Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama

CITES ili Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka je međunarodni sporazum kojemu je svrha regulirati i nadzirati međunarodnu trgovinu divljim vrstama, te osigurati da ona ne ugrožava opstanak tih vrsta u prirodi.

Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama ("Narodne novine", br. 94/1314/19 i 69/22 uređuje postupanje u prekograničnom prometu i trgovini primjercima životinja i biljaka te njihovim dijelovima i derivatima u svrhu provedbe paketa uredbi Europske unije kojima se regulira prekogranični promet i trgovina divljim vrstama (tzv. EU Wildlife Trade uredbe Europske unije). Spomenutim Uredbama osigurava se provedba CITES Konvencije.

Sukladno navedenom Zakonu i Uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97, za svako komercijalno korištenje (trgovinu) ili prekogranični promet živim primjercima, kao i dijelovima ili derivatima vrsta navedenih na prilozima Uredbe, potrebno je prethodno ishoditi potvrdu ili dopuštenje koja izdaje ovo Ministarstvo. Kako bi mogli utvrditi na kojem prilogu navedene uredbe i na kojem dodatku CITES konvencije se određena vrsta nalazi, možete koristiti ovu poveznicu: www.speciesplus.net

Prekogranični promet  je uvoz, izvoz, ponovni izvoz te unos s mora, primjeraka divljih vrsta i/ili njihovih dijelova ili derivata iz ili u treće zemlje (države koje nisu članice Europske unije) te se prije njegovog obavljanja trebaju ishoditi odgovarajuća CITES dopuštenja u državi izvoza i državi uvoza.

Trgovina podrazumijeva komercijalno korištenje, tj. svaku prodaju, nuđenje na prodaju i svaku radnju koja se opravdano može tumačiti kao takva, uključujući oglašavanje ili davanje povoda za oglašavanje prodaje i poziv na ponudu, iznajmljivanje, zamjena robe ili razmjena, premještanje i prijenos vlasništva primjeraka koji podliježu odredbama uredbi, unutar Europske unije, uključujući i unutar države članice:

  • za komercijalno korištenje, premještaj te dokazivanje zakonitog podrijetla primjeraka vrsta koje se nalaze u Prilogu A, unutar Europske unije izdaje se Europska potvrda,
  • za komercijalno korištenje primjeraka koji se nalaze u Prilogu B ne izdaje se nikakav dokument, ali je u svakom trenutku vlasnik dužan posjedovati dokaz o podrijetlu (račun, obrazac o podrijetlu od uzgajivača i sl.).

Obrasce za podnošenje zahtjeva iz ovoga područja možete pronaći ovdje.

Upravno postupanje temeljeno na odredbama EU Wildlife Trade uredbi u svim državama članicama Europske unije, a time i u Republici Hrvatskoj, odnosi se na:

  • primjerke životinjskih i biljnih vrsta navedenih u Prilozima A, B, C i D Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima čija se trgovina mora nadzirati i regulirati od strane nadležnih tijela svake države članice i
  • životinjske i biljne vrste navedene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1587 оd 24. rujna 2019. o zabrani unošenja primjeraka određenih vrsta divlje faune i flore u Europsku uniju (a time i u Republiku Hrvatsku).