Uzgoj strogo zaštićenih zavičajnih divljih vrsta

Uputa o podnošenju zahtjeva za uzgoj strogo zaštićene zavičajne divlje vrste 
 
 
Svaka pravna i fizička osoba koja namjerava uzgajati strogo zaštićenu zavičajnu divlju vrstu dužna je ishoditi dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23).
 
U tu svrhu potrebno je podnijeti pisani zahtjev na sljedeću adresu:
 
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Uprava za zaštitu prirode
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
 
ili na adresu elektroničke pošte: Pisarnica@mingor.hr
 
Zahtjev za izdavanje dopuštenja mora sadržavati sljedeće:

  • detaljne podatke o podnositelju zahtjeva, uključujući i kontakt podatke (broj telefona i/ili adresu elektroničke pošte),
  • lokaciju i opis uzgajališta,
  • datum planiranog početka uzgoja,
  • znanstvene i hrvatske nazive vrsta, opis matičnog fonda, broj ili količinu matičnih jedinki, dokaz o zakonitom podrijetlu matičnih jedinki, opis smještaja sadašnjeg i očekivanog broja jedinki, 
  • opis metode uzgoja,
  • opis sigurnosnih mjera radi sprječavanja širenja, bijega i/ili krađe jedinki, 
  • procjenu predviđene potrebe i izvore dodatnih primjeraka za povećanje broja jedinki u uzgoju, 
  • vrstu proizvoda s kojom se namjerava ostvariti komercijalna dobit. 

 
Ako se utvrdi zakonitost podrijetla matičnih jedinki te opravdanost uzgoja sa stajališta očuvanja vrste, Ministarstvo izdaje dopuštenje na rok do 5 godina. 
 
Uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka dužan je osigurati označavanje te jedinke na način propisan člankom 85. Zakona o zaštiti prirode. Troškove označavanja životinja snosi uzgajivač, odnosno vlasnik životinje.