Kakvoća mora za kupanje na plažama hrvatskog Jadrana

Uzimajući u obzir glavne strateške ciljeve RH na području zaštite morskog okoliša: zaštita, očuvanje, omogućavanje oporavka, obnavljanje strukture i funkcije morskih i obalnih ekosustava, zaštita biološke raznolikosti, održivo korištenje, očuvanje zaštićenih područja u moru, smanjenje onečišćenja i negativnih utjecaja na ljudsko zdravlje i uspostavljanje ravnoteže između ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u moru i na obali, kakvoća mora za kupanje je tema od posebne važnosti jer sažima oprečne interese zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti i korištenje morskih i obalnih dobara.

U tom smislu u razvoj održivog upravljanja morem i obalnim područjem, koji među ostalim podrazumijevaju i očuvanje prirodnih morskih resursa i visoke kakvoće mora, ulažu se značajni napori a posebno u pogledu unaprjeđenja integralnog pristupa upravljanja morskim dobrom i obalnim prostorom.

Jedna od najznačajnijih i najdugovječnijih aktivnosti praćenja stanja mora i obalnog područja je Program praćenja stanja kakvoće mora za kupanje u RH koji se provodi prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), kojom je transponirana Direktiva EU o upravljanju kvalitetom vode za kupanje (Directive of the European Parlament and of the Council concerning the management of bathing water quality 2006/7/EC).

Osnovni ciljevi Programa su zaštita zdravlja kupača i zdravstveno prosvjećivanje javnosti, gospodarenje plažama u svrhu očuvanja njihovih prirodnih vrijednosti i održive uporabe, praćenje izgradnje kanalizacijskih sustava, te funkcioniranje postojećih, utvrđivanje izvora onečišćenja i njihove sanacije, objavljivanje rezultata kakvoće mora u svrhu turističke promidžbe morskog okoliša Republike Hrvatske, informiranje javnosti putem informativnih glasila (revije, brošure, karte) i web stranica.

Program provodi sedam priobalnih županija, a provedbom koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Prema Programu sezona kupanja je razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna, a praćenje kakvoće mora se obavlja od 15. svibnja do 30. rujna. Prije svake sezone kupanja, županija definira točke uzorkovanja. Prije početka svake sezone kupanja ovlaštenik izrađuje kalendar ispitivanja uz suglasnog nadležnog upravnog tijela u županiji.

Republika Hrvatska jedna je od prvih zemalja Sredozemlja i zemalja potpisnica Barcelonske konvencije koja provodi sustavno i kontinuirano praćenje kakvoće mora za kupanje. U pojedinim županijama ispitivanje se prati od 1986. godine, a sustavno i kontinuirano ispitivanje u okviru nacionalnog Programa praćenja duž cijele jadranske obale provodi se od 1989. godine.


Baza podataka o kakvoći mora u RH 

Kroz Bazu su javnosti dostupni svi aktualni i arhivski podaci o kakvoći mora za kupanje. Baza je dvojezična (hrvatski i engleski) te je prilagođena za pregled na mobilnim uređajima.

Temeljem rezultata praćenja daju se pojedinačne, godišnje i konačne ocjene kakvoće mora za kupanje. Od ukupno 1010 točaka na kojima se u sezoni 2019. radilo ispitivanje kakvoće mora u Hrvatskoj, prema kriterijima nacionalne Uredbe (koji su stroži od kriterija EU direktive) 92,28 % ocijenjeno ocjenom izvrsno, 5,34 % ocjenom dobro, 1,58 % ocjenom zadovoljavajuće i 0,79 % ocjenom nezadovoljavajuće.
Prema kriterijima Direktive 95,05 % uzoraka ocijenjeno je ocjenom izvrsno, 3,96 % dobro, 0,79 % zadovoljavajuće i 0,20 % nezadovoljavajuće.

Europsko izvješće o kakvoći voda za kupanje 

Europska agencija za okoliš (EEA)svake godine izrađuje Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi i prema kakvoći vode za kupanje Hrvatska se svake godine nalazi pri vrhu popisa europskih zemalja. Prema podacima u izvješću za 2023. godinu, Hrvatska se nalazi na visokom 3. mjestu (iza Cipra i Austrije) s 96,7 % lokacija ispitivanja na kojima je kakvoća vode za kupanje ocijenjena ocjenom izvrsno.


Koločep (Dubrovačko-neretvanska županija)