Ponovno uvođenje i repopulacija zavičajnih vrsta

Za ponovno uvođenje nestale zavičajne divlje vrste u prirodu ili za repopulaciju, pravna i fizička osoba dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije podnošenjem zahtjeva. Ako u postupku izdavanja dopuštenja Ministarstvo utvrdi da postoji ekološki rizik, zatražit će od podnositelja zahtjeva da dostavi studiju o procjeni utjecaja ponovnog uvođenja nestale zavičajne divlje vrste ili njezine repopulacije na prirodu u roku koji ne može biti dulji od jedne godine. Studiju o procjeni utjecaja ponovnog uvođenja nestale zavičajne divlje vrste ili njezine repopulacije na prirodu izrađuje ovlaštenik, a troškove izrade studije snosi podnositelj zahtjeva. O podnesenom zahtjevu i studiji Ministarstvo informira javnost i provodi javnu raspravu. Ministarstvo, na temelju stručnog mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede, morskog ribarstva, slatkovodnog ribarstva ili vodnog gospodarstva te uzimajući u obzir mišljenje javnosti, izdaje dopuštenje za ponovno uvođenje nestale zavičajne divlje vrste u prirodu ili za repopulaciju ako utvrdi da ne postoji ekološki rizik.