska Luka na otoku Šipanu
Uređenje obalnog pojasa Treće lučice - Pučišća, Općina Pučišća
Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Beli Manastir
Rekonstrukcija Luke nautičkog turizma Novi Vinodolski
Izmjena vjetroelektrane Vrataruša II na području Grada Senja
Proširenje groblja u naselju Fuškulin, Grad Poreč
Sunčana elektrana Gornji Humac, Općina Pučišća i Općina Selca, otok Brač
Eksploatacija karbonatne mineralne sirovine za industrijsku preradbu na eksploatacijskom polju Parčić i formiranje pristupnog puta, Grad Drniš
Izgradnja male hidroelektrane (MHE) Konavle, Općina Konavle
Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja 'Dajla - Belveder' u Gradu Novigradu
Eksploatacija geotermalne vode 'Legrad-1', Općina Legrad i Općina Đelekovec
Rekonstrukcija državne ceste D104 od lokalne ceste LC58086 do trajektne luke Valbiska na otoku Krku
Poslovna zona Novska Jug, Grad Novska
Izmjena tehnološkog procesa mehaničko-biološke obrade otpada i izmjena dijelova ulazno-izlazne zone Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 'Piškornica', Općina Koprivnički Ivanec
Komunalno pristanište plovila u Batini, Općina Draž
Rekonstrukcija sustva vodoopskrbe i odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Bjelovar
Izgradnja nerazvrstane ceste na dionici Zaton (Šepurine) - farma krava (Ninski Stanovi)
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda planinarskog doma Jankovac ukupnog kapaciteta 70 ES na k.č. 614, k.o. Slatinski Drenovac, Općina Čačinci
Sustav vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Dugi Rat
Uređenje obale Kale-Vranac i izgradnja pješačkog mosta u Veloj Luci, otok Korčula
Sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku
Rekonstrukcija luke Prvić Šepurine, otok Prvić
Sustav odvodnje aglomeracije Ferdinandovac
Izgradnja niskotlačnog parnog kotla BR2 na lokaciji EL-TO Zagreb
Izgradnja postrojenja za recikliranje otpadnog grita u Zatonu Obrovačkom, Općina Jasenica Izgradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Slatina
Sustav javne odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Umag-Savudrija
Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Bokane i Ćeralije u Općini Voćin
Uređaj za predtretman tehnoloških otpadnih voda postrojenja Meggle Hrvatska d.o.o. kapaciteta obrade 9500 ES, Grad Osijek
Mikropivovara u sklopu postojećeg postrojenja Zagrebačke pivovare d.o.o. na k.č. 3228 i 3217 k.o. Črnomerec, Grad Zagreb
Pretovarna stanica Dubrovnik
Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blace u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
Dogradnja i rekonstrukcija vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac - Duga Resa
Rekonstrukcija državne ceste D47, dionica Lipik - Dobrovac
Mala hidroelektrana Barilović na rijeci Korani, Karlovačka županija
Dogradnja sustava odvodnje aglomeracije Vela Luka
Rekonstrukcija luke otvorene za javni promet županijskog značaja Sućuraj, Općina Sućuraj
Rekonstrukcija državne ceste D34 od obilaznice Valpova do Osijeka D2
Izgradnja pivovare Crafter's na lokaciji naselja Leprovica, Grad Dugo Selo
Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ploče
Vodnokomunalna infrastruktura aglomeracija Slavonski Brod, Brodski Stupnik, Garčin i Donji Andrijevci
Rekonstrukcija objekta za obradu staklenog krša u postojećem postrojenju Vetropack Straža d.d., k.č. 1500/4, k.o. Hum na Sutli