Osnovne informacije

Zakonska osnova
Postupci vezani na sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari provode se temeljem Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18,  u daljnjem tekstu: Zakon), Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, broj 44/14, 31/17 i 45/17, u daljnjem tekstu: Uredba), Pravilnika o stručnom vijeću (»Narodne novine«, broj 121/14, u daljnjem tekstu Pravilnik SV), Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (»Narodne novine«, broj 139/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik RPOT) kojima su prenesene odredbe Direktive Vijeća 2012/18/EU od 4. srpnja 2012. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/82/EZ (Tekst značajan za EGP) (SL L 197, 24. 7. 2012., u daljnjem tekstu: SEVESO III direktiva).
Pojednostavljen prikaz obveznika i obaveza
Obavijest o prisutnosti opasnih tvari (OPOT)

Prisutnosti opasnih tvari ispod 1 %
Kada operater u području postrojenja ima utvrđenu samo prisutnost opasnih tvari u količinama ispod 1% donjih graničnih malih količina nema obveza prema Uredbi.

Obavijest o prisutnosti opasnih tvari - ispod graničnih vrijednosti
Kada operater u području postrojenja utvrdi prisutnost opasnih tvari iz popisa u Prilogu I. A Uredbe u količinama iznad 1%, a manjim od propisanih graničnih vrijednosti prema popisima u Prilogu I. A, dijelovima 1. i 2. u stupcu 2. postupa prema zahtjevima propisa kojim se uređuje zaštita i spašavanje. Također je dužan ispuniti obrazac obavijesti koji je propisan u Prilogu II. A Uredbe, prijavom u on-line Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, na način propisan Pravilnikom RPOT. Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje izvršava provjeru podataka dostavljenih na obrascu iz Priloga II. A Uredbe unutar Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.

Obavijesti o prisutnosti opasnih tvari - iznad graničnih vrijednosti
Kada operater utvrdi prisutnost opasnih tvari iznad graničnih vrijednosti iz popisa Priloga I. A, dijelova 1. i 2., stupaca 2. ili 3. Uredbe (niži i viši razred postrojenja), dužan je ispuniti obrazac obavijesti koji je propisan u Prilogu II. B Uredbe, prijavom u on-line Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari, na način propisan Pravilnikom RPOT. Ministarstvo izvršava provjeru podataka dostavljenih na obrascu iz Priloga II. B Uredbe unutar Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari.

Politika sprječavanja velikih nesreća

Kada operater u području postrojenja utvrdi prisutnost malih količina opasnih tvari (niži razred postrojenja) dužan je ishoditi suglasnost na Politiku sprječavanja velikih nesreća. Zahtjev za ishođenje suglasnosti se dostavlja Ministarstvu, a suglasnost se daje na rok od 5 godina. Operater nižeg razreda postrojenja dužan je načiniti operativni plan u skladu s uvjetima iz propisa o zaštiti i spašavanju.

Izvješća o sigurnosti

Kada operater u području postrojenja utvrdi prisutnost velikih količina opasnih tvari (viši razred postrojenja) dužan je ishoditi suglasnost na Izvješće o sigurnosti. Zahtjev za ishođenje suglasnosti se dostavlja Ministarstvu, a suglasnost se daje na rok od 5 godina. Operater višeg razreda postrojenja dužan je uz Izvješće o sigurnosti dostaviti i Unutarnji plan.

Promjene u radu postrojenja

Ako operater uvede promjene u sustavu upravljanja sigurnošću koje mogu povećati rizik od nastanka velike nesreće, radu postrojenja, procesu proizvodnje i/ili vrsti i/ili količini opasnih tvari koje mogu uzrokovati velike nesreće ili ako trajno prestane obavljati djelatnosti u postrojenju, operater je obvezan provesti analizu i reviziju aktivnosti i sigurnosnih mjera za sprječavanje velikih nesreća prema Politici sprječavanja velikih nesreća i Izvješću o sigurnosti za to postrojenje te po potrebi, na primjeren način, izmijeniti i dopuniti Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti i o tome obavijestiti Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje.

Ako su promjene takve prirode da zahtijevaju izradu nove Politike sprječavanja velikih nesreća, odnosno novoga Izvješća o sigurnosti, odnosno ishođenje suglasnosti na sadržaj izmjena i/ili dopuna Politike sprječavanja velikih nesreća, odnosno Izvješća o sigurnosti, operater je dužan ishoditi novu suglasnost i prije proteka razdoblja od pet godina.

Informiranje javnosti i zainteresirane javnosti

Postupci izdavanja suglasnosti

U postupcima davanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i Politiku sprječavanja velikih nesreća javnost i zainteresirana javnost se informira o podnesenom zahtjevu i izdanom aktu kojim je riješeno o zahtjevu u skladu sa Zakonom i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Javnost i zainteresirana javnost ima pravo iznijeti svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe.


Obavještavanje o provođenju sigurnosnih mjera

Operater je obvezan prema članku 128. Zakona o aktivnostima i sigurnosnim mjerama koje provodi sukladno Politici sprječavanja velikih nesreća ili Izvješću o sigurnosti, na propisani način, dostavljati podatke i informirati Ministarstvo i središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje, te pravne i fizičke osobe za koje je vjerojatno da bi mogle biti zahvaćene velikim nesrećama koje može uzrokovati djelatnost operatera u postrojenju, odnosno postrojenje. Odgovarajuće informacije moraju biti dostupne javnosti i zainteresiranoj javnosti u skladu s odredbama.

Operater postrojenja nižeg i višeg razreda dužan je prema članku 26. Uredbe informacije navedene u Prilogu VI. Uredbe staviti na raspolaganje javnosti, također objaviti ih na svojoj internetskoj stranici. Te je dužan te podatke ažurirati najmanje jednom godišnje, i u slučaju izmjena. Osim objavom na svojoj internetskoj stranici operater je obvezan informacije iz Priloga VI. Uredbe dostaviti svim javnim zgradama i površinama, uključujući škole i bolnice, te svim susjednim postrojenjima.


Razmjena podataka radi sprječavanja i ublažavanja domino-efekta

Člankom 130. Zakona utvrđeno je da unutar Registra postrojenja koje uključuju opasne tvari ustrojava očevidnik u kojem se evidentiraju operateri područja postrojenja u kojima je povećan rizik od velikih nesreća i njihovih posljedica zbog zemljopisnog položaja i blizine takvih područja postrojenja i količina te vrsta prisutnih opasnih tvari u njima, odnosno mogu uzrokovati domino-efekt.

Prema članku 133.  Zakona ciljevi sprječavanja onečišćavanja okoliša i ograničavanja posljedica onečišćenja moraju se uzeti u obzir pri izradi prostornih planova i pri donošenju odluka u skladu s propisom kojim se uređuje prostorno uređenje. Također, navedeno se mora uzeti u obzir prilikom određivanja lokacija za nova postrojenja odnosno područja postrojenja, utvrđivanja promjena nastalih na postojećim postrojenjima i planiranja novih građevina kao što su prometnice, javne površine i stambena područja. Prilikom izrade prostornih planova mora se uzimati u obzir i udaljenost između postrojenja, odnosno područja postrojenja i stambenih zona, javnih mjesta i ekološki značajnih područja te korištenje dodatnih mjera od strane postojećih postrojenja, a sve radi izbjegavanja povećane opasnosti za ljudsko zdravlje, materijalna dobra i okoliš.


​Informiranje u slučaju velike nesreće

Prema članku 129. Zakona radi obavještavanja javnosti o trenutku pojave velike nesreće operater je dužan bez odgađanja dostaviti nadležnim upravnim tijelima, te gradu, općini i na čijem području se dogodila velika nesreća, sve dostupne informacije o: uzrocima odnosno uvjetima zbog kojih je nastala velika nesreća, opasnim tvarima prisutnim za vrijeme i nakon velike nesreće, procjeni posljedica uzrokovanih velikom nesrećom za ljudsko zdravlje i život, materijalna dobra i okoliš, poduzetim interventnim mjerama, odnosno dodatnim aktivnostima, o aktivnostima i mjerama poduzetim za ublažavanje srednjoročnih i dugoročnih posljedica velike nesreće te o aktivnostima i mjerama za sprječavanje mogućeg ponavljanja nesreće, mjerama i aktivnostima koje su utvrđene u naknadnim istragama utvrdi dodatnih okolnosti koje mogu utjecati na primjenu drugih mjera i aktivnosti na mjestu događaja.

Velike nesreće, iznenadni događaji i izbjegnute nesreće

Velike nesreće, iznenadni događaji i izbjegnute nesreće se prijavljuju u on-line Očevidnik o prijavljenim velikim nesrećama prema Zakonu i Pravilniku RPOT.

Popis osoba koje se mogu imenovati za članove Stručnog vijeća