Inovacije

Sektor za inovacije koordinira i vodi poslove koji se odnose na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u gospodarstvu; koordinira sve aktivnosti vezane uz jačanje inovacijskog kapaciteta gospodarstva, uključujući prijenos i primjenu novog znanja i tehnologija u gospodarstvu i razvoj povoljnog okruženja za osnivanje, razvoj i rast na znanju utemeljenih poduzeća; uključujući razvoj znanjem intenzivnih usluga i ne-tehnoloških inovacija i komercijalizaciju inovacija, te pitanjima zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom; predlaže mjere i provodi aktivnosti vezane uz otklanjanje prepreka inovacijama; predlaže i sudjeluje u izradi financijskih i nefinancijskih instrumenata za unapređenje inovacijskog sustava te poticanja suradnje između dionika toga sustava; radi na povezivanju znanstvene i istraživačke zajednice i poduzetnika, kao i na jačanju širenja partnerstva za inovacije i mreže interesnih partnera iz gospodarstva, poduzetništva, javnog i znanstveno-istraživačkog te obrazovnog sektora povezanih na osnovi suradničkih projekata za razvoj inovacija, primjenu novih tehnologija i komercijalizaciju inovacija u cilju jačanja konkurentnosti; provodi korisničke strateške projekte iz usvojenih operativnih programa koji se odnose na istraživanje, razvoj i inovacije; predlaže mjere, sudjeluje u njihovoj pripremi, u radu ocjenjivačkih odbora za odabir projekata za financiranje te u analizi mjera za izravnu financijsku podršku inovacijskim procesima i jačanje inovacijske infrastrukture; predlaže mjere za popularizaciju i promociju inovacija i koncepta društveno korisnih inovacija; izrađuje prijedloge poticanja inovacija putem neizravnih ili nefinancijskih instrumenata, uključujući putem jačanja intelektualnog kapitala poduzeća za inovacije, javne nabave, fiskalnim mjerama, poticanjem prakse i obrazovnih programa za inovacije u industriji i dr.; izrađuje, prati provedbu te ažurira strateške dokumente za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija te sudjeluje u ažuriranju Strategije pametne specijalizacije, potiče sudjelovanje i provodi procese konzultacija s dionicima inovacijskog sustava u kreiranju propisa, strategija i mjera; sudjeluje u međuresornim radnim skupinama za poticanje inovacija te provodi strategije iz djelokruga Ministarstva; obavlja analitičko-statističke poslove prikupljajući i razmjenjujući podatke iz međunarodno relevantnih izvora i institucija u cilju praćenja međunarodnih trendova u inovacijskoj politici te učenja putem razmjene praksi; daje stručna mišljenja vezano uz inovacijsku politiku, sudjeluje u radnim i stručnim tijelima vezanim za inovacijsku politiku u djelokrugu drugih tijela javne uprave; prati stanje te izrađuje analize i sastavlja izvješća o stanju programa poticaja inovacija; prati europske i međunarodne propise koji uređuju pitanja istraživanja, razvoja i inovacija, izrađuje prijedloge harmonizacije nacionalnih i europskih praksi, koordinira aktivnosti u vezi s prilagodbom nacionalnog zakonodavstva koje se odnosi na poticanje istraživanja, razvoja i inovacija sa zakonodavstvom Europske unije, sudjeluje u radu radnih i stručnih tijela Europske unije i drugih međunarodnih organizacija i mreža iz područja rada Sektora, te obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.